KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

19 MAYýS 1919 VE 19 KAHRAMAN

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         19 MAYýS 1919 VE 19 KAHRAMAN

19 Mayýs 1919 ve 19 Kahraman 

KHA Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “19 Mayýs 1919 ve 19 Kahraman” yazýsý:
 
Gün geçmiyor ki, medya ve siyasi arenada cumhuriyetin ilkeleri yada onu yaratan kahramanlar üzerine manipülasyon (baþka anlam vermek) yapýlmasýn.
 
Neymiþ, bölgeler arasý hava þartlarý bahane edilerek Ankara dýþýndaki illerdeki kutlamalarýn yeniden düzenlenmesi gerekmiþ.
 
Oldu olacak, ‘þu okullar olmasa milli eðitim çok iyi idare edilir’ diyen eski MEB’ý bakaný gibi isteyen evde, isteyen kahvede soba etrafýnda oturup, 19 Mayýs’ta ne olduðunu konuþsun.
 
Kars’ta öðrencilik yýllarýný geçirenler iyi bilirler ki; 29 ve 30 Ekim bayramlarýnda olsun, 19 Mayýs bayramýnda olsun, kar altýnda nice merasimler geçirilse de kimse þikayetçi olmamýþtýr. Çünkü Serhat Karslý olmanýn yolu Allahuekber daðlarýnda verilen tarihi mücadele ile baþlamýþtýr.
 
Bilindiði gibi,19 Mayýs’ýn ulusal bir bayram olmasý, devletin yapýlanmasý sürecinde Atatürk’ün ölümünden altý ay önce yasalaþmýþtý. O güne kadar yalnýz Samsun’da panayýr ortamlarýnda kutlamalar yapýlýrken, 19 Mayýs’ýn ulusal anlam kazanmasýnýn nedeni, cumhuriyet gençliðinin dinamik koþullarda hazýrlamasýna baðlýdýr.
 
 Dönemin spor kuruluþu olan ‘Türkiye Ýdman Cemiyeti’ baþkaný Atatürk’ün eski yaveri Cevat Abbas’ýn, 28 Haziran 1938 yani Atatürk’ün ölümünden sadece beþ ay önce meclise sunduðu önerge ile ulusal kimlik kazanmýþtýr. Yoksa birilerinin dediði gibi ne Faþist Hitler Almanyasý nede Musolini Ýtalyasý örnek alýnmamýþtýr.
 
Onu kaldýralým bunu koyalým derken, olan ulusal benliðimizin zayýflamasýdýr. Meraklýsý için ünlü Kýrgýz yazar Cengiz Aytmatov, ‘Ay Büyürken’ adlý kitabýný tavsiye ederiz.
 
19 Mayýs 1919 tarihinde yakýlan ulusal kurtuluþ meþalesinin aydýnlanmasý yerine, ‘Ortodoks’ta da var’ diyerek laik cumhuriyetin genç beyinlerini Umre’ye taþýmak çok mu doðru bir iþtir.
 
Atatürk büyük nutkuna baþlarken, “1919 yýlý Mayýs’ýnýn on dokuzuncu günü Samsun’a çýktým. Ülkenin genel durumu ve görünüþü þöyle idi.” der. Böylesine dramatik bir taným, ancak o destaný yaþayan ve yaratan dehanýn ifadesi olur. Ýþgal altýnda bulunan beþ yüz yýllýk bir devletin yönetim zaafiyetine ait tespitler ve ortaya koyulan mücadele anlatýlýr.
 
Üzerine hangi spekülasyonlar yapýlsa da 19 Mayýs 1919’da Samsun’a çýkan kadro Mustafa Kemal Paþa’nýn bizzat seçtiði inançlý ve devrimci bir kadrodur.
 
Bu kahramanlar kimdi?
 
1-Üçüncü Kolordu Kumandanlýðý için General Refet Bele, 2-Kurmay Baþkaný Kazým Dirik, 3- Kurmay Baþkan yardýmcýsý Yarbay Mehmet Arif, 4-Þube Müdürü Binbaþý Hüsrev Gerede, 5- Topçu Kumandaný Binbaþý Kemal, 6-Ordu Saðlýk Baþkaný Dr. Albay Ýbrahim Tali (Öngören) 7- Dr.Refik Saydam, 8-Baþyaver Yüzbaþý Cevat Abbas, 9-Kurmay Baþkaný Yüzbaþý Mümtaz, 10- Yüzbaþý Ýsmail Hakký, 11-Emir Subayý Yüzbaþý Ali Þevket,12- Karargah Komutaný Yüzbaþý Mustafa, 13-Kurmay Baþkanlýðý Yaveri Üsteðmen Hayati, 14-Ýaþe Subayý Üsteðmen Abdullah, 15-Refet Bele’nin yaveri Üsteðmen Hikmet,16-Mustafa Kemal Paþa’nýn Yaveri Teðmen Muzaffer, 17-Þifre Katibi Faik bey,18-Þifreci Memduh ve Ordu müfettiþi yetkileri dýþýnda,”Fahri yaver-i Hazret-i Þehriyar” yani padiþahýn yaveri unvanýyla Mustafa Kemal Paþa idi.  
 
On dokuz Mayýs’ý geleneksel deðerlerle kutlamanýn ne zararý olabilir. 
 
Ünlü yazar Nurullah Ataç’ýn ifadesiyle; “Cumhuriyetin erdemlerini anlamayanlar Ata’nýn nutkunu bir daha, bir daha, hatta bir daha okumalýdýrlar.”
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5649 Defa Okundu
2012-01-20

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır