KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MLL AZERBAYCAN CUMHURYET 94 YAþýNDA

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         MLL AZERBAYCAN CUMHURYET 94 YAþýNDA
Milli Azerbaycan Cumhuriyeti 94 yaþýnda
 
28 Mayýs 1918 Türk dünyasýnda bir ilktir. Ümmetten bir millet, bir dil ve kültürün kimlik olarak þahlandýðý tarihtir. Hiç þüphe yok ki; Azerbaycan’da 100 yýl önce baþlayan demokratik vizyon,daha bir çok Avrupa ülkesinde yokken, o tarihte siyasal bir teþkilat olarak tarih sahnesine çýkan Müsavatçýlýk, birkaç yýl sonra oluþan konjonktür içinde baðýmsýz bir cumhuriyetin yolunu açmýþlardý.
 
94 yýl önce Mehmet Emin RESULZADE ve arkadaþlarý Ali Merdan Topçubaþý, Hüseyinbey Alizade, Fethali Han Hoylu,Ahmet Aðaoðlu, Nesipbey Yusufbeyli ve Mirzabala Mehmetzade gibi davaya inanan insanlarýn eseri olarak ortaya çýkan cumhuriyetin ilkeleri bu gün Azerbaycan parlamentosu üzerinde ve milletin yüreðinde dalgalanan üç renkli bayrakta kendini bulmuþtur. Mehmet Emin Resulzade, iþgal altýnda bulunan Bakü yerine, Gence’de açtýðý parlamentoda devletin þeklini þu veciz ifade ile belirliyordu.
 “Cumhuriyetimiz milli, demokratik devletçilik zemininde,medeni ve kendi geleceðini tayinde,çaðdaþlýðý esas almýþtýr. Bu nokta-i nazardan,cumhuriyetimiz tarihteki ilk Türk cumhuriyetidir.” Ýfadesiyle kendini bulan Milli Demokratik Azerbaycan cumhuriyetin ilkelerini açýklanýrken, hükümet programýnda yer alan insan haklarý, seçme seçilme ve kadýn haklarý konusunda önemli atýlýmlar yapýlmýþtýr.
 
28 Mayýs 1918’de demokrat ve milli bir kimlikle;”Ýnsanlara hürriyet, milletlere istiklal.” diyerek bir ilki baþarmanýn önemi bu gün çok daha iyi anlaþýlýrken, 94 yýl önce, bugün kurulan cumhuriyet ve onun ilkelerini taþýyan üç renkli bayrak semalara yükselirken, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez,”þiarý, bugünde ayný ilke ve ideallerle yoluna devam eden bir siyasi misyon elindedir.Ne var ki;cumhuriyetin 94.yýlýnda içimiz buruktur.
 
Çünkü,cumhuriyeti kuranlarýn her biri vatanlarýndan uzak ayrý topraklarda yatmaktadýr.
 
Mehmet Emin RESULZADE Ankara’da, ilk baþbakan Ali Merdan TOPÇUBAÞI Avrupa da,Fethali Han HOYLU Tiflis’te, son baþbakan Nesipbey YUSUFBEYLÝ, Ahmet AÐAOÐLU ve Mirza bala MEHMETZADE vatanlarýndan uzaktadýr.
 
Her biri bir milli kahraman olan bu insanlarý, bu önemli tarihte anmak her Azerbaycanlý için kutsal bir görev olmalýdýr.
 
28 Mayýs’ý deðiþik isimlerle kutlamak isteyenlere bir görev düþtüðü de bir gerçektir, o da,onun Ankara’da Cebeci mezarlýðýndaki kabrini ziyaret ederek þükran duygularýný sunmak olmalýdýr.
 
Bu gün Mehmet Emin RESULZADE davasýný güdenlere yapýlanlarý hiçbir vicdan kabul etmediði gibi, onun dava arkadaþlarýna yapýlan hukuk dýþý yaptýrýmlar, Resulzade’yi iktidardan uzaklaþtýran zihniyet arasýnda hiçbir fark olmadýðý düþüncesindeyiz.
 
Çünkü Azerbaycan’ýn þanlý tarihi Müsavatçýlýkla baþlamýþtýr.Cumhuriyeti kuran Mehmet Emin RESULZADE, siyasi yaþamýnda hiçbir yabancý ideolojinin etkisinde kalmayan biri olarak yoktan bir millet yaratmýþtýr.
 
Onun yüzü daima yüksek Türk kültürü ve Türkçülüðe dönük olmuþtur. 1949 yýlýnda kurulan ve Azerbaycan ‘ýn istiklal mücadelesini yürüten yegane ocak olan Azerbaycan Kültür Derneði, 63 yýldan buyana, bu milli davanýn arkasýnda olmuþtur.
 
Mili cumhuriyeti kuranlar, 28 Mayýs’ý bayram olarak kutlama imkaný bulamadýlar. 27 Nisan 1920 iþgali devleti kuranlarý, aydýnlarý ve vatanseverler yok ederken onlara bayramý yasak ettiler. O tarihte binlerce insanýný sürgün ve katliamlarla kaybeden Azerbaycan için bayram bir lükstü. 
 
1990 Baðýmsýzlýk harekiyle iktidara gelen Mehmet Emin Resulzade ideolojisi tasfiye ettirilirken adeta bir intikam anlayýþýyla,onun ismi ve resimleri indirilmiþtir.
 
Bugün ülke sorunlarý 20 yýl öncesi gibi yerindedir. Karabað iþgal altýnda iken kimsenin bayram yapma hakký da olmamalýdýr.
 
Dileriz arzu edilen þartlar gerçek olur ve o zaman gerçek 28 Mayýslara kavuþuruz.
 
Üç renkli bayraðý milletine emanet eden, Mehmet Emin RESULZADE milletinin baðrýnda yaþarken, onu ve arkadaþlarýný anmayanlarýn, onun kabrini ziyaret etmeyenlerin 28 Mayýs bayramýný kutlama hakký olmamalýdýr.
 
Bu vesileyle; Milli Azerbaycan Cumhuriyetinin 94. yýlýnda büyük devlet adamý Mehmet Emin Resulzade ve dava arkadaþlarýný saygý ile anarken, ona inananlarýn 28 Mayýs Hürriyet ve Ýstiklal Bayramý kutlu olsun deriz.
 
AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEÐÝ
MERKEZ YÖNETÝM KURULU
Ankara-iletiþim: Azerbaycan@azerbaycankulder.org
Telefon: 0312 435 37 06
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2621 Defa Okundu
2012-05-27

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır