KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KENT SLUET VE ÞEHRCLK

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         KENT SLUET VE ÞEHRCLK

 Kent Silueti ve Þehircilik

Hiç düþündünüz mü yaþadýðýmýz kentin siluetiyle kimler ilgilenmektedir?

 Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýný mý, yoksa  Belediyelerinin Kent Estetiði Daire Baþkanlýðý mý, meslek odalarý mý, yoksa hiçbir fikri alýnmayan vatandaþ mý? Görülen lüzum üzerine hiç biri.

Özellikle Ankara ve Ýstanbul’un siluetiyle oynayanlar için yazar Ahmet Ümit "Kanuni yada Fatih çýkýp gelse hepsinin kellesini vurdurur" dediði gibi, tarihi þehrimiz Kars’ýn bilinen efsane plan ve þehirciliðini deðiþtirme adýna bozanlarýnda yukarýdaki gibi sorgulanmasý gerekir. Bu deðiþimin nedeni yozlaþmadýr. Yoksa o kentte oturanlarýn yapýlanlardan haberleri yoktur. Olunca sanki bir þey mi olacak.

Bir tarihte Zürih’te park içine tiyatro yapýlmasý için anket yapýldýðýný görmüþtüm de þaþýrmýþtým. Gezi Parký olaylarý ardýndan olanlar için bizim daha çok fýrýn ekmek yememiz gerekir diye düþündük.

 Bugün yozlaþma ve betonlaþma Mekke ve Medine’yi dahi Dubai ve Newyork çizgisine getiren Arap ülkeleri gibi  Ankara ve Ýstanbul’un ardýndan Anadolu’nun tüm þehirlerinde görülmekle birlikte kent  silueti bozulmakla özgün tarihi  doku  kaybolmaktadýr.

 Kars’ta ucube diye bir sanat eseri ortadan kaldýrýlýrken, Zeytinburnu’nda kent estetiðini bozduðu gerekçesiyle yýkýlma kararý alýnan  town center’ler gibi Söðütözü ve Balgat’ta  yükselen ucubeler itibarlý sayýlmaktadýr. 

 Ýstanbul’un  Avrupa yakasýna denizden baktýðýmýzda Sultan Ahmet  ve Yeni Camii külliyeleri ile Galata Kulesinin oluþturduðu silueti bozmaya kimsenin hakký yoktur. Tersine bir gerdanlýk gibi göye yükselen bu muhteþem siluet  nice resim ve þiirde kendini bulurken, Ataþehir, Maslak ve Levent’te yükselen  camekanlý beton görüntü olsa olsa hayalet olur.

 Buralara yýlda yüz tane gökdelen yaparak kent silueti yaratmak isteyenlere Bankong ve Singapur’u görmelerini, ya da resimlerine bakmalarýný öneririz. 

 Ankara’da 20 yýl da 10 KM metroyu hizmete sokamayanlar sanal alemde dedikodu yapmakla meþgulken, 20 yýlda yeni bir Ankara yapýlýr gerçeðini hatýrlatýrken, Söðütözü’nde ki hayalet demir kafesin ne amaçla yapýldýðý ve neden söküldüðü bilinmemektedir. “Devlet malý deniz, yemeyen domuz” sözünden hareketle 640 Milyon dolar zararý yaratanlarýn kamu vicdanýndan  söz etmeye de haklarý olmamalý.

 Avrupa’nýn en eski kentleri olan Londra, Paris, Moskova, Viyana, Zürih gibi kentleri görenler hiç mi ders almýyorlar. O þehirleri yönetenler  bizim tarihi kent görüntüsünü nasýl yok ettiðimize gülüyorlar.

Baþta Ýstanbul ve Ankara gibi önemli  kentlerin siluetinin bozulmasý cinayettir. Örneðin Kars’ýn tarihi mimarisi korunsaydý da, geliþmeler kent dýþýnda cereyan etseydi fena mý olurdu. Tek katlý binalarýn yaný baþýna dikilen 3-5 katlý sivri yapýlar ucube deðil de nedir.

Geleneksel olarak lale festivali yapýlan Ankara- Sincan’da kent meydanýndaki Lale anýtýný yýkýp  yerine ucube yapmak densizlik deðil de nedir?

Seçimle iþ baþýna gelmiþ olmak kimseye zorbalýk hakkýný vermez, üstelik demokratlýðýnda bir erdemi olmalýdýr. Paris’te belediye yönetimi deðiþince Aragon’un  ya da Robespiyer’in  adýný taþýyan cadde isimleri neden deðiþmiyor.?

Ankara - Çayyolu’nda Türkçe ismi olan  bir bulvara “Þeyh Mucibülrahman Bangda Bunda” diye  mektup üstüne dahi sýðmayan  bir isim verilmesi  komiktir.

 Son günlerde polemiklerle gündemde yer alan  hava alaný, köprü gibi yapýlara keyfi isimlerin verilmesi gibi,  boðaz üstündeki üçüncü köprüye  Yavuz Sultan Selim  adýnýn verilmesi milli duygularýn kabarmasý deðil, Ankara’da büyük  bir camiye Ahmet Hamdi Akseki adýnýn verilmesi gibi maksatlýdýr efendim, maksatlýdýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 22367 Defa Okundu
2013-08-30

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır