KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AðLAMAK VE DUYGU KONTROLü

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         AðLAMAK VE DUYGU KONTROLü

Aðlamak ve duygu kontrolü

Aðlamak bir erdem olmadýðý gibi kadýn/erkek gibi cinsiyeti de yoktur. Kaldý ki her gözyaþý da aðlamak deðildir. Bilim adamlarý bunu; Temel Gözyaþý, Refleks Gözyaþý, Duygusal Gözyaþý ve Patolojik Gözyaþý olarak dört ana gurupta deðerlendirirler.

Günümüzde devlet adamlarýnýn olaylar karþýsýnda duygularýný kontrol edememeleri çeþitli eleþtirilere neden olurken, duygularýn dengeli ve uyumlu þekilde ortaya koyulamamasý halinde eleþtirilerin olmasý das doðaldýr.

Demek oluyor ki, toplum yönlendiricilerin ya da ülke yönetiminde bulunanlarýn, komutanlarýn, öðretmenlerin, iþverenlerin hatta aile reislerinin davranýþlarý kadar duygularýný da  kontrol etmeleri gereði vardýr.

Yüz yýlýn lideri olan Atatürk’ün hatta silah arkadaþlarýnýn savaþ þartlarýnda dahi belirgin bir duygu kontrolü içinde bulunduðu, davranýþlarýnda olduðu kadar, yokluk içinde bile kýlýk kýyafeti ile de örnek olmuþlardýr.

Halk arasýnda yaygýn olarak söylenen “anamýz aðladý” ya da “analar aðlamasýn” gibi söylemler kadar yaygýn olan “erkekler aðlamaz” ya da “karý gibi aðlama” gibi sözler duygunun bastýrýlmasý amaçlý tabulardýr.

Aðlamak ya da hüzünlü duruþun geliþmemiþ toplumlarýn karakteristik yapýsýyla ilgisi olsa da aðlamaya neden olan dýþ etkenlerin ruhsal tepkiyi artýrdýðý, bunlarýn da baþýnda toplumsal aðýt, müzik gibi kültürel deðerlerin olduðu bir gerçektir.

Doðu kültüründe yaþaya gelen aðýt yakýcýlýk bizim çocukluðumuzda Kars gibi þehirlerde mevcuttu. Bilenler hatýrlar,bu profesyonel kadýnlar evlere girdiði gibi hava deðiþirdi. gibi dayatmacý bir anlayýþla toplumun duygularýný etkileyen arabesk müzik potansiyel aðlama motoru gibi kitleleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Demek oluyor ki toplum olarak hüzün ve aðlamadan yana pirim veren bir yanýmýz var. Edebiyatçý þair Hilmi Yavuz “Hüzün ki en çok yakýþandýr bize / Sayenizde ya da sayemizde” demekle bu topraklarda yaþayan insanlarýn gerçeðinin altýný çizmektedir.

Siyaset dünyamýzda aðlamanýn pirim yapacaðýný kim düþüne bilirdi? Ama iþ öyle deðil, toplumsal lümpenleþme yaygýnlaþtýkça maneviyat adýna insanlarýn iç dünyasýný tahlil eden simsarlar çözüm araçlarýný yüreðimize pompalamaktan geri kalmýyor, bu sektörde ne kadar sermaye konulsa zarar etme endiþesi de olmuyor.

Siyasal yozlaþmayla birlikte hayatýmýza giren “aðlamayana meme yok” sözü bir bakýma aðlamayý siyasal çýkar aracý olarak gösterilmektedir.

Kimi þahýslarýn dini sohbetlerinde, kimilerinin de siyaset yaparken sergiledikleri aðlama görüntülerini savunanlar kalemlere sarýlýp fýkýh ve sünnet üzerinden yorum yaparken, devlet katýndan “aðlamak adam iþidir” bir baþkasý; “sýðýrlar aðlamaz” diyerek polemik yaparken, siyah beyaz ve tek kanallý televizyon günlerinden bir diyalogu hatýrladýk.

Besteci Sarkis Efendi’nin “Kimseye etmem þikayet, aðlarým ben halime/Titrerim mücrim gibi baktýkça istikbalime” adlý parçasýný dinlerken, Türkiye’deki Gezi Parký olaylarýnda,

Eskiþehir’de,  Hatay’da sopalarla linç edilen gençlerimiz varken, Adeviyye Meydaný’nda öldürülen Esma için aðlayanlarýn, 2020 olimpiyatlarýnýn kaçýrýlmasýna nedeni olan Türkiye’ni imajý konusunda aðlamak daha insani ve milli olurdu.

Cumhuriyetin 90. Yýlýnda yoktan bir ulus ve vatan yaratanlar, mazlum milletlere de örnek olmuþlardý. Bugün sýnýr komþularla sýfýr sorun diye yola çýkma politikalarý baþarýlý olamamýþtýr. Son demokratik açýlým ile okullarda ki And’ýn kaldýrýlmasý ise giderek benliðimizin yok sayýlmasýna, mankurtlaþmaya ve siyasal erozyona uðrama ve topluma atýlan þehvetli belagat ile milli deðerlerin kaybedilmesi asýl aðlanacak bir iþtir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12101 Defa Okundu
2013-10-10

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır