KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MMARLýðýN BLGES

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         MMARLýðýN BLGES

 Mimarlýðýn bilgesi

Nisan ayýnda Oktay Ekinci, Eskiþehir’in Tepebaþý ilçesine kent ve kültür üzerinde konferansa katýlacaðýz dedi.

Yol üzerindeki benzin istasyonlarýnda üç kez durduk, çorba da içti, balkabaðý da yedi. “Hoca çok fazla oluyor” deyince, “Bu güzel yemekleri baþka yerde yiyemezsin” dedi. “Bak” dedi, Eskiþehir gibi bir kent göremezsin...” diye de ekledi. Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Yýlmaz Büyükerþen kadar Tepebaþý Belediye Baþkaný Dt. Ahmet Ataç’ýn da Eskiþehir’in yaþamýnda katkýsý vardý. Hele eðitim-öðretimin aktif olduðu dönemlerde Tepebaþý’ndaki eðlence hayatý iddia edilebilir ki, Ýstanbul’da yoktur. Lokantalar, þarapevleri ve birahaneler, kafeler, konserler, canlý müzik etkinlikleri, tiyatro oyunlarý... Bize yaðma ve talana karþý kent ve çevre haklarýný savunurken uðradýðý baskýlarý anlatmýþtý, etkileyici sesiyle... Büyükerþen ve Ataç’tan Eskiþehir’i ve uðradýklarý baskýlarý dinlemiþtik... Ertesi sabah da Büyükerþen bizi atölyesine götürerek mumya heykellerimiz için yüz kalýbýmýzý almýþtý. Uygulama sýrasýnda hoca karþýsýnda çok utandýðýmýzý hatýrlýyoruz. Onun için ne diyebiliriz:

Oktay Ekinci her zaman dik durdu, Türkiye’nin ve Cumhuriyet’in ihtiyacý olan bir aydýnýmýzdý.

Türkçeyi çok iyi kullanýrdý, Ýlhan Selçuk bu bakýmdan kendisini çok beðenirdi. Son zamanlarda ‘mizahi’ Azeri Türkçesiyle de yazýlar yazdýðý görüldü.

Türkiye’nin bütün kentlerinini, tarihi geçmiþini yazdý; yanlýþ iþler yapan birçok belediye baþkanýný da utandýrdý. Koruma Kurulu üyeliði sýrasýnda ‘cinayetleri’ önledi. Ne yazýk ki onu kimse anlayamadý, daha doðrusu anlamak istemedi. Çünkü ‘rant komiseri’ydi.

Yazýlarýnda hem mimarlýk hem de hukuk dersi veren bir yazardý. Onun için de mimarlýk çevrelerinde þöyle denir: “Oktay Ekinci, Türkiye’de Mimar Sinan olmayý tek mimar Mimar Sinan diyerek yüksek mimar olduklarýný her daim dile getirenlere ayar vermiþtir.”

Kanaltürk’te (T. Özkan döneminde) Yolsuzluk ve Yoksulluk programlarý yaptý. Programlarýnda kentleþme üzerine bilinçlendirmeye çalýþan ve düþünmeye çaðýran bir ‘bilge’ydi sanki.

Son kitabý ‘Ýstanbul’un “Ýslambol” On Yýlý’nda son 10 yýlda genellikle dinci politikalarýn kent ve kent halký üzerindeki etkilerini iþledi.

Bursa’daki bir toplantýda þöyle dedi: “AVM’ler giderek artýyor. New York’ta 7, Ýstanbul’da 93 alýþveriþ merkezi var. Alýþveriþinizi AVM’den yaparsýnýz ama cenazenizi bakkal kaldýrýr.”

Onun için genel kaný þudur: “Her þeye karþý gibi görünen ama hep haklý olan bir mimar.”

Ekinci’nin cenazesi Mimarlar Odasý (11.00) ve Cumhuriyet’in (14.00) önündeki törenlerden sonra Þiþli Camisi’nde kýlýnacak ikindi namazýndan sonra Kanlýca Mezarlýðý’nda topraða verilecek.

Alman Hastanesi’nden notlarý:

‘Ayhavar Hastahana’dakilere

HÖRMETLÝ ohurlar, bilirsiz, ‘anadilim’de galeme aldýðým bu yazýlarýmda, Kars’ta 1950’lerde ‘Ekinci Pedalhanesi’nde basýlýp neþredilen ‘Ayhavar’ (yetiþin-imdat) ‘mizah gazetesi’nden elham alýram.

Ýndi de istedim ki hastahanade geçen bir neçe günü anadilimde sizlerle dertleþim...

Bu bayramý hastahanada garþýlamah, hetta hastahanada keçirmeh nasip oldu.

Þükürler olsun, bele de nasip olmayabilerdi... Alman Hastahanasý’nýn nöroloji servisi, meni acil servisten yoðun bakýma alýp yüksek tansiyon darbesiyle ganayan beynime el goyanda, dohtorun ifadesine göre tehlikeyi ucuz atlatmýþam...

Ýndi bu yazýyý da hastahana odasýnda meni ziyaret eden bir yoldaþýmýn kömeðiyle (yardým) galeme alabilirem...

Neçe olacah?

Peki, yazýh beynim niye ganadý; meni bu hallere tüþürdü?

Dohtor dedi ki: “Ýnden bele (bundan böyle) beynini yormayacan, gafaný her þeye tahmýyacan...”

Men de dedim ki: “Baþüste! Emma görek bu ne cür (nasýl) olacah?”

Bunu fikrederken gördüm ki odadaki televizyada ‘Balyoz’ davasýnnan söz açýp... hamý deyir ki: “Huguk galmadý.”

Ýndi deyin görüm ay dostlar, men bu yazýh beynime ne diyim; “Senin eyi olman üçün gerek heç oralý olmayasan, aldýrmayasan” diyebilmeh golay mý?

Ýþte bele bir hastalýða yagalanmýþam ki ya beynimi gandýracýðam ya da gerçehleri yoh gabul edecem...

Yazýh nörologlar da “iki arada bi derede” galýplar.. Ýstiyirler ki hem hestalarý tezlikle eyileþsin, yaralý beyni daha fazla zerer görmesin; hem de olaný biteni doðru gavrayah, eyi anlayah...

Ay dostlar bu heberlerle bu mümkün olabiler mi? Bilen varsa menim nörologlarýma da anlatsa eyi olar...

(Cumhuriyet’te dün yayýnlanan son yazýsý)

‘Gazeteciliði bana dayým öðretti...’

HÜRRÝYET muhabiri Ýpek Yezdani, Oktay Ekinci’nin yeðeni idi.

“Dayýný yazar mýsýn?” dedik, o da “Hayatýmýn en zor yazýsý” diyerek þunlarý söyleyebildi.

“Bana gazeteciliði ilk dayým öðretti. Cumhuriyet’te yazdýðý yazýlarý ile savunduðu deðerlerle gazeteciliðin, ‘kamu yararýna yapýlan bir meslek’ olduðunu ilk o gösterdi. Ama hayatýmýn bu en zor yazýsýnda ilk kez ne yazacaðýmý bilmiyorum.

Aslýnda Oktay Ekinci yaþasaydý kâðýt-kalemi eline alýr, bu yazýyý bizzat kendisi yazardý. Çünkü onun hayatý, iþine, topluma, yaþadýðý þehre çevreye ve bu ülkeye adanmýþ bir hayattý.

Hayatý boyunca iyinin, doðrunun, güzelin kentsel, tarihsel ve mimari deðerlerin ve çevrenin korunmasý için mücadele verdi. Uygarlýk tarihine olan inancý ve saygýsýný yaþam biçimi haline dönüþtürdü. Tüm tehditlere, telefon dinlemelere ve hatta kendisini yataða düþüren hastalýðýna karþý bile mücadelesinden hiç vazgeçmedi.

PÝYANO ÇALARDI

Hasta yataðýnda bile gazeteye yazý yetiþtirme derdinde idi.

Oktay Ekinci, ailemizin ‘bilge kiþisi’ydi. Ailece bir araya geldiðimiz sofralarda siyaset, hukuk, çevre, ne konuþulursa konuþulsun, önce bizi dinler, sonra mizah dolu bir uslüpla son sözü hep o sözlerdi.

Yemeyi içmeyi, þakalaþmayý, piyano çalmayý, karikatür çizmeyi, memleketi Kars’ý, Azeri þarkýlarýný, Beatles’ý, insanlarý, hayvanlarý ve Ýstanbul’u çok severdi.

Evet ailemizin sempatik bilgesini, devrilmez çýnarýný kaybettik. Ama Türkiye de hayatýný bu ülkeye ve topluma adamýþ  bir insaný, bir mimarý, bir yazarý, bir aydýný kaybetti.”

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8278 Defa Okundu
2013-10-17

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır