KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AþURE AYýNDA KERBELA’Yý ANMAK

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         AþURE AYýNDA KERBELA’Yý ANMAK

Aþure ayýnda Kerbela’yý anmak

Kerbela olayý, Hicri tarihle 10 Muharrem 680’de yani  bundan 1330 yýl önce Hz. Hüseyin ve 72 arkadaþýnýn  iktidar hýrsý ile katledildiði bir vakanýn tarihidir.

Aþure ayý olarak ta bilinen Muharrem ayý içinde kutlanan Aþure ise insanlýk tarihinde önemli mit olan büyük tufanda Nuh’tan baþlayan ve on peygamberin  inananlarýna bahþettiði  bir dayanýþma özelliði taþýrken, Ýslam tarihinin yüz karasý bir olayla Kerbela’da þehit olanlar arasýndan kurtulan  Hz. Hüseyin’in oðlu Zeynel Abidin için tanrýya bir þükran ve þehit olanlar için  bir anma ikramý olarak deðer kazanýr.

Kerbela olayýný yaþamak ise, siyasi anlamda Ýslamiyet öncesinde var olan demokratik öðelerin Kerbela’da yok edilerek sultanlaþtýrýlmasý ve klasik yapýlanmaya dönüþmesi olarak deðerlendirilmelidir.

Çünkü bu tarihten itibaren  devletçilik  babadan oðla geçen saltanat anlayýþý ile resmi  doktrin haline gelmiþ, din kisvesiyle inançlarýn yerine þahsi çýkarlar yer almýþtýr.

Kerbela’da yaþananlar Ýslam’ýn yüz karasý olan Sýffin savaþýyla yaþanan aile çatýþmalarýyla bir tarafta adaletin temsilcisi halife Hz. Ali, diðer tarafta Muaviye’nin iktidar için vaatlerle taraftar kazanma mücadelesinin devamýdýr.

Savaþýn galibi Hz.Ali   olsa da, Muaviye  hile ile halife olmayý baþaracaktýr.

Bununla da yetinmeyip, kendinden sonra oðlu Yezit’i yerine veliaht ilan etmesi ile sürüp gidecek olan aile kavgasý sürecinde iktidar olmak için Hüseyin’i kendine biat etmek için Kufe’ye hileli  davetiyle  yaklaþýlan nokta, Ýslam tarihi için bir kader ve kara gün olarak kayýtlara geçer.

Yezit babasý gibi hile yolunu seçerken, vaatlerle yanýna aldýðý satýlmýþ Kufe halkýnýn yardýmýyla Kerbela’da Hüseyin ve arkadaþlarýný tuzaða düþürmesi

Ýki Arap ailenin kavgasýndan öte, peygamber soyu olarak bilinen Ehli Beyt’in tarih sahnesinden silinmesiyle devlet yönetimi faþist ve darbeci  bir karakter kazanýr.

Kerbela’da yaþananlar iyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, lanetli ile kutsalýn, karanlýk ile aydýnlýðýn hesaplaþmasýdýr.

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da ki direnci, köleliði kýrmak için isyan eden Spartaküs gibi, kutsallýk uðruna mazlumdan yana verilen aydýnlýðýn mücadelesidir.

Ýslam tarihinde Sýffin’de baþlayan totaliter siyasallaþmanýn temelini atan Muaviye ve Yezit isimleri nefretle anýlmaktan öteye gitmezken, “Bana bir kelime öðretenin kölesi olurum” diyen Hz. Ali ve Hüseyin, gerçeðin ve aydýnlýðýn simgesi olarak gönüllerde bir ýþýk ve anlayýþ olarak yaþamaktadýr.

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Kerbela olayý inanç dünyamýzda Hanefi olsun, Alevi olsun, Caferi olsun, Zeyd-i olsun, tüm Müslümanlarýn yolu olarak bilinmelidir.

Kerbela’da þehit olanlarýn yolu insanlýða ve  tanrýya giden sevginin ve adaletin bayraðý olmasý gerekirken, bir yandan aþure yiyip öte yandan ikbal ve saltanatlarý için kýyým yapan Yezitlere lanet olsun.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17319 Defa Okundu
2013-11-14

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır