KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEçM M GEçM M?

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         SEçM M GEçM M?

 Seçim mi geçim mi?

19.yüzyýlda yaþamýþ bir Anadolu bilgesi Ayaþlý Þakir ‘Ben ahlaký ve imaný iki þeyle ölçerim, biri çil altýn, öteki beyaz baldýr” der.

17 Aralýk sonrasý yaþananlar için çok þey söylense de  kimsenin umurunda deðil. Bu yüzsüzlük ve gammazlýk içinde kýran kýrana geçen yerel seçimlerde þeffaf olan tek þey oy pusulalarýnýn atýldýðý plastik sandýklardý. 

Sanýrým tarihin en büyük organize seçim operasyonu 30 Mart gecesi, kedisiyle görevlisiyle iktidar tarafýndan yürütülmüþtür. Öyle ki Aðrý gibi küçük bir ilde  prestij için,  sandýktan çýkana kadar  durmak yok saymaya devam diyerek on beþ defa sayým yapýlýrken, entrikanýn döndüðü Ankara’da tüm giriþimlere raðmen imkan verilmemesi çifte standartçýlýktýr. 

 Gecenin bir yarýsýnda kimi bakanlarýn seçim sayýmlarýyla ilgili yorum yapmasý görülmemiþ þeyken, Türkiye genelinde iktidar partisine ait olduðu söylenen 500 bin kiþilik görevli kadronun sonuçlar üzerinde etkili olmasý seçim deðil, geçim kavgasýndan baþkasý deðil.

Çünkü on iki yýldan beri yürütülen siyaset, ticaret ve tarikat üçgeni, 17 Aralýk sonrasýnda çýkar uðruna deðiþerek tarikatýn yerine entrika ikame edilmiþtir.

Bu entrika denilen melanetin ilki  Hurremi, Haþhaþi denilse de, Habil ile Kabil arasýnda olmuþ, en önemlisi de Roma imparatorluðunu yýkan olay olmuþtur. Ýslam devletinde ise dinin siyasete alet edildiði Kufe ve Sýffin’de  nifak  yaratýlarak Ýslam’ý ikiye bölen ve artçýlarý bugün de  süren bir depremin adýdýr.

Entrika sözcük olarak TDK’na göre ‘Bir iþi saðlamak veya bozmak için giriþilen gizli çalýþma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile’  þeklinde ifade edilir.

Entrikanýn ne olduðunu hatýrlayýnca,seçim kampanyasý sürecinde söylenen öfke ile hiçte etik, dürüst, ilkeli davranýþ sergilenmediðini, özellikle Ankara’da yaþananlar hatýrlanýrsa, 1930’lu yýllarda Sovyetler birliði lideri Stalin’in “ kimin kime oy verdiði deðil, oylarý kimin saydýðý önemlidir” þeklinde bir süreç yaþanýrken, bir baþka deyimle “Sivas Sivas olalý böyle zulüm görmedi” denildiði gibi böyle oldu bittiðe gelen bir seçim görülmemiþtir.

Bütün bu hengame içinde,Ankara seçim sonuçlar açýklanmadan,  gerdeðe girecek damat telaþý içinde olan Melih Gökçek “Ankaralýlar son defa beni baþkan yaptý” derken, vakur duruþ sergileyen Mansur Yavaþ karþýsýnda vakitsiz bir zafer ilan etmiþ, sonuçlarýn açýklanmasý karþýsýnda telaþa düþünce YSK’ya itiraz eden CHP’li gruplar için “Onlarýn topladýðýnýn yüz katýný toplarýz” diyerek demokrasi mücadelesi veren hemþerilerine meydan okumuþtur.

 Beþinci defa Ankara’ya baþkan olan Gökçek’ten  bundan sonra deniz falan deðil de, ne beklenir bilinmez, ancak bize göre ahir ömründe bu güne kadar sipariþli ödüller ve plaketler arasýnda baron edasýyla günlerini geçirip oraya buraya tvitt atar diye düþünüyüoruz.

Sonuç olarak,30 Mart seçimlerinde “en iyi savunma taarruzdur” diyen AKP ülke çapýnda organize olarak  geçim, pardon seçimleri yüzde 45 ile kazanýrken, CHP ise Ankara ve Ýstanbul’da oylarýný önemli ölçüde artýrýrken ülke genelinde yüzde 30 basamaðýna yakýn oy alýrken, daha çok çalýþma gereði ile derin bir nefes almýþtýr.

Seçimlerin favorisi olarak görülen MHP ‘kalelerim’ dediði Ýç Anadolu’da görünmezken, Doðu Anadolu’da Erzurum’a raðmen makus talihini Kars kalesine bayrak asma baþarýsý ile teselli bulmuþtur.

Son Söz: Celladýna aþýk olmuþ bir millet/Ýster ezan, ister Çan dinlet /Ýtiraz etmezse sürü gibi illet/ Müstahaktýr ona her türlü illet. Ömer HAYYAM

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13811 Defa Okundu
2014-04-13

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır