KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEKTUPLAR ÜZERNE

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         MEKTUPLAR ÜZERNE

Mektuplar Üzerine (*)

Siyaset üzerine yazmak istemesem de birkaç söz etmeden geçmeyeceðim. Hani “Rüzgar gibi geçti” diye bir Amerikan filmi vardý.  Baþ rollerinde  Clark Gable ve Vivien Leight oynamýþtý.

 Bizim siyasi hayatýmýzdan da bir on iki yýl rüzgar gibi geçip gitti.

Leyleðin ömrü lak lak ile geçer gibi, muhalefet partileri de bir dahaki seçime diyerek teselli arayýp durdular.

 Bir türlü yenilgiye doymayan güreþçiler gibi aralýksýz on defa yenildiler. Þimdi de vur abalýya kabilinden bir kurultay  telaþýdýr gidiyor. Sanki bir þeyler olacak gibi. Aha buradan söylüyorum kurultaydan falan hiçbir þey çýkmaz, týpký öncekiler gibi, ha kel Hasan, ha Hasan  kel.

Ne yazýk ki hala baþarýlý olduðunu iddia eden bu iki parti son seçimde yanlarýna on tabela partisini de aldýlar yine yenildiler.

Hiç düþünmüyorlar ki neden?  Biri bizi dövüyor ama kim?

 Bu  gizli ahbaplar Cumhurbaþkanlýðý için aday gösterdikleri kiþinin adýný dahi telaffuz edemezken, halka emanet ederken, propaganda gezilerinde birisinde yanýnda dahi olmadýlar, adamcaðýz uyduruk sloganlarla kapalý salon ve þehitliklerde gezinip durdu. Kendi çapýnda baþarýlý da oldu.

Siyaseti rakamsal da olsa baþaran birisi karþýsýnda beþinci defa yenilgi yaþamanýn vebali millet deðildir. Bunu bilenler algý metodu ile doðru yolu seçip  yerlerini yeni simalara býrakmalýdýrlar.

Gelelim baþlýktaki konumuza.

Ünlü edebiyatçý Sait Faik “Ýnsan sevdiði birine mektup yazmak için bu saatlerde kalkmalý ve bir kýr kahvesine gitmesi gerektiðini söyler.

Üstat öyle dese de  sevgiliye yazýlan mektuplarýn zaman ve mekaný olmadýðýný hepimiz  biliriz.

Çünkü mektuplar içimizdeki duygularýn, yakarýþlarýn, günah çýkarmalarýn bazen de sorgulamalarýn sertifikalarýdýr.

Biraz gerilere gittiðimizde batý edebiyatýndaki örnekleriyle,Kafka’nýn Milena ve Felice’ye yazdýðý mektuplarý kim bilmez.

Ya, Baudelaire’in hizmetçisine, yazdýklarý, peki Van Gogh’un kardeþi Teo’ya, Victor Hugo’nun sevgilisine yazdýðý mektuplar bu kadar ünlenmiþken sizin hiç mi yazdýklarýnýz yok bir yerlerde.

Edebiyatýmýzýn ünlü kalemlerinden Cemal Süreya karýsý Zühal’e, Sabahattin Ali niþanlýsý Filiz Hanýma, Orhan Veli ise onca sevgili arasýndan Nahit Haným diye birini seçmiþ. Peki  Ahmet Arif’in  karþýlýksýz olarak yýllarca yazdýðý ve  bir banka tarafýndan basýlan‘Leylim leylim’ diyerek Leyla Erbil’e yazdýðý mektuplara ne dersiniz? En azýndan yakýn bildiðiniz birinin yazdýklarýný okumanýzý tavsiye ederim.

 Hele bir tanesi var ki, mektup deyince,  Gazi  Mustafa Kemal’in  Macar Corinne’ye yazdýðý mektuplar kimi zaman bir dertleþmenin, kimi zaman sorgulayýcý bir kiþiliðin,kimi zaman da bir savunma aracý olarak insanýn iç dünyasýný dýþa yansýtmasýndan baþkasý olamaz.

Elimize geçtiðinde her seferinde kaldýrýp atamadýðýmýz, bazen bir kitap arasýnda bulduðumuz sararmýþ mektuplar üzerindeki satýrlarýn deðerini kim unutur?

Günümüzde  mektup yazmayý ortadan kaldýran bilgisayar ve geliþmiþ telefonlar olmasaydý, sanýrým mektuplar yazýlmaya devam edecekti.

Bu kargaþa ve yakýnmalar ne kadar sürer bilemem ama darýsý bundan sonra mektup yazmak isteyenlere olsun.

(*) Basýlmakta olan “ Bu Kaçýncý Sen” adlý mektuplar ve þiirler adlý kitabýmdan.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 41131 Defa Okundu
2014-08-21

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır