KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KODAMANLARA KARþý 1 MAYýS’A

  Vedat Gökçay

          vedat.gokcay@hotmail.com
         KODAMANLARA KARþý 1 MAYýS’A
Kodamanlara karþý 1 Mayýs’a
 
Oldum olasý patron kulüplerini sevmem. Bu tipleri çeþitli sivil toplum kuruluþlarý ismiyle bir arada görmeniz mümkündür. Hayatta haz etmem onlardan. Hatta hepsini bir kaþýk suda boðasým gelir. Patronum öz babam olsa bile cesedini çiðneyesim gelir. Emrinde çalýþtýrdýðý iþçinin sýrtýndan asalak gibi geçinenlerin oluþturduðu asalak gruplarýdýr bu tipler. Hiçbir þey yapmadan, öylece klimanýn önünde oturup, kahvesini yudumlayan tiplerdir.
 
Milyonlarca insanýn aç yaþadýðý bir dünyada Kodaman Hükümdarlýðý kuranlardýr. Göbekleri kendilerinden önce ilerler. Çünkü hiçbir zaman üretmezler, alýn teri dökmezler. Çalýþmadýklarý gibi, çalýþmaktan caný çýkan iþçilerine ise gün boyu emirler yaðdýrýr bu asalaklar.
 
En meþhur sözleri ise “Hep anlýmýn teriyle çalýþýp kazandým” sözüdür. Bu sözü her duyduðumda aklýma ünlü gazeteci Donald Robert Perry Marquis’in o güzel sözü gelir. “Biri size alýn teriyle zengin olduðunu söylerse, ona þunu sorun: KÝMÝN ALIN TERÝYLE?” Çevrenizde bu türden konuþmalar yapan kodamanlara daima bu soruyu sorun ve asla korkmayýn! Çünkü iþçi sýnýfýnýn zincirlerinden baþka kaybedecek bir þeyi yoktur.
 
Geçtiðimiz haftalarda Ýzmir’de kodamanlarýn bir toplantýsýna katýldým. Sektörlerinde yaþanan sýkýntýlarla ilgili olarak gerekli kurumlarýn müdürleriyle yapýlan toplantýda, kodamanlar yaþadýklarý sorunlarý aktaracaklardý. Toplantýnýn yapýlacaðý lüks otelin salonundan içeri girdiðimde, yemeklerle donatýlmýþ masalara oturmuþ bir dizi insan duruyordu karþýmda. Yemekler yendikten sonra sorunlar aktarýlacaktý. Bende uygun bir masaya geçip yemeðimi yemeye baþladým. Karþýmda plastik sektöründe boy gösteren bir kodaman, onun yanýnda da yine farklý bir alanda fabrikasýnda çeþitli makine parçalarý üretilen baþka bir kodaman oturuyor.
 
Yandaki kodaman, karþýmda oturana, “Yahu geçenlerde senin fabrikada grev olduðunu duydum. Yine ne istiyor bu adamlar? Asgari ücrete bile zam geldi yine de doymuyorlar arkadaþ! Oldu olacak fabrikamýza ortak yapalým” dedi. “Evet” dedi karþýmdaki kodaman ve dert yanmaya baþladý, “Sorma dostum, bir sendika baþýmýza musallat oldu. 15 kadar iþçiyi örgütlemiþler, iþ býrakmaya kalktýlar. Neymiþ sendikalý olacaklarmýþ. Çok þükür sendikalý olmak isteyen elebaþlarýnýn iþine son verdim ve sendikayý kovduk iþyerinden. Þimdi rahatladým” dedi. Ben bir yandan yemeðimi yiyorum, diðer yandan bu iki kiþiliksiz asalaðý dinliyorum. “Onlarý kovduktan sonra kendime bir tane yarýþ atý aldým” diyince karþýmdaki kodaman, ben iyice çileden çýktým.
 
Gün gelir o iþçiler saltanatýnýzý baþýnýza yýkar diyerek sert bir çýkýþ yaptým. Karþýmdaki asalak öyle bir dondu kaldý ki refleks dýþý bir hareketle elindeki çatalý düþürüverdi. “Anlayamadým” dedi ve ben sözümü yineledim tekrardan. Hem iþçilerin sýrtýndan milyon dolarlar kazanacaksýn, yasal olmadýðý halde 8 saatin üzerinde çalýþtýracaksýn, onlarýn alýn teriyle milyon dolarlar kazanacaksýn ve sonra da en doðal haklarý olan sendikayý istemeyerek onlarý iþten atacaksýn. Sizler asalaktan baþka bir þey deðilsiniz diyerek masadan kalktým. Sonrasýnda ettiðim küfürleri yazmama gerek yok sanýrým. Bu iki asalak ise benim söylediklerimin þokunu atlatamadan neye uðradýklarýný þaþýrarak arkamdan bakadurdular. Tabi bunun olumsuz etkileri oldu bana.
 
Baþka bir masada oturan arkadaþýmýn yanýna oturdum küfürler ederek, “Neden küfür ediyorsun” diye sordu. O anda Büyük þair Can Yücel’in sözü geldi aklýma, “Ben küfürbaz deðilim, ilham perilerim sürtük” dedim ve neler olduðunu tahmin ederek toplantý bitene kadar soru sormadý. Bu tip kodamanlar sadece Ýzmir’de deðil, her yerde var. Ýþçiler, emekçiler, birleþin. Üreten sizler, açlýða mahkum edilen sizler, villalarda, lüks otellerde emeklerinizi harcayan onlardýr. Birleþen iþçiler asla kaybetmez. Bunun için 1 Mayýs’ta alanlarda saflarý sýklaþtýrmak gerekli. Alanlara inin ve kol kola omuz omuza verip kodamanlara karþý sözünüzü söyleyin. “Küçük bir hatayý büyük bir hataya çevirmek istiyorsanýz, o küçük hatayý savunun” (Vladimir Ýlyiç Lenin)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 92567 Defa Okundu
2013-04-29

SON YAZILARI

SOMA bildiðiniz gibi deðil? Metin olmak Kodamanlara karþý 1 Mayýs’a Sosyalist Küba Büyükelçisiyle sohbet Devletin görevini memuru yapýyor Beþar Esad beni aradý Size KIYAMET GÜNÜNÜ açýklýyorum Ýnsan düþünmeden edemiyor Kürdün baþýna gelenler.. Ýstanbul’dan insan manzaralarý 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır