KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSANýN GöNLüNE YüCELK ULAþTýRMA MEDENYET

  Yavuz Selim UZGUR

          
         ÝNSANýN GöNLüNE YüCELK ULAþTýRMA MEDENYET

 Ýnsanýn Gönlüne Yücelik Ulaþtýrma Medeniyeti

“Sana diyorum ki her türlü ihtilaftan kurtularak insan dostu ol.”

Ebu’l Hasan Harakani (r.a.)

               

Bizim medeniyetimiz ilahi kaynaktan beslenen bir medeniyettir. Medeniyetimizin merkezinde insan vardýr. Buna insanýn gönlüne yücelik ulaþtýrma medeniyeti de diyebiliriz. Varlýk amaçlarýnýn insana hizmet olduðunu açýklayanlar bu medeniyeti kurmuþlardýr. Çünkü insan ilahi emanetin kendisinde karar kýldýðý mukaddes bir candýr.


Ýlahi kaynaktan beslenen Büyük Anadolu Selçuklu Medeniyetimizi kuran Müslüman Türkler, 10. asýrdan baþlayarak 13. asrýn sonuna kadar aziz Anadolu’muzu yeniden imar ve inþa etmiþlerdir. Fikir adamlarý, mutasavvýflar, þair, sanatkâr, gönül adamlarý ve devlet adamlarý bin yýl önce Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek gönüllerindeki ýþýðý ve sevgiyi insanlýðýn gönlüne aktararak büyük bir medeniyet kurmuþlardýr. Medeniyet demek insan demektir. Yaratýlýþýnýn þümulü, hey’eti unsuriyesi, kutsiyeti ve sýrrý bakýmýndan, her insan tek baþýna bir medeniyettir. Yüce yaratýcý “Ben insaný en güzel suret ve sýfat üzere yarattým.” buyuruyor. Ýnsan Hakk’ýn sýrrý, Hak da insanýn sýrrýdýr. Bu sýr ve mukaddes sýfatlarla yaratýlan insan, yeryüzünde Allah’ýn halifesi olarak nizam ve intizamý tanzim etmek gibi büyük bir görevle yaratýlmýþtýr.


Tarihe baktýðýmýz zaman her millet medeniyet kuramamýþtýr. Kurulan birçok medeniyetler de, çocuðun ana rahminden ölü doðmasý gibi, ölü haline gelmiþtir. Bazý medeniyetler neden yaþayamamýþlardýr? Yaþayan medeniyetler ise hayatiyetlerini nasýl ayakta tutmuþlardýr? Yeryüzüne birçok kavimler ve topluluklar gelip yaþayýp geçtiler. Bu kavimlerin birçoklarý yeryüzünü fesada verdiler ve zamanýn, asrýnýn müfsitleri oldular. Tarih her ne kadar bu kavimlerden geriye kalanlara medeniyet diyorsa da, insaný hor ve hakir ederek, haysiyet ve þerefini ayaklar altýna alarak yaþadýklarý için, Allah indinde hiçbir kýymetleri yoktur. Ayet-i Kerime’de; “Yeryüzünde dolaþýn da peygamberleri yalanlayanlarýn sonunun ne olduðunu görün.” buyrulmuþtur.  Bizim medeniyetimiz cihanþümul bir medeniyettir. Bu fütüvvet (iyilik, kardeþlik ve birlik ) medeniyetini kuranlar, insanlýða yüksek bir davet, ilahi ve samedani mefkûre ile hitap ederek hayatý ve insaný bütün yönleriyle saf ve temiz bir hale getirmiþlerdir. Bizim medeniyetimiz tüm insanlýðýn umududur ve umudu olmaya devam edecektir; çünkü kaynaðý ilahidir ve Rabbanidir. Ýlahi kaynaktan beslenmeyen hiçbir medeniyet yaþayamaz ve ayakta duramaz.


Ýþin iç yüzünü yani insanýn yüceliðini anlayanlar ve bilenler, ondaki manadan haberdar olmasý, üstün ahlak elde etmesi, yaradýlýþýnýn amaç ve gayesinin ne olduðunu bilmesi için insana hizmet etmiþlerdir. Ýþte Anadolu’muzun iftiharý ve beþeriyetin seçkini, arif, dünya görüþlü Ebu’l Hasan Harakani’nin þu veciz sözü Anadolu Medeniyetimizin temellerinin hangi anlayýþla atýldýðýný göstermektedir ; “Herkes sabah kalkar; âlim ilmini, zahit zühdünü, tacir de ticaretini artýrmanýn derdine düþer. Ebu l-Hasan ise bir kardeþinin gönlüne yücelik ulaþtýrmanýn derdindedir.”


Bizim medeniyetimiz þu dört temel esas üzerine kurulmuþtur; ADALET, SEVGÝ, TEVHÝT VE HAKKA HÝZMET. Adalet; doðru ve güzel olan þeydir, o haksýzlýk ve zulmün zýddýdýr. Adalet: emanetleri yerine getirmek, kimseye hainlik ve haksýzlýk yapmamak, zulmü terk etmek, insaflý olmak, hakký sahibine vermek, güzel ve doðru olan þeyi yaparak, Hakkýn ve hakikatin yanýnda durmaktýr.Ýkinci temel esas ise sevmektir. Sevmek aslidir, sevmemek arýzidir. Çünkü sevmenin sebepleri kuvvetli ve fazladýr, sevmemenin sebepleri ise daha azdýr ve zayýftýr. Onun için sevgi esastýr. Sevgi, insanýn üzerinde bir lütuftur. Yaratýlaný sevmek, severek insana hizmet etmek, ilahi muhabbete ulaþmanýn vesilesidir. Bizler, büyük medeniyetin mensuplarý olarak daima kul ile Hak arasýndaki sevgi ve irtibata bakarýz. Ýnsan Hakk’a aittir ve kul ile Hak arasýnda mensubiyet vardýr. Ýþte bu rabýtaya baktýðýmýzda insaný severiz ve ona hizmet ederiz. Bu yüksek anlayýþla kurulmuþ olan büyük medeniyetin mensuplarý olarak adaletle, sevgiyle insandaki ilahi birliði ve vahdeti görerek Hakk’a hizmet etmenin þuuru, zevki ve anlayýþý ile hayatiyetimizi devam ettirmekteyiz.


Azgýnlýk, insanlara üstünlük taslamak, onlarý zorla hüküm altýna almak, onlara karþý cebir ve güç kullanarak hiyanet, gaflet ve delalette kalanlar yaradýlýþýn sadece maddi, dünyevi boyutunu görmüþ, hayatlarýný buna göre þekillendirmiþlerdir. Bunlarýn anlayýþlarý ben merkezlidir. Benlikleri, kibirleri, enaniyetleri, çýkar ve menfaatleri bunlara hâkimdir. Daima yeme-içme, makam-mevki, þehvet ve þirretlerinin peþindedirler. Yol yordam bilmez, hak ve hukuk tanýmazlar, dahasý daima insana zulmederler. Bencillik hayatlarýnýn her safhasýnda kendini göstermektedir. Tefekkürden, doðruluktan, iyilikten, sevgiden, saygýdan yana son derece nasipsizdirler.


Hakkýn muhatabý olarak yaratýlan Ýnsanýn kýymet ve yüceliðini anlamayan ve anlamak istemeyen zalimler, müstebitler, hainler ve gafiller fýrsat bulduklarýnda bizim devletimize, milletimize ve medeniyetimize saldýrarak, insaný yücelten Islam’ýn adaletini, sevgisini, birliðini ve Hakk’a hizmeti yok etmek istemektedirler. Bin yýldan beridir Ýslam’a ve Müslümanlara saldýran iç ve dýþ düþmanlar bilsinler ki; devletimiz ve milletimiz gücünü ve kuvvetini Hak’tan almaktadýr. Sizin aklýnýz entrikanýz ve hýyanetiniz hiçbir zaman bu gücü yýkmaya yetmeyecektir. Her þeye raðmen bu aziz devlet ve millet tarihin her safhasýnda olduðu gibi adaleti, sevgiyi, birliði ve Hakk’a hizmeti üstün tutmuþtur, tutmaya da devam edecektir. iþ ciddiyet kazandýðýnda sebat eden yiðitler, açýkta ve gizlide Allah karþýsýnda halleri bir olan yiðitler, Allah’a vermiþ olduklarý ahitlerinden sapmayan yiðitler, sizler sözlerinize sadýk kalarak canlarýnýzý seve seve devletimiz, milletimiz ve medeniyetimiz için verdiniz. Bizlerde sýramýzý beklemekteyiz. Allah devletimizi ve milletimizi korusun.


Tüm þehitlerimize Cenab-ý Hak’tan rahmet diliyor ve aziz milletimizi selamlýyoruz.


(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 22075 Defa Okundu
2016-07-19

SON YAZILARI

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi Ýnsan ve Mücadelesi 16 Aðustos 1064’de Aziz Anadolumuza Açýlan Huzur ve Mutluluk Kapýsý Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karþý bin yýllýk þanlý mücadelesi Ýnsanýn Gönlüne Yücelik Ulaþtýrma Medeniyeti DÝN, DEVLET, MÝLLET VE BAYRAK DÜÞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANÝ’YE SALDIRIYORLAR? Kars’ta Harakani Fütüvvet (Kardeþlik, Birlik ve Ýyilik) Anlayýþýna Karþý Ermeni Diasporasýnýn Oyunlarý

YORUMLARayhan 2016-07-20
yaþamak yad ölmek

Allah razý olsun Hocam özlenen medeniyet tablosunu yazýyla resmetmiþsiniz. Rabbým Ýnþa edilmiþ bu güzel medeniyetin yeniden ortaya çýkartýlmasý için sizlere güç versin.Devletimizin ve milletimizin birliðini beraberliðini ilelebet güçlü kýlsýn

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır