KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AZZ MLLETMZN VE DEVLETMZN KüRESEL CEBERRUT çETEYE KARþý BN YýLLýK þANLý MüCADELES

  Yavuz Selim UZGUR

          
         AZZ MLLETMZN VE DEVLETMZN KüRESEL CEBERRUT çETEYE KARþý BN YýLLýK þANLý MüCADELES

 Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karþý bin yýllýk þanlý mücadelesi


“Tarihte peygamberlere düþmanlýk yapan, ilahi vahye karþý çýkan, semavi kitaplarý tahrif eden, peygamberleri yerlerinden sürüp çýkartan veya katledenlerin egemen zalim güçler olduklarýný görmekteyiz. Kuvveti üstün tutanlar, tarihin her döneminde peygamberlerin getirmiþ olduðu tevhit inancýna, Hak ve hakikate karþý gelmiþlerdir. Haksýz ve batýl ideolojilerini koruyamayanlar, ellerinde tutamayanlar, her bir þeyi kaba kuvvetle yapmaya çalýþanlar, her zaman hile, entrika, þeytani fikir ve tuzaklara baþvurmuþlardýr. Zaman ve mekânýn deðiþmesiyle ilahi vahye ve peygamberlere karþý gelenlerin karakterlerinin, bakýþ açýlarýnýn, mücadele yöntemlerinin hep ayný veya benzer olduðunu görüyoruz. Bunlarýn karakterlerinde þu iki ana özellik ön plana çýkar. Birincisi; peygamberleri aciz ve zayýf olarak görmek, ikincisi; yalanlama ve inkâr. Karakterleri ortaya koymak babýndan birkaç peygamberin hayatýndan misal verelim: Hazreti Musa (a.s.) ilahi vahyi tebliðe baþladýðýnda Firavun ona “Sana ben baktým ve büyüttüm. Seni prens ve komutan yaptým, “benden baþka Rabb mý var bana karþý geliyorsun?” diyerek hiddetli bir þekilde etrafýný Hazreti Musa (a.s.)’ya karþý kýþkýrttý. Gücü ve kuvveti elinde bulunduranlar, kendilerini liyakatli ve üstün görüyorlardý, Hazreti Musa’ya ve ona tabi olan müminlere akla ve hayale gelmeyecek iþkenceler yaptýlar. Müslümanlarý din ve imanlarýndan döndürerek, putperest yapmak için her türlü zulme baþvurdular. Neticede Hazreti Musa (a.s.)’yý ve müminleri memleketlerinden çýkardýlar. Az bir kýsmý hariç çoðunu Yahudileþtirerek atalarýnýn batýl dinlerine geri döndürdüler.

Hazreti Ýsa(a.s) ilahi vahyi (Ýncil) teblið ederken, Ýsrailoðullarý hakikate karþý çýktýlar. Sanhedrin denilen putperest bir topluluk oluþturdular. Hazreti Ýsa’yý sigaya çekmek istediler. Onunla söz ile baþa gelemeyince deðiþik entrikalara baþvurdular. Roma’nýn Pagan iþgal kuvvetleri komutanlýðýna (valiliði) Hz. Ýsa (a.s.)’yý þikâyet ettiler. “Bu Ýsa (a.s.) adam topluyor, sana karþý gelecek, kral olmak istiyor.” diyerek Peygamberi öldürtmeye kalkýþtýlar. Kendi idarelerini sürdürmek, gücü, kuvveti, elde tutmak için kendilerine rantiye, çýkar, menfaat saðladýklarý atalarýnýn batýl inançlarý olan putperestliði devam ettirdiler. Pavlus adýnda Yahudi asýllý birini çýkardýlar. Ýncil’i tahrif ettirdiler. Pavlus “ Tüm yönetimler tanrýya aittir, insanlarýn görevi onlara itaat etmektir.“ diyordu. Bu da tam Romanýn istediði bir durumdu. Roma ile ittifak yaparak Ýncil’i yok edip yerine putperestliði ikame ettiler. Müslümanlarý öldürüp, insanlarý zulümleriyle sindirdiler.

Atalarýnýn dini olan putperestliði temsil eden, egemenliði, ticari, idari gücü elinde bulunduran, sýnýf ayrýmý yaparak üstünlüðü kendilerinde gören, tevhit inancýný getiren, peygamberleri aciz, zayýf görerek onlarý öldürenler, “Peygamberlik de bize gelmeli.”

diyorlardý. Geçmiþteki bu cahillerle þimdiki modern cahillerin karakterleri arasýnda hiçbir fark yoktur.

Resul’ü Ekrem (s.a.v.) Efendimize ilahi vahiy gelmeden önce kendisine Mekke’de Muhammed’ul Emin deniliyordu. Güvenilir, iyilik sahibi, mazlum ve fakiri koruyan, haksýzlýða ve zulme karþý çýkan, yalan konuþmayan, doðru sözlü, doðru özlü ve emanetleri koruyan kiþi idi. Efendimiz (s.a.v.)’e vahy-i ilahi gelmeye baþlayýnca Mekke’nin zalimleri, müþrikleri, kodamanlarý hakikate karþý çýktýlar. Olmamýþ iþleri baþýna açtýlar. Çeþitli tekliflerle geldiler. Sonra dediler ki; “Bir sene biz senin ilahýna tapalým, bir sene de sen bizim ilahlarýmýza tap.” Efendimiz (s.a.v.) hepsini reddetti. Müþrikler atalarýnýn dinlerini takip ederek Kâbe’nin içini ve dýþýný putlarla doldurmuþlardý. Onlarýn putlarý heva ve heveslerinin tezahürleri, arzu ve emelleriydi. Daha sonra Yüce Allah Kutlu Peygamberine þöyle vahyetti; “Habibim kendi nefsinin arzusunu ilah edineni gördün mü?” çünkü onlar kendi durumlarýna uygun bulduklarý ahvale göre hareket ediyorlardý. Oysaki hakikat erleri Allah’ýn emrine, onun rýzasýna göre hareket ederler. Böylece inananla inanmayan, zalimle mazlum, doðru ile eðri ortaya çýkar. Yüce Peygamberimiz ve kutsal kitabýmýz Kuran’ý Kerim karþýsýnda acze düþenler, fetihten sonra içlerinde nifak taþýmaya karar verdiler. Ýnanmadýklarý halde inanmýþ gibi gözükerek Müslümanlarý yanýlttýlar. Çýkarlarý, konumlarý, ticaretleri ve menfaatleri için ikiyüzlülük yaptýlar. Her tarafa bir yüz gösterdiler. Alýþkanlýk haline gelen huylarýyla takiyye yaptýlar. Onlar Allah’a karþý samimi olmadýklarý için, sözleri faydasýz, yaptýklarý iþleri hayýrsýz ve sonuçsuz kalmýþtýr. En bariz vasýflarý; yalan söylerler, emanete hýyanet ederler, sözlerinde durmazlar. Böyle olduklarý için Allah (c.c.) onlarý her zaman rezil etmiþ, içlerini dýþa çýkarmýþtýr.

Tüm zamanlarda peygamberlere ve ilahi vahye karþý çýkan, Nemrut, Firavun, Taðut, Pavlus, Ebu Cehil, Ebu Leheb, bunlarýn asabiyet, tefrika ve gizli düþmanlýk yollarýný takip eden, münafýk taifeleri, Ýslam ümmetine tefrika düþürenler, ümmetin birliði ve sevgisini bozanlarla, derin tarihten gelen uzantýlarý, tapýnakçýlar, Ýngiliz Anglosaksonlarý, Siyonistler, Sanhedrin topluluðu, misyonerler, Cizvit papazlarý, Ermeni diasporasý, Amerikan neo-conlarý bunlarýn uzantýlarý ve taþeronlarý olanlar, düþmanlar, hainler, Fetocular, Apocular, PKK’cýlar, IÞID’ciler, PYD’ciler her ne kadar þer ittifaký varsa bunlarýn hepsi birden küresel ceberrut çetelerdir.

Dünyada devletlerin iç iþlerine müdahale etmek, hazýrlamýþ olduklarý plan ve projeleri tatbik ettirmek, meþru yönetimleri yýkmak, kirli pis oyunlarla milletlerin birliðini dirliðini bozmak vs. iþler küresel çetenin yaptýklarýdýr. Küresel çetenin genel düþüncesi þudur; küresel çetenin himaye etmediði, müttefiki olmayan hiçbir devlet yaþayamaz, ayakta duramaz veya huzurlu olamaz. Küresel çetenin elinde bulundurduðu silah gücü, para gücü, beyin gücü karþýsýnda hiçbir kuvvet dayanamaz diyerek insanlarýn kalplerine korku atmýþlardýr. Ýnsanlýk tarihi boyunca peygamberler ve onlara tabi olan ümmetleri küresel çete ile mücadele ettiler. Ýlk Türk Devleti Gazneliler ve onun hükümdarý Gazneli Mahmut bu þer çetesine karþý mücadele etti. Vefatýndan sonra yerine oðlu Mesut geçti. Mesut ta küresel çetenin

entrikasýna düþtü. Nübüvvet ve hilafetten gelen derin akýl, manevi görüþ ve feraset küresel ceberrut çete ile mücadele etme görevini Selçuklu Türklerine vermiþtir.

Hamedanlý Türkleri teblið ve irþadý ile Müslüman eden Hazreti Ali (k.v.)Efendimiz velayetinin himmeti ve manevi nazarlarý ile nebevi mirasý Selçuklu Türklerine emanet etti. Seyyid-i sadat yolu ile Harakani Efendimize emanet býrakýlan devlet menþurunu Harakani Efendimiz Sultan Alparslan’ýn babasý Çaðrý Bey’e vererek, Hazreti Ali Efendimizin Sýffin’de söylemiþ olduðu þu gaybi ve ilahi müjdeyi söyledi: “Din ve devlet kýyamete kadar Türklerin elinde olacaktýr.” O gün bugündür, bu aziz millet kurnaz ceberrut çete ile mücadele etmektedir. Küresel ceberrut çete düþmanlýðýný; þöhreti arzulayarak, malý, riyaseti, makamý elde tutmak için yapar. Haksýz olarak yapýlan düþmanlýk, cahiliye taassubu ile yapýlmaktadýr. Cahiliye taassubu da atalarýnýn döneminden gelen ve fýtratlarýnda bulunan doðruyu kabullenmeme huylarýdýr.

Yeryüzünde adaleti tesis etmek, insaný yüceltmek, sevgiyi yaymak arzusunda olan yönetimlerin karþýlaþtýklarý sýkýntý ve handikaplar her zaman bu milletin karþýsýnda oldu. Müslüman Türkler manevi emaneti yüklendikten ve sahneye çýktýktan sonra Hýristiyan âlemi hiçbir zaman rahat uyuyamamýþtýr. Milletimiz karþýsýnda büyük hezimetlere uðrayan küresel güç ve ceberrut çete on beþ gün önce bir daha düþmanlýðýný, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin medar-ý iftiharý olan muzaffer ve keremli Cumhurbaþkanýmýza, devletimize ve aziz milletimize saldýrarak gösterdi. Bu saldýrý Anadolu Medeniyetimizi milletimize emanet eden Þehid Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri ve Horasan erenlerinin manevi himmetleriyle, aziz Türk milletinin cihat ruhuyla verdikleri mücadele ve Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn yüksek iman, þecaat, cesaret ve ferasetleri sonucu püskürtülmüþtür. Tarihin bu döneminde milletimiz, liderinin etrafýnda kenetlenerek tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet heyecan ve aþkýný bir daha dünyaya göstermiþtir. Bu uðurda bin yýldýr þehit veren aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi destansý bir mücadele ile yine þehitler ve gaziler vererek vataný ve mukaddesatý korumuþtur. Önceki yazýlarýmýzda da ifade ettiðimiz gibi aziz milletimizin kalbine, medeniyetine, dinine, devletine, bayraðýna saldýran bu düþmanlar ve hainler hiçbir zaman baþarýlý olamayacaklardýr. Nübüvvet ve velayetten gelen, Selçuklu ve Osmanlý’dan Türkiye Cumhuriyeti Devletimize intikal eden bu nebevi ve manevi mirasý Türk Milletinin ve devletinin derin aklý, kalben ve ruhen uyanýk olarak kýyamet saatine kadar koruyacaktýr ve ayakta tutacaktýr.

Aziz þehitlerimize Cenabý Hak’tan rahmet, yaralý gazilerimize de þifalar diliyor, yüce milletimizi selamlýyoruz.”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19729 Defa Okundu
2016-07-30

SON YAZILARI

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi Ýnsan ve Mücadelesi 16 Aðustos 1064’de Aziz Anadolumuza Açýlan Huzur ve Mutluluk Kapýsý Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karþý bin yýllýk þanlý mücadelesi Ýnsanýn Gönlüne Yücelik Ulaþtýrma Medeniyeti DÝN, DEVLET, MÝLLET VE BAYRAK DÜÞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANÝ’YE SALDIRIYORLAR? Kars’ta Harakani Fütüvvet (Kardeþlik, Birlik ve Ýyilik) Anlayýþýna Karþý Ermeni Diasporasýnýn Oyunlarý

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır