KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSAN VE MüCADELES

  Yavuz Selim UZGUR

          
         ÝNSAN VE MüCADELES

Ýnsan ve Mücadelesi


Hâþâ ki senin hükmüne, isyan edeyim,
Yahut senin (rýzânýn) hilâfýna, bir nefes vereyim.
Bana yüz göz bebeði daha lâzýmdýr.
Tâ ki böylesi bir günde, sana kurban edeyim.

Ebu’l- Hasan Harakani (r.a.)

Ýnsan enfüste ve afakta kendi hakikatini arayan mükerrem bir varlýk... Bir yönüyle küçük âlem, diðer bir yönüyle âlemlere sýðmayan, bütün mahlûkatýn kendisi için yaratýldýðý büyük bir âlem. Büyük âlem, küçük âlem demek bir anlatýmdýr. Ýnsan denen varlýk, varlýklarýn özü ve kâinatýn oluþmuþ bir meyvesi, Hakk ýn tükenmez bir hazinesidir. Allah insaný öyle harika yaratmýþtýr ki her þeyin özü ondadýr; meleki, hayvani ve ruhani duygularla donatýlmýþtýr. Ýnsanýn bedeni, nefsi, caný (ruhu) ve kalbi varlýklarýn bir kopyasýdýr. Muhyiddin Ýbn-i Arabi’nin dediði gibi: “Allah’ýn bütün âlemi bir insanda toplamasýnda bir sakýnca yoktur.”

Ýnsanýn aslý kâinatýn özü olmasýndandýr ki ruh mesabesindedir. Bunun için insana âlemi ekber (büyük âlem) denilmiþtir. Ýnsan muammasý on sekiz bin âlemin parlayan bir alametidir. Onun hikmetler harikasý olduðu muhakkaktýr. Þu halde insanlar hikmetler kumkumasýdýr. Ýnsandaki hikmeti çözmek bizim için baþaracaðýmýz bir durum deðildir. Bazý ilim adamlarýnýn insaný anlatmalarý ve kitaplarýnda yazdýklarý bir çözüm deðil bir ihtimalden ibarettir. Onun sýrrýný ancak onu yaratan, ruh ve þekil veren yüce Allah bilir. Bir hadis-i kutside þöyle bildiriliyor: “Ben insanýn en büyük sýrrýyým ve insan benim en büyük sýrrým."

Yüce kitabýmýz Kur an-ý Kerimde: "And olsun ki, biz insanoðlunu þerefli kýldýk, onlarýn karada ve denizde gezmesini saðladýk, temiz þeylerle onlarý rýzýklandýrdýk, yarattýklarýmýzýn pek çoðundan üstün kýldýk." buyruluyor. Hazret-i Pir Efendimiz bu ayeti þöyle izah ediyor: Allah deðerli kýlmayý bir davranýþýn karþýlýðýna, bir gerekçeye ya da deðerliliði zorunlu kýlan bir hak ediþ sebebine baðlamamýþ "Biz âdemoðullarýný deðerli kýldýk demiþtir. Ýnsanýn deðerli kýlýnmasý Yaratanýn emanetini ve sevgisini taþýmasýndandýr. Ýnsandaki emanet nedir? Allah ýn insana yüksek âlemden (emir âlemi) verdiði ruhtur. Ýþte insanýn yüceliði de, çözülmezliði de bu noktadadýr. Bu sýrrý da ancak Rabbimiz bilir. Bununla ilgili insanlara pek az ilim verilmiþtir. Nasýl ki vücutta her bir organýn bir görevi varsa ruh da bedene yerleþtirilen ilahi emanetin, manevi hallerin, güzel ahlakýn merkezi kýlýnmýþtýr. Ruh maddenin üzerinde, maddi olan tüm kuvvetlere hâkim latif bir varlýk... Elbette ki bu latif varlýðýn bilinmezliði yanýnda çok az bilinir bir tarafý da vardýr. Ayette: "De ki; Ruh Allah ýn bir emridir ve insanlar ondan çok az þey bileceklerdir." deniliyor.

Ýnsaný deðerli kýlan ruhun yüce vasýf ve sýfatlarýdýr. Hayat ruhun varlýðý ile devam etmektedir. Ruh; temizliði, inceliði, letafeti, nuru ve iyiliði kabul eden bir varlýktýr. Bu manevi varlýk insanýn bedeninde Allah ýn bir emanetidir. "Emaneti daðlara, taþlara teklif ettik çekindiler, sakýndýlar. Ýnsan ki zalim ve cahildir, kabul etti ve aldý." Gökler ve yerler, gövdeler ve binalar içerdiðinden emaneti yüklenmekten çekindiler. Zira yükümlülüðü ancak kalpler taþýr. Nitekim Hz. Âdem mana sahibi olduðu için emanetin yükümlülüðünü üzerine aldý. Harakânî Hazretleri bu ayetin izahýnda þöyle diyor:” Bize bir emanet arz

olunmuþ diye bilirdim. Biraz daha yaklaþýnca arþ Allah ýn emrinden daha hafif geldi, daha fazla yaklaþýnca bize kendi kutsiyetini va z ettiðini anladým. Þükürler olsun ki yük gayet aðýrdýr.” Allah-ý azimuþþan ilk insaný (Âdem a.s) kudretiyle yarattý ve ilahi vahiyle destekledi. Onu peygamber olarak yeryüzüne indirdi ve Âdemi kendi zatýna halife kýldý.

Ýnsan, içine doðru bir iç dünyayý ve dýþýna doðru büyük bir kâinatý görüyor, hissediyor ve kendi mevkiini arýyor. Ýnsan bir cihetiyle ilahi vasýflarla donatýlmýþ, ruhu ile melekût âlemine baðlý bir varlýk iken; diðer bir yönüyle yani cismi ve nefsi ile de dünyaya baðlý, tüm beþeri sýfatlarý ve nefsani hazlarý üzerinde taþýyandýr. Terbiye olmamýþ nefis, insandaki tüm kötülüklerin, inkârlarýn ve þeytaniyetin merkezidir. Ayet-i kerimede: “Biz insana iki yol gösterdik.” buyuruluyor. Biz insana iyiliðin ve kötülüðün yolunu gösterdik. Yani hayrýn ve þerrin, hidayetin ve delaletin, tevhidin ve þirkin, doðrunun ve yanlýþýn yollarýný gösterdik ve kabiliyetine uygun þekilde seçeceði yollardan her ikisine de onu muvaffak kýlarak, onlarýn (yol) mahiyetine dikkatini çektikten sonra onu imtihan ettik. Ýnsan kalbe giden bu iki yolun birleþtiði noktada durmaktadýr. Mücadele de burada baþlamaktadýr. Yüce vasýflarla donatýlmýþ, ilahi nefesten güzel sýfatlar verilmiþ insan, melekuti, daimi, hiç ölmeyen ve yok olmayan ebedi saadetin yolunu tutarak kurtuluþa mý erecek, yoksa bu süfli, geçici, aldatýcý sonu hüsran olan nefsani ve þeytani heveslerine kapýlýp Allah’ý unutarak helake mi gidecek? Demek ki insanýn mücadelesi Hakk ve batýl mücadelesidir. Hakk’ý üstün tutup adaletli olmak ve iyilik yolunda ölene kadar mücadele vermek, Allah a karþý doðru ve dürüst olarak yaþamak Hakk ý talepte samimi olup nefsi asli kötü tabiatýndan çýkarmak, temizlemek için mücadele ve mücahede etmek...

Ýnsanýn maddi, nefsani, þeytani tabiatý baskýn gelir ve onu süfli þeylere baðlarsa ruhu bedeni içinde hapsedilmiþ gibi yalnýz ve garip kalýr. Haktan perdelenir. Hakk, adalet ve iyilik yolu mutluluk yoludur. Batýl, nefsani, þeytani heva ve heves yolu da mutsuzluk yoludur. Mutluluk yolunda kendilerine nimetler ihsan olunanlar elbette Rablerine þükredenlerdir ve O nu unutmayanlardýr. Gaflet, inat ve fesat yolundan gidenlerse Rablerinin nimetlerini görmeyen nankörlerdir. Ýnsanda Hakk ve adalet ölçüsü olmaz Hakk’ý üstün tutmazsa aklý ve gönlü Allah ý unutmuþ sapýklýða düþmüþtür. Ýnsanýn kendi nefsinde ve kendisinin dýþýnda Hakk ve adalet mücadelesi vermesi gerekir. Bunu yapmayan fert, aile, toplum kurtuluþa eremez. Tarih bize bunu göstermiþtir. Nice Hakk tanýmaz zalim devletler imparatorluklar ve milletler yýkýldý gittiler. Zalim Hakk tanýmaz adaletten uzak krallar, idareciler, varlýklý kiþiler, önderler hepsi cehennemin çukurlarýnda azaptadýrlar. Ýnsanýn nefsini terbiye ve ýslah etmesi onu aþaðýlýk ve çirkin iþlerden temizlemesi fazilet ve ahlakla süslemesi ancak Hakk ve adalet mücadelesi vermesiyle mümkündür. Bu peygamberlerin yoludur ve peygamberlerin sanatýdýr. "Ey iman edenler, size kendi nefsinizin ýslah ve terbiyesi gerekir. O ýslah olunca peþinden diðer insanlarýn ýslahýna yönelin." buyurulmuþ. Mücadele batýlla, yanlýþla, haksýzlýkla, zulümle Hakk adýna savaþmaktýr. Zalime ses çýkartmamak, zulme karþý durmamak, kötülüðe karþý iyilikle mücadele etmemek Hakk a karþý koymak ve isyandýr. Çünkü Hakk batýlýn her çeþidine karþý mücadele etmemizi istiyor. Ýnsanlardan kimileri emri yerine getirip peygambere uyarak mutlu olurken, kimileri de karþý çýkarak mutsuz olmuþlardýr. Mallarý, makamlarý, þöhret ve kibirleri kendilerine ateþ olmuþ, dünya ve ahiretleri harap olmuþtur. Fakat Hakk’ý ve adaleti üstün tutan, iyiliði emredip kötülükten kaçan ve birbirine sevgi ile baðlý olan nice az topluluklar, çok topluluða Allah’ýn izniyle üstün gelmiþtir.

Hakk ve batýla karþý kalplerin kapasiteleri farklý farklýdýr. Buna göre; kalplerde Hakk ve adalet nurlarý parladýðý zaman batýlýn ve þeytanýn sýkýntýlarýnýn izlerini siler, güçlü iman ve salih amel, kötülük ve nefsaniyetin kirlerini temizler. Allah rýzasýný kazanmak üzere iyilikler yapanlara büyük müjdeler ve parlak istikbal vardýr. Nefsine uyup kötü ahlak ile yaþayanlarý tövbe etmedikleri müddetçe korkunç bir

akýbet beklemektedir. Kurtuluþ, tevhide ve Hakk a gönül vermemizde, nefsimizde, ailemizde, idaremizde, arkadaþlýðýmýzda, hayatýn her alanýnda doðru ve adil olmamýzdadýr. Zaman, mekân ve þartlar ne olursa olsun inanan insan doðru olmalý. Hakk’ý üstün tutmak ve adil olmak için bu mücadeleden asla vazgeçmemelidir. Aksine daha geniþ boyutlarda aktif usullerle nefsimizin kurtuluþu, milletimizin birliði, devletimizin bekasý, mukaddesatýn muhafazasý için gayret sarf etmeliyiz. Tembelliðe düþmek, yeise kapýlmak mümine yakýþmaz. Hazreti Harakânî’nin buyurduðu gibi: “Kalplerimizde Allah için niyetlerimizi her an yenilediðimiz müddetçe Allah’ýn rahmeti üzerimize yaðacaktýr.” Güç ve kuvvet sahibi Hakk’týr. Biz O’na dayanýyoruz, O’ndan istiyoruz, O’na teslim olmuþuz ve Hakk ýn bizi gördüðüne kesinlikle inanýyoruz. Efendimiz (s.a.v.) Mekke’nin fethinden dönerken buyurdular ki: “Bugün küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz.” Sordular ki "Ya Resulallah büyük cihat nedir?" “Son nefese kadar nefsimizle yapacaðýmýz mücadeledir.” buyurdu. Tarihin her döneminde Hakk ý üstün tutup Allah ýn adaletini yeryüzüne hâkim kýlmak isteyenlerle nefse ve þeytana uyan zalimler arasýndaki mücadele süregelmiþtir. Bu, insanýn Hakk ve batýl mücadelesidir. Kýyamete kadar devam edecektir. Ne mutlu Hakk’ý üstün tutarak adil olanlara.

Hakk ve batýl mücadelesinde þehitlerimize Allah tan rahmet, gazilerimize þifalar diliyoruz. Aziz milletimizin kurban bayramýný tebrik ediyoruz.

Ebu l Hasan Harakânî den selam ve muhabbetlerimizle...

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 24017 Defa Okundu
2016-09-23

SON YAZILARI

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi Ýnsan ve Mücadelesi 16 Aðustos 1064’de Aziz Anadolumuza Açýlan Huzur ve Mutluluk Kapýsý Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karþý bin yýllýk þanlý mücadelesi Ýnsanýn Gönlüne Yücelik Ulaþtýrma Medeniyeti DÝN, DEVLET, MÝLLET VE BAYRAK DÜÞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANÝ’YE SALDIRIYORLAR? Kars’ta Harakani Fütüvvet (Kardeþlik, Birlik ve Ýyilik) Anlayýþýna Karþý Ermeni Diasporasýnýn Oyunlarý

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır