KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

1919 YýLýNDA CEP TELEFONU KULLANMAK!..

  Yrd. Doç. Dr. ABDULKADÝR ERKAL

          abdulkadirerkal@gmail.com
         1919 YýLýNDA CEP TELEFONU KULLANMAK!..

1919 yýlýnda cep telefonu kullanmak!.. 

Cep telefonu günümüzde günlük hayatýmýzýn vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiþtir. Dünyada gencinden yaþlýsýna kadar cep telefonuna sahip olmayan neredeyse yok gibidir. Cep telefonumuzu bir yerde unuttuðumuzda ya da bir müddet ondan ayrý kaldýðýmýzda bir yanýmýzýn eksik olduðunu hissederiz. Bundan dolayý da üzerimizdeki aksesuarýn ayrýlmaz bir parçasý olmuþtur. Bundan 15 yirmi yýl evvel bugünkü durumumuzu hayal bile edemezdik. Eskiden kendi kendine konuþarak yürüyen insanlara ya da oturduðu yerde mýrýldanan insanlara rastladýðýmýzda o kiþiyi garipser ve ‘deli’ diye yaftalardýk. Ama günümüzde kulaðýnda kulaklýkla konuþarak yanýmýzdan vurup geçenlere aldýrýþ bile etmiyoruz. Teknolojiyle beraber yaþam þartlarý da standartlarý da deðiþiyor ve deðiþmeye de devam ediyor. Bazen insan geçmiþte yaþayan insanlarý düþündüðünde, genellikle þöyle bir soru getiriyor aklýna: ‘’Günümüzdeki teknolojik aletlerle geçmiþ zamana gitmek ve bu þekilde yaþamak nasýl olurdu?’’ diye. Bu kurgu üzerine yapýlmýþ birkaç film dahi hatýrlýyorum. Bazen þu soru da gelir insanýn aklýna: ‘’Geçmiþteki insan da þimdi kullandýðýmýz teknolojik aletleri tahayyül etmiþ midir?’’
 
Geçenlerde, dostum Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Demirci ile birlikte Akþam gazetesinin eski sayýlarýný karýþtýrýrken karþýlaþtýðýmýz bir köþe yazýsý bizi hayrete düþürdü. 19 Eylül 1919 tarihli Akþam gazetesinin 287. sayýsýnda ‘’Musahabe’’ baþlýklý bir köþe yazýsýnýn alt baþlýðýnda ‘’Ceb Telefonlarý’’ yazýsýný gördük. Büyük bir heyecan ve merakla yazýyý okuduk. Yazar ismini yazmamýþ sadece üç nokta (…) ile imzasýný atmýþ. Yazýyý okuduðumuzda hayretimiz bir kat daha arttý. Yazarýn bahsettiði telefon günümüzde kullandýðýmýz telefonla hemen hemen ayný özelliklere sahipti. Yazarýn yüz yýl öncesinden bunlarý öngörmesi gerçekten de þaþkýnlýk vericiydi. Bu yazýnýn vermiþ olduðu heyecanla doðal olarag hemen internete girerek cep telefonunun tarihini araþtýrdým. O tarihlerde cep telefonu düþüncesiyle ilgili bir bulgu var mý diye? Maalesef öyle bir bilgiye rastlayamadým. Cep telefonu ile ilgili ilk çalýþmalarýn 1970’li yýllarda baþladýðý bilgisinden baþka bir bilgiye ulaþamadým. Bunun üzerine yazýya olan ilgim daha da arttý. Zaten yazarýn bu alete ‘cep telefonu’ adýný vermesi de ayrý bir þaþkýnlýk olayý idi. Bildiðimiz gibi ‘cep telefonu’ tabirini biz Türkler kullanmaktayýz. Mesela Ýngilizler mobil telefon ya da el telefonu tabirini kullanýrlar. Bu da ayrýca irdelenmesi gereken konu… Yazýyý aynen aktarýyorum:
 
‘’Ceb Telefonlarý
Ýnsanlar mütemadiyen yeni icadlar peþinde koþuyor. Teyyarelerin yavaþ yavaþ âdi bir vâsýta-i nakliye oluþu bütün mümkünatlarý havaya çýkardý. Herkesi hayata sür’at, kolaylýk ve rahat vermek için elinden ne geliyorsa yapýyor. Ne yazýk ki biz bu cereyanlarýn hiç birinin içinde deðiliz!
 
Teyyarecilerin bir kýsmý insana iki kanat takýp yerde yürür gibi havada uçurmaða çalýþýrken, baþka bir kýsým insanlar da cebde taþýnacak telsiz telefona vücûd vermeye uðraþýyorlar. Projelere göre bu telefon on kilometrelik mesafeye kadar ses götürülebilecek.
Bu telefonu cebine alan bir gazeteci faraza bâb-ý âliden inecek, vapura binecek birden gazete muharrirlerine söyleyeceði bir söz gelecek ve cebinden telefonu çýkarýr çýkarmaz konuþacak!
Fakat bu iþin bir çok garabetleri de olacak: Meselâ öðle yemeðinde bulunduðunuz bir dostunuzun ondan avdet ediyorsunuz, sokaða çýkar çýkmaz cebinizde bir ses: ‘Dýrýn…dýrýn….’ Telefon çalýyor, kulaðýnýza götürüp dinliyorsunuz:
__Alo, alo, siz misiniz azizim!..
Allah belasýný versin, þimdi gitti ne bedlâ herif! Baþka bir defa onu sen davet et…… (tahrifattan dolayý okunamadý)
__Ne fena bir……(okunamadý) deðil mi?    
On metre daha ilerliyorsunuz:
 
Dýrýn….dýrýn!…. yine telefon. Bu sefer karýnýz sizi arýyor. Karýnýzýn da amcanýzýn evine akþam yemeðe gideceðinizden bahs ederek geç kalacaðýnýzý söylüyorsunuz. Ayný dakikada amcanýz telefonla lafa karýþýyor: ‘’ Bana geleceksin ha amma yalan!’’ diyor. Karýnýzýn hiddeti, sizin utanmanýz, amcanýzýn hali…
Fakat bu endiþelileri memnun edecek bir þey var: Telsiz telefonlar ancak saniyede on kelime isti’âb edebileceksin!
 
Bu telefon iþini yazan muharrir diyor ki: ‘’Yirmi birinci asýrda yaþayabilmek için insanda ne saðlam kafa olmalý!’’
*** 
AKÞAM, Numara 287, Ýkinci sene, 19 Teþrin-i evvel 1335, s.6.’’
 
Yazar ilk önce helikopterin icadýndan dem vurduktan sonra, Türk insanýnýn neden böyle icadlar yapamadýðýndan yakýnýyor. Sonra bir yerden cep telefonu icad edileceði haberini duyuyor ve bu tür telefonun hayatýmýzda ne gibi deðiþikliklere sebebiyet vereceði hususunda tahayyül ediyor. Bu telefonla artýk insanýn kendine ait özel bir hayatý olamayacaðýný þekvayla dile getiriyor. Bundan dolayý da günümüz insanýna acýyor.
 
Bize acýmakla ne kadar haklý… deðil mi?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7230 Defa Okundu
2011-11-17

SON YAZILARI

Böyledir Bizim Aþkýmýz-2 Ekmeðin hamurunda sevgi vardýr Bu iþte bir garabet yok mu? ERZURUM’UN MANEVÝ MÝMARLARINDAN HÂCE MUHAMMED LUTFÎ (ALVARLI EFE) Böyledir bizim aþkýmýz! Osmanlýnýn Rüyasý: Rüyada Terakki MUHABBET, GÜL ÜSTÜNE!.. Söz, muhabbet üstüne!.. 1919 yýlýnda cep telefonu kullanmak!.. Âþýk Sümmani’den Sümmani Baba’ya

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır