KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SöZ, MUHABBET üSTüNE!..

  Yrd. Doç. Dr. ABDULKADÝR ERKAL

          abdulkadirerkal@gmail.com
         SöZ, MUHABBET üSTüNE!..

Söz, muhabbet üstüne!.. 

Günümüzde kullandýðýmýz öyle kelimeler vardýr ki, bunlar asli anlamlarýný yitirerek deðiþik anlamlarda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. ‘Muhabbet’ kelimesi de bunlardan biridir. Günlük konuþma dilinde muhabbet; ‘sohbet, dostça konuþma ve yarenlik’ gibi anlamlarda kullanýlmaktadýr. Arapça ‘h, b, b’ kökünden türemiþ olan muhabbet aslýnda ‘sevgi ve aþk’ anlamýna gelmektedir. Tasavvufi literatürde ise; her þeyini sevdiðine vermek, baðýþlamaktýr. Zira muhabbet, yaradýlýþýn yaratýlmýþlar arasýndaki cazibenin temeli olmasý bakýmýndan tasavvufun temel terimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
 
Muhabbet þairlerimiz tarafýndan aðrýlýklý olarak sevgi, aþk anlamlarýnda kullanýlmýþtýr. Bu aþk, özellikle Hz. Muhammed’e duyulan aþkýn tezahürü olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Muhabbet mazmunu þiirlerde sýkça yer aldýðý gibi, bazý þairler bu kavram üzerine müstakil eserler dahi vücuda getirmiþlerdir. Bunlardan en önemlisi ise Alvarlý Muhammed Lütfi Efendi’nin ‘Muhabbetname’sidir. Lütfi Efe bu eserinde, muhabbetle ilgili genel ifadelerden sonra, yaradýlýþý ele alarak, Hz. Adem’in Allah’a ve Hz. Muhammed’e olan muhabbetini ve bu muhabbetle tevbesinin kabülüne nasýl bir yol bulduðunu anlatmaktadýr.
 
Muhabbet aslýnda sevgiliye duyulan aþkýn, coþkun bir þekilde ifadesidir. Bundan dolayý da insani bir özellik arz eder. Pir Sultan’ýn da dediði gibi:
 
Dîdâr ile muhabbete doyulmaz
Muhabbetten kaçan insan sayýlmaz
Sevgili öyle mukaddes þeydir ki, âþýk olan kiþi (insan) sevgilinin yanýndan bir an bile ayrýlmak istemez. Kendini tüm benliði ile ona adamak ister. Durum böyle olunca, sevgiye kavuþan ya da âþýk olan insan hakikatin kapýsýný açmýþ olur. O hakikat de Allah’týr:
 
Hakikat kapýsýn muhabbet açar
Muhabbetten de kaçan Hak’dan da kaçar (Seyrani)
 
Dünya’da hakiki olan tek þey vardýr o da aþk’týr. Aþkýn merkezinde ise Hak vardýr. Allah’ýn dünyayý yaratmasýndaki yegâne sebeplerden biridir aþk. Bu baðlamda yaradan tasavvufî nazarda hem âþýk hem de ma’þuk’tur. Yaradan dünyayý sevgi (muhabbet) üstüne bina etmiþtir. O sevginin merkezine ise Hz. Muhammed’i (sav) koymuþtur. Hz. Muhammed bir sevginin dünyadaki somut ifadesidir. Âþýk Sümmânî’nin de dediði gibi:
 
Der Sümmânî muhabbetten hâsýl oldu Muhammed
Anýn için var eyledi on sekiz bin âlemi
Ayný düþünceyi Alvarlý Muhammed Lütfi ise þöyle dile getirir:
            Muhabbetten Muhammed oldu hâsýl
            Muhammed’siz muhabbetten ne hâsýl          
Efe’nin de dediði gibi Allah (cc) Hz. Peygambere öncelikle muhabbet ederek onu yüceltmiþ, inananlarýn da ona muhabbet edip ona anmalarýný, yâd etmelerini istemiþtir. Çünkü Hz. Muhammed, Allah’ýn insanlara olan sevgisinin, merhametinin, þefkatinin bir tecellisidir:
 
Ezel künyesi muhabbet
Muhabbettendir halâvet
Dilerse eyler þefâat
Darda kalaný Mustafa (Sümmânî)
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) tüm beþer güzelliðinin arketipi haline gelmiþtir. Çünkü en soylu manevi nitelikler ve bu niteliklerin temeli olan sevgi kendisinde somutlanmýþtý. Eski ve yeni bütün Müslüman þairler peygamberimizin olaðanüstü güzelliðini övmek için sürekli yeni mazmunlar oluþturarak, yeni imgeler yaratarak bu inancý dile getirmiþlerdir. Þairler tarafýndan telmih yoluyla kullanýlan ‘Allah güzeldir ve güzeli sever’ mealindeki kudsi hadis, Hz. Muhammed’in Allah’ýn sevgilisinin güzelliðiyle iliþkisi baðlamýnda algýlanabilmektedir. Bilindiði gibi Ýslam tarihinde bazý peygamberler belli bir sýfatlarla nitelendirilmiþtir. Hz. Musa için Kelimullah (Allah’ýn konuþtuðu), Hz. Ýbrahim için Halilullah (Allah’ýn dostu) vs. Hz. Muhammed içinse Habibullah (Allah’ýn sevgilisi) sýfatý kullanýlmaktadýr. Hz. Muhammed’in Habibullah rolünden Ýslam’ýn bir sevgi dini olduðu sonucu da doðal olarak çýkarýlabilmektedir. Çünkü gerçek sevgi makamý baþka bir peygamberin ötesinde Hz. Muhammed’e tahsis edilmiþtir.
 
Bu baðlamda muhabbet, þairler tarafýndan Hz. Muhammed’le özdeþleþtirilmiþ ve onun isimlerinden biri olarak kabul görmüþtür. Muhabbet’in olduðu yerde Muhammed vardýr:
 
Muhabbet bir Süleyman’dýr gönül taht-ý revân olmuþ
Muhabbet Mýsr-ý Ken’an’dýr gönül Yâsuf civân olmuþ (Alvarlý Efe)
 
Öyle ki, Hz. Muhammed’den önce yaþamýþ olan peygamberlerde bile Hz. Muhammed sevgisi doðmuþtur. Alvarlý Efe, Hz. Adem’in canevine Hz. Peygamber’e karþý muhabbet ateþi düþtüðü ve bu muhabbetin onun gözünün ýþýðý olduðunu belirtmektedir. Hz. Adem her yerde muhabbetiyle yandýðý Hz. Peygamber’i aramakta, her gördüðü eþyadan onu sormaktadýr:
 
Düþüp cân-gâhýna nâr-ý muhabbet
Girüp dîdesine nûr-ý muhabbet
 
Habîbullah Muhammed’i arardý
Kamu gördüðü eþyâdan sorardý
 
Yine Efe Efendi baþka bir yerde Hz. Muhammed’e beslenen muhabbetin, muhabbet eden kiþi açýsýndan dünyada, sevdiðinin canýnda cennet, ahrette ise canýnýn cennete sevdiðiyle olacaðý müjdesini vermiþtir:
 
Muhabbet-i Muhammed ile eyleyen ülfet
Cennetde olur cânýna dildâr-ý Muhammed
 
Muhabbet, sevgiliye yani Muhammed’e oradan da Allah’a giden bir yoldur.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8378 Defa Okundu
2011-12-21

SON YAZILARI

Böyledir Bizim Aþkýmýz-2 Ekmeðin hamurunda sevgi vardýr Bu iþte bir garabet yok mu? ERZURUM’UN MANEVÝ MÝMARLARINDAN HÂCE MUHAMMED LUTFÎ (ALVARLI EFE) Böyledir bizim aþkýmýz! Osmanlýnýn Rüyasý: Rüyada Terakki MUHABBET, GÜL ÜSTÜNE!.. Söz, muhabbet üstüne!.. 1919 yýlýnda cep telefonu kullanmak!.. Âþýk Sümmani’den Sümmani Baba’ya

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır