KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BöYLEDR BZM AþKýMýZ!

  Yrd. Doç. Dr. ABDULKADÝR ERKAL

          abdulkadirerkal@gmail.com
         BöYLEDR BZM AþKýMýZ!
Böyledir bizim aþkýmýz!
  
Bir demir daðý delip boynuna almak gibidir
Her kiþi âþýk olurdu eðer âsân olsa
(Yahya)
(Âþýklýk bir demir daðý delip boynuna geçirmek
gibidir; kolay olsa herkes âþýk olurdu)
 
Biz âþýklar tuhaf insanlarýzdýr. Bu tuhaflýðýmýz ta çocukluðumuzda baþlar. Ýçinde bulunduðumuz muhitin ve sosyal þartlarýn da bu tuhaflýðýmýza katkýlarý da yadsýnamayacak derecede etkili olmuþtur. Taþrada geçen, kýzlarla erkeklerin ayrý oynadýðý, okulda bile ayrý sýralarda oturduðu, teneffüslerde bile ayrý bahçede kýzlar ve erkekler arasýnda oluþturulan kýrmýzý çizgi, hayatýn ilerleyen zamanlarýnda daha da kalýnlaþarak bu ayrýmý daha da belirgin hale getireceðini o yýllarda tabii ki düþünülemeyecek bir durumdu. Bu nedenle biz hayata baþlarken bir-sýfýr geriden baþlarýz. Hayat bizden hep birkaç adým ötededir ve biz onu bir türlü yakalayamayýz. Aslýnda yakalamak için uðraþ da vermeyiz. Hele bir de âþýksak… Biz de her insanýn hayatýnda olduðu gibi bu duyguyla –bu duygunun da adýný doðru dürüst bilmeden- daha ilk olarak çocuklukla ergenlik arasý denilen o malum devirde okul yýllarýnda tanýþýrýz. Bu tanýþma aslýnda ileriki yýllarýn bize getireceði acý ve ýstýrabýn habercisi olduðunu o yýllarda farkýna bile varamayacaktýk!... O yýllarda aþk ruhu okþayan tatlý bir gýdýklama olarak tüm hissiyatýmýza nüfuz ederken, tatlý bir heyecan, hafif bir kalp çarpýntýsý olarak belirirken, o heyecanýn vermiþ olduðu sarhoþlukla bir müddet kendimizi oyalayacaktýk. Sonra kalbimizin çarpýntýsýna sebep olan o kýzýn (cânân) etrafýnda –tabii ki kýzýn haberi olamadan- daireler çizerken, bu duygularýmýzý ona hissettirmemeye de gayret edecektik. Onun etrafýnda olmak, onun soluduðu havadan solumak, nefesini hissetmek o an için bize yetecekti. Ama zaman geçtikçe, kalpteki o gýdýklanmalar damla damla büyüyüp vücudu büsbütün saracak ve dýþarýya taþmak için kendine bir yol arayacaktý. Kimi zaman yüreklerimizi dizginleyemeyerek kalabalýklara karþý aþk çýðlýklarý atmak isteyecek duruma gelecektik, kimi zaman da:
Hitâb-ý aþký kim anlar kiminle söyleþelim
Cevâb-ý aþký kim anlar kiminle söyleþelim (Leskofçalý Gâlib)
Diyerek kalabalýklar arasýnda hep yalnýzlýðý yaþayacaktýk. Yalnýzlýktan oluþan acýnýn dýþavurumu bizi büsbütün harap etmesinden, eþe dosta, en önemlisi sevgiliye karþý bizi daha hakir ve mahcup düþürmesinden endiþe duyarak bu yarayý kendimizden bile saklamak isteyecek, saklý bir yara olarak bir süre daha idare etmenin yollarýný arayacaktýk:
Sýrrýný âþýk olan þöyle nihân etsin kim
Duymasýn aðladýðýn dîde-i giryâný bile (Riyâzî)
(Âþýk olan sýrrýný öyle gizlesin ki aðladýðýný yaþlý gözleri bile duymasýn)
Ne kadar saklarsan sakla, hamur misali ekþidi mi kabarmasýný nasýl önleyemiyorsan, aþk da belli bir olgunluða geldikten sonra artýk kendini daha fazla saklayamayacaktý.
 
Âþýkda olan derd-i meþakkat gam u mihnet
Neþr olsa eger kûh ile sahrâlara sýðmaz (Erzurumlu Emrah)
Bizdeki bu ruh halecanlarýný ilk önce dost deðimiz yakýn arkadaþlarýmýz fark edecekler ya da ettirecektik. Bir meded umarak onlara sýðýnacaktýk. Bir iki tavsiye ya da cesaret dolu sözler ruhumuzu okþayacaktý. Onlardan alacaðýmýz tek tavsiye:
            Gamým pinhan dutardým ben dedîler yâre kýl rûþen
            Desem ol bî vefâ bilmen inânýr mý inanmaz mý         (Fuzûlî)
Sevgiliye açýlmaktan, ona derdi anlatmaktan baþka bir þey olmayacaktý ki, olmasý gereken de buydu.Ama sevgiliyle konuþmak, içindekileri olduðu gibi ona anlatmak, o kadar kolay mýydý?.. Hele ki bizim gibi bu yaþa kadar kýzlarla bu tür ortamlarda bulunmamýþ bir kiþi için. Öyle olmasa bile, bu o kadar kolay mýydý?
Cihânda kalmaz idi âþýk olmadýk kimse
Muhabbet eylemek âsân olsaydý dildâra (Yahya)
(Eðer sevgiliyle konuþmak kolay olsaydý dünyada âþýk olmayan kimse kalmazdý)
Aþka acý veren, aþkýn acýsýný cilalayan durumlarýn baþýnda tabii ki rakib gelir. Aþkýn bu aþamasýnda ilk rakibimizle karþýlaþacaktýk. Bu rakib öyle bir rakib ki; rakiblerin en büyüðü, en kuvvetlisi, karþýsýnda aciz kaldýðýmýz, büklüm büklüm olduðumuz, onu alt etmek için gerekli olan bütün savunma ve saldýrý mekanizmalarýmýzýn çaresiz kaldýðý rakib: Ýçimizdeki ben… Onu yenmek, onu aþarak sevgiliye gitmek, zordan da öte bir þeydi bizim için. Kendimizce içimizden planlar yaparýz, sevgiliye söyleyeceðimiz sözleri a’dan z’ye kadar ezberler günlerce provalarýný yaparýz. Sonra sevgiliyi tenha yakalamanýn hesaplarýný yapar ve o aný bekleriz. O an öyle kolay kolay gelmeyecektir, çünkü içimizde o aný yakalamamýzdan endiþe duyan bir baþka ben (rakib) hiç peþimizi býrakmayacaktýr:
Arz-ý hal etmeye cânâ seni tenhâ bulamam
Seni tenhâ bulacak kendimi asla bulamam (Selîkî)
(Sevgilim! Aþkýmý açýklamak için seni yalnýz bulamýyorum; seni yalnýz bulunca da kendimi asla bulamýyorum)
Bu fýrsatý okulda, okul yolunda, mahallede, baþka yerlerde defalarca yakalayacak, ama sevgiliyle kendimizi aþýp da konuþamayacaktýk. Kendimizce bahaneler üretecektik. -Þöyle oldu, þu ordaydý, sevgilinin yüzü asýktý, bugün hava kötü vs.- deyip hep ikinci fýrsatlarý kovalayacaktýk. Sonra üçüncü, dördüncü, beþinci…. Ama yine ayný hüsran, ayný hayal kýrýklýðý. Bunun baþ müsebbibi de o büyük rakib: Ben!...
Hâli olmaz âþýðýn gönlü hayâl-i yâr ile
Anýn için sûretâ ebkem gezer divâneler (Erzurumlu Emrah)
O okul yýllarý böyle geçer. Hep uygun fýrsatý aramakla geçer. Okul biter ama o uygun bin bir türlü gelmez. Ardýndan duyarsýnýz ikinci bir rakibin varlýðýný. Siz öyle yerinizde sabit kalýrsanýz, yerinde sabit kalmayanlarýn varlýðýný iþ iþten geçtikten sonra fark edersiniz:
 
                        Ben                  Sen
                        Ben                  Sen
                        Ben                 Sen
                        Ben               Sen                  O
                        Ben          Sen                O
                        Ben        Sen           O
                        Ben         Sen    O
                        Ben           Sen O
                        Ben              Sen O     (Ahmet Sarý)
(Devamý Var…..)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 27005 Defa Okundu
2013-01-10

SON YAZILARI

Böyledir Bizim Aþkýmýz-2 Ekmeðin hamurunda sevgi vardýr Bu iþte bir garabet yok mu? ERZURUM’UN MANEVÝ MÝMARLARINDAN HÂCE MUHAMMED LUTFÎ (ALVARLI EFE) Böyledir bizim aþkýmýz! Osmanlýnýn Rüyasý: Rüyada Terakki MUHABBET, GÜL ÜSTÜNE!.. Söz, muhabbet üstüne!.. 1919 yýlýnda cep telefonu kullanmak!.. Âþýk Sümmani’den Sümmani Baba’ya

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır