KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU þTE BR GARABET YOK MU?

  Yrd. Doç. Dr. ABDULKADÝR ERKAL

          abdulkadirerkal@gmail.com
         BU þTE BR GARABET YOK MU?
Bu iþte bir garabet yok mu?
 
Son bir ayda ülkemizde meydana gelen olaylar, aklý selim insaný ister istemez tefekkür etmeye zorluyor. Gezi parký diye bilenen o malum yerin ýslahýna yönelik yapýlmasý planlanan projelere karþý bir çevreci eylem olarak çýkýþ noktasýný oluþturan, ilk baþtaki masumca hareketin, aslýnda aylar öncesi planlanmýþ dýþ güçler odaklý siyasi bir organize iþ olduðunu yaþanan olaylar bize gösterdi. Tarihte cereyan eden isyanlara bir göz attýðýmýzda bu tür eylemlerin ilk çýkýþ noktasý basit ya da masumca eylemken, daha sonra eylemin ilk aktörlerinin yerine daha profesyonel ve komplocu gruplar leþ kargasý gibi üþüþmüþlerdir. Böylece olaylara farklý senaryolar ve aktörler de eklemek suretiyle oyunu daha da geniþleterek kapsamlý bir eyleme dönüþtürürler. Tarih sahnesinden bu yarasa zihniyetli aktörler hiç bir zaman eksilmedi ve eksilmeyeceðe de benziyor. Hele Türkiye gibi kozmopolit bir yapýya sahip olan bir ülke için olay çýkarmak için fazla çabaya da ihtiyaç duyulmuyor. Bir kibrit çakýldýðý zaman hemen ona benzinle koþacak bir güruh her zaman teyakkuzda bekliyor.
 
Son on yýlda Türkiye’nin hem içte ve hem dýþta kat ettiði mesafe ister istemez bazý kesimleri rahatsýz ediyor. Bu aydýnlýk, bu refah, sürekli kaostan nemalanan yarasa zihniyetli kesimi hep rahatsýz etti. Bu rahatsýzlýk tahammülsüzlüðe, oradan da çatýþmaya döndü. Ziya Paþa’nýn da dediði gibi:
Erbâb-ý kâmili çekemez nâkýs olanlar
Rencide olur dide-i huffâþ ziyâdan
(Kemal ‘olgun’ ehli insanlarý, olgunluktan nasibini almamýþ insanlar çekemez. (onlara tahammül edemez) Nitekim yarasalarýn gözleri ýþýktan rahatsýz olurlar.)
Yarasalar güneþten rahatsýz olurlar, hep karanlýk, izbe yerlerde yaþarlar. Peki bu kemal ehli olanlar kimlerdir. Erbâb-ý kâmil, her þeyden önce bir gönül adamýdýr. Her þeyi kalb gözü ile görür. O kalp gözünü de ilim ve irfanla münevver kýlmýþtýr. Kalbinden benliði silip birlik penceresinden dünyaya bakmýþtýr. Ýnsana insan olduðu için, çiçeðe çiçek, hayvana hayvan olduðu için deðer vermiþtir. Bütün nesnelere, eþyalara benlik penceresinden deðil birlik penceresinden bakmýþtýr. Kâmil insan olmak için ilk öce benlik ve gaflet perdesini gözün önünden kaldýrmak gerek:
 
Bu gaflet perdesin kaldýr gözünden seyret eþyâyý
Kemâlât ehline peyrev olan anlar bu mânâyý (Alvarlý Efe)
Kâmil insan olmak nezâket, hoþgörü, muhabbet sevgi insaný olmak demektir. Her yönü ile aydýn insan (münevver) olmak demektir. Hal böyle olunca, sürekli kaostan, nefretten, karanlýktan beslenen bu nakýs (yarasa gözlü) insanlarýn önünde kemâl erbâbý hep bir engel olarak kalacaktýr. Onlarý ve onlarýn zihniyetlerini yok etmek, sekteye uðratmak için yapmayacaklarý þey yoktur. Öyleki insanlar için en kutsal deðerler bile bu uðurda malzeme olarak kullanmaktan geri durmayacaklardýr. Sürekli olayýn durumuna göre kimlik de deðiþtireceklerdir. Tarihimize baktýðýmýz zaman bunun örneklerine bol bol tesadüf ederiz. Daha bundan 90, 100 sene önce halký galeyana getirmek için dini kullanan bu zihniyet, þimdi ise laiklik ve özgürlük maskesi altýnda tüm zehrini halka akýtmaktadýr. O dönemde ‘din, þeriat elden gidiyor!’ diye halký sokaklara dökmek isterken edebiyat malzeme olarak kullanýldý. Vurun Kahpeye’de din adýna baþý açýk bir öðretmen kadýn linç edilirken, bu kurgunun esas yansýmasý ayný bahaneyle Menemen’de bir üsteðmenin þehit edilmesi ile sonuçlandý. Yaban’da köylüler hakir hatta hain olarak lanse edildi. Þimdi ise ayný zihniyet o din maskesini çýkarýp, laik özgürlükçü maskesi altýnda bu sefer ‘laiklik, özgürlük elden gidiyor!’ diye Ýstanbul’da baþý örtülü bir anne çocuðuyla beraber linç edildi. O zihniyet kurtuluþ döneminde ne kadar dinci idiyse, bugün de o kadar laiktir.
O zihniyet her zaman haklý, masum pozisyonunda durarak halký galeyana getirdi. O zihniyet ilk önce bülbül’ün elinden gül bahçesini aldý. Gülü parçaladý, dikenlerini bir sopa, taþ, silah olarak kullandý. Sonra bülbül maskesine bürünüp ben gülümü isterim diye naralar atmaya baþladý. O zihniyet, pervanenin ateþini alýp molotof olarak, masumlarýn yüreðine fýrlattý, sonra pervane maskesi altýnda ateþini arama sevdasýyla halký kýþkýrttý. Aþk’tan Hüsn’ü kopardý. Bütün hüsn (güzellikleri) kopardý, yaðma etti, talan etti. Sonra Aþk maskesi altýnda biz güzelliklerimizi (Hüsn) isteriz diye figân etmeye baþladý.
Gel gönül ta’n eyleme her câna bak da ibret al
Dembedem devir olan zamâna bak da ibret al
 
Gel kemâl-i hak eyle sen âlemde kemâlinden
Kemâlinde var olan insana bak da ibret al      (Sümmâni)
 
Bu zihniyet, gül bahçesinden, baðdan bahçeden anlamaz, orada yaþamayý da bilmez. O ateþi sadece silah olarak kullanýr. Refah ve huzur ortamýnda yaþamak onun asla hoþuna gitmez ve bundan da þikâyet etmeye baþlar. Bu bir gariplik deðil mi? Hani þairin dediði gibi:
            Kahr-ý dehr ile olur tûti gurâba hem-nîþîn
            Yine þekvâyý gurâb eyler garâbet bundadýr (Nev’î)
(Papaðan, feleðin kahrý sonucunda bir gün karga ile ayný yerde oturmak zorunda kalýnca, iþin garipliðine bakýn ki, bu durumdan þikâyeti yine gurâb (karga) eder)
Nev’î Tûtî vü Zâð mesnevisinde karga ile papaðanýn hikâyesini ele alýr. Bu hikâyeye göre: Papaðan ile kargayý ayný kafese koymuþlar. Bir müddet sonra karga:
-Hey Yüce Allah’ým! Demiþ. Þimdi karadonlu hemcinslerim ile bir virane üstünde sekiyor olmaklýðým varken, acaba nasýl bir suç iþledim ki beni þu kendini beðenmiþ süslü papaðanýn suratýna bakmaya mecbur býraktýn!
Bunu iþiten papaðan ise:
-Tanrým! Bilmem ben ne günah iþledim ki þu yüzü karanýn bed sesini iþiterek günüm geçiyor. Burada þikâyet etmesi gereken birisi var ise o da benim. Ben þu Allah’ýn þu yarattýðý incinmesin diye sesimi çýkarmazken, Sen küstaha dil vermiþsin konuþuyor.
Evet bu zihniyet güzellikten, sevgiden, gönülden hiç anlamaz. Ama yeri gelince çýkarlarý için bu kavramlarla iyi demagoji yapmasýný da bilir. Güzellikleri çirkinleþtirip ondan sonra güzelliði geri isteme adýna halký galeyana getirir. Bu zihniyet için faydasý olur mu bilmem, ama bu ümitle Alvarlý’nýn þu dörtlüðü ile sesleniyorum.
Sular gibi yüzün yerlere koy ak
Tevâzu‘ incisin gerdânýna tak
Kullara kurban ol bu kibri býrak
Bu dâr-ý dünyâda incitme câný
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 83359 Defa Okundu
2013-06-17

SON YAZILARI

Böyledir Bizim Aþkýmýz-2 Ekmeðin hamurunda sevgi vardýr Bu iþte bir garabet yok mu? ERZURUM’UN MANEVÝ MÝMARLARINDAN HÂCE MUHAMMED LUTFÎ (ALVARLI EFE) Böyledir bizim aþkýmýz! Osmanlýnýn Rüyasý: Rüyada Terakki MUHABBET, GÜL ÜSTÜNE!.. Söz, muhabbet üstüne!.. 1919 yýlýnda cep telefonu kullanmak!.. Âþýk Sümmani’den Sümmani Baba’ya

YORUMLARvatandaþ 2013-06-25
ötekileþmiþ bir yazý

Bu ülkede geçmiþte konjöktörel olarak dönemlere göre bazý olaylar doðru yanlýþ uygulanmýþ veya yaþanmýþtýr.Bu uygulamalarda bazý hatalar yaþanmamýþ deðildir.
Onlarý tarihe havale edelim bize býrakýlan mirasý n doðrularýndan tecrübe ederek ayný hatalarý yapmayýp.Gerek þahsi gerekse ülkemizin geleceðine katký saðlayacak objektif ve herkesimi kucaklayan deðerlendirme ve yurumlarlala katký saðlamak gerekir.
Ancak görülüyorki akademik bilim adamlarýnýn tarafsýz ve objektif olmasý gereken ülke meselerinde taraflýlýk girdabýnda sü
rüklenmekten kurtulamýyoruz.
Hele bu ülkeynin yönetimine sahip olan iktidar sahipleri % 50 nin deðil % 100 ün sahibi ve kucaklayýcýsý olduklarý zaman bu ülkede çiçekler açacak herkes kardeþçe yaþama þansýna sahip olacaktýr.
Siyasi yorumlara ve gereksiz o bu tartýþmasýna girmek istemiyorum.Ancak siyasiler yukarda konuþurken bulutlanan havada aþaðýya sokaklara dolu yaðdýðýnýn farkýnda olmalar. akademisyen lerin ise yol gösterici ve ötekileþen lerinde sesi olmalýdýrlar.
Çünkü alimler yanlýþ söylemiþ olmayayým amma peygamberlerin yeryüzündeki temsilcileri olduðnu bir alimin ölümü kýyametin kopuþu olarak (mealen)böyle bir dinin mensubu olan bizlere çok iþ düþtüðü kanaatindime katýlacaðýnýz düþüncesi ile baþarýlar dilerim.Sev gili narmanlý hemþerim.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır