KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALVARLý EFE SALONUNDA ALVARLý EFE’Y KONUþMAK

  

          
         ALVARLý EFE SALONUNDA ALVARLý EFE’Y KONUþMAK
Alvarlý Efe Salonunda Alvarlý Efe’yi Konuþmak
 
Alvarlý Efe’yi konuþmak, benim için, bir dostun telefon etmesiyle baþladý. Daha sonra Fakülteme Alvarlý sempozyumunun bilgi ve ilanlarý geldi. Neticede bildiri müracaatým kabul edildi. Beklenen gün nihayet geldi. Atatürk Üniversitesini ve Nisan’daki Erzurum’u ilk defa görecektim. Sempozyum Atatürk Üniversitesi öncülüðünde düzenleniyordu ve iki gün sürecekti. Erzurum, karlarý erimeye yüz tutmuþ daðlarýyla ve kadim dostun gönderdiði araçla karþýladý fakiri.
 
Tam adýyla “Uluslararasý Hace Muhammed Lütfi (Alvarlý Efe Hazretleri) Sempozyumu”, geleneksel Türk-Ýslam sanatlarý ve el iþi sergisiyle baþladý. Sempozyum binasýna(AÜ Kültür ve Gösteri Merkezi) girdiðimde, sergi ve salon isimleri manevi bir etki ve havanýn oluþtuðunu fark ettim. Merkezin dört salonu vardý, en büyüðü Alvarlý Efe Salonuydu. Salonlar, sempozyuma özel olarak isimlendirilmiþlerdi. Hamza Nigârî, Pîr-i Küfrevî, Hüseyin Efendi ve Alvarlý Efe. Bu isimler Alvar Ýmamý’nýn hayatýnda önemli yer edinen babasý, hocasý ve þeyhine aitti. Her tarafta Alvarlý vardý. Salon giriþinde, sahne yanýnda, nurani yüzlü ve beyaz sakallý bir pir. Alvarlý Efe Hace Muhammed Lütfi.
 
Alvarlý Muhammed Lütfi “Efe”   (1868-1956), Erzurum Hasankale’nin (Pasinler) Kýndýðý köyünde doðmuþtu. Babasý Hoca Hüseyin Efendi’den icazet aldýktan sonra Erzu¬rum’da tanýnmýþ bazý âlimlerin dersleri¬ni takip etmiþ, 1891 yýlýnda Hasankale’nin Sivaslý Camii’ne imam tayin edilmiþtir. Ayný yýl babasýyla birlikte Bitlis’e gitmiþ, Nak¬þibendî þeyhi Muhammed Pîr-i Küfrevî’ye intisap etmiþ, Riyazetini tamamladýk¬tan sonra Pîr-i Küfrevî’nin halifesi ola¬rak Hasankale’ye dönmüþtür. Bir süre Hasankale’deki görevine devam etmiþ, sonra Erzurum’un Dinarkum köyüne giderek imamlýk yapmýþtýr. 12 Þubat 1916’da Ruslar’ýn Erzurum çevresini Ýþgale baþlama¬sý üzerine babasýyla birlikte Erzurum’a gelmiþ, Rus istilâsý süresince Tercan’ýn Yavi köyünde imamlýk yapmýþtýr. Ruslar’ýn çekil¬meye baþlamalarý ve Ermeniler’in kat¬liama giriþmeleri üzerine Yavi ve kom¬þu köylerden topladýðý altmýþ kiþilik bir müfrezeyle Ermeniler’e karþý koymuþ, Oyuklu köyü yakýnlarýnda Ruslar’a ait büyük bir silâh deposunu ele geçirmiþ, Daha sonra Haydari Boðazý’ndaki Zergide köyünde Türk ordusuna katýlmýþ ve ordu ile birlikte Erzurum’a girmiþtir. Ayný gün babasý þehit düþmüþtür. Erzurum’un kurtuluþundan sonra tek¬rar Hasankale’ye dönmüþ, tek¬lif edilmesine raðmen Hasankale müftülüðü görevini kabul etmemiþ, halkýnýn isteði üzerine Hasankale’ye baðlý Alvar Köyü’ne yerleþmiþtir. Halk arasýnda “Alvar imamý” ve “Efe hazretleri” unvanýyla tanýnmýþ. Bir Nakþibendî Hâlidî þeyhi olarak 1939’a kadar bu köyde kalmýþ, bu tarihten sonra da Erzurum’da bölge halkýný irþadý sürdürmüþ ve 12 Mart 1956’da vefat etmiþtir. Ce¬nazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedilmiþtir. Arapça, Farsça ve Türkçe þiirler yazan Alvarlý Muhammed Lutfi Efendi’nin þiirleri ölümünden sonra oðlu Seyfeddin Mazlumoðlu tarafýndan derlenerek Hulâsatü’l-hakâyýk adýyla yayýnlanmýþ, divanda yer alan þiirlerden bazýlarý bestelenmiþtir.
 
Alvarlý Efe’nin “Efem” adlý tanýtým belgeselinde Fethullah Gülen Hocaefendi, Alvar Ýmamý “son zamanlarýnda hastalýktan dolayý çok zor günler geçirmiþ, Çok zor bir hayat yaþamýþ, ama bir ‘Of’ dediðini duymadým.”; Mehmet Kýrkýncý Hocaefendi, ‘onun sohbetleri insanýn kendinden geçtiði bir doruk noktasýydý.’demiþlerdi. Alvar Ýmamý’nýn çaya ‘evliya çorbasý’ dediðini aktaran Kýrkýncý Hocaefendi, “Kendisi çayý çok sever ve çokça tüketirdi. Çay sohbetlerini insanlara bir þeyler anlatmak için vesile ederdi. Ayný zamanda bir söz sultanýydý. Hemen her konuda söylenmiþ bir sözü vardýr.”diye tanýttý.
 
Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Gündoðdu, Alvar Ýmamý’ný tanýmlarken, ‘Felaket ve helaket devrinde gül yetiþtiren bir alim’, “O’nun gayretleri sayesinde bu çorak ülkede çok þeyler deðiþmiþtir.”, “Alvar Ýmamý, ilk kez uluslar arasý bir sempozyumla anýlýyor. Program iki gün sürecek. Alanýnda uzman akademisyenler onun hayatýný eserlerini ele alacak. Sunumlar kitap olarak neþredilecek.” demiþtir.
Eski Din Ýþleri Yüksek Komisyonu Baþkaný Yaþar Ýþçan, Alvar Ýmamý’nýn kamil bir insan olduðunu, sadece Allah için hizmet ettiðini anlattý. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Hasan Kamil Yýlmaz ise Efe Hazretleri’nin Sünni olmasýna raðmen Hazreti Hasan ve Hüseyin’in þehit olduðu Kerbela hadisesinden büyük bir üzüntü duyduðunu, bunu da eserlerinde iþlediðini; eski Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Nuri Yýlmaz, Alvar Ýmamý ile Kurþunlu Medresesi’nde tanýþtýðýný, Efe Hazretleri’nin alimlerin kibirli olmamasý konusunda kendisine öðütler verdiðini, vefatýndan önce Efe Hazretleri’nin ziyaretine gittiðini, Program eve sahipliði yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, “Biz de onu tanýyanlarýn þahitliðine þahadet ediyoruz. O bir alim, mütefekkir ve askerdi.” dedi. Koçak, Efe’nin kendini hiçbir zaman büyük görmediðini, ‘Herkes yahþi ben yaman, herkes buðday ben saman’ mýsralarý ile anlattý. Koçak, “Efe Hazretleri, insanlarý incitmeyen bir kiþiliðe sahipti. Efe, ilim tahsil edenlere örnek olmuþtur. Hayatý boyunca cehaletle savaþmýþ, ilmin yayýlmasý için çaba göstermiþ. Talebeye þefkatli davranmýþtýr. Bu güzel insan hakka yürüdükten sonra unutulmamýþ kýyamete kadar da unutulmayacaktýr.” þeklinde konuþtu. Bu sempozyumla bilim adamlarýný O’nun ruh dünyasýna indirip, O’nu insanlara yansýtmaya vesile olmak istediklerini belirten Koçak, sempozyum sonrasýnda ortaya çýkacak eserlerin layýk olduðu yerlere ulaþtýrýlacaðýný aktardý.
 
Erzurum Büyükþehir Belediyesi Ahmet Küçükler, Milletvekili Cengiz Yavilioðlu, Vali Sebahattin Öztürk de açýlýþ konuþmasýnda sempozyumla ilgili iyi niyet dileklerini sunarak, Alvarlý Efe’nin hayatýna ýþýk tutacak sempozyumu düzenleyenlere teþekkür etti. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan programý düzenleyen kurumlarýn temsilcilerine çini iþlemeli seramik ile hat sanatý eserlerinden oluþan tablolar hediye edildi. Prof.Dr.Aðýrman ise Cuma vaazýnda Alvarlý’nýn þiiri üzerinden vaaz u nasihat etti.  
Ol fakîr ki, yüzen bakar
Gözlerinin yaþý akar
Mümin olan kalb mi yýkar
Boynuna la’net mi takar
Sakýn incitme bir câný
Yýkarsýn Arþ-ý Rahmân’ý
 
Bilirsin haram helâli
Bilirsin sevab vebâli
Aman olma lâ-übâli
Terk eyle boþ kîl-u-kâli
Sakýn incitme bir câný
Yýkarsýn Arþ-ý Rahmân’ý
 
Bu dünya seni terk eder
Devletin hep elden gider
Ölüm bir gün kabre güder
Biri sürer biri yeder
Sakýn incitme bir câný
Yýkarsýn Arþ-ý Rahmân’ý.
 
Belirtilen etkinliklere ilaveten Fakir, Perþembe 15.40-17.20 oturumunda Alvarlý Efe Salonunda, “Alvarlý Muhammed Lütfi’de Hikmet Kavramý” adlý bildirisini sundu. Akþam saat 9’da ise Büyükþehir Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda Ahmet Hatipoðlu þefliðinde verilen Türk tasavvuf müziði konserine dinleyici olarak katýldý. Sempozyum Cuma sabah ve öðe sonrasý oturumlarýyla 122 bilim insanýn bildirileriyle sona erdi.
 
Yýllar sonra dostlarý bir araya getiren, iki günlük de olsa bir birlikteliðe vesile olan Alvarlý merhumu rahmetle anýyor, bu güzel organizasyonu gerçekleþtiren herkesi tebrik ediyorum.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 59242 Defa Okundu
2013-04-30

SON YAZILARI

Artvin Yalnýzlýðýnda Ramazan Medine’nin gülü olmak Serender: Medeni Aklýn Ahþap Deposu Alvarlý Efe Salonunda Alvarlý Efe’yi Konuþmak Ýslamda Hümanizm yahut ilk Ýslam Hümanistleri Göðceli’nin hikâyesi Artvin’in Kocatepe sevgisi Ayrýk otlarý ve gül bahçesinin dönüþümü Eðitimdeki deprem Dertli’nin derdi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır