KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý
Anasayfaya Dn Tm Genel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Kars Bölge Müdürlüðü Sosyal Araþtýrmalar Grup Sorumlu Önder Fatih Gökçe
2014-08-07 - 19:35
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý

-KARS, TÜRKÝYE’NÝN EN MUTSUZ 10. ÝLÝ

-KARS’TA MUTLULUK KAYNAÐI OLARAK AÝLEYÝ GÖRENLERÝN ORANI %63.4

-KARS’TA KENDÝSÝNÝ MUTLU OLARAK ÝFADE EDENLERÝN ORANI %56.5 ÝKEN NE MUTLU NE DE MUTSUZUM DÝYENLERÝN ORANI %27.8, MUTSUZUM DÝYENLERÝN ORANI %15.7

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Kars Bölge Müdürlüðü Sosyal Araþtýrmalar Grup Sorumlusu Önder Fatih Gökçe’nin, Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý:

MUTLULUK KAVRAMI

“Ýyi insan olmak gerekir elbette ama mutlu olmak için tek baþýna yetmez. Ýlkeleri olan insan olmak önemlidir. Yoksa herkes ona iyi insan desin diye sürekli kendinden taviz veren insan da mutsuz oluyor. Bazen insan baþkalarýný mutlu ederek mutlu olmaya çalýþýrken, kendine haksýzlýk ediyor, kendini hep ikinci planda tutarak izlenen bir yaklaþým da mutluluðu getirmiyor. Bir süre sonra “bu kadar verdim, insanlar hep nankör, karþýlýðýnda ne gördüm” diye hayýflanmalar baþlýyor ve yine mutsuz oluyor. Bu nedenle kiþi kendini de bir birey olarak görmeli, kendiyle ilgili haklarýný da göz ardý etmemelidir. Kiþinin mutlu olmayý zihninde baþarmasý önemli. Kimisi zindanda mutlu olmayý baþarýrken kimisi saraylarda mutsuz oluyor. Küçük þeylerden, sýradan þeylerden mutlu olmayý öðrenmek lazým. Mesela çay içmekten, çocuðunu sevmekten mutlu olmak… Vererek mutlu olmayý öðrenmek lazým. Ýnsanlar birebir birbirlerine iyilik yaparlarsa toplumda barýþçýl duygular artar. Bu þekilde mutluluk üretilir ve mutlu toplumlar oluþur" (Nevzat TARHAN, En Önemli Sermaye Mutlu Olmak isimli makalesinden).

Yukarýda ilgi çekici bir yönüne deðinilen mutluluk kavramýný, acý, keder ve ýzdýrabýn yokluðu ve bunlarýn yerine sevinç, neþe ve tatmin duygularýnýn varlýðýyla karakterize edilen durum, hayattan genel olarak memnun olma hali þeklinde tanýmlamak mümkün. Mutluluðun bazen maddi anlamda bazen de manevi anlamda bir tatminin sonucu olduðunu söyleyebiliriz. Birçok insan için yaþamdaki en önemli amaç mutluluk arayýþýdýr.

Mutluluðun ruhsal boyutlarýyla ilgili yaklaþýmlara ek olarak vücutta melatonin, seratonin ve endorfin hormonlarýnýn salgýlanmasýndan kaynaklanan fizyolojik bir durum olduðunu savunan görüþler de mevcuttur. Ýster ruhsal ister bedensel olsun mutluluk bir tatmin olgusudur ve söz konusu olan tatminse Abraham Maslow’un Ýhtiyaçlar ya da Gereksinimler Hiyerarþisine özetle deðinmek yararlý olacaktýr.

Ýnsanlarýn doðuþtan gelen bazý ihtiyaçlarý olduðunu ve bu ihtiyaçlarýn zamanla davranýþlara yansýdýðýný belirten Maslow, bu ihtiyaçlarý en alttan en üste belli bir hiyerarþide sýralamýþtýr. Bu ihtiyaçlar;

1. Fizyolojik Ýhtiyaçlar: Nefes alma, yeme, içme, uyuma vb.

2. Güvenlik Ýhtiyaçlarý: Kendisini, ailesini ve sevdiklerini güven içerisinde hissetme.

3. Ait Olma ve Sevgi Ýhtiyacý: Baþka insanlar ile iletiþim kurma, kabul edilme, bir yere ait olma vb.

4. Deðer Ýhtiyaçlarý: Baþkalarýnca benimsenip tanýnmak, baþarýlý ve yeterli olmak.

5. Kendini Gerçekleþtirme Ýhtiyacý: Kiþisel tatmin, kiþinin potansiyelini ortaya çýkarmasý þeklinde sýralanabilir.

Ýnsan en alttaki ihtiyacýný giderdikçe, tatmin ettikçe bir üstteki gereksinime doðru otomatik olarak ilerler. Maslow’a göre birey, bir alt kategorideki ihtiyaçlarý tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine dolayýsýyla kiþilik geliþme düzeyine geçemez. Maslow’un bir sözü bu durumu çok güzel açýklýyor: “Karný aç bir insan için beþinci sýnýf bir çorba, birinci sýnýf bir yaðlý boya tablodan daha deðerlidir”.

YAÞAM MEMNUNÝYETÝ

Memnuniyet kavramý, ihtiyaçlarýn ve isteklerin karþýlanmasýndan doðan tatmin duygusu þeklinde kýsaca tanýmlanabilir. Mutluluk ve memnuniyet kavramlarý, tam olarak örtüþmese de çoðu zaman birbirlerinin yerlerine kullanýlan kavramlardýr. Memnuniyet, mutluluðun bir sonucu olabileceði gibi mutluluk da bir memnuniyet duygusu yaratabilir.

Bir zihin hali olarak yaþam memnuniyeti, bireyin kendi yaþam kalitesini bütünüyle deðerlendirmesi sonucunda ulaþtýðý olgunluk düzeyi olarak özetlenebilir. Ayný zamanda yaþam doyumu olarak da ifade edilebilen, memnuniyet ve haz içeren yaþam memnuniyeti, bireyin sürdürmekte olduðu yaþamýndan ne kadar hoþlandýðýný ifade etmektedir. Anlamlý bir yaþama sahip olma, yaþamdan zevk alma, yaþamdaki uðraþýnýn fazla olmasý gibi faktörler yaþam memnuniyetiyle iliþkilidir.

Yaþam memnuniyetinin belirleyicileri arasýnda yaþ, stres düzeyi, fiziksel saðlýk durumu, yaþam þekli ve kiþilik özellikleri gibi birçok deðiþken rol oynamaktadýr. Ayrýca yaþam memnuniyetine sosyal etkileþim, cinsel faaliyet, baþarý, fiziksel faaliyet, doða ile meþguliyet, okuma ya da müzik dinleme, beslenme ve içecek tüketimi gibi faktörlerin de olumlu etkisinin bulunduðu ifade edilmektedir.

Yaþam memnuniyeti, yaþam kalitesinin önemli göstergelerinden biridir. Yaþam memnuniyetinin birçok sosyal olguyu olumlu etkilediði, akademik baþarýyý ve öðrenmeyi arttýrdýðý birçok araþtýrmayla kanýtlanmýþtýr. Son yýllarda farklý büyüklükte kitleler üzerinde yaþam memnuniyetini ölçmeyi amaçlayan bilimsel araþtýrmalarda ciddi artýþ gözlenmektedir.

TÜÝK YAÞAM MEMNUNÝYETÝ ARAÞTIRMASI

Yaþam memnuniyetinin birçok diðer olguyla doðrudan iliþkisi nedeniyle son yýllarda bu tarz araþtýrmalarýn arttýðýna bir önceki bölümde deðinilmiþti. TÜÝK Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý da Türkiye’de bireyin genel mutluluk algýsýný, toplumsal deðerlerini, temel yaþam alanlarýndaki genel memnuniyetini ve bu alanlardaki kamu hizmetlerinden memnuniyeti ölçmeyi ve bu memnuniyet düzeyinin zaman içindeki deðiþimini takip etmeyi amaçlamaktadýr.

Araþtýrma, 2013 yýlýnda ilk defa il düzeyinde tahminler yürütecek þekilde Türkiye’nin her bölgesindeki toplam 125.720 hanedeki 18 yaþ ve üzeri fertlere iki farklý soru grubunun yöneltilmesi þeklinde gerçekleþtirilmiþtir. Her haneye, konutun özellikleri, eðitim, gelir ve güvenlik durumuyla ilgili tek bir soru kâðýdý yöneltilirken hanedeki 18 yaþ ve üstü her birey için medeni durum, eðitim durumu, çalýþma durumu, genel mutluluk ve memnuniyet düzeyi, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet ve sorunlar, kiþisel güvenlik ve çevre, kiþisel geliþim, beklenti, umut, son yaþanan deðiþimler, Avrupa Birliði’ne bakýþ, toplumsal deðerler gibi konularý içeren bir soru kâðýdý uygulanmýþtýr. Yazýnýn takip eden bölümlerinde 2013 yýlýnýn son aylarýnda gerçekleþtirilen ve sonuçlarý kamuoyuna 2014 Martý’nda açýklanan TÜÝK Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasýnýn bazý ilgi çekici sonuçlarýna deðinilecektir.

ÝLLERE GÖRE MUTLULUK

Yaþamýnýzý bir bütün olarak düþündüðünüzde ne kadar mutlusunuz? þeklindeki soruya verilen cevaplar dikkate alýndýðýnda 2013 yýlýnda Türkiye’de en mutlu üç ilin sýrasýyla Sinop, Afyon ve Bayburt olduðunu görüyoruz. Sinop’ta nüfusun % 77.7’si hayatýndan mutlu olduðunu belirtirken %15.6’sý ne mutlu ne de mutsuz olduðunu, 6.7’si ise mutsuz olduðunu ifade etmiþtir. Afyon’daki genel mutluluk düzeyi % 76.4, Bayburt’taki genel mutluluk düzeyi de % 75.9 þeklinde göze çarpmaktadýr. En mutlu üç ilimizde de nüfusun dörtte üçünden fazlasýnýn hayatýndan memnun olduðu görülmektedir. Sinop ve Afyon’da kadýnlar erkeklere göre daha mutlu iken Bayburt’ta tam tersi bir durum söz konusudur.

Ayný soruyu “mutsuz” þeklinde cevaplayan Türkiye’nin en mutsuz üç ili Diyarbakýr (%24.8), Tunceli (%24.2) ve Þanlýurfa (%21.0) ilginç bir þekilde ayný coðrafyada bulunmaktadýr. En mutsuz üç ilde de mutsuz olan erkeklerin oraný kadýnlara göre daha yüksektir. Bu olgunun iktisadi ve sosyal sebeplerinin araþtýrýlmasý için farklý araþtýrmalarýn yapýlmasý gerektiði açýkça görülmektedir.

Kars’ta kendisini mutlu olarak ifade edenlerin oraný %56.5 iken ne mutlu ne de mutsuzum diyenlerin oraný %27.8, mutsuzum diyenlerin oraný %15.7’dir. Bu yönüyle bakýldýðýnda ilimiz Türkiye’nin 62. en mutlu ilidir ve mutluluk oraný Türkiye ortalamasýnýn altýndadýr (%59). Hemþehrilerimizin mutluluk düzeyi Tekirdað’a eþitken, Adana, Ankara, Antalya, Aydýn, Batman, Diyarbakýr, Edirne, Hatay, Karabük, Kýrklareli, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Osmaniye, Þanlýurfa, Tunceli ve Zonguldak’tan yüksektir. Mutluluk düzeyi Kars’ýn altýnda kalan illere bakýldýðýnda iktisadi kalkýnmanýn, bazý coðrafi ve mevsimsel avantajlarýn mutlak bir mutluluk kaynaðý olmadýðý net bir biçimde anlaþýlmaktadýr. Kars’ta kadýnlar (60.8) erkeklere (52.3) göre daha mutlu görünmektedir.

Kars açýsýndan diðer bir ilgi çekici sonuç genel mutluluk düzeyine iliþkin soruyu “mutsuz” þeklinde cevap verenlerin (%15.7) oranýnýn Kars’ý sýralamada 10.’luða taþýmasý. Bu verinin Kars’ýn, Türkiye’nin en mutsuz 10. ili olduðunu gösterdiðini söyleyebiliriz. Ancak iller arasýndaki farklýlýðýn çok küçük boyutlarda olduðunu göz önüne aldýðýmýzda “Kars halký mutsuz” þeklinde kesin bir yargýya varmamýzýn mümkün olmayacaðýný da söylemek mümkün. Kars’tan daha mutsuz görünen illeri Aðrý, Bitlis, Diyarbakýr, Mardin, Muþ, Tunceli, Þanlýurfa, Batman ve Osmaniye þeklinde sýralayabiliriz.

MUTLULUÐUN KAYNAÐI

Araþtýrmada cevaplayýcýlara, “Sizi en çok kim mutlu eder” ve “Sizi en çok ne mutlu eder” þeklinde yöneltilen iki soruya verilen cevaplar, mutluluk kaynaðý olan kiþileri ve deðerleri iþaret etmektedir. Öncelikle bu iki kritere iliþkin Türkiye ortalamalarýna göz atmakta fayda var. Türkiye’de mutluluk kaynaðý olarak aileyi görenlerin oraný %73 iken, çocuklarýný mutluluk kaynaðý olarak görenlerin oraný %12.9, eþini mutluluk kaynaðý olarak görenlerin oraný %5.2, anne/babasýný mutluluk kaynaðý olarak görenlerin oraný %2.9, kendisini mutluluk kaynaðý olarak görenlerin oraný %2.5, torunlarýný mutluluk kaynaðý olarak görenlerin oraný %1.7, diðer seçeneðini tercih edenlerin oraný ise %1.9’dur. Bu soruda yalnýzca bir seçeneðin iþaretlendiðini belirtmek yararlý olacaktýr. Türkiye’de illerin tamamýnda en büyük mutluluk kaynaðý, oldukça yüksek yüzdesel farklarla ailedir. Bu baðlamda aileye en düþkün illerimiz sýrasýyla Karaman (%83.6), Adýyaman (83.5), Balýkesir (82.4), Sinop (%82.3), Bolu (%81.1) ve Konya (%80.8)’dýr. Aileye düþkünlüðün hemen hemen her coðrafi bölgede göze çarpmasý, Türkiye’de, son yýllarda artan boþanmalara raðmen ailenin halen toplumun temeli þeklinde algýlandýðýný göstermektedir. Toplumumuz halen aileyi çok önemsemektedir. Türkiye’de torunlarýný en çok seven illerimiz ise sýrasýyla Burdur (%3.6), Ordu (%3.0), Edirne (%2.7), Yozgat (%2.7), Tokat (%2.7) ve Amasya (%2.6)’dýr. Bu illerdeki nüfusun yaþ profiline bakarak iki veri arasýnda anlamlý bir korelâsyonun varlýðý tespit edilebilir. Ýlk bakýþta Amasya, Tokat ve Yozgat gibi illerden büyük þehirlere yüksek oranda göçün bulunduðunu ve yerleþik nüfusun kýsmen yaþlýca olduðunu tahmin etmek zor olmasa gerektir.

Kars’ta mutluluk kaynaðý olarak aileyi görenlerin oraný %63.4, çocuklarý görenlerin oraný %14.8, eþinin görenlerin oraný %11.9, anne/babasýný görenlerin oraný %3.6, kendisini görenlerin oraný %3.2, torunlarýný görenlerin oranlarý %1.1, diðer þeklinde cevap verenlerin oraný %2.0’dýr. Kars’ta aileyi mutluluk kaynaðý olarak görme oraný Türkiye ortalamasýnýn altýndadýr. Bu veriye bakarak Kars’ta aile olgusuna toplumsal bakýþ konusunda kesin yargýlara varmak zordur. Çocuklar, eþ, anne/baba da ailenin unsurlarýdýr ve bu unsurlarýn aldýðý yüzdeler de göz önüne alýnabilir. Bu konuda farklý toplumsal etütlerin yapýlmasý, nüfus profiline bakýlmasý, evlenme-boþanma oranlarýnýn analize dâhil edilmesi daha saðlýklý yargýlara varýlmasýný kolaylaþtýracaktýr.

Mutluluðun kaynaðý olan deðerler konusunda, týpký ailede olduðu gibi açýk farkla “saðlýk” öne çýkmaktadýr. Türkiye’de insanlarýn %68.0’ý mutluluk kaynaðý olarak saðlýðý, %15.2’si sevgiyi, %8.6’sý baþarýyý, %4.1’i parayý, %2.3’ü iþi görmektedir. Kalan %1.8 diðer seçeneðini iþaretlemiþtir. Saðlýklý olmadan hayattan zevk almak mümkün deðil elbette. Deðerler açýsýndan bakýldýðýnda bazý ilgi çekici sonuçlar göze çarpýyor. Sevgiyi mutluk kaynaðý olarak en yüksek düzeyde benimseyen illerimiz sýrasýyla Aðrý (%27.5), Erzincan (%27.4), Siirt (%27.2), Iðdýr (%24.7), Þýrnak (24.5), Muþ (24.3), Hakkari (%23.7), Van (22.6), Bitlis (%22.4), Kayseri (21.6) ve Kars (20.2)’týr. Ýlimizin de içerisinde bulunduðu Doðu Anadolu illerinin mutluluk kaynaðý olarak sevgiyi ne kadar önemsedikleri açýkça görülmektedir. Sevgiyi bu derece önemseyen, önemli bir mutluluk kaynaðý olarak gören, kalpleri sevgi dolu insanlarýn bulunduðu bir coðrafyada yaþamak baþlý baþýna bir mutluluk vesilesi olsa gerektir.

Ýþ, hayatý sürdürmek, mutlu olmak için önemli bir deðer. Birey iþi sayesinde hayatýný sürdürmesini saðlayacak gelire sahip olur. Ýþi sayesinde sosyalleþir, kendini gerçekleþtirme olarak adlandýrýlabilecek psikolojik tatmin duygusunu yaþar. Bu yönleriyle iþ sahibi olmak önemli bir mutluluk kaynaðýdýr. Bir iþ sahibi olmayý en üst düzeyde önemseyen illerimiz sýrasýyla Mardin (%12.0), Bitlis (%5.9), Þýrnak (%5.1), Hakkari (%5.0), Batman (%4.7), Diyarbakýr (%4.3) ve Adýyaman (%4.1)’dýr. En önemli mutluluk kaynaðý olarak iþi gören illerimiz arasýnda baþý çeken illerimiz yine Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki illerimiz. Bu ilerimizde iþsizliðin yüksek olduðunu ve iþ imkânlarýnýn diðer bölgelerimize göre daha zayýf olduðunu göz önünde bulundurduðumuzda, TÜÝK Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasýnýn oldukça tutarlý veriler ürettiðini söylemek yanlýþ olmayacaktýr.

Kars’ta saðlýk, bir deðer olarak %61.7 ile en önemli mutluluk kaynaðý. Saðlýðý %20.2 ile sevgi, %7.9 ile baþarý, %4.6 ile para, %3.9 ile iþ ve %1.7 ile diðer seçeneði takip etmektedir. Hemþehrilerimiz, saðlýðý ve baþarýyý Türkiye ortalamasýnýn biraz altýnda, parayý biraz üstünde, sevgi ve iþi oldukça üstünde mutluluk kaynaðý olarak görmektedir. Kalbi sevgi dolu insanlarýn yaþadýðý ilimizde iþ önemli bir mutluluk kaynaðý ve yeni iþ alanlarý açma konusunda biraz daha çalýþmamýz gerektiði açýk.

UMUTLUYUZ

“Umudunu kaybetmiþ olanýn baþka kaybedecek bir þeyi kalmamýþtýr”. (Boise)

“Güçlük kolaylýkla beraberdir, kendine gel, ümidi býrakma! Akýllý insan bilir ki ölümün arkasýnda bile daha güçlü bir hayat beklemektedir”. (Mevlana)

“Allah bir kapýyý kaparsa bin kapýyý açar”. (Hadis-i Þerif)

Literatür umutla ilgili özlü sözlerle doludur. Bir milletin kaybedecek çok þeyi vardýr, parasý, þerefi. Asýl kaybetmemesi gerekense umududur. Bir savaþta nüfusunun üçte ikisini kaybetmiþ bir ülkeyi yeniden ayaða kaldýracak en önemli silah umuttur. Umut yalnýzca fakirin ekmeði deðildir.

Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý, “Kendi geleceðinizden ne kadar umutlusunuz?” sorusu ile Türkiye’nin umut haritasýný ortaya çýkarmayý amaçlamýþtýr. Araþtýrma Türkiye’nin %77’sinin gelecekten umutlu, %23’ünün umutsuz olduðunu göstermektedir. Erkeklerin %76.5’i, kadýnlarýn ise %77.5’i umutlu. Cinsiyet ayrýmýnda umut düzeyimiz neredeyse ayný. En umutlu illerimiz ise sýrasýyla Balýkesir (%86.0), Isparta (%85.8), Bolu (%85.5), Rize (85.5), Bayburt (%85.5), Giresun (%85.1), Sakarya (%84.2), Bilecik (83.9), Kýrýkkale (%83.9), Artvin (83.7) ve Afyonkarahisar (%83.0). En umutsuz illerimizi ise Diyarbakýr (%36.0), Tunceli (%32.8), Düzce (%30.4), Mardin (%30.0), Bitlis (%29.7), Adana (%29.6), Mersin (%29.0), Antalya (%28.8), Þanlýurfa (%28.6), Çorum (%28.5) þeklinde sýralayabiliriz. Diyarbakýr, Tunceli, Mardin, Bitlis, Þanlýurfa illerimizdeki umutsuzluðun göreceli olarak yüksekliðini ilk bakýþta bazý iktisadi, sosyal, coðrafi ve politik gerekçelerle izah etmek mümkün. Ancak Adana, Mersin, Antalya, Çorum ve Düzce’nin neden umutsuz olduklarý konusunda biraz daha detaylý düþünmek ve araþtýrma yapmak gerektiði çok açýktýr. Bu illerimizin güçlü yerel liderlere ve kanaat önderlerine ihtiyacý var. Halkýnýn tümünün geleceðe umutla baktýðý müreffeh bir Türkiye, hepimizin ortak hedefidir.

Kars, umut (%77.6) ve umutsuzluk (%22.4) açýsýndan Türkiye ortalamasýna çok yakýn rakamsal deðerlere sahip bir görüntü çizmektedir. Kars halký geleceðe umutla bakmaktadýr.

BELEDÝYELERÝMÝZ

Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasýnýn, kamusal hizmetlerden yararlanma konusunda duyulan memnuniyete iliþkin birçok sonucu var. Bunlara diðer bir yazýmýzda deðineceðiz. Bu yazýda son olarak “çöp ve çevresel atýk toplama hizmeti”, “kanalizasyon hizmeti”, “ þebeke suyu hizmeti”, “toplu taþýma hizmeti” gibi temel belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetle ilgili oldukça ilgi çekici ve bir o kadar dikkate deðer sonuçlarý inceleyeceðiz.

Çöp ve çevresel atýk toplama hizmetinden en memnun iller: Eskiþehir, Kastamonu, Ýstanbul, Karabük, Denizli, Osmaniye, Karaman, Kýrþehir, Konya, Manisa.

Çöp ve çevresel atýk hizmetinden en memnun olmayan iller: Iðdýr, Kilis, Ardahan, Adýyaman, Aðrý, Muþ, Hakkâri, Kars, Bingöl, Siirt.

Kanalizasyon hizmetinden en memnun olan iller: Kastamonu, Çorum, Ýstanbul, Karabük, Eskiþehir, Amasya, Manisa, Bilecik, Sivas, Bolu.

Kanalizasyon hizmetinden en memnun olmayan iller: Adýyaman, Kilis, Iðdýr, Düzce, Ardahan, Aðrý, Siirt, Kars, Bitlis, Bingöl.

Þebeke suyu hizmetinden en memnun olan iller: Ýstanbul, Konya, Osmaniye, Denizli, Manisa, Bursa, Gaziantep, Aydýn, Bilecik, Afyonkarahisar.

Þebeke suyu hizmetinden en memnun olmayan iller: Erzurum, Hakkâri, Iðdýr, Bingöl,  Aksaray, Kilis, Bayburt, Ardahan, Adýyaman, Muþ.

Toplu taþýma hizmetinden en memnun olan iller: Karaman, Konya, Manisa, Afyonkarahisar, Sakarya, Balýkesir, Gaziantep, Isparta, Bursa, Kýrklareli.

Toplu taþýma hizmetinden en memnun olmayan iller: Adýyaman, Hakkari, Kilis, Düzce, Aksaray, Ardahan, Iðdýr, Erzurum, Bitlis, Mardin.  

Yukarýdaki tablolarda dört temel belediye hizmetinden duyulan memnuniyet ve memnuniyetsizlik yüksekten düþüðe göre yüzde detayýna girilmeden sýralanmýþtýr. Ýllere ait yüzdeler için TÜÝK’in internet sitesine (www.tuik.gov.tr) bakýlabilir. Bazý iller birkaç listede birden bulunmaktadýr. Detaylý tablolarýn incelenmesinden, bir kritere göre en memnun ya da en memnun olmayan kategorisinde yer alan ilin genel olarak diðer kriterlere göre de benzer bir eðilim gösterdiði tespit edilmiþtir. Tablolar ve rakamsal verilerin topluca incelenmesi neticesinde dört temel belediyecilik hizmetinden duyulan memnuniyet ya da memnuniyetsizlik baz alýnarak 2013 yýlýnda Türkiye’nin en baþarýlý ve en az baþarýlý 10 belediyesi alfabetik sýrayla aþaðýdaki þekilde sýralanabilir:

En baþarýlý belediyeler: Bursa, Denizli, Eskiþehir, Ýstanbul, Karaman, Karabük, Kastamonu, Konya, Manisa, Osmaniye.

En az baþarýlý belediyeler: Adýyaman, Aðrý, Ardahan, Bingöl, Düzce, Hakkâri, Iðdýr, Kars, Kilis, Muþ.  

Belediyelerin en temel dört hizmetinden memnuniyet derecesine göre ilginç bir baþarý sýralamasý ortaya çýktý. 2014 yýlýnda Türkiye’de Belediye Seçimlerinin yapýldýðý düþünülürse, baþarýlý belediye baþkanlarýnýn yerlerini koruduðunu, en az baþarýlý belediye baþkanlarýnýn ise görevi yeni adaylara devrettiðini öngörmek güç olmasa gerektir. Burada iki tür siyasal parti ve seçmen davranýþý beklenebilir. Siyasal partiler seçmenin nabzýný tutarak hizmetlerinden memnun olunmayan mevcut belediye baþkaný yerine yeni aday önerebilirler. Seçmen, yeni seçimde ya farklý bir partinin adayýný tercih edebilir. Yahut ayný partinin göstereceði farklý adayý seçebilir.

EN BAÞARILI BELEDÝYELER

Ýl                     Siyasal Parti    Belediye Baþkaný

Bursa              Deðiþmedi      Deðiþmedi

Denizli                        Deðiþmedi      Deðiþmedi

Eskiþehir         Deðiþti                        Deðiþmedi

Ýstanbul           Deðiþmedi      Deðiþmedi

Karaman         Deðiþmedi      Deðiþti

Karabük          Deðiþmedi      Deðiþmedi

Kastamonu     Deðiþti                        Deðiþti

Konya             Deðiþmedi      Deðiþmedi

Manisa                        Deðiþmedi      Deðiþmedi

Osmaniye        Deðiþmedi      Deðiþmedi

EN AZ BAÞARILI BELEDÝYELER

Ýl                     Siyasal Parti    Belediye Baþkaný

Adýyaman       Deðiþmedi      Deðiþti

Aðrý                Deðiþti                        Deðiþti

Ardahan          Deðiþmedi      Deðiþmedi

Bingöl             Deðiþmedi      Deðiþti

Düzce             Deðiþmedi      Deðiþti

Hakkâri           Deðiþmedi      Deðiþti

Iðdýr                Deðiþmedi      Deðiþti

Kars                Deðiþti            Deðiþti

Kilis                Deðiþmedi      Deðiþti

Muþ                 Deðiþmedi      Deðiþti

Yukarýdaki iki tabloda 2013 yýlýnda en baþarýlý ve en az baþarýlý belediyelerde görev yapan belediye baþkanlarýnýn ve mevcut siyasal partilerin, 2014 belediye seçimlerinde deðiþip deðiþmediði gösterilmektedir. En baþarýlý 10 belediye baþkanýnýn sekizinin yerini koruduðu, ikisinin ise deðiþtiði görülmektedir. Baþkaný deðiþen iki belediyenin birinde seçmenin ayný siyasal partinin yeni adayýný tercih ettiðini, diðerinde ise ayný belediye baþkanýnýn farklý bir siyasal partiye geçtiðini görüyoruz.

En az baþarýlý 10 belediye baþkanýnýn dokuzunun deðiþtiði, tablodan net olarak anlaþýlmaktadýr. Bu 10 ilin ikisinde seçmenin 2014 belediye seçiminde farklý bir siyasal partiyi tercih ettiði görülüyor. Anlaþýlýyor ki seçmen yahut hizmetten yararlanan, hizmetleri yetersiz bulursa bunu farklý platformlarda dile getiriyor ve bu deðiþim taleplerinin karþýlýk bulduðu anlaþýlýyor.

Ýki tablonun deðerlendirilmesinden þu sonuçlara ulaþýlabilir: Özellikle belediye seçimlerinde seçmen iyi hizmet aldýðý belediye baþkanlarýný önemli ölçüde yeniden tercih ediyor. Ýyi hizmet almadýklarýný ise deðiþtiriyor. Siyasal partiler de ayný þekilde halktan aldýðý geri dönüþleri de deðerlendirip bu tür hizmet makamlarýný iþgal eden kiþileri performans deðerlendirilmesine tabi tutuyor. Beðenilmeyeni deðiþtiriyor. Hem seçmen davranýþýnýn hem de siyasal parti davranýþýnýn oldukça rasyonel olduðunu söylemek mümkün. Bu da Türk siyasal hayatý ve demokrasisi açýsýndan memnuniyet verici bir geliþme.

SONUÇ VE DEÐERLENDÝRME

Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan gerçekleþtirilen ve sonuçlarý 2014 Martý’nda kamuoyuna açýklanan 2013 Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý sonuçlarýna bakýldýðýnda Türkiye’nin genel olarak hayatýndan memnun olduðu ve geleceðe umutla baktýðý anlaþýlýyor. Bireyin iç dünyasýnda farklý mutluluk kaynaklarý olabilir. Bunlar maddi ya da manevi olabilir. Yoksul bir insan da mutluluðun formülünü kendince keþfedebilir. Ancak geniþ bir kitlenin mutluluðunun yahut hayatýndan memnun olup olmamasýnýn birtakým iktisadi ve sosyal belirleyicileri vardýr. Ýktisadi gücün toplumsal mutluluðu arttýrdýðý iddia edilebilir. Demokrasinin, þeffaflýðýn, açýk toplum anlayýþýnýn, ifade hürriyetinin de toplumsal memnuniyeti arttýrdýðý söylenebilir. Örnekleri arttýrmak mümkündür. Ancak dünyanýn en zengin ve bireysel haklara en önem veren toplumlarýnýn fertleri bazen mutlu olmayabilirler. Maddi imkânlar her zaman ruhsal ihtiyaçlarý gideremeyebilir. Türkiye toplumu her þeye raðmen mutludur. Yaþadýðý ekonomik sýkýntýlarý sabrederek göðüsler, yardýmlaþma ve dayanýþma duygusuyla krizleri aþabilir. Tevekkül etmesini bilir, genel olarak tamahkâr sayýlmaz.

Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasýnýn, bu yazýya da konu olan bir diðer ilgi çekici sonucu siyasal davranýþlardaki rasyonelleþme eðilimidir. Artýk halkýmýz hangi merciden ne bekleyeceði konusunda daha makul davranmaktadýr. Belediyeden hizmet beklemekte, hizmet alamadýðýnda meþru vasýtalarla uyarýlarýný yapmakta ve görüldüðü üzere halkýn beklentileri de siyasal partilerce dikkate alýnmaktadýr. Ýktisadi geliþmemize ek olarak insani geliþimimizi de gösteren güzel bir örnek. Sonuçlarý muhtemelen 2015 yýlýnýn ilk aylarýnda açýklanacak 2014 Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasýnýn sonuçlarýný merakla bekliyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KHA ÖZEL 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3674 Defa Okundu

YORUMLAR

Genel Kategorisine Ait Diğer Haberler

Bakan Ahmet Arslan Atýf Özbey’in canlý yayýn konuðu Doðan Vergül’ün Ramazan Bayramý Mesajý Meclis Baþkanýný Seçti Kazým Karabekir Paþa Hakkýnda Bazý Mülahazalar Takdirini, Ermeni Diasporalarý’na ve Lobileri’ne MAÞA olan Vatikan’daki PAPA’ya býrakýyorum. Makine ve Elektrik Teknisyenleri Deðirmenköprü köyünü tanýyalým Sarý ve Akkaya ailelerinin mutlu günü Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý Kars’ta fýrtýna ve dolu afeti Ardahan YGS’de neden baþarýsýz! - YGS sonuçlarý haber haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır