KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Þeyh Þamil Arpaçay’da anýldý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Þeyh Þamil Arpaçay’da anýldý - “Kafkas Kartalý, Daðýstan Arslan’ý” olarak bilinen Ýmam Þeyh Þamil’in vefatýnýn 142’inci yýl dönümü Kars’ýn Arpaçay Ýlçesi’nde anýldý.
2013-02-19 - 15:23
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas
Þeyh Þamil Arpaçay’da anýldý
 
“Kafkas Kartalý, Daðýstan Arslan’ý” olarak bilinen Ýmam Þeyh Þamil’in vefatýnýn 142’inci yýl dönümü Kars’ýn Arpaçay Ýlçesi’nde anýldý. Kaymakamlýðýn himayesinde Arpaçay Lisesi’nde, Halk Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen anma etkinliðinde 1797 yýlýnda Daðýstan’ýn Gimri Köyü’nde dünyaya gelen Þeyh Þamil’in hayatý ve Ýslam uðruna verdiði savaþlar katýlýmcýlara ve öðrencilere anlatýldý.
 
Arpaçay Kaymakamlýðýnýn teþvikiyle Halk Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Bu yýl 2’incisi düzenlenen “Þeyh Þamil’i Anma” etkinliðine Arpaçay Kaymakamý Can Aksoy, Arpaçay Belediye Baþkaný Enver Akkaya, Koçköy Belde Belediye Baþkaný Esat Aydýn, Ýlçe Emniyet Müdürü Barýþ Uyansoy, Milli Eðitim Müdürü Hayrettin Karakuzu, Halk Eðitim Müdürü A. Halil Kýzýltepe, Lise Müdürü, Müdür Yardýmcýlarý ve öðrenciler katýldý.
 
Sunumunu Arpaçay Halk Eðitim Merkez Bilgisayar Öðretmeni Ümmü Tuncer’in yaptýðý anma programý; Ýstiklal Marþýnýn okunmasý, Saygý duruþu ve Þeyh Þamil’i anlatan slayt gösterisi ile devam etti. Arpaçay Halk Eðitim öðrencileri tarafýndan Kafkasya’ya özgü Kafkas Oyunu ile Þeyh Þamil’in savaþ sýrasýnda yansýttýðý figürler katýlýmcýlara tanýtýldý. Daha önce sadece folklor gösterisi olarak izlenen Kafkas Oyunu’nun meydana geliþi de yapýlan hareketlerle teker teker anlatýldý.
 
Bu yýl 2’incisi düzenlenen Kafkasya’nýn Hürriyet ve Ýstiklal Kahramaný Ýmam Þamil’in Vefatýnýn 142. Yýlýnda Arpaçay Kaymakamý Can Aksoy, kahramanýn hatýrasýný yad etmek için düzenlenen programda konuþma yaptý.
 
Kaymakam Aksoy’un konuþmasý ardýndan Koçköy Belediye Baþkaný Esat Aydýn, Ýmam Þamil’in hayatýndan kesitleri katýlýmcýlarla paylaþtý. Esat Aydýn, “Aziz Atatürk’ün irad buyurduklarý veciz sözlerinde olduðu gibi “Türk Çocuðu Ecdadýný tanýdýkça daha büyük iþler yapmak için kendinde güç ve kuvvet bulacaktýr.” Sözünü hatýrlatarak, “Bu gün tarihimizin Þeref Levhasýnda haklý yerini alan bir Abide þahsiyeti anmak üzere buradayýz. Ýmam Þamili tam anlamýyla anlatmak haddimiz deðildir. Bizim anlatacaklarýmýz da hepimizin ortak bildiklerimiz olup, bunlarý yenilemek ve hatýrlamaktan ibarettir. Ýnsanlar bir bakýma yaþadýklarý coðrafyanýn karakter ve özelliklerini yansýtan canlý unsurlardýr. Kafkasya’nýn bu çetin coðrafyasýnýn insanlarý da buna uygun olarak, daðlarýn doruðu kadar onurlu ve dik baþlý, engin vadileri kadar da yerine göre hoþgörülü ve mutedildir.” ifadelerini kullandý.
 
MASALLARA KONU OLAN KAF DAÐLARI DA BU KAHRAMAN SOYLU ÝNSANLARIN MESKENÝDÝR!
 “Masallara konu olan Kaf Daðlarý da bu kahraman soylu insanlarýn meskenidir.” diyen Aydýn, “Bir espirili anlatýþ vardýr, Deniliyor ki Cenab-ý Hak insanlarý yaratýrken artan çamur kýrýntýlarýnýn serpintisi ile de Kafkas halklarýný ve dillerini yaratmýþtýr. Bu dað silsilesinde onlarca boy-kabile yaþamaktadýr. Bütün Bunlarýn bir ortak adý vardýr Biz bunlarýn tamamýna Çerkez diyoruz: Çer- Asker- kez çoðul manasýnda herkes anlamýnda Çerkez Asker demek olan daðlýlar sosyal yaþantýlarý, günlük hayatlarý devam ederken, beklenmedik anda yediden yetmiþe, Kadýn-Erkek, çoluk-çocuk atlanýr-pusatlanýr Obasýný- Çadýrýný- Kalesini caný pahasýna savunurlar. Tarih boyunca da bu böyle devam etmiþtir. Timur tarafýndan Altýn ordu Devletinin yýkýlmasýndan sonra, Moskova çevresinde sýkýþýp kalan Rus Kinezliðine gün doðmuþ ve bu boþluktan yararlanan Ruslar yayýlma imkaný bulmuþlardýr. Kafkaslarýn Rus yayýlmasýna engel olan daðlarýndan çok, bu daðlarýn Kahraman evlatlarý Daðlýlardý. Kafkaslarýn namütenahi güzellikleri ve zenginlikleri ve daha güneye inme arzularý onlarý sürekli teþvik etmiþtir. Bölgede gittikçe yaygýnlaþan Ýslami Hayat, Þahý Nakþibendî Tarikat itikadý bu insanlara daha büyük bir dinamik, direnç ve müþterek mücadele ruhu vermiþtir.
 
Bu Tarikatýn önderi Ýmam Gazi Muhammed’ in Liderliðinde tam anlamý ile bir direnç oluþmuþtur. Ýmam Gazi Muhammed’ in 1832 yýlýnda Ruslar tarafýndan Þehit edilmesinden sonra iradeyi hem imam hem de komutan olarak Ýmam Hamzat almýþtýr. Ne yazýk ki Ýmam Hamzat bir hýyanetle 1834 yýlýnda þehit edilmiþtir. Hamzat’ ýn vefatýndan sonra 3. Ýmam olarak Ýmam Þamil hem dini Lider olarak, hem de komutan olarak mücadeleyi üslenmiþtir. Onun çoðu zaman insan takadýný zorlayan mucize direniþi ile Ruslarýn Kafkas’ ya hakimiyetleri 25 yýl gecikmiþtir. Bu süre içerisinde verilen mücadele uðruna hayatýný feda eden kahramanlar yarýnda Rus Emperyal Yayýlma Politikalarýnýn gecikmesi Ruslar içinde büyük kayýp olmuþ.Ýmam olduktan sonra Dini vecibeleri, bütün zor þartlara raðmen yerine getirirken, bir liderde olmasý gereken ani ve kesin karar verme, verdiði kararlarý tavizsiz uygulama yeteneðine sahiptir. Sistemli olarak herhangi bir askeri eðitim almadýðý halde, içinde bulunduðu þartlar, hakim olduðu daðlarýn ve doðal yapýnýn gerektirdiði bütün savunma, taarruz hareketlerini zamana ve zemine uygun olarak suretle hayata geçirebilmiþtir. Ahýlgoh-Dargo ve doðduðu Gimri Köyü kalelerini en uygun þekilde kullanmýþtýr.” þeklinde konuþtu.
 
RUSLAR ORMANLARI ACIMASIZCA YAKTILAR!
Geçmiþ dönemden tarih bilgilerini aktaran Koçköy Belediye Baþkaný “Çeçen Ormanlarý az bir naib kuvvetle Rus Ordularýna kan kusturmuþtur. Seçme generallerin azline sebep olmuþtur. Bir grup savaþçý Rus ordusu önünden kaçýyor taktiði ile sýk ormanlýk alana çekmekle onlarý takip eden Rus ordularý ormanýn derinliklerine girince, aðaçlarda kamufle olmuþ Daðlýlarýn kýlýç ve tek ateþli tüfekleri karþýsýnda þaþkýna dönüp erimiþlerdir. En sonunda Ruslar bu ormanlarý vahþice ve acýmasýzca ateþe vermiþlerdir. Bu ormanlarýn yakýlmamasý için Çar nezdinde Mektup yazan Alman Botanik Bilgin Prof. Rabýrt KOH ne yazýk ki doðal varlýðýn yakýlmasýna engel olamamýþtýr. Bu Alman bilgininin 1834 yýlýnda Tuna Yolu ile Karadeniz, Zigana Yolu - Doðubeyazýt ziyareti Aras vadisi ile Kars’a geldiði Kars Mutasarrýfýnýn misafiri olduðu Kale içi Mahallesinde eþraftan bir zatýn evinde misafir edildiði, kendisine tahsis edilen adamlar, at ve arabalarla Arpaçay’ýn (Zarþat) Kuzey Batýsýnda Erenler Daðý Ormanlarýnýn 1828 yýlýnda Ruslar tarafýndan kesilip Gümrü Kalesinin yapýmý için taþýndýðý, kesilen orman alanýn da yerinde görüp, Gümrü üzerinden Daðýstan’a - yakýlan Çeçen ormanlarýný incelemeye gitmiþtir.(Bu yolculukta Gümrü öncesi Koçköyü’ nde kalmýþtýr.) Ahýlgoh Kalesinde zor biranda düþmana yakalanmak ya da öldürülmek noktasýnda herkesi dehþete düþüren bir hareketle yanýnda bulunan oðlunu sýrtýna baðlayarak uçurumlardan atlamasý ile olaðanüstü bir mucize yaratmýþtýr. (Bu olay bize Celaleddin Harezm þah’ýn Cengiz Han’ýn Ordularý tarafýndan takip edilirken - Gerek Komutanlarýn ve kendisinin eþ ve kýzlarýn Moðollarýn eline düþmemeleri için Sind Nehrine kendilerini atmalarýný emretmiþ, kendisini de atýnýn gözlerini baðlayarak atýný mahmuzlayýp yüksek bir uçurumdan nehre süzülerek uçtuðunu gören Moðol askerleri oklarýna davrandýðýnda Cengiz Han: ‘Durun, böyle bir yiðide ok atýlmaz, ancak alkýþlanýr Allah her babaya böyle bir yiðit nasip etmez’ diyerek okçularýna engel olmuþtur. Ýmam Þamil’e böyle bir tabloda Ruslar bu fýrsatý tanýrlar mýydý bilinmez. Onlar için Ýmam Þamil’in öldürülmesi ancak zaferleri olurdu.” bilgilerini paylaþtý.
 
ÞEYH ÞAMÝL’ÝN YARALANMASI!
Ýmam Þamil’in yaralanmasý ve sonuçlarýný anlatan Baþkan Aydýn; “Ruslar uzun tüfekleri ve yine, tüfeðe takýlý uzun süngüleri, belki de bir korku psikoloji sonucu olarak böyle hazýrlanmýþtýr. Yakýn mesafede kendisine saplanan süngü ve tüfeðe uzunluðu nedeniyle hasmýný kýlýç mesafesine çekmek için, yakaladýðý tüfeði bir eliyle kendisine daha yaklaþtýrýrken süngü sýrtýndan çýkmýþ,ancak kýlýç mesafesine çektiði düþmaný kýlýç ile helak etmiþtir. Kendisini bulan bir çoban onu baygýn halde iken kimsenin göremeyeceði bir maðaraya götürüp, baygýn ve takatsiz halde býrakarak, Daðýstan’ýn ot ve çiçeklerinden ilaç yapan bir halk hekimini getirip Þamil’in tedavisini bu maðarada yaptýrmýþ. Her gün sürüsünü buraya getirerek Ýmam Þamil’e süt içirip onu iyileþinceye kadar maðarada bakýp beslemiþtir. Þamil’in ailesini de haberdar ederek ailesine ve naiblerine direnme gücü vermiþtir. Saðlýðýna kavuþan Ýmam Þamil mücadeleye devam ederken Ruslarýn her türlü propagandasý yanýnda satýn alýnabilecek, zafiyette olanlarý düþünerek, bütün savaþçýlarý bir göl kenarýna toplayarak, herkesin üzerinde bulunan altýn ve ziynet ne varsa göle atmalarýný emretmiþtir.” dedi.
 
ANNESÝNÝN CEZASINI ÜSTLENDÝ!
Savaþ esnasýnda halk tarafýndan savaþtan çekilmek adýna hayýflanmalar olunca, Þeyh Þamil tarafýndan bunu söyleyenler kýrbaçla cezalandýrýldý. Halk ise tek çareyi Þamil’in annesinde aradý. Þamil’in annesiyle yaptýðý konuþma ise tarihlere not edildi. Konuyu katýlýmcýlara anlatan Belediye Baþkaný Esat Aydýn þunlarý söyledi; “Bir taraftan çok önemli savaþçýlarýný kaybetmesi, bir taraftan da bazý daðlý kabilelerin Ruslarýn tahrik ve propagandalarý ile Ýmam Þamil yalnýz býrakýlmasý üzerine, Þamil’e açýktan söylemeye cesaret edemeyenler; Annesini kýramayacaðýný bildikleri için Anneye, “Ýmam’ýn savaþtan vazgeçmesini, Ruslarla anlaþmasý yolunda telkin ederek, Anneyi Þamil’e gönderirler. Annesinin teklifi karþýsýnda Ýmam Çadýrýna çekilir, ortalýk sessizliðe gömülmüþtür. Bir müddet sonra Þamil çadýrdan çýkmýþ ve Annesine: “Benim Annem teklifin beni Cihattan vazgeçirmek olduðu için cezasý 100 sopadýr. Ancak bunu sana uygulayamam. Oðlun olarak bu cezayý ben üstleniyorum.” Sýrtýný açar ve çaðýrdýðý bir savaþçýya; “yüz kýrbacý bütün gücünle vuracaksýn, zafiyet gösterirsen ayný cezayý sana uygularým” demiþtir. Þamil’in sýrtýna kýrbaçlar þakladýkça bu dehþeti seyreden Þahý Nakþibendi müritleri bu tablo karþýsýnda halka halka olup gözyaþlarý içerisinde aleni zikir halkasý oluþturup dönmeye baþlamýþlardýr.”
 
ÞEYH ÞAMÝL’ÝN VE MEVLANA’NIN FOLKLORÝK GÖSTERÝLERÝ ALKIÞLANMAMALI!
“Þeyh Þamil’in yaþam savaþ stratejilerinin deðiþtirilerek folklorik oyuna dönüþtürülen bu inanç - itikad, itaat ve disiplin tablosu folklorik bir gösteri olarak sulandýrýlmýþtýr. Mevlana Hazretlerinin SEMA-ý zikri bir ibadet olduðu halde ne yazýk ki folklorik-turizm etkinliðine dönüþtürülmüþtür.” þeklinde konuþan Esat Aydýn, “ESARETÝ: 6 Eylül 1859 tarihinde Videno Kalesinin düþmesi ile, yanýnda oðullarý Muhammed Þefi ve General Gazi Muhammed ve ailesi ile Ruslara esir düþmüþtür. Önce Petersburg’ a götürülmüþ. Burada bir müddet esaret hayatý yaþayan Ýmam Þamil’i Çar büyük bir saygý ve hürmetle karþýlamýþtýr.( Esareti sýrasýnda Çar, Ýmam Þamil’ e silah fabrikalarýný gezdirmiþ. O günün teknik þartlarýnda üretilen Rus aðýr silahlarýný gören Þamil kendilerinin kullandýðý aðýzdan dolma tek atýþlý tüfekleri düþünerek “yenilgimin sebebini anladým” der. Ýkram sofrasýnda Çar ona
 
Sizi sarayýmda misafir etmekten çok mutluyum der;
Þamil’ in ona cevabý tamda þamilcedir. “Bende sizi Daðýstan’da Çadýrýmda misafir edip, bulgur pilavý ve Daðýstan balý ikram etseydim daha çok mutlu olurdum” diyerek vakur ve anlamlý bir cevap vermiþtir. Esaret günlerinde; kilisede namaz kýlarken, yakýnlarý kilisedeki Hz. Ýsa ve Meryem Ana tablolarýnýn üzerini kapatmak istemeleri üzerine “Kapatmayýn, öyle kalsýn Allah rýzasý için ibadetimizi hangi þartlarda yaptýðýmýza o resimler de þahit olsunlar” diyerek Rýza-ý Allah için intizarda bulunmuþtur.”
 
HAÇ ZÝYARETÝ VE VEFATI!
“Samimi arz ve dileði Haç ziyaretini yapýp, Resulullaha komþu olmak ebedi duasý olmuþtur.
Haç ziyareti için Çar’dan izin istemiþ. Çar bu isteðini, oðlu Muhammed Þefi’ yi rehin tutarak müsaade etmiþtir. Yakýnlarý ve Aile efradý ile Ýstanbul’a gelen Ýmam Þamili Osmanlý Padiþahý Sultan Aziz bizzat karþýlamýþ, büyük hürmet göstermiþ, yaptýðý kahramanlýk ve Cihat için kutlamýþ istirahatýný saðlamýþ Hacca gitme isteði ile ilgili bütün talepleri karþýlamýþtýr.
 
Tüm aile efradý ile 1870 yýlýnda Haç Ziyaretinde bulunmuþtur. Bu arada yýllarýn verdiði fiziki ve ruhi çöküntü kendisini yýprattýðý gibi muzdarip olduðu böbrek rahatsýzlýðý son haddini bulmuþtur. Duasý kabul olup, Mart 1871 yýlýnda Medine’de vefat etmiþtir. Mübarek Naaþýný Medine’de bulunan Muhammed Rifai Hazretleri yýkamýþ, ve defnetmiþtir. Kabirleri Hz. Muhammed’in Makamý Þerifleri yakýnýnda olup, Naaþýný yýkarken Muhammet Rifai Hazretleri vücudunda 19 adet yara izi saydýðýný, bunu kabir taþýna da böyle yazdýrdýðý. Ancak daha sonra Suudi Vahhabilerince Kabir Ýþaretleri yok edildiðinden Ýmam Þamilin Kabirleri de belirsizleþmiþtir. 1797 yýlýnda Daðýstan’ýn Gimri köyünde, bir Kartal yuvasýný andýran bu köyde doðan Ýmam Þamil, Ýman, Ýnanç ve Kahramanlýk örneði abide bir þahsiyet olmuþtur.
 
Bu unutulmaz özdeyiþ vardýr. “Saðlarý ölüler Ýdare ederler. O ölüler ki hayat düsturlarý, örnek hayatlarý rehber edinilirse, bu erdemi gösterenlerin yollarý ve ufuklarý açýk, Ýstikballeri ve gelecekleri kaygýsýz ve tasasýz olur. Aksi halde aðaçtan düþen yaprak gibi savrulup gitmek ve yýk olmak iflah olmaz kader olur.” Ýmam Þamilin oðlu General Gazi Muhammed ve 93 Harbi ( 1877) Baþgedikler Meydan Muharebesi 1877-1878 Osmanlý-Rus savaþýnda Müþir Gazi Ahmet Muhtar Paþa Komutasýnda Kafkas Cephesinde Ýmam Þamil’in oðlu General Gazi Muhammed’ in Kars Tarihinde özel bir yeri olduðunu da unutmamalýyýz. Muhammed Arif Beyin Baþýmýza gelenler ve Gazi Ahmet Muhtarýn Sergüzeþti Hayatým Cild-i-Sanisinde geniþçe anlatýldýðý üzere, Baþgedikler Kýzýltepe Muharebelerinde Meþhur Mihrali Bey - Cemedanlý Ahmet Bey ile birlikte Ýmam Þamil’in oðlu Gazi Muhammed Rus ordusuna en büyük yenilgiyi yaþatmýþtýr. Ancak Alacadað ve Yahniler Muharebelerinden sonra istenilen yardým, iaþe ve lojistik desteðinin gelmemesi, buna mukabil Ruslarýn sürekli takviye alarak güçlenmesi sonucu Gazi Ahmet Muhtar Paþa, Kars Kale Savunmasýný bir miktar kuvvetle Hüseyin Hami Paþa’ya býrakarak büyük bir çekilme stratejisi ile Erzurum’a çekilmiþtir.
 
General Gazi Muhammed daha sonra Medine’ye dönmüþ, O da Babasý gibi Medine de vefat etmiþti. General Gazi Muhammed’in kayýnbiraderi Daðýstanlý Mehmet Fazýl paþa 40 yýla yakýn Baðdat’ ta Komutan ve Mutasarrýf olarak bulunmuþtu. 93 harbine eniþte-kayýn beraber katýlmýþlardýr. Mehmet Fazýl Paþa 1914 yýlýnda Sarýkamýþ harekatýna da katýlmýþ, Horasan’da Enver Paþa ile de karþýlaþmýþlardýr. Mehmet Fazýl Paþa 1918 Irak Cephesinde Kazým Karabekir Paþa ile beraber bulunmuþ. Kutuemare savaþýnda þehit olmuþtu. Aðýr yaralý halinde söylediði þu sözü de meþhurdur ‘‘Zafere zekat yaraþýr Zafer olacaksa ben zekat olmaya hazýrým’’
 
BÝR KAHRAMANIN HAYATI!
Mehmet Fazýl Paþa’ nýn kýzý Hadduç Fazýl Daðýstanlýnýn yazdýðý Bir Kahramanýn Hayatý önemli bir kaynaktýr. Tarýk Mümtaz Göztepe’ nin kronolojik tarihiyle hazýrladýðý Þeyh Þamil kitabý ve Murat Sertoðlunun romanlaþtýrarak yazdýðý Þeyh Þamil eserleri önemli kaynaklardýr. Ýmam Þamili- Bütün Hürriyet ve Vatan Þehitlerini, Gazi Mustafa Kemal ve Silah arkadaþlarýný, Tüm Þehitlerimizi saygýyla-Rahmetle anýyoruz.
 
Þeyh Þamil’in torunu (Kamil Paþa’nýn Oðlu) Sait Þamil Paþa’nýn anlattýklarý:
“Kars Eski Senatörü Merhum Muzaffer Þamiloðlu’nun Hac ziyaretinde tanýþýp, sohbet ettiði, Þeyh Þamil’ in torunu (Kamil Paþa’nýn Oðlu) Sait Þamil Paþa’nýn anlattýklarý: Babamdan (Kamil Paþa) dinlediðim Ýmam Þamil; Kafkasya mücadelesinde Terek Yaylasýnda yaþayan Karakalpak Türklerinden çok yardým gördük dediðini. Ruslar bunun intikamý olarak Karakalpak Türklerinin çocuklarýný bir araya toplayýp, atlarýnýn ayaklarý altýnda çiðneterek öldürdüklerini anlatmýþtýr.1918 yýlýnda, Bolþevik Ýhtilali ile Kafkasya’da Hürriyet-Ýstiklal hareketi baþladýðýnda Daðýstanlýlar kurtuluþ mücadelesi için Ýmam Þamil’ in küçük oðlu Kamil Paþa’yý baþlarýna geçmek için Daðýstan’ a davet etmiþler ancak Kamil Paþa yaþlý olduðundan, 18 yaþýndaki oðlu Sait Paþa’yý göndermiþtir. Mustafa Kemal, Türkiye doðumlu Kafkaslardan oluþturduðu gönüllüleri bu harekâta görevlendirmiþtir. Türk Tarih Kurumu yayýnlarý arasýndan çýkan Mustafa Mutmay’ ýn Kafkasya Harekâtýmýz adlý eseri önemli kaynaktýr.”
 
Anma programýnýn ardýndan konuþan öðrenciler, Þeyh Þamil’in ne kadar büyük bir lider olduðunu bu sayede daha iyi anladýklarýný belirterek, “Biz Þeyh Þamil gibi büyüklerimizin nasýl yaþadýðýný öðrenmiþ olduk. Hakkýnda bilmediðimiz birçok þeyi þimdi öðrenmiþ olduk ve onun hayatýný öðrendiðimiz için çok mutluyuz. Bu programý düzenleyerek bize atalarýmýzý anlatan herkese teþekkür ediyoruz.” þeklinde konuþtular.
(UA-BA-S) GAZÝ KARS / ARPAÇAY (KHA) – BEDÝR ALTUNOK - UÐUR AYDIN (ÖZEL HABER)
 

KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6695 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır