KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Birtane, Ýlköðretim Kanunda anadil hakkýnda teklif sundu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane - Birtane, Ýlköðretim Kanunda anadil hakkýnda teklif sundu
2013-09-19 - 14:20
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Birtane, Ýlköðretim Kanunda anadil hakkýnda teklif sundu

BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, 222 Sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu’nun 1. ve 2. maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifini, Madde Gerekçeleri ve Genel Gerekçe ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkanlýðý’na sundu.

GEREKÇE

Türkiye farklý halklardan oluþan bir ülkedir. Her halkýn kendi kültürü ve anadili bulunmaktadýr. Ancak bu halklar içinde sadece Türk olanlar kendi anadilinde eðitim görme hakkýna sahip sayýlmýþtýr. Kürt, Laz, Çerkes ve Asuri-Süryani halklarý ve diðer halklar Türk üst kimliði altýnda yok sayýlarak anadilinde eðitim görme haklarýndan yoksun býrakýlmýþlardýr. Anadilinde eðitim hakkýnýn tanýnmadýðý bu halkalarýn anadilleri her alanda olduðu gibi kamusal alanda da yasaklanmýþtýr. Anadilin kamusal alanda kullanýlmasý ile ilgili son zamanlarda çeþitli düzenlemeler yapýlsa da anadilinde eðitimin anayasal güvence altýna alýnarak uygulamaya konulmamasý halinde böylesi düzenlemelerin göstermelik kalacaðý açýktýr. Çünkü temelden yoksun olarak kamusal alanda alt düzeyde kullanýlmasý son derece sorunlu bir düzenleme olacaktýr.

Anayasanýn 42. maddesinin ilk paragrafý “kimse, eðitim ve öðrenim hakkýndan yoksun býrakýlamaz” þeklinde düzenlenmiþtir. Maddenin son paragrafý ise “Türkçeden baþka hiçbir dil, eðitim ve öðretim kurumlarýnda Türk vatandaþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez” þeklindedir.

Bu nedenledir ki bu gün nüfusu 20 milyonu aþan Kürtler hala anadilinde eðitim görme hakkýna kavuþamamýþtýr. Okullarda anadili Türkçe olan çocuklar ve anadili Kürtçe olan çocuklar ayný koþullarda eðitim alýyorlar.  Kürt çocuklarý bilmedikleri bir dilde temel eðitim almakla karþý karþýya býrakýlýyorlar. Bu nedenle anadilleri Türkçe olan öðrenciler daha avantajlý iken, anadilleri Kürtçe ve baþkaca olan çocuklar her türlü zorlukla karþýlaþabiliyorlar. Merkezi sýnavlarda Kürtlerin yaþadýklarý bölgelerin geri sýralarda yer almasý, anadilinde eðitim yasaðýndan baðýmsýz ele alýnamaz. Bu durumda eðitimde fýrsat eþitliði olmadýðý açýktýr.

Türkiye'nin gerçek bir demokrasiye geçiþ süreci hiç kuþkusuz demokratik bir anayasanýn oluþturulmasý ile baþlayacaktýr. Yeni anayasanýn en önemli konularýndan birini ise anadilde eðitim hakký oluþturmaktadýr.  Yeni anayasanýn hazýrlandýðý böylesi bir dönemde ilgili kanun ve düzenlemelerin de deðiþtirilmesi, evrensel bir hak olan anadilde eðitim hakkýnýn saðlanmasý gerekmektedir. 

MADDE GEREKÇELERÝ

Madde1- Ýlköðretimin demokratik ve evrensel deðerlere uygun olarak verilmesi saðlanmýþ ve madde metnindeki “Türk” ibaresinin yerine “Türkiye vatandaþlýðý” ibaresi getirilerek Türkiye’de yaþayan tüm halklar anadilinde eðitim hakký baþta olmak üzere eþit haklara sahip kýlýnmýþtýr.

Madde2- Ýlköðretimin anadilinde verilmesi saðlanmýþtýr.

Madde3-Yürürlük maddesidir.

Madde4-Yürütme maddesidir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5326 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır