KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Valisinin Kars çoban köpeði ve sebzeleri
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Valisinin Kars çoban köpeði ve sebzeleri - Kars Valisi Ahmet Kara, konaðýnýn bahçesinde beslediði Kars çoban köpeði ve serasýnda yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeye dikkat çekmek için konaðýnýn kapýlarýný basýn mensuplarýna açtý
2010-09-10 - 19:04
KARS
Facebook'ta Paylas

Kars Valisinin Kars çoban köpeði ve sebzeleri

Kars Valisi Ahmet Kara, konaðýnýn bahçesinde beslediði Kars çoban köpeði ve serasýnda yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeye dikkat çekmek için konaðýnýn kapýlarýný basýn mensuplarýna açtý. 
 
Gazetecilere konaðý tanýtan Vali Ahmet Kara, serasýnda yetiþtirdiði sebzelerden torbalara doldurarak gazetecilere hediye etmeyi de ihmal etmedi.
 
Ýlk olarak, bahçesinde beslediði Kars köpeðinin özelliklerini gazetecilere anlatan Kara, Kars köpeðinin Kangal köpeðinin atasý olduðunu da iddia etti.
 
Kars köpeðini Karslýlarýn da beslemesi için kendisinin de örnek olsun diye Kars köpeði beslediðini söyleyen Kara, “Ben Karslýlara örnek olsun diye konaðýmýn bahçesinde Kars köpeði besliyorum. Bu köpek aslýnda Kafkas türü bir köpektir. Yalnýz Kars çoban köpeði olarak tescil edildiði için adý Kars çoban köpeði olarak kalmýþtýr. Aslýnda bu köpeðin genel adý Kafkas köpeðidir. Bu köpeklerin özelliði hiçbir saldýrgan hayvandan, ayýdan ve hiçbir þeyden korkmazlar. Sahibi saldýr dedi mi hiç korkmadan saldýrýr. Köpeðimizi geceleri baðlamýyoruz ve açýk olarak bahçede dolaþýyor. Konaðýn her tarafýný özellikle tilkilerden koruyor. Þu anda yaptýðý en önemli görev etrafta bolca bulunan tilkileri konaðýn bahçesine sokmamaktýr. Köpeðimizin bir diðer önemli özelliði de soðuða son derece dayanýklý olmasýdýr. Sýcak havada ve güneþte dolaþamýyor ama geceleri muhtemelen eksi 40 dereceðe kadar dýþarýda durabiliyor. Neden bu köpekte kangal köpeði gibi meþhur olmasýn? Çünkü Kangal köpeðinden çok daha cesurdur.” dedi.
 
KARS KÖPEÐÝ SÝVAS KANGAL KÖPEÐÝNÝN ATASIDIR
Kars köpeðini bir zamanlar Kars’ta görev yapan bir memurun Sivas’a götürerek çoðalttýðýný ve bu nedenle Kars köpeðinin Kangal köpeðinin atasý olduðunu belirterek, “Sivas’ýn Kangal ilçesi Kangal köpeði ile Dünyada ve Türkiye’de markalaþmýþtýr. Bu köpeði tanýmayan, bilmeyen yoktur. Bir rivayete göre zamanýn birinde Kars’ta görev yapan Sivaslý bir memur, bu köpeði Sivas’a götürmüþ ve orada çoðaltmýþtýr. Dolayýsý ile Kars köpeði Kangal köpeðinin atasýdýr. Aslýnda önümüzde ki günlerde çiftliðini de kurmak istiyorum. Bu benim kafamda bir fikir olarak yer almýþ durumdadýr. Ben Sivas’ta Kangal ilçesinde kangal köpeklerinin çiftliðini gördüm. Baþýna bayan veterineri olan bir çiftlik ve bu çiftlikte kangal köpekleri üretiliyor ve satýyorlar. Bir rivayete göre de bu Kars köpeði Sivas Kangal köpeðinin atasýdýr. Ama Kangal köpeði artýk tam bir marka olmuþ ve sadece Türkiye’de deðil Dünya biliniyor.” diye konuþtu.
 
KARS’TA BAZI TAHILLAR SÜRESÝ ÝTÝBARÝ ÝLE YÖREYE UYGUN DEÐÝL
Vali Ahmet Kara, daha sonra konaðýnýn bahçesinde oluþturduðu serada yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeyi basýn mensuplarýna tanýttý.
Kars’ta kýsa geçen yaz mevsiminde tahýl yerine sebze ekilmesi durumunda 40 ile 60 ürün alýnacaðýný ve Kars’ýn tahýl ekimi için yaz aylarýnýn kýsa geçmesi nedeni ile yöreye uygun bitkiler olmadýðýnýn altýný çizerek önemli açýklamalarda bulundu.
 
Vali Kara, sebzeciliðin Kars’ýn en önemli tarýmsal ürünleri olmasý gerektiðini belirterek, “Aslýnda Kars, tahýl ekimi için uygun bir il deðildir. Çünkü Kars’ýn yazý kýsa ve kýþý çok uzundur. Kars’ta seraya ihtiyaç kalmadan 40 ile 60 gün arasýnda sebze yetiþir. Fasulye ve domatesin yetiþme süresi 40 gündür. Bu sebzelerde konaðýn bahçesinde 40 ile 60 günde yetiþti. Sebzecilik Kars’ýn ovasý iki açýdan çok uygundur. Hem sebzenin burada yetiþme süresi kýsa hem de Kars’ýn topraðý potasyum yönünden son derece uygundur. Bu nedenle Kars’ta tamamen gübresiz ve organik sebze yetiþtirmek mümkündür. Ýlimize gelen doðal gaza dönüþüm nedeni ile yakacak olarak kullanýlmayan hayvan gübreleri ve tezekler de doðaya doðal gübre olarak geri dönecektir. Ben bunlarý ziraat mühendisleri ve profesörlere de anlatým onlarda bu kabul ediyorlar. Kars organik sebze için bulunmaz iklim ve topraða sahiptir. Hatta sebzenin çoðunu sulamaya bile gerek yoktur. Kars’ta yaðmur ve yer altý sularý boldur. Çünkü burasý Kafkaslardýr. Çam aðacý gibi hiçbir zaman su istemez. Sarýkamýþ’taki ormaný kim suluyor, Allah tarafýndan sulanýyor. Kýþýn sonunda topraðýn içine çektiði kar sularý da baþka bir zenginliktir. Buradaki aðaçlar zamanýnda kesilmesiymiþ Sarýkamýþ’tan Ermenistan’a kadar ormanmýþ. Sarýkamýþ ormanlarýnda buna göre de yaban hayatý da ona göre daha zenginmiþ. Ama þimdi Sarýkamýþ’ta ayý ve vaþak gibi hayvanlar yaþam alanlarý daralmýþ ve zaman zaman insanlara saldýrmaya çalýþýrlar.” diye konuþtu.
 
TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ HER KÖYDE BÝR SERA KURULACAK
Vali Kara, daha sonra sebzecilik Kars’ýn en önemli tarýmsal alaný olmasý gerektiði için Tarým Ýl Müdürlüðü’ne her köye bir sera kurulmasý için talimat verdiðini belirterek, þöyle konuþtu:
“Tarým Ýl Müdürlüðü’ne de bu konuda talimat verdim. Tarým danýþmanlarý gelecek yýl her biri bulunduklarý köyde birer sera yapacaklar. Temel amacýmýz köylerde sebzeciliði yaygýnlaþtýracaðýz. Arpaçay’da Karadenizliler gelip sebze ekiyorlar. Bu serada 30 çeþit sebze var ve 60 çeþit sebze ekseniz de hepsi ürün verir. Kars’ýn tarýmsal geleceðini sebzecilikte görüyorum. Sebzeciliðin mutlaka geliþmesi ve benimsenmesi gerekir. Sulama konusun da ise ben Erzincanlýyým ve orada karpuz tarlalarý da dahil olmak üzere damla sulama ile sulanýr. Ayrýca damla sulama yöntemine de devletin teþviki vardýr. Devlet destek ve hibe veriyor. Artýk Kars’ta Kýsal Kalkýnma Ajansý, TARGET projesi, SODES projeleri vardýr. Ýddia ediyorum Kars’ta sebzecilik ileride en önemli ve verimli bir tarýmsal alan olacaktýr.”
(TD-BA-S) KARS (KHA) – TACETTÝN DURMUÞHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN

 • Kars Valisi Ahmet Kara, konaðýnýn bahçesinde beslediði Kars çoban köpeði ve serasýnda yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeye dikkat çekmek için konaðýnýn kapýlarýný basýn mensuplarýna açtý
 • Kars Valisi Ahmet Kara, konaðýnýn bahçesinde beslediði Kars çoban köpeði ve serasýnda yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeye dikkat çekmek için konaðýnýn kapýlarýný basýn mensuplarýna açtý
 • Kars Valisi Ahmet Kara, konaðýnýn bahçesinde beslediði Kars çoban köpeði ve serasýnda yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeye dikkat çekmek için konaðýnýn kapýlarýný basýn mensuplarýna açtý
 • Kars Valisi Ahmet Kara, konaðýnýn bahçesinde beslediði Kars çoban köpeði ve serasýnda yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeye dikkat çekmek için konaðýnýn kapýlarýný basýn mensuplarýna açtý
 • Kars Valisi Ahmet Kara, konaðýnýn bahçesinde beslediði Kars çoban köpeði ve serasýnda yetiþtirdiði 30 çeþit sebzeye dikkat çekmek için konaðýnýn kapýlarýný basýn mensuplarýna açtý

  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  Bu Haber 6925 Defa Okundu

  YORUMLAR

  Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

  KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

  Abone Girişi

  Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
  VDEO HABERLER
  Ciritte heyecanl anlar
  Ciritte heyecanl anlar
  Anketler
  OK OKUNANLAR
  Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
  Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

  Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

  RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
  KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır