KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kocaman “EVET” Diyeceðim Ama……!
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kocaman “EVET” Diyeceðim Ama……! - Siyasal Birikim Gazetesi sahibi Mustafa Küpeli referandum yorumu
2010-09-10 - 19:39
KARS
Facebook'ta Paylas

Kocaman “EVET” Diyeceðim Ama……! 

Siyasal Birikim Gazetesi sahibi Mustafa Küpeli referandum yorumu
 
Recep Tayip Erdoðan’ýn Anayasasýna hayýr!... Herkesin içine sindirebileceði anayasalara evet diyeceðim.
 
Hükümet aylardýr ülke gündemini; yok Bülent Arýnç’a suikast, yok bu komutan böyle yapmýþ, içeri almalar, gizli tanýklar, bir sürü komplo teorileri, son olarak da Anayasa deðiþikliði ile halký oyalayýp duruyor.
 
Yerel seçimlerin yapýldýðý kýþýn fýrtýnalý günlerin de Tunceli Valisi buzdolabý yanýnda suyu olmayan evlere çamaþýr makineleri daðýttýrýrken, bazý Valiler de bu yýl Temmuz’un kavurucu sýcaklarýnda da seçim rüþveti olarak kömür daðýttýlar.
 
Ne yazýk Sivil Toplum örgütleri devletin gelirlerinin bir parti tarafýndan hoyratça har vurup harman savrulmasýna sessiz kaldýlar, gereken tepkiyi göstermediler.
 
Dahasý Devletin deðil AK Partinin Valisi Kaymakamý ve bürokratý olan zevatý törenle karþýladýlar, Devletin bürokratýný meydan toplantýlarýna ve iftar sofralarýna sürükleyip devletin yapýsýný bozmak için yoðun çaba gösteren Ak Parti iktidarýna payidar oldular.
 
Merak edip sormuyorlar, bu afiþlerin, bilboardlarýn, reklamlarýn, iftarlarýn, miting alanlarýna insan taþýmalarýn, bu oldukça pahalý kampanyalarýn gider kaynaðý nedir? Kimler tarafýndan karþýlanýyor? Nasýl ve hangi amaçla karþýlanýyor?
 
Ýþsizlik diz boyu, iþçi, emekçi, esnaf, dul, yetim, gariban, köylü, yoksulluktan inim inim inliyor.
 
Baþbakan mitinglerde esnafa, Halk Bankasýndan aldýðýnýz kredi faizlerini indirdim, “Alýn yatýrým yapýn” diyor Siftah bile yapamadan dükkanýný kapatan esnaf nereye yatýrým yapsýn ki halkýn alým gücü olmayýnca.
 
Mitinglerde daðýtýlan broþürler de eski anayasaya yer verilmiyor. Yani neyin, nasýl deðiþtirildiði anlatýlmýyor. Halkýn doðru karar vermesinin önü kesiliyor.
 
12 Eylül anayasasýnýn getirdiði siyasi partiler kanunu, barajlý seçim kanunu, milletvekili dokunulmazlýðý, halen aynen muhafaza edildiðine göre, bu anayasaya nasýl hakkýn anayasasý, sevil anayasa oluyor? anlayan varsa beri gelsin anlatsýn. 
Sýrf Anayasaya evet denilmesi için Tüyü bitmemiþ yetimin hakký peþkeþ çekiliyor
 
12 Eylül sonrasý yazýlan Anayasa Kenan Evren'in ve Ordunun bir anayasasýymýþ. Artýk Sivil Anayasanýn yazýlmasýnýn vakti gelmiþmiþ. Darbeciler yargýlanacak. Özgürlükler gelecek bunlar halký kandýrmaca þeyler.
 
AK Parti iþ baþýna geldiði günden beri kendine Muhalif gördüðü medyayý, ulusal ve yerel basýný, sivil toplum örgütlerini, aydýnlarý, susturmak için elinden gelen her yolu denedi. Bazýlarýný bitirdi. Yerel seçimlerde oylarý düþünce telaþa düþtü. Seçimi kaybedersem kendimi güvenceye alayým diye yargýyý denetim altýna almak istiyor. Durum bundan ibarettir.
 
12 Eylül anayasasý Kenan Evren’in baþkanlýk yaptýðý cuntanýn baskýsý ile yani zoraki olarak halka kabul ettirildi. Ak parti buna ilaveten Devletin bütün imkânlarýný kullanýyor.
 
Belediyeler devrede, “Evet” Kampanyasý için milyon dolarlar harcýyorlar. TRT’nin emirleri altýnda yalan yanlýþ programlarla halký yanýltýyorlar. Sanatçýlar, aydýnlar, sivil toplum örgütleri tehdit ediliyor, iþ dünyasý "taraf olmayan bertaraf olur" denerek baský altýna alýnýyor.
 
Þimdi yapýlan bu oylama zoraki deðil mi?
 
En baþýnda Ýstanbul Büyük Þehir belediyesi, Ak partili bütün ilçe belediyeleri haklarý yasal olmadýðý halde hem kendi personellerini, hem de kendilerine baðlý yan kuruluþlarda çalýþan elemanlarýný ve belediye araç gereçlerini kullanarak haksýz ve eþitsiz bir evet kampanyasý yürütmektedirler.
 
Halktan aldýklarý vergilerle þehrin antrelerinde, stantlarda, Anons yapmakta, slayt gösterisi ile vatandaþý etkilemeye çalýþmaktadýrlar.
 
Ýnsafla söyleyin! Kenan Evren ve Ordu zorbacý da, bunlar daha mý az zorbacý?
 
12 Eylülden sonra gelen hükümetler kimi AB isteklerini yerine getirmek amacýyla, genel bir mutabakatla 82 anayasasýnýn 85 maddesini deðiþtirip; ölüm cezasýný, 141-142-163 gibi ceza maddelerini kaldýlar ama hiç kimse böyle bir gürültü koparmadý. Halký siyah beyaz renklere bölmedi. 
 
Bu ülkede bir anayasa yazýlacaksa ki yazýlmalýdýr. Evvela toplumsal mutabakat saðlanmalýdýr.
 
Ve o anayasanýn baþýnda halkýn temel talepleri gelmelidir.
 
Laik, Cumhuriyetin ve devletin bölünmez bütünlüðünü koruyan, ayný zamanda   demokrasi, insan hak ve özgürlüklerine, evrensel hukuk kurallarýna uygun gerçekten yasama, yürütme ve yargý dengelerini koruyan bir anayasa olmalýdýr.
 
Demokratik bir anayasa “Ben yaptým oldu” gibi dayatma ile deðil, mecliste grubu olsun olmasýn bütün siyasi partilerin, sendikalarýn, meslek örgütlerinin diðer sivil toplum örgütlerinin, yasa-yargý mensuplarýnýn, barolarýn, aydýn katýlýmý ile kurulan bir halk meclisi tarafýndan hazýrlanýp, halkoyuna sunulmalýdýr.
 
Anayasa, bu Anayasayý tek baþýna kendine göre yazan ya da yazdýran Recep Tayyip Erdoðan ve AKP'nin olmamalýdýr.
 
Fazla deðil aþaðýdaki maddelerde Anayasa maddelerin eklenip oylamaya sunulsaydý Kocaman evet diyecektim
 
1- Dokunulmazlýklarýný kaldýrýlmasýna kocaman “EVET” diyeceðim
 
2- Seçim barajý %10 'un altýna düþse kocaman “EVET” diyeceðim
 
3-Memurlara grevli sendikal haklar tanýnsa kocaman “EVET” diyeceðim
 
4-Parti Baþkanlarýna krallýk yetkisi tanýyan Siyasi partiler kanunu deðiþseydi kocaman “EVET” diyeceðim.
 
5-Gerçekten yargý baðýmsýzlýðý saðlansa deðiþseydi kocaman “EVET” diyeceðim.
 
Bunlarýn hiç biri yoksa HAYIR diyeceðim.
 
AK Partili belediyelerde dönen dolaplar, Ýmar tadilatlarýnda elde edilen milyon dolarlýk rantlar, yasa dýþý yollarda kýsa sürede kazanýlan milyar dolarlar, Belediye baþkanlarý, Bakan yardýmcýlarý ve meclis üyelerinin katlanarak büyüyen mal varlýklarý ve bunlara göz yummalar sürdükçe, 600’e yakýn yolsuzluk dosyasý TBMM’de bekledikçe, dokunulmazlýk kaldýrýlmadýkça elbette HAYIR diyeceðim. Hem de Kocaman bir HAYIR.
 
Mustafa KÜPELÝ - Mustafakupeli36@gmail.com
(TD-BA-S) KARS (KHA) – TACETTÝN DURMUÞHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3929 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır