KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Burulday: Baþbakanýmýz esnafýmýzý sevindirdi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Burulday: Baþbakanýmýz esnafýmýzý sevindirdi
2017-01-04 - 17:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Burulday: Baþbakanýmýz esnafýmýzý sevindirdi

KAFKAS HABER AJANSI

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði (KESOB) Baþkaný Adem Burulday, Baþbakan Yýldýrým’ýn “50 bin liralýk kredi þartlarýný karþýlayan herkese destek verilecek” sözlerinin tüm esnaflarý sevindirdiðini söyledi.

Baþbakan Yýldýrým’ýn Çankaya Köþkü’nde esnaf temsilcileriyle yaptýðý buluþmaya katýlan Kars ESOB Baþkaný Adem Burulday, Baþbakan Binali Yýldýrým’ýn, esnafa bir yýl ödemesiz olmak üzere üç yýllýk destek verileceðini belirterek “50 bin liralýk kredi þartlarýný karþýlayan herkese destek verilecek” sözlerinin sevinçle karþýlandýðýný söyledi.

Baþkan Burulday ayrýca, Baþbakan Yýldýrým’ýn, esnafýn 253 milyon liralýk borcunun da yapýlandýrýldýðýný, sicili bozuk esnafa da af getirileceðini açýklamasýnýn da bu sevinci artýrdýðýný sözlerine ekledi.

Ýþte Baþbakan Binali Yýldýrým konuþmasýndan detaylar:

“Bizim esnafýmýz, sýnýrsýz kar etme arzusunu yenmiþ, iþ ahlakýndan taviz vermeyen esnaftýr. Türkiye ekonomik krizleri aþabildiyse burada sizin saðlam duruþunuzun çok büyük katkýsý vardýr. 2002’den beri gerçekleþtirdiðimiz atýlýmlarda sizin katkýnýz çok büyüktür.Ak Parti olarak cumhurbaþkanýmýzýn liderliðinde yola çýkarken dedik ki; Ýnsaný yücelt ki devlet yaþasýn... 2002’den bu yana bütün düzenlemelerimizde insan merkezde oldu. Ýnsanýn olmadýðý yerde ne yaparsanýz yapýn kýymeti yoktur. Biz bu millete efendilik deðil hizmetkarlýk yapmaya geldik. Sosyal devlet vatandaþýnýn sesine kulak veren, sesini duyuramayanlarý bulup ona destek olandýr. Bugüne kadar yanýnýzda olduk, bundan sonra da yanýnýzda olmaya devam edeceðiz.

Esnafýmýz için bir çok adým attýk. Ana baþlýklarý ile þöyle: Sizin camianýzýn konuþtuðu bir þey vardý; emekli olup dükkan açtýðýnýzda vergi ödüyordunuz. Bunu kaldýrdýk. Geçte olsa kaldýrdýk. Kredi kullanabilen kooperatif sayýsýný iki katýna çýkardýk. Kredi kullanan esnaf sayýsý 130 bine çýktý. Kadýn kooperatifleri baþlattýk. Destek sistemini hayata geçirdik. Þimdi bir milyonun üzerinde esnafa 60 milyon lira kredi kullandýrdýk. Nereden nereye... Bunun da yarý faizini biz karþýlýyoruz. Esnafa bir yýl ödemesiz, 3 yýllýk destek veriyor. Bunun için bir kaynaðý var... 2016 için 15 bin esnafýmýza bu imkaný veriyoruz. Müracata bakýyoruz 250 bine dayandý. Þartlara bakacaðýz tutturan kim varsa vereceðiz. Yani 15 bin kiþinin üzerine bu kaynak çýkacak. Gerekirse baþka kaynaklardan aktaracaðýz. Bunun bir planlamasý var... Baþka imkanlardan faydalanýyor mu? Tüm iþlemler gözden geçirilecek.

Hem bankalarýn verileceði krediler, hem devletin verdiði destekler... Bunlarýn hepsinin saðlýklý iþlemesi için esnafýn sicilinin düzgün olmasý lazým. Bunun için sicil affý getiriyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun. Sicil affý düzenlemesi bu hafta mecliste görüþülecek ve yürürlüðe girecek.Esnafý, yeni kuracaðýmýz esnaf ahilik fonu ile koruma altýna alýyoruz. Anayasa görüþmelerinin ardýndan bu konuyu da genel kurula getireceðiz. Bütün bu uygulamalar esnafýmýza, sanatkarýmýza hayýrlý, uðurlu olsun.

Biliyorsunuz genç giriþimcilere, kadýnlara desteklerimiz var. Daha önce açýkladýk, bunlarýn uygulamasý devam ediyor. Sýfýr faizli kredi uygulama kapsamýnda bugüne kadar az önce bahsettiðim program dahilinde 48 bin 355 esnafa 1.5 lira daðýtmýþýz. Esnaflarýmýzýn kamu kurumlarýna olan borçlarýnda ödeme kolaylýðý getirdik. Emekli olduktan sonra esnaflýk yapmaya devam edenlerin aylýðýndan kesilen yüzde 15’i kaldýrdýk.”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 7134 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır