KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
“Türkiye’nin sýnýrlarý Halep’ten, Þam’dan, Baðdat’tan, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan baþlar”
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Türkiye’nin sýnýrlarý Halep’ten, Þam’dan, Baðdat’tan, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan baþlar”
2017-01-10 - 13:50
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 “Türkiye’nin sýnýrlarý Halep’ten, Þam’dan, Baðdat’tan, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan baþlar”

Kars Özel Çelik Baþarý Eðitim Kurumlarý tarafýndan hazýrlanan Sarýkamýþ Þehitlerini Anma programý büyük ilgi gördü. Programda konuþan Kars Valisi Rahmi Doðan, Türkiye’nin güvenlik sýnýrlarýnýn Gaziantep, Þanlýurfa, Hatay’dan tutulmasýnýn ülkede bombalar patlamasýna neden olduðunu dile getirdi.

Kars’ta eðitim öðretim faaliyetleri yanýnda yaptýðý etkinliklerle adýndan sýkça söz ettiren Kars Özel Çelik Baþarý Eðitim Kurumlarý,öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu Sarýkamýþ Harekatý’nýn 102. Yýlýndaki Anma Etkinliðinde müzik þöleni ve harekatýn canlandýrýlmasý salondakilere duygulu anlar yaþattý.

Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programa Kars Valisi Rahmi Doðan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Gökhan Altun, Azerbaycan Kars Baþkonsolosu Nuri Guliyev, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Aydýn Acay, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Hakan Doðanay ve öðrenci velileri katýldý.

Kars Özel Çelik Baþarý Eðitim Kurumlarý Müdürü Hikmet Ayrýbaþ’ýn açýlýþ konuþmasý sonrasý öðrenciler tarafýndan oluþturulan koroyla þehitler anýsýna müzik sunumu yapýldý. Þiirlerin okunmasýyla devam eden programda öðrencilerin hazýrladýðý Sarýkamýþ Oratoryosu katýlýmcýlar tarafýndan ayakta alkýþlandý. Öðrencilerin profesyonel tiyatro oyuncularýný aratmayan Sarýkamýþ Harekatý canlandýrmasýný öðrenci velileri de telefonlarla ölümsüzleþtirdi.

Kars Valisi Rahmi Doðan konuþmasýnda öðrencilerin performansýnýn takdire þayan olduðuna dikkat çekerek, Sarýkamýþ Harekatý canlandýrmasýnýn gayet baþarýlý olduðunu kaydetti. Vali Doðan konuþmasýnda; 22 Aralýk’tan 5 Ocak tarihine kadar geçen süreci canlandýran öðrencilerimizi ayrý ayrý tebrik ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak sýnýrlarýmýzý deðiþtirme gibi bir düþüncemiz yok ama güvenliðimiz için ne zaman nerede bulunmamýz gerekiyorsa orada bulunmalýyýz.’ Diyen Vali Doðan, Türkiye Cumhuriyeti’nin sýnýrlarýnýn Halep’ten, Þam’dan, Baðdat’tan, Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan baþladýðýnýn altýný çizdi.

Vali Doðan, konuþmasýnda þunlarý söyledi; “Bu memleketin çocuklarý Yemen’in sýcak topraklarýnda kavruldular, Sarýkamýþ’ýn soðuðunda dondular. Balkanlar’da, Trablusgarp’ta, Baðdat’ta, Þam’da, Halep’te çok uzak diyarlarda can verdiler. 100 yýl önce tam bu vakitlerde coðrafya deðiþmiþ, haritalar yeniden çizilmiþ ve 20 milyon metrekare topraðýmýzdan 780 bin metrekare bir alana sýkýþmýþ kalmýþýz. Türkiye’nin sýnýrlarýnýn güvenliðine bakýldýðýnda bu sýnýrlarý Gaziantep, Þanlýurfa, Hatay’dan tutmaya kalkarsanýz Konya’da Kayseri’de, Bursa’da, Ýstanbul’da patlamalar oluyor. Bizim sýnýr güvenliðimiz Halep’ten, Þam’dan, Baðdat’tan, Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan baþlar. Dolayýsýyla bizim bu alanlardaki tarihten kalan mirasýmýz, tarihten kalan varlýðýmýzý iyi muhafaza etmemiz lazým, onlarý ayakta tutmamýz ve her zaman moral, motivasyon desteði vermemiz lazým. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sýnýrlarýmýzý geniþletelim, deðiþtirelim gibi bir talebimiz ve derdimiz yok ancak sýnýrlarýmýzý ve vatandaþlarýmýzýn güvenliði adýna nerede ne zaman nerede bulunmamýz gerekiyorsa iyi hesaplamamýz ve orada bulunmamýz lazým.”

Kars Özel Çelik Baþarý Eðitim Kurumlarý tarafýndan hazýrlanan Sarýkamýþ Þehitlerini Anma programý öðrenciler, öðretmenler ve velilerin sahnede hatýra fotoðrafý çektirmesiyle sona erdi.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2735 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır