KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Hayatýn Anlamý Bakýþlarda Saklýdýr!
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hayatýn Anlamý Bakýþlarda Saklýdýr!
2017-01-11 - 13:37
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Hayatýn Anlamý Bakýþlarda Saklýdýr!

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Hayatýn Anlamý Bakýþlarda Saklýdýr!” yazýsý:

*Ýnsan verdiði kadardýr. Sevgi ise sevgi, samimiyet ise samimiyet, yardým ise yardým… Verdiðimiz kadar anlamlanýrýz. Hangi pencereden bakarsak bakalým, bu yaþamý bizler yaþatacaðýz. Bizler ne yönden bakarsak, geliþmeler o yönde olacaktýr. Neye, nasýl baktýðýmýz çok önemli.*

Her yeni güne bin bir türlü düþünceler içinde baþlarýz. Her insan farlý bir konumda… Kimileri okula, kimileri iþ yerine gidiyor. Herkes, hayat mücadelesiyle görevini yapmakta. Fakat her bireyin mücadele konumu farklý. Öðretmen öðretmenliðini, manav manavlýðýný, iþçi iþçiliðini icra ediyor. Ömür bir þekilde gelip geçiyor bu tür uðraþlarla.

Her yeni gün yol alýyor insan. Bu yolda davranýþlarýmýzýn, tavýrlarýmýzýn oldukça anlamlý olmasý gerekir. Her konumumuza, her fikrimize göre farklý bir davranýþ içine gireriz. Fikrimizin icrasý noktasýnda doðru davranýþlarda bulunmamýz çok önemli; çünkü düþüncelerin ve davranýþlarýn sonucu, hayatýmýzý ve yaþam tarzýmýzý oluþtururuz. Bu nedenle güzel bir yaþamýn, kaliteli bir hayatýn bizlerin elinde olduðunu unutmamalýyýz. Sürekli hayata bir anlam verme, hayatý gereði gibi yaþama çabasýnda olmalýyýz. Ayný zamanda hep bir beklenti içindeyiz. Bu hayattan, yaþamdan bir þeyler bekliyoruz. Birilerinden, eþten, dosttan, akrabadan, arkadaþtan az-çok bir þeyler bekliyoruz. Ama birilerinden bir þeyler beklemek için fedakarlýkta bulunmak, önce bir þeyler vermek lazým. Bizler hayata, yaþama bir þeyler vermeliyiz ki, o hayat anlamlý ve paha biçilmez olsun.

*Ýnsan verdiði kadardýr. Sevgi ise sevgi, samimiyet ise samimiyet, yardým ise yardým… Verdiðimiz kadar anlamlanýrýz. Hangi pencereden bakarsak bakalým, bu yaþamý bizler yaþatacaðýz. Bizler ne yönden bakarsak, geliþmeler o yönde olacaktýr. Neye, nasýl baktýðýmýz çok önemli.*

Görevini Yaparken Hayatý Es Geçme

Eski zamanlarýn birinde bir adam hayatýn anlamýnýn ne olduðuna takmýþ kafayý. Bulduðu hiçbir cevap ona yeterli gelmemiþ ve baþkalarýna sormaya karar vermiþ. Aldýðý cevaplar da ona yetmemiþ. Fakat mutlaka bir cevabý olmalý diyormuþ. Dolaþýp herkese bunu sormaya karar vermiþ. Köy, kasaba, ülke dolaþmýþ, bu arada zamanda durmuyor tabii ki… Tam umudunu yitirmiþken bir köyde konuþtuðu insanlar ona, “Þu karþý daðlarý görüyor musun, orada yaþlý bir bilge yaþar! Ýstersen ona git, belki o sana aradýðýn cevabi verir” demiþler. Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaþadýðý eve ulaþmýþ adam. Hayatýn anlamýnýn ne olduðunu sormuþ bilgeye. Bilge, “Sana bunun cevabýný söylerim ama önce bir sýnavdan geçmen gerekiyor” demiþ. Adam kabul etmiþ. Bilge bir çay kaþýðý vermiþ adamýn eline ve içine de silme zeytin yað doldurmuþ. “Þimdi çýk ve bahçede bir tur at, tekrar buraya gel. Yalnýz dikkat et, kaþýktaki zeytin yað eksilmesin, eðer bir damla eksilirse kaybedersin.” Adam gözü çay kaþýðýnda, bahçeyi turlayýp gelmiþ. Bilge bakmýþ, “Evet,” demiþ, “kaþýkta yað eksilmemiþ, peki bahçe nasýldý?” Adam þaþkýn. “Ama” demiþ, “ben kaþýktan baþka bir yere bakmadým ki...” “Þimdi tekrar bahçeyi dolaþýyorsun, kaþýk yine elinde olacak ama ayný anda bahçeyi de incelemelisin” demiþ bilge. Adam tekrar bahçeye çýkmýþ, gördüðü güzellikler onu büyülemiþ, muhteþem bir bahçedeymiþ çünkü. Geri geldiðinde bilge, “Bahçe nasýldý?” diye sormuþ. Adam gördüðü güzellikler karsýsýnda büyülendiðini anlatmýþ. Bilge gülümseyerek “Ama kaþýkta hiç yað kalmamýþ” demiþ ve eklemiþ: “Hayat senin bakýþýnla anlam kazanýr. Ya sadece bir noktayý görürsün, hayatýn akýp gider ve sen farkýna varmazsýn. Ya da görebileceðin tüm güzelliklerin tam ortasýnda hayatý yaþarsýn ve akýp giden zamanýn anlam kazanýr.

Hayatýnýn anlamý senin bakýþlarýnda gizlidir!”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2174 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır