KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta sürücü belgesi sayýsý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta sürücü belgesi sayýsý
2017-01-11 - 19:34
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ta sürücü belgesi sayýsý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

2016 YILINDA 1730 KÝÞÝ SÜRÜCÜ BELGESÝ SAHÝBÝ OLDU

Doðu Anadolu Sürücü Kurslarý Dernek Baþkaný Azat Ceyhan, 2015 yýlýnýn sonunda müracaat edipte 2016 yýlýnýn sonunda sürücü belgesi alamaya hak kazanan aday sayýsýnýn 1730 kiþi olduðunu bunun 1095’inin erkek adaylardan 635’inin ise bayan adaylardan oluþtuðunu söyledi. Yüzdeye göre de yüzde 45’i bayanlardan yüzde 55’i de erkek adaylardan oluþtu.

Azat Ceyhan, “2015 sonu ile 2016 yýlýnýn tamamýnda 2015’in sonlarýnda Müracaat edip 2016 yýlýnýn sonuna kadar müracaat edenlerin sayýsýna baktýðýmýzda yaklaþýk olarak 4 sürücü kursunda il merkezinde 1730 kiþinin müracaat ettiðini görmekteyiz. Yýllýk 6 sýnavýn olduðu her ay her sýnav her sürücü kursu 30 ila 40 kiþi arasýnda müracaat almakta. Dolayýsýyla toplamda 1730 kiþinin bunun yaklaþýk 1095 erkekler müracaat etmiþ. Eskiden erkekler daha çok E sýnýfý almaktaydý farklý ehliyet sýnýflarýna da müracaat etmekteydiler. Fakat elimizde þu anda B sýnýfý söz konusu ve E sýnýfýnýn direkt kalkmasý yerine D sýnýfý oldu. Bunun yaný sýra diðer sürücü belgelerinin verilme iþin yaný sýra kamyon vesaire gibi 2016 yýlý içerisinde 1730 kiþi müracaat edip 1095’i erkek 635’i de bayan olmakta. Bu da þunu gösteriyor; artýk bayanlarýmýzýn sayýsý gittikçe artýyor. Bunu müracaatlarda görmekteyiz. Bu sayýnýn bazý kurslarda daha da önüne geçtiðini 100 kiþi varken bunun yüzde 70-80’i bayan geriye kalanýnýn erkeklerden oluþmakta. Dolayýsýyla kursa göre deðiþtiði 635-650 bayanýmýz söz konusu. Tabii ki sýnavlarýna da baktýðýmýzda yine teorik sýnavlarda baþarý oraný yüzde 75’lerde bazen yüzde 80’lerde bulmakta, teorik dersler için direksiyon sýnavýnda. Bu baþarý bazen yüzde 65’e düþmekte ve 60 ile 70 arasýnda seyretmekte. Bu da yaklaþýk olarak 2016 yýlýnýn 1735 kiþiden 1300’e yakýný tahminen mezun olduðunu görmekteyiz. Bunun yarýsýnýn da bayanlardan oluþtuðunu rahatlýkla söyleyebiliriz” dedi.

Yaþ sýnýrýnýn düþük veya yükselmesi konusunda ise Ceyhan þunlarý söyledi:

“Þu an B sýnýfý ehliyet verdiðimiz için eski yönetmelik söz konusu. 18 yaþýný doldurup 19’dan gün alan herkes B sýnýfý ehliyet alabiliyor. Eski deyimle E sýnýfý þimdiki D sýnýfý bu sýnýftan da otobüs için 24‘ü bitirip 25’inden gün alan. Eskiden 22 yaþýný bitirip 23 yaþýndan gün alanlar sürücü belgesi alýyorlardý. Ancak özellikle otobüs sýnýfý için otobüs kullanacaklar da biraz daha olgun yaþ aranmakta söz konusu. 24’ü bitirip 25 yaþýndan gün almak Özel Öðretim Kurumlarý Milli Eðitim Bakanlýðý’nda sürücü kurslarýnýn bir talebi olduðu Milli Eðitim Bakanlýðý’na tabi bu geniþ kapsamlý bir yasayla düzeltilecek bir konu. Biz 17 yaþlarýndaki gençlerinde evlerinde bulunan araçlarý gizli kullanmalarý yerine yasakçý bir anlayýþla kullanacaklarýna baba ve anneden habersiz polisten kaçarak kullanacaðýna, bu konuda bir yönetmelik talebinin deðiþikliði talebinde bulunduk bunun da nedeni þu bu aracý gizli kullanacaklarýna ailesinin gözetiminde ailesinden. Birinin yanýnda olmasý koþuluyla yani bilen birinin yanýnda olmasý þartýyla izniyle kullananlar için araç kullanma yaþýný 17’ye indirme teklifinde bulunduk. Ancak bu yürürlüðe henüz girmedi. Ancak bunun ne derece kabul edilip edilmeyeceðini bilmiyoruz. Yasa gereði 18 yaþýný bitirip 19 yaþýndan gün alan sürücü belgesi alabiliyor. Bu yaþ sýnýrý altýnda araç kullananlar yasal olmadýðýný hem tehlikeli ve hem de yasal deðil.”  

Ceyhan, 2 yýllýk stajyerlik konusunda ise þu açýklamalarda bulundu:

“Ýki yýllýk stajyer adayýnýn en önemli özelliði þuydu. Yani kamuoyunda bir endiþeye bir kaygý vardý. Biri yanýmda olacak veya rahat kullanmayacaðým veya sýnýrlý bir þekilde kullanacaðým ancak öyle deðil. Amacý ve özelliði þu; 2 yýl içerisinde bir stajyer þahýs sürücü belgesine sahip olanlar için diyorum geçmiþtekiler için demiyorum. Bunlar araçlarýný daha dikkatli kullanmalarý gerekiyor. Bunlarýn hata yapma paylarý 100 puandan 75 puandýr. Yani üç defa kýrmýzý ýþýkta geçtiler mi veya hatalý sollama yaptýlar mý ve aþýrý hýz yapanlarýn yakalandýðý takdirde ehliyet ve sürücü belgeleri iptal ediliyor. Bu konuda daha önce de bir uyarýda bulunmuþtum. Tekrar etmekte fayda görüyorum; özellikle alkolle ilgili gençlere ve sürücülerin buna dikkat çekmek istiyorum. Diðer sürücü belgesi sahip olup da ticari olmayan özel sürücülük yapanlar 0,50 promil iken bunun ölçüsü stajyer sürücü adaylarýnda 0,20 promil geçtiði andan itibaren sürücü belgeleri iptal ediliyor. Bu nedenle bunlarýn alkollü içeceklerden uzak olmalarý aþýrý hýz ve kýrmýzý ýþýkta geçmek gibi tehlikeli veya hatalý sollama gibi ve tehlikeli manevralardan da kesinlikle kaçýnmalarý gerekiyor.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1800 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır