KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ögel Kardeþler’in Çanakkale Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ögel Kardeþler’in Çanakkale Mesajý
2017-03-17 - 23:14
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ögel Kardeþler’in Çanakkale Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ögel kardeþler, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayýsýyla mesaj yayýmladý.

Bugün,102 yýl önce vatanýmýzý iþgal, izzetimizi zelil etmek amacýyla birleþen yedi düvelin, bütün güç ve imkânlarýyla yaptýklarý saldýrýlara karþý, þahadetleri dinin temeli olan ezanýn, bu gök kubbede ilelebet yankýlanmasý için yüz binlerce can vererek kazandýðýmýz Çanakkale Zaferi’nin yýl dönümü. Çanakkale Zaferi, milletimiz için bir hayat memat meselesi, millî mücadeleye giden yolda çok önemli bir kilometre taþý, tarihte eþine az rastlanan kahramanlýk destanlarýndan biri; milletimizin yeniden diriliþinin direniþidir. Ogün yüz binleri þehit verdik, sonra ve iþte þimdi milyonlar olup dirildik. Çanakkale ruhunu yaþanýr kýldýðýmýz her durumda diriliþ coþku ve iddiamýz sürecektir. Çanakkale ruhundan ilham alan varlýk coþkusunun, ölümüne bir direniþle istiklalini koruyacaðýný 15 Temmuz ihanetini püskürterek göstermiþ olmasý önemlidir. Osmanlý’yý bütünüyle tarihten silmeyi amaçlayan itilaf devletleri, boðazlarý geçip Karadeniz’e çýkmak amacýyla, o zamana kadar görülmemiþ zýrhlý savaþ gemileri, asker ve silah yýðýnaðýyla Çanakkale Boðazý’ndan geçmeye teþebbüs ettiler.

3 Kasým 1914’te ilk saldýrýlarýný yaptýlar. Bir iki haftada amaçlarýna ulaþmayý kuran emperyalistler, 5 ay geçmesine raðmen bir santim bile ilerleyemediler. Bütün güçleri, zalimlikleri ile son bir saldýrý denediler. Çanakkale, 18 Mart 1915 sabahý yoðun ateþle deðil, kýyametle uyandý. Milletimiz, kol, bacak, kafa, çene, el, ayak parçalarýný kum gibi havaya savuran top mermilerinin nefes aldýrmayan ateþine deðil, adeta kýyamete direnmiþtir. Sonuçta imanýn direniþ hattýnýn asla aþýlamayacaðýný, Çanakkale’nin geçilmez olduðunu anlayan iþgal kuvvetleri, ölüme tevekkül ve teslimiyetle tebessüm eden bir irade karþýsýnda acze düþmüþ, geri çekilmek zorunda kalmýþtýr. Baðýmsýzlýðý, imanýn vazgeçilmez hattý kabul eden milletimiz, ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek, düþmana, iþgale, sömürüye, zulme teslim olmayan kararlýlýðýný bütün dünyaya ilan etmiþtir. Çanakkale Zaferi, bütün zamanlarýn ve uluslarýn dimaðýna, tarihin asla silinemez mürekkebi olan kanla yazýlmýþtýr. Çanakkale, namus, iman ve özgürlüðünü müdafaada taviz vermeyen bir milletin dayanmanýn, tahammülün son sýnýrlarýný da aþan savaþýnýn onur, tarihimizin iftihar tablosudur. Çanakkale’de alevlenen yeniden diriliþ ruhu, sömürülen ülkelerdeki mazlum halklara da kurtuluþun ilham ve cesaretini vermiþ, kalplerinde direniþ ateþini yakmýþtýr. Bu yönüyle Çanakkale, Ýngiltere ve müttefiklerinin yenilmesi, çökmeye baþlamasý, bizim ise yenilenmemiz ve yükselmeye baþlamamýzýn tarihi olmuþtur

Çanakkale, bu topraklar üzerinde yaþayan halklarýn gerçek anlamda ‘millet’ ve Anadolu’nun bu milletin ebedî vataný olduðunun bir kez daha tescili, kanýtý olmuþtur. Çanakkale Zaferi, Ýstiklal Þairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Vurulup tertemiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor / Bir hilâl uðruna ya Rab ne güneþler batýyor’ mýsralarýnda ifade ettiði iman kudretinin, insanýn caný dahil dünyalýk her þeyinden vazgeçtiði duygunun yenilmezliðiyle kazanýlmýþtýr. Millî þuurla, bayrak nöbeti gibi nesilden nesile emanet edilen Çanakkale ve Ýstiklal ruhu, sýrasý gelene verdiði namus vazifesinde bir adým geri atmamakla hayatiyet kazanýr. Uðrunda ölümler göze alýnmýþ iman ve özgürlük, nesillerin birbirine býraktýðý en anlamlý miras, en kutsal emanettir. O duygu, o ruh ölmez. Nesilden nesile canlandýrýcý etkisiyle akan coþkun ýrmaða dönüþür. Ecdadýmýz bugünü kurtarmak için yaþadýklarý dünü feda, kendi ölümleriyle bize bu hayatý armaðan etmiþtir. Çanakkale, bir sýnýfýn, kesimin, kuþaðýn veya neslin deðil, bütünüyle bir milletin savaþýdýr. Çanakkale’de Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ý, Çerkez’i, Arap’ý ile milletimiz bir bütün olarak mücadele vermiþ, vatan söz konusu olduðunda aidiyetlerin hiçbir önemi olmadýðýnýn en güzel örneðini sergilemiþ; din, vatan, namus tehlikeye girdiðinde canýn, malýn hiç düþünülmeden verilebileceði ortaya konmuþtur. Son zamanlarda yaþanan hadiseler, darbe giriþimleri, içte ve dýþta ülkemize yönelen tehditler ve terör olaylarý, Çanakkale ruhuyla kenetlenmemiz, bu ruhu yaþatmamýz gerektiðini ortaya koymuþtur.

15 Temmuz direniþ destaný, Çanakkale ruhunun bütün yönleriyle hala bu topraklarda yaþadýðýný göstermiþtir. Milletimiz, 15 Temmuz’da, milletin vergisiyle maaþ alýp evine ekmek götüren ve yediði ekmeðe, hizmet ettiði vatana, annesinden emdiði süte ihanet eden, milletin üzerinde alçak uçuþ yaparak millete alçakça saldýran FETÖ’ye karþý Çanakkale ruhuyla bir araya gelerek göðsünü mermilere siper etmiþ, hainlere ve destekçilerine büyük bir ders vermiþtir. Ancak, fitne, kaos ve iç karýþýklýk çýkarmak isteyen hainler, plan ve saldýrý giriþimlerinden vazgeçmiþ deðiller. Mücadelemizi sabýr ve kararlýlýkla, her dem uyanýk kalarak sürdürmemiz gerekmektedir. Küresel emperyalizmin yüzyýl aradan sonra taþeron terör örgütleriyle birlikte bölgenin haritasýný yeniden çizme arayýþýna girdiði, etnik ve mezhebi duyarlýlýklardan kaos meydana getirmeye çalýþtýðý bir dönemde, sýnýrlarýmýzýn dýþýnda derin operasyonlar yapýlýrken, içeride kanlý terör eylemleriyle meydana getirilen kargaþayý kaosa döndürmek için fitneyi yaygýnlaþtýrmaya çalýþanlara inat, Çanakkale’yi geçilmez kýlan deðerlerimize daha çok sarýlmalýyýz. 102 yýl önce baðýmsýzlýða, imana, inanca ve medeniyete yönelik, yedi düvele karþý bütün bedenini, gücünü, idrakini ortaya koyarak verilen direniþi örnek almalýyýz. Ýnanmýþlýðýn, adanmýþlýðýn zirvesi olan Çanakkale’yi ölümsüzleþtiren bu ruha bugün her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz vardýr. Bizi ‘Büyük Türkiye’ ve ‘Adil bir dünya’ idealine taþýyacak olan bu ruhtur.

Teslimiyeti zillet sayan yüce bir ruhla, kýyameti andýran bir savaþta mütecaviz, iþgalci düþmana geçit vermeyen, yaþadýðýmýz hayatý ve ülkeyi canlarý pahasýna bize armaðan eden þehitlerimizi bir defa daha rahmetle ve minnetle anýyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6398 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır