KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Türk Bilimadamýnýn Keþfettiði Ýneði Gömen Porsuk, Ýnternet Fenomeni Oldu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türk Bilimadamýnýn Keþfettiði Ýneði Gömen Porsuk, Ýnternet Fenomeni Oldu
2017-04-03 - 13:25
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Türk Bilimadamýnýn Keþfettiði Ýneði Gömen Porsuk, Ýnternet Fenomeni Oldu

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Bilimsel makalenin videosu, bir günde 3 milyon kere izlendi, “en viral görüntü” seçildi

TÜBÝTAK Özel Bilim Ödülü’nü alan tek biyolog ve en genç kiþi olan Utah ve Koç Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu, öðrencileriyle birlikte Utah çölünde yaptýðý leþçil hayvanlarýn ekolojisini araþtýrma projesinde dünyayý hayrete düþüren bir keþif yaptý.

Þekercioðlu ve ekibinin doðaya býrakýp fotokapanlarla takip ettiði yedi inek ölüsünün ikisi, iki ayrý Amerikan porsuðu (Taxidea taxus) tarafýndan hýzla gömüldükten sonra porsuklar tarafýndan haftalarca yendi. Ýlk leþi kontrole gelen Þekercioðlu ve öðrencileri, önce ölü ineði çakallarýn sürükleyip götürdüðünü sandý. Ama fotokapanlarý kontrol edince, ölü ineði bir Amerikan porsuðunun gömdüðünü görüp hayrete düþtüler. Her 10 saniyede bir resim çeken fotokapanlar, porsuklarýn bu çöldeki en önemli leþçil hayvan olduðunu gösterdi. Ýlk leþi keþfeden porsuk, leþin önce çevresini, sonra da altýný kazdý. Porsuk, leþin altýndaki topraðý boþaltarak zeminin çökmesini saðladý ve deliðe düþüp kaybolan inek leþinin üstünü örttü. Diðer leþ de baþka bir porsuk tarafýndan gömülmüþtü.

Utah’ýn Büyük Havza Çölü kýþýn soðuk olduðundan, porsuklar inek leþlerini donmaya yakýn olan  topraða gömerek, eti buzdolabýnda saklarcasýna haftalarca bozulmamasýný saðladýlar. Leþin yanýna yuva yapan porsuklar, dolaþmak için yuvalarýndan her çýktýklarýnda yuva giriþini toprakla kapatarak, baþka hayvanlarýn leþi bulmamasýný da garantiye aldýlar. Western North American Naturalist bilimsel dergisinde yayýnlanan makale, bilim dünyasýnda ve basýnda büyük ses getirdi.

Araþtýrmacýlarýn yüzlerce fotoðrafý birleþtirerek hazýrladýðý video, ilk günde 3 milyon seferden fazla izlenerek viral hale geldi. Gömdüðü ineðin üstünde zafer edasýyla oturarak internet fenomeni olan “Ýnek gömen porsuk”, Twitter’da günün en çok konuþulan ikinci konusu, Ýmgur’da da günün en viral görüntüsü oldu. Sadece National Geographic videosu 2.3 milyon kere izlenen fenomen porsuk, onbinlerce kez paylaþýldý ve “Romanýmý yazarken bu porsuk kadar azimli olacaðým”, “Çölde kaybolan inekleri uzaylýlarýn kaçýrmadýðý anlaþýldý”, “Zafer kazanmýþ komutan edasýyla oturuyor”, “Keþke Trump ve kabinesini de gömse” gibi binlerce komik yorum aldý.

Dünya basýnýnýn büyük ilgisini çeken makale, Science, National Geographic, Newsweek, USA Today, Guardian, Fox TV ve yüzlerce diðer uluslararasý habere konu oldu. Projeyi yürüten Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyoçeþitlilik ve Doða Koruma Ekolojisi Laboratuarý’nýn kurucusu olan Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu, muhabirimize konuþtu:

“Bu bilimsel araþtýrmanýn en güzel taraflarýndan biri, bilimin ve doðanýn sürprizlerle dolu olduðunu bir kez daha göstermesidir. Bilimi bilim için yapmak çok önemlidir çünkü bilimde birçok zaman tahmin ettiðiniz þeyi deðil, hiç beklemediðiniz sürpriz ve önemli bir þeyi keþfedebilirsiniz. Bu projemizde de öyle oldu. Bu araþtýrmaya baþlarken hedefimiz Amerikan porsuðu deðildi. Odak noktamýz akbabalardý. Öðrencilerim Ethan Frehner, Evan Buechley ve Tara Christensen ile Utah çölündeki leþçil hayvan türlerini tespit etmek için, yedi ayrý noktaya inek leþleri býraktýk ve her birini fotokapanlarla takip ettik. Bu leþler, mandýralarýn bize baðýþladýðý ve doðum esnasýnda ölen dana leþleriydi. Her biri yaklaþýk 25 kilo olan bu leþleri sadece 7-8 kilo olan Amerikan porsuklarýnýn hýzla gömdüðünü fotokapanlarda görünce þok olduk. Bu keþfimiz, böcek, kertenkele ve ufak memelilerle beslendiði düþünülen Amerikan porsuklarýnýn esasýnda bu ekosistemlerde çok daha önemli bir ekolojik oyuncu olduðunu gösterdi. Bu hayvanlarýn, bu zorlu çöl ekosistemindeki neredeyse her boyuttaki ölü memeliyi gömebileceðini öðrendik. Bu da ekosistemin iþlevi açýsýndan çok önemli. Amerikan porsuklarý bu leþleri hýzla gömerek, hem diðer hayvanlarýn yemesini engelliyor, hem kendilerine haftalarca yetecek bir besin kaynaðýný garantiye alýyor hem de leþlerin topraða daha hýzla karýþarak topraða gübre olmasýný saðlýyor. Bölgede binlerce büyükbaþ hayvan baþýboþ dolaþtýðý için, hastalanýp ölen hayvanlarýn hýzla gömülmesi de, hastalýklarýn yayýlmasýný azaltmasý açýsýndan Amerikan porsuklarýnýn hayvan sahiplerine saðladýðý bir ekosistem hizmeti oluyor. Amerikan porsuklarýnýn yerde kazdýðý deliklere inekler takýlýp ayaklarýný kýrdýklarý için, bu porsuklar Amerikan çiftçileri tarafýndan pek sevilmez ve bazen öldürülür. Bu keþfimiz sayesinde, porsuklarýn daha fazla korunacaðýný da ümit ediyoruz.

Bu çalýþmanýn diðer güzel bir tarafý ise, makalenin birinci yazarýnýn bir lisans öðrencisi olmasý. Bu proje doktora öðrencim Evan Buechley’nin doktora tez projesinin bir parçasý fakat Evan’ýn tez konusu porsuklar deðil, akbabalar. Porsuk fotoðraflarýný görünce, bunun projedeki lisans öðrencisi Ethan Frehner için güzel bir makale olacaðýný düþündük. Makalenin literatur araþtýrmasýný Ethan yaptý ve çoðunu da o yazdý. Bu muazzam basýn ilgisini beklemiyorduk. Makale 31 Mart’da çýktýðý için, arayan muhabirlerin yarýsý inanamayýp “Bu 1 Nisan þakasý mý?” diye sordu. Çalýþmanýn farklý videolarý ilk üç günde 5 milyon kere izlendi, üniversite tarihinin en çok izlenen videosu oldu ve dünya basýnýnda geniþ yer aldý. Bu Ethan için de çok güzel ve unutamayacaðý bir tecrübe oldu. Evan ile beraber Science, National Geographic, New York Times, Newsweek gibi dünyanýn en önemli bilim ve basýn kuruluþlarýna baþarýyla röportaj verdi ve çok mutlu oldu. Bu hafta da benimle yüksek lisans yapmak için baþvurdu.

Bu çalýþmamýz ayný zamanda, ABD gibi milyonlarca bilimsel araþtýrma projesinin olduðu bir yerde dahi Amerikan porsuðu gibi iyi bilinen bir canlýyý bile pek tanýmadýðýmýzý gösterdi. Doðadaki milyonlarca canlý türünün çoðunu hiç tanýmýyoruz. Burnumuzun dibinde bile keþfedilmeyi bekleyen hayret verici doða gerçekleri var. Bu, ülkemiz Türkiye için daha da geçerli. Esasýnda benim ekoloji ve yaban hayatý araþtýrma projelerimin çoðu Türkiye’de. 2001’den beri Doðu Anadolu’nun doðasýný ve yaban hayatýný araþtýrýyor, tanýtýyor ve KuzeyDoða Derneði ekibimle birlikte korumaya çalýþýyorum. Bu projelerimizde de fotokapanlar kullanýyor, belgeseller çekiyor, bilimsel yayýnlar yapýyoruz. Örneðin Sarýkamýþ Milli Parký’nda yaban kedisini ve üreyen Kafkas vaþaðý nüfusunu keþfettik. Ümidim, Türkiye’de de bu yeni keþfimize benzer, hayret verici doðabilim ve yaban hayatý keþifleri yaparak dünyaya duyurmak.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 68346 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır