KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Aðrý-Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapýlacak
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aðrý-Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapýlacak
2017-04-03 - 18:26
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Aðrý-Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapýlacak

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, "Horasan-Erzurum karayolunda özellikle birkaç tane kritik nokta var. Oralarý tünel haline getirmekle ilgili karar aldýk. Tünel projeleri þu an bitmek üzere. Üç tünel ki toplam boylarý projeye baðlý olarak yaklaþýk 2 bin 500 ile 2 bin 700 metreye çýkýyor. Onlarý da bu sene ihale edeceðiz. Tüneller de bu projenin kapsamýnda olacak ve hedefimiz 2019`da tüneller dahil bitirmek." dedi.

Bakan Arslan, çeþitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiði Aðrý'da bir otelde gazetecilerle sohbet toplantýsýnda buluþtu.

Kentteki yatýrýmlar ve yapýlacak projelere deðinerek, 2002'de 17 kilometre olan bölünmüþ yola 330 kilometre bölünmüþ yol daha ilave ettiklerini belirten Bakan Arslan, kentte 2 kilometre bitümlü sýcak karýþým asfaltý 261 kilometre bitümlü sýcak asfalta çýkardýklarýný anlattý.

Arslan, "Gerçekten bunlar bakanlýk olarak bizi de Aðrýlýlarý da memnun eden geliþmeler. Sadece bizim bakanlýðýn Aðrý'ya yaptýðý harcama bugüne kadar 1,5 milyar liranýn üzerinde. Eski parayla 1,5 katrilyon. Önemli rakamlar." ifadesini kullandý.

Aðrý'da 11 projenin devam ettiðini vurgulayan Arslan, þöyle konuþtu:

"Devam eden projelerin maliyeti 1 milyar ve bunlarýn aþaðý yukarý 470 milyon liralýk kýsmý harcanmýþ. 530 milyon lira daha bu projelerden kaynaklý Aðrý'da biz yatýrým olarak harcama yapacaðýz. Tabii sadece bununla yetinmiyoruz. Aðrý, Hamur, Tutak ve Patnos arasýnda çok önemsediðimiz bölünmüþ yol ve BSK yani sýcak asfalt haline getirmekle ilgili çalýþmalarýmýz baþladý, devam ediyor. Yaklaþýk 335 milyonluk proje, bunun 200 milyonluk kýsmý harcanmýþ durumda ve hedefimiz önümüzdeki yýl bitirmek. Çünkü bu güzergah çok yoðun kullanýlan bir güzergah. Aðrý'yý, Patnos'u Van'a baðlayan bir güzergah. En geç önümüzdeki yýl burayý bitirmeyi hedefliyoruz."

Bakan Arslan, Aðrý'nýn ülkeyi batýya baðlayan önemli bir koridor olduðuna iþaret ederek, "Horasan-Eleþkirt yolu bölünmüþ yol, ancak bu yolun sýcak asfalt hale getirilmesi çok önemli. Bölünmüþ yol üzerine sýcak asfalt yapýlýyor ama ayný standardý da yükseltiliyor." dedi.

Aðrý-Erzurum karayoluna tünel

Horasan-Eleþkirt karayolunda birkaç tünel yapacaklarýný ifade eden Arslan, þöyle devam etti:

"Horasan-Erzurum karayolunda özellikle birkaç tane kritik nokta var. Oralarý tünel haline getirmekle ilgili karar aldýk. Tünel projeleri þu an bitmek üzere. Üç tünel ki, toplam boylarý projeye baðlý olarak yaklaþýk 2 bin 500 ile 2 bin 700 metreye çýkýyor. Onlarý da bu sene ihale edeceðiz. Tüneller de bu projenin kapsamýnda olacak ve hedefimiz 2019'da tüneller dahil bitirmek. Aslýnda yolun tamamý daha erken bitirilir ama tünellerin projelendirilmesi, uygulama projelerinin hazýrlanmasý ve ihale edilmesi, artý tünel yapýmý olduðu için 2019'da inþallah burayý tamamen bitireceðiz. Önemli bir koridorun sýkýntýlý bir bölgesini tünelle aþmýþ olacaðýz."

Eleþkirt'ten baþlayarak Aðrý-Taþlýçay mevcut bölünmüþ yolun sýcak asfalt yapýlmasýnýn önemine deðinen  Arslan, þu bilgileri verdi:

"Aslýnda bunun sözünü daha önce verdik ve fiilen iþe de baþladýk. Ancak baþka firmalarýn iþi Kamu Ýhale Kurumu’na, oradan mahkemeye ve en sonunda Danýþtay'a götürmesi nedeniyle beklemek zorunda kaldýk. Fakat Danýþtay'ýn bugünlerde karar vermesini bekliyoruz. Karar her ne olursa, mevcut yükleniciyle göreve devam derlerse ona devam etmek, deðilse de çok hýzlý bir þekilde tekrar ihale edip burayý en geç önümüzdeki yýl bitirmek istiyoruz. Çünkü bu da çok önemli bir güzergahýmýz. Burayý da bitireceðiz. Burasý bizi Ýran'a ve Doðu'ya taþýyan bir koridor. Ýnþallah onu da yapacaðýz. Yine Taþlýçay'la kalan kýsmý, Doðubayazýt arasýnýn da sýcak asfalt yapýlmasýyla ilgili daha önce karar almýþtýk. Haftaya onun ihale ilanýna çýkýyoruz. Yani Taþlýçay’la Doðubayazýt arasýnýn sýcak asfalt yapýlmasý konusunda haftaya ilana çýkýyoruz ve inþallah onu da 2-2,5 sene içerisinde bitireceðiz."

Kar tüneli þeklinde iki tünel

Aðrý-Kaðýzman yolunda kar tüneli þeklinde iki tünel yaptýklarýný belirten Arslan, "Aðrý'dan Kaðýzman'a giden yani Aðrý Cumaçay, Kaðýzman yolunu Aðrýlýnýn çok önemsediðini biliyorum. Çünkü hem Kaðýzman'la olan akrabalýk iliþkileri ve ticari iliþkileri nedeniyle hem de oradan Iðdýr'a, Tuzluca'ya çok daha hýzlý eriþebilmek adýna önemsedikleri bir koridor. Çalýþmalar bitmek üzere. Çok az heyelanlý iki bölgede, biz kar tüneli þeklinde iki tünel yapýyoruz. Bunu bir müjde olarak da vermek istiyoruz." diye konuþtu.

Diyadin'de bulunan kaplýca yoluna iliþkin de Bakan Arslan, Diyadin kaplýca þehrinin 2,5 kilometrelik BSK talebini de yaptýklarýný kaydetti.

"Þeker fabrikamýz bu sene çalýþmaya baþlayacak"

Aðrý Þeker Fabrikasýnýn tekrar faaliyete geçeceðini anlatan Arslan, "Eleþkirt’te 100 bin ton, Aðrý'da 20 bin ton ve yine Patnos'ta 50 bin tonluk bir þeker pancarý ekim kotasý uyguladýk. Böylece bu yýl, bu ekimle biz inþallah 170 bin tonluk þeker pancarý üretebilir hale geleceðiz. Böylece þeker fabrikasýnýn da bu sene açýlmasý ve hizmet vermesi ile ilgili karar verildi. Sayýn Baþbakanýmýz dün bunu benim açýklamamý istedi. Þeker fabrikamýz bu sene çalýþmaya baþlayacak." deðerlendirmesinde bulundu.

Eleþkirt ilçesindeki kayak merkezini de anýmsatan Bakan Arslan, tesisin bu yaz yapýlýp, önümüzdeki sezona yetiþtirilebilmesi konusunda hiçbir sýkýntý bulunmadýðýný bildirdi.

Aðrý'da Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ciddi çalýþmalarýn olduðunu kaydeden Arslan, "Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin son aþamaya geldiðini biliyorum. Tarýma Dayalý Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi… Bu bence çok önemli. Bu bölgelerdeki tarýmýn da artýk çok daha modern yapýlmasý adýna bizim bölgelerimiz için önemli. Buradan kaynaklý biz, çok daha ciddi bir pazar oluþturabiliriz diye düþünüyorum. Rakýmýmýz her ne kadar çok yüksek olsa da bunlarý avantaja çevirmemiz gerekir diye düþünüyorum." dedi.

Cazibe Merkezleri Programý kapsamýnda Doðu ve Güneydoðu'da yatýrým hamlesine de deðinen Arslan, þöyle konuþtu:

"Cazibe Merkezleri Programý çok önemli. Bu 65. hükümet olarak 23 ille diðer iller arasýndaki kalkýnmýþlýk farkýný gidermek adýna çok hayati bir proje. Bu projenin bizzat takipçisiyiz. Bu proje, Aðrý'da dahil olmak üzere, bölgelerimize çok ciddi yatýrým, sanayinin geliþmesi ve daha da önemlisi istihdam demek ki biz inþallah insanlarý yerinde ikame edip istihdam ettikçe, bu hem bölgenin kalkýnmasý demek, hem de ülkemizin topyekûn kalkýnmasýna çok daha kýsa yoldan düþük maliyetlerle katký koymasý anlamýna geliyor. Cazibe merkezlerini çok önemsediðimi özellikle sizin aracýlýðýnýzla vurgulamak isterim."

Bakan Arslan'dan taziye ziyareti

Öte yandan Bakan Arslan, dün cinnet getirerek anne ve babasýný av tüfeði ile öldürdükten sonra intihar eden Sezer Karaoðlan'ýn ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Arslan, Aðrý Valisi Musa Iþýn, AK Parti Aðrý Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Aðrý Ýl Baþkaný Kemal Atmaca ile Karaoðlan'ýn Kurtuluþ Mahallesi’ndeki taziye evinde, baþsaðlýðý diledi.

Daha sonra Kaðýzman ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunlarýný dinleyen Bakan Arslan, bir pastanede çay içti, vatandaþlarla sohbet etti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 59962 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır