KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kurmay Albay Alparslan Türkeþ
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kurmay Albay Alparslan Türkeþ
2017-04-03 - 20:31
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kurmay Albay Alparslan Türkeþ

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Ülkü Ocaklarý eski Ýl Baþkaný Onur Ersançmýþ’ýn, “Kurmay Albay Alparslan Türkeþ” yazýsý:

Milletlerin hayatý da týpký insanlarýn hayatýna benzemektedir. Doðum yani tarih sahnesine çýkýþ, yaþam ve ölüm. Milletlerin tarih sahnesinde baþarý ve zafer elde etmeleri ise içinden çýkarabildikleri Liderler ile mümkündür. Denilebilir ki gerçek Liderlerden yoksun olan milletlerin büyük ve kalýcý zaferler kazanmasý mümkün deðildir. Milletlerin deðeri, ortaya koyduðu eserler ve mensuplarýyla ölçüldüðü gibi Lider evlatlarýnýn çokluðu her millet için bir þanstýr. 20. Yüzyýlda Türk Milletinin baðrýndan çýkardýðý iki büyük Lider þahsiyet ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeþ’tir.

Alparslan Türkeþ, bazý dönemlerde moda olan bazen de ayaklar altýna alýnan Milliyetçiliði, milli ruhlara nakþeden, milli vicdanlara adeta kazýyarak yazan adamdýr.

Alparslan Türkeþ, Milliyetçiliði bir avuç aydýnýn salonlarda, konforlu evlerinde, kendi aralarýnda konuþtuklarý entellektüel bir sohbet konusu olmaktan çýkarýp kitlelere mâl eden, Milliyetçiliði bizâtihi halkýn kendine anlatarak kabul ettiren ve halký Milliyetçiliðin savunucusu haline dönüþtüren adamdýr. Ýþte bu yönüyle de modern Liderlik teorilerinden birisi olan ’’Dönüþtürücü Liderlik’’ ünvânýný hak eden ve bu sýfatý kendi kiþiliðinde yaþatan adamdýr.

Alparslan Türkeþ, millet hayatýnda, hem bugünlerde hem de yarýnlarda, gençliðin ne anlam ifade ettiðini ve önemini ilk kavrayan liderlerden biri olmasý hasebiyle tüm dünya liderleri arasýnda müstesna bir yere sahiptir

Alparslan Türkeþ’in kurduðu hareketin temeli, gençlere dayandýrýldýðý için, aksiyoner olmasýnýn ötesinde kendini sürekli yenilediðinden dinamik bir yapýya sahiptir.

Alparslan Türkeþ gençliðin, Milli-Ýslami ve insani deðerlerle yetiþtirilerek yarýnlara hazýrlanmasý maksadýyla, Türk Milletinin efsanevi teþkilatý olan Ülkü Ocaklarýný tasarlayarak kurdurmuþtur. Dolayýsýyla Ülkü Ocaklarýnýn teorisyeni, Kurucu Mimarý ve fikir babasý Alparslan Türkeþ’tir.

Alparslan Türkeþ, kurduðu Ülkü Ocaklarý marifetiyle, baþýboþ akan suyu bir nehir yataðýna kanalize eder gibi, amaçsýz ve daðýnýk gezen gençliði Ülkü Ocaklarý çatýsý altýnda toparlayarak, onlarý hem fiziken hem de ruhen eðitmek suretiyle bir gençlik çaðlayaný vücuda getirmiþtir.

Alparslan Türkeþ, Ülkü Ocaklarý bünyesindeki bu gençlik çaðlayaný ile komünizmin Türkiye’de kök salmasýný aðýr bedeller ödeyerek engellemiþtir. Türkiye’nin bir Afganistan olmasý projesine geçit vermemiþtir. Ruslarýn, Deli Petro’dan beri süregelen sýcak denizlere inme hayalini suya düþürmüþtür. Türkiye’nin bir Sovyet uydusu yapýlmasýna izin vermemiþ ve Sovyetler Birliði (SSCB)’nin çöküþünü saðlamýþtýr.

Bir gazetecinin ’’SSCB neden daðýldý?’’ sorusuna, KGB üst düzey yöneticisi Generalin verdiði cevap; ’’Biz Türkiye’de Alparslan Türkeþ’in ordusuna yenildik.’’ þeklinde olmuþtur. Bu tarihi bilgi Alparslan Türkeþ önderliðindeki Türk Milliyetçilerinin 20. Yüzyýldaki baþarýsýnýn teyidi niteliðindedir.

 Ayný zamanda bir Türk Askeri olan Kurmay Albay Alparslan Türkeþ, emrindeki Ülkücü Gençlik Ordusuyla  Türklüðün ve Ýslamýn düþmanlarýyla hayatýnýn son anýna kadar savaþmýþtýr. Milletimize vurulmak istenen kölelik zincirini paramparça etmiþtir. Vatan hainlerine karþý ’’Zorlu ve Onurlu’’ olmuþ ve taviz vermemiþtir. Anadolu’dan sökülüp atýlmak suretiyle yok edilmek istenen, zora düþürülen, darda býrakýlan ve sýkýþtýrýlan Türk Milletini ikinci kez Ergenekon’dan çýkarmýþtýr.

En büyük hayali, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran düþünceyi yani Milliyetçiliði, devleti yöneten bir düþünce haline getirmek olan Alparslan Türkeþ, Milliyetçiliði bir salon ideolojisi olmaktan kurtararak siyasi arenada bir realite haline getirmiþtir. Bu çok ciddi bir baþarýdýr. Hem de Türk Siyasal hayatýndan gelip geçen Milliyetçi olduðunu söyleyen yüzlerce siyasetçinin hiçbirine nasip olmayan bir baþarýdýr. Elbette büyük baþarýlara ancak büyük adamlar imza atabilirler. Tam da bu noktada Kurtuluþ Savaþýnýn önemli komutanlarýndan ve ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü’nün þu tespiti akýllara gelmektedir. Ýsmet Ýnönü; ’’Alparslan Türkeþ sýradan (alelâde) bir adam deðildir. O, kendinden önceki nesilde bir çoðunu gördüðümüz Ýhtiraslý Kurmay tipini verir.’’ Þüphe yoktur ki Ýsmet Ýnönü’nün kastettiði nesil Milli Mücadeleyi gerçekleþtiren nesildir. Çünkü Alparslan Türkeþ, yaþadýðý devirde Milli Mücadele neslinin devamý ve temsilcisi olmuþtur.

Hiçbir ideoloji Lidersiz yaþayamaz. Siyasi ve sosyal hareketler bir Lidere sahip olmaksýzýn baþarý saðlayamaz ve hedefine ulaþamaz. Bu çerçeveden bakýldýðýnda, ’’Ülkücülüðün kitabýný ben yazdým ve Bu Hareketi-Davayý ben kurdum’’ diyen Alparslan Türkeþ, beþ bin yýllýk tarihi geçmiþi olan Milliyetçilik duygusuna, Aksiyoner Türk Milliyetçiliði Hareketi hüviyetini kazandýran Liderdir.

Alparslan Türkeþ, milliyetçiliði milletle buluþturmuþtur.

Alparslan Türkeþ, adeta bir destandan kopup gelmiþçesine tarih sahnesine çýkarak, Milliyetçiliði millete öðreten, gök tüylü gök yeleli Kurt misali milleti peþine takarak Milli Ülkülere yürüten, bu itibarla görevini yüz akýyla baþararak 20. Yüzyýla damgasýný vuran büyük Türk Baþbuðudur.

Milliyetçi Hareket Parti’sinin Kurucu Genel Baþkaný Kurmay Albay Alparslan Türkeþ’i ebedi âleme irtihalinin 20. Sene-i devriyesinde rahmet ve þükranla anýyoruz. Anmakla da yetinmeyip arýyoruz.

Ruhun þad, mekanýn cennet olsun Baþbuðum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 52420 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır