KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars her alanda hayat bulacak
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars her alanda hayat bulacak
2017-04-05 - 12:46
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars her alanda hayat bulacak

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan çeþitli temaslarda bulunmak üzere Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile Kars'a geldi.

Arslan ile Eroðlu, valilikte düzenledikleri basýn toplantýsýnda, kente yapýlan ve yapýlmasý planlanan yatýrýmlarý anlattýlar.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Arslan, kentte hayata geçirilen projelere deðinerek, "Bugün yapýlan projelerle bölgemiz her alanda hayat bulacak, can suyu bulacak." diye konuþtu.

Toplantýya, Kars Valisi Rahmi Doðan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Orman Ýþleri Genel Müdürü Ýsmail Üzmez ve Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdür Vekili Murat Acu katýldý.

Kars'ta 231 milyon liralýk 9 yatýrýmýn temeli atýldý

Kars'taki temaslarýnýn ardýndan beraberindekilerle 9 tesisin temel atma töreni için Kaðýzman ilçesine geçen Arslan ve Eroðlu, ilçe giriþinde vatandaþlar tarafýndan davul zurnayla karþýlandýlar.

Arslan ile Eroðlu, daha sonra Kaðýzman Gençlik Merkezi önünde, 231 milyon lira tutarlý, Kaðýzman Barajý, Kars Barajý Sulamasý, Arpaçay Koçköy Barajý, Aras Nehri ve Yan Dereler 1. Grup Taþkýn ve Rusubat Kontrolü, Kars Merkez Bayrampaþa ve Bülbül Deresi taþkýn koruma tesisleri, Kars Merkez Köyleri ve Akyaka ilçe Merkezi Taþkýn Koruma Tesisi, Kars Merkez Aðadeve Köyü Taþkýn Koruma Ýnþaatý, Kars Merkez Dikme Köyü Yanýkçayýr Deresi Taþkýn Koruma Tesisi ve Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen orman yollarýyla aðaçlandýrma çalýþmalarý için düzenlenen temel atma törenine katýldýlar.

Törende saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Baþbakan Binali Yýldýrým'ýn tebrik mesajý okundu.

Bakan Arslan, milletin verdiði destek ve yaptýðý dualarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu hizmetlerin bu kadar güçlü yapýlmasýnýn sebebinin, milletin 15 yýldýr Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdoðan ve arkadaþlarýnýn arkasýnda dimdik durmasý olduðunu ifade eden Arslan, þunlarý söyledi:

"Siz bu kadar güçlü bizi destekledikçe, içimizdeki hainler kuduruyorlar. Bizi istemeyenler ellerinden gelse bizi bir kaþýk suda boðacaklar ama Allah'ýn izniyle milletin kardeþliði, birliði ve beraberliði dün olduðu gibi bugün de onlara izin vermiyor. Týpký 15 Temmuz'da izin vermediðiniz gibi. Kaðýzman'ýn, Digor'un, Sarýkamýþ'ýn, Selim'in, Susuz'un, Arpaçay'ýn ve Kars'ýn büyümesinden rahatsýz olanlar ve bu büyümenin 81 ilde olduðunu görenler, bizim büyümemizden rahatsýz olanlar, bizim yolumuzu kesmeye çalýþýyor. Bize engel olmaya çalýþýyorlar, bize çelme takmaya çalýþýyorlar."

"Türkiye'nin bütün vatandaþlarý her yerde onlara ders verecek"

Arslan, FETÖ'cü hainlerin Peygamber ocaðýnda Mehmetçiðin kutsal formasýnýn içine girdiðini, bu hainlerin 80 milyonun 15 Temmuz'da bir ve beraber olarak meydana çýkabileceðini hesaba katmadýðýný dile getirdi.

Bakan Arslan, "Hainler, gençlerin, tankýn, topun, merminin, füzenin önünde durup göðsünü siper edeceðini hesaba katmadý. Bu coðrafyada Nene Hatun yüz sene önce çýktý, bir daha çýkmadý zannediyorlardý. Annelerimizin, bacýlarýmýzýn her birinin birer Nene Hatun olduðunu hesaba katmadýlar. Siz 15 Temmuz'da öyle bir þamar vurdunuz ki, yedi düvel duydu ama zannediyorlar ki, 15 Temmuz geride kaldý ve millet bunu unuttu. 100 yýl önce nasýl düþmanlarý bu topraklardan attýysak, 100 sene sonra da 15 Temmuz'da olduðu gibi bundan sonra da bir hain çýkarsa, bizi birbirimize düþürmeye çalýþan biri çýkarsa hiç þüpheniz olmasýn ki Türkiye'nin bütün vatandaþlarý her yerde onlara ders verecek." diye konuþtu.

Arslan, fitneyle fesatla milletle baþ edemeyeceklerini görenlerin baþka yollara baþvurduðunu belirtti. Dýþ güçlerin 16 Nisan'da milletin daha da kenetleneceðini þimdiden gördüðünü söyleyen Arslan, þunlarý kaydetti:

"Bunu görenler, dýþ güçler, aramýzdaki hainlerin yetmediðini, terör örgütlerinin maþalarýnýn yetmediðini gördüler ve bizzat kendileri yola çýktýlar. Kendileri bize engel olmaya çalýþtýlar. Avrupa'da bizim soydaþlarýmýzla buluþmamýzý engelleyerek 16 Nisan'da 'Hayýr' çýkacaðýný sanýyorlar. Geçmiþteki gibi onlarýn menfaatini düþünen yöneticiler, cumhurbaþkaný, baþbakan, bakanlar, milletvekilleri yok sanýyorlar. Bundan sonra 15 yýldýr olduðu gibi milletinin menfaatini, memleketinin, coðrafyasýnýn menfaatini, dünyadaki mazlumlarýn ve maðdurlarýn menfaatini düþünen bir yönetim var ve cumhurbaþkanýnýn, baþbakanýn arkasýnda dimdik duran 80 milyon var."

Konuþmalarýn ardýndan, Arslan ve Eroðlu, tören alanýndan Kaðýzman Barajý'nýn yapýlacaðý Ortaköy'e canlý baðlanarak, baraj inþaatýný baþlattý. Temel atma töreni, alanda bulunan vatandaþlara canlý izletildi.

Tören, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnca açýlan Süt Sýðýrcýlýðý Kursu'nu baþarýyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarýnýn verilmesi ve vatandaþlara fidan daðýtýlmasýyla sona erdi.

Ellerinde Türk bayraklarýyla tören alanýný dolduran coþkulu kalabalýðý selamlayan Arslan ve Eroðlu, daha sonra ilçede yapýlan öðretmen evinin de temelini attý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 49359 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır