KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ýstanbul Yeni Havalimaný Türk ekonomisini de uçuracak
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ýstanbul Yeni Havalimaný Türk ekonomisini de uçuracak
2017-04-05 - 13:33
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ýstanbul Yeni Havalimaný Türk ekonomisini de uçuracak

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Ýstanbul'da yapýmý süren yeni havalimanýnýn Türk ekonomisi ve istihdamýna büyük katký sunacaðýný belirterek, "Ýstanbul Yeni Havalimaný, ticaretimize çok ciddi katký koyacak ve bizim beklediðimiz o ki, 2025 yýlýnda ülkemizdeki gayrisafi hasýlanýn yüzde 4,9'unu oluþturacak. Muhteþem ve müthiþ bir rakamdan bahsediyoruz. 79 milyar dolarlýk sadece havalimanýndan kaynaklý ilave bir hasýla oluþacak." dedi.

Bakan Arslan, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de havacýlýk sektörünün özellikle havacýlýðýn serbestleþmesinden sonra çok ciddi mesafeler kat ettiðini ifade ederek, bu konuda gerek AK Parti hükümetleri olarak havacýlýða verdikleri önem gerekse Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Binali Yýldýrým'ýn Türkiye'de "uçmayan insan kalmasýn, havayolu halkýn yolu olsun" talimatlarý çerçevesinde çok ciddi mesafe kat edildiðini söyledi.

Ülkede 25 olan havaalaný sayýsýný 55'e çýkardýklarýný anýmsatan Arslan, "Türkiye'nin her yeri uçakla gidilebilir hale geldi. Iðdýr'dan da Türkiye'nin her yerine gidilebilir hale geldik. Bu durum, aldýðýmýz çok ciddi mesafenin göstergesi. Geçmiþte Türkiye'den yýlda 35 milyon yolcu iç ve dýþ hatta uçarken bugün 180 milyon kiþiye geldik." diye konuþtu.

"Türkiye, dünya havacýlýðýnda da söz sahibi olacak"

Arslan, Türkiye'nin havacýlýkta dünyada da söz sahibi olacaðýný vurgulayarak, þöyle devam etti:

"Türkiye havacýlýkta bu kadar mesafe kat edip dünya havacýlýðýnda da söz sahibi olacak. Türk Hava Yollarý (THY) gibi milli bir bayrak taþýyýcýnýn, global þirket çýkarýný da göz önünde bulundurarak Türkiye'de bütün dünyaya hizmet edecek bir havalimaný yapma kararý alýndý. Ýstanbul Yeni Havalimaný bu anlamda gerçekten bir þaheser. Kömür ocaklarýnýn olduðu bir yerde bataklýklarý kurutup yeni bir alan kazandýrýyoruz ve kazandýrdýðýmýz bu alanda da 10 milyar avroluk bir yatýrým yapýyoruz. Bu yatýrýmý da özel sektör marifetiyle, kamu-özel iþ birliði þeklinde yapýyoruz ve 25 yýl boyunca yapýlacak iþletmede de 22 milyar avro gelir elde edeceðiz."

200 milyon yolcuya hizmet edecek

Dünyanýn bu havalimanýný gýptayla izlediðini ifade eden Arslan, "Yeni havalimanýný hem biz önemsiyoruz hem dünya önemsiyor, bazen gýptayla, bazen kýskançlýkla izliyorlar. Bu, yýlda 200 milyon yolcuya hizmet edecek bir havalimaný demek." diye konuþtu.

Arslan, Ýstanbul Yeni Havalimanýnýn "aktarma havalimaný" konumunda olacaðýna dikkati çekerek, þunlarý söyledi:

"Dünyanýn neresinden olursa olsun uçaklar gelecekler, ülkenizde transfer yapacaklar. Uçaðýn havalimanýnýza inmesi bir gelir, yolcunun inmesi bir gelir ve yaptýklarý alýþveriþlerden kaynaklý bir gelir elde ediyorsunuz. O yüzden dünyadaki bu aktarma havalimanlarý dünya havacýlýðýnda sizi hem merkez haline getiriyor hem ciddi bir þekilde katma deðer oluþturma, gelir getirme anlamýnda da ülkenin büyümesine katký koyuyor."

Bakan Arslan, Ýstanbul Yeni havalimanýnýn Türkiye'nin büyümesine, geliþmesine, ekonomisine çok ciddi katký saðlayacaðýný anlatarak, "Dünya ticareti, ticaret hareketliliði de havalimanýnýn bulunduðu merkezden yayýlma saðlýyor. Ýþte Ýstanbul Yeni Havalimaný, havacýlýk hizmetinden kaynaklý ülkemize gelir elde ettireceði gibi bir merkez olmasý hasebiyle ticaret erbabýnýn, sanayinin üretiminin, ham maddenin, mamul maddenin bu coðrafyadaki büyümesini saðlayacak. Bu havalimaný, yatýrýmcýnýn, bizzat yatýrýmý yapan kiþinin, dünyanýn neresinden olursa olsun ülkemize kolay gelmesi, yatýrýmýný kontrol etmesi, iþlemini yapmasý ve ayný gün dünyanýn baþka bir yerine gidebilmesi anlamýna geliyor." deðerlendirmesinde bulundu.

225 bin kiþiye istihdam saðlanacak

Ýstanbul Yeni Havalimaný'nýn Türk ekonomisini adeta uçuracaðýna iþaret eden Arslan, konuþmasýný þöyle tamamladý:

"Ýstanbul Yeni Havalimaný, ticaretimize çok ciddi katký koyacak ve bizim beklediðimiz o ki, 2025 yýlýnda ülkemizdeki gayrisafi hasýlanýn yüzde 4,9'unu oluþturacak. Muhteþem ve müthiþ bir rakamdan bahsediyoruz. 79 milyar dolarlýk sadece havalimanýndan kaynaklý ilave bir hâsýla oluþacak. Havalimanýnýn birinci faslý önümüzdeki yýl bittiðinde yýlda 100 bin kiþiye istihdam saðlayacaðýz, 2025'te havalimaný tam kapasiteye eriþtiðinde yýlda 225 bin kiþiye istihdam saðlayacaðýz ki sadece istihdam boyutu bile ülkemize olan katkýsý, ekonomimize olan katkýsý ve insanýmýzýn hayatýný kolaylaþtýrmasý, aþ ve iþ kazandýrmasý anlamýnda da tek baþýna bile önemli bir argüman, önemli bir gösterge. Bizim tek derdimiz istihdam deðil, bu havalimanýndan kaynaklý ülkemizin ticaretini, ekonomisini büyütmek. Ülkemizi 2023 yýlýnda dünyanýn ilk 10 ekonomisine sokmak istiyoruz, bu havalimaný da bu hedefin gerçekleþmesinde çok önemli bir unsur olsun istiyoruz."

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 59704 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır