KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
“Hedefdeki ülke Türkiye”
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Hedefdeki ülke Türkiye”
2017-04-05 - 19:04
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 “Hedefdeki ülke Türkiye”

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Araþtýrmacý-Yazar Ýbrahim Ahýskalý’nýn, “Hedefdeki ülke Türkiye” yazýsý:

“Dýþ Güçler Türkiye’nin etkin olmasýndan, büyümesinden, güçlenmesinden rahatsýz. Son yýllarda Türkiye büyüyor, süper güç oluyor, bunun önünü kesmek için her yolu deniyorlar.”

Bu kimselere göre dýþ güçlerin tek derdi Türkiye: “Gece, gündüz, yemeyip içmeyip, her geçen gün büyüyen, onlarýn çýkarlarýný tehdit eden bu ülkenin önünü nasýl kesecekleri üzerine kafa yoruyorlar.”

“Dýþ güçler Türkiye’yi bölmeye çalýþýyor” diyenler, son dönemde Suriye sýnýrýnda olup biteni örnek gösteriyorlar. “Suriye’de bir Kürt bölgesi yaratýlmasýnýn asýl hedefi Türkiye” diyorlar.

Eðer Suriye’de olup bitenlerin asýl hedefi Türkiye ise Suriye’yi kim bu hale getirdi? Ýslamcý devrim hayaliyle Suriye’yi siz parçalamadýnýz mý? Suriye parçalanýrken ateþe benzinle gitmediniz mi? Suriye halkýný çetelerin eline terk etmediniz mi? O çetelere silah göndererek Suriye’nin harap olmasýna katký sunmadýnýz mý?

Irak’ý iþgal edenler gözlerine Suriye’yi kestirmiþti. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu engellemek için mi çalýþtýnýz yoksa o iþgalcilere öncülük mü ettiniz? Hangisi?

“Suriye politikanýz yanlýþ, böyle yaparsanýz Suriye parçalanýr ve orada da bir Kürt devleti kurulur” diyenlere, dýþ politika stratejisti Baþbakan Ahmet Davutoðlu þöyle cevap veriyordu: “Suriye’de Kürt devleti kurulur diyenler bu iþi bilmiyor. Çünkü Suriye’de devlet olacak kadar Kürt yok.”

Bu dýþ güçler meselesinin bir baþka yönü daha var. Cumhurbaþkaný Erdoðan geçtiðimiz günlerde þöyle dedi: “Hamdolsun, Batýlýlar beni övseydi kendimden þüphe ederdim.”

AK Parti iktidara geldiði 2002’den 2010’a kadar en büyük desteði Batý dünyasýndan gördü. Batý medyasý Erdoðan’ý ‘Ortadoðu’nun lideri’ ilan ediyordu. Erdoðan gittiði her ülkede el üstünde tutuluyordu. AK Parti’nin özgürlükleri artýran, demokrasiyi geliþtiren icraatlarýndan dolayý, Batý medyasýnda neredeyse her gün destek ve övgü yazýlarý çýkýyordu.

“Türkiye artýk büyük ve etkin devlet. Obama’nýn geliþi de bunun bir göstergesi” diyordunuz. Ýki yýldýr Obama yüzünüze bakmýyor bu sefer de “Önemli iþler yapýyoruz, bizi kýskanýyorlar bu nedenle böyle davranýyorlar” diyorsunuz. Hangisi doðru?

Önemli ve iyi iþler yaptýðýnýz için mi Batý sizi el üstünde tuttu, destekledi, yoksa iyi iþler yaptýðýnýz için düþman mý oldular?

Bu sorunun cevabý eminim içinde bulunduðunuz durumu daha da netleþtirecektir.

Hain saldýrýlar milletimizi asla pes ettiremez. Güzel ülkemiz, her alanda parlayan yýldýz olacak.  Bunun gerçekleþmesinden korkanlar, bunu engellemek isteyenler, geçmiþte de oldu. Bugün de var. Yarýnda olacak. Bize düþen, birliðimizi korumaktýr. Bize düþen, bizi yýkmak, bölmek durdurmak isteyenlere karþý tek yürek olmaktýr.

Bu tür karanlýk planlarla ülkemizi karýþtýrmak isteyenler kirli emellerine hiçbir zaman ulaþamayacaktýr. Milletimiz sahip olduðu saðduyu ile bu hain planlarý her zaman boþa çýkarmayý bilmiþtir. En büyük temennimiz bu alçak saldýrýnýn tüm yönleriyle aydýnlatýlmasý, faillerinin yakalanmasý ve arkasýndaki karanlýk güçlerin ortaya çýkarýlmasýdýr.

Türkiye 2002’den bu yana bir siyasi istikrar sorunu yaþamýyor. Tam 15 yýldýr Türkiye’nin tanýklýk ettiði siyasi istikrar karizmatik bir liderin siyasi becerisine baðlý olarak vücut bulan ve bu yönüyle istisna teþkil eden bir durum. Bu istisnai dönemde vesayetçi siyasi ortamýn zayýflamasý, ekonomik büyümenin hýzlanmasý ve toplumsal refahýn da artmasýyla ülkede bir bahar havasý yaþandý.

Böylesi bir ortamda dýþ güçler geleneksel araçlarla Türkiye iç siyasetini þekillendiremediler.

Geçmiþte olduðu gibi kendilerine konforlu bir alan bulamadýlar. Devletteki, medyadaki, iþ dünyasýndaki ve siyasetteki iþbirlikçilerini harekete geçirerek sonuç alamadýlar.

2013’ten itibaren yeni yöntemler denediler.

Her zaman olduðu gibi alçakça yalanlar eþliðinde:

“Çocuklarýmýzýn savaþlarda katledilmesini engellemek için hayýr. Cinsiyetçi, ýrkçý, kadýn düþmaný anayasaya hayýr / Türkiye’nin Libya, Irak ve Suriye’de yaþanan benzeri katliamlara sahne olmasýna dur demek için hayýr / Ülkenin tek kiþi tarafýndan savaþ hali, sýkýyönetim ve olaðanüstü hallerle yönetilmesine hayýr / Nasýl düþüneceðimize, neye inanýp inanmayacaðýmýza, yaþam tarzýmýn nasýl olacaðýna bir diktatörün karar vermesine hayýr”...

Buradaki yalanlar bir yana, bunlarý söyleyenler terör örgütü mensuplarý. Almanya’nýn göbeðinde terör örgütü PKK böyle propaganda yapýyor.

Dýþ güçler, dýþarýdaki ve içerideki þer odaklarý 16 Nisan’daki referandumdan hayýr çýkarmak için elinden geleni yapacaklar. Ancak bu milletin feraseti bir kez daha galip gelecek...

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 47647 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır