KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
AGD: Suriye’de insanlýk dramý yaþanýyor Avrupa devletleri seyirci kalýyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
AGD: Suriye’de insanlýk dramý yaþanýyor Avrupa devletleri seyirci kalýyor
2017-04-06 - 21:32
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 AGD: Suriye’de insanlýk dramý yaþanýyor Avrupa devletleri seyirci kalýyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Kars Þube Baþkaný Sabahattin Gül’ün Suriye’deki geliþmelerle ilgili basýn açýklamasý:

Suriye’de Mart 2011’de baþlayan savaþ yedinci yýlýna girdi. Yüreðimizi sýzlatan, endiþelerimizi artýran acý haberler gelmeye devam ediyor.  En son Ýdlib’in Han Þeyhun bölgesinde olanlar canýmýzý yaktý.

Küresel güçlerin karar vericileri ölümlerin bombardýmanla mý yoksa kimyasal saldýrýyla mý olduðunu konuþuyorlar.

Savaþ haritasýnýn editörleri klavye baþýnda el deðiþtiren bölgelerin renk deðiþimiyle meþguller.

Haber ajanslarý en sarsýcý fotoðraf karesini servis etmenin peþindeler.

Yedi yýldýr Suriye savaþýný, yetmiþ yýldýr Ýslam coðrafyasýnda olanlarý bazen seyreden bazen de tetikleyen Birleþmiþ Milletler acil toplanýyor.

Yetmiþ yýldýr Birleþmiþ Milletler toplanýyor ve bu zamana kadar, hak ve adalete dair, Müslümanlarýn lehine tek bir karar çýkmadý.

Irkçý emperyalizmi, Siyonizm’i, Büyük Ortadoðu Projesi’ni komplo teorileri kapsamýnda deðerlendiren çevreler Birleþmiþ Milletlerden çözüm bekliyor.

Bezirganlar dökülen kana, parçalanan bedenlere, yitip giden umutlara raðmen mezhepçilik büyütüyorlar.

Etnisite tutkunlarýnýn stratejisi ölenin diline, rengine, ýrkýna göre deðiþiyor. 

Basireti baðlanmýþ kadýn ve erkekler, silah ticaretinin en çok kazananlarýndan, ABD, Ýngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’den barýþa dair adým atmalarýný bekliyor.

ABD, AB, Ýngiltere ve Ýsrail’in kanatlarý altýnda geliþtirilen politikalarla akan kanýn durdurulacaðýný umanlar var.

Büyük Ýsrail’e giden yolda, ýsmarlama bir savaþ yüzünden, çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar ölüyor.  Alemlerin Rabbinden bir kurtarýcý isteyen kadýnlar ve zayýf býrakýlmýþ erkekler ölüyor.

Kendilerine Suriye’ye ateþ taþýma misyonu verilmiþ çevreler kabul etmek istemese bile, irili ufaklý silahlý gruplarýn yedi yýldýr savaþabilmesine destek veren güçler Suriye’yi merhametsiz ve vicdansýz bir kýyýma sürüklüyor.  Ýsrail’in varlýðý teminat altýna alýnýyor, geniþleyebilmesinin önü açýlýyor.

Halep’te, Ýdlib’de, El  Bab’da, Menbiç’de, Cereblus’da, Kobani’de, Kamýþlý’da, Rakka’da, Þam’da yaþanýlan acýlarýn Brüksel’de, Paris’te, Londra’da,  Washington’da, Tel Aviv’de planlandýðý görmezden geliniyor.

Stratejiler onlarýn, silahlar onlarýn, kararlar onlarýn; boðazýmýzda düðümlenen acýlar bizim, yitip giden canlar bizim, kaybolan umutlar bizim.

Þam’ýyla, Baðdat’ýyla, Tahran’ýyla, Kudüs’yle, Kahire’siyle, Ankara’sýyla, Beyrut’uyla,  Kabil’iyle, Riyad’ýyla bu coðrafya bizim.

Daha fazla insan ölmesin, þehirler yýkýlmasýn, acýlar büyümesin istiyorsak öncelikle emperyalist tuzaðý görmek gerekir.

ABD, AB, Ýngiltere ve Ýsrail ile birlikte hareket edilerek bir çözüme varýlamaz, bilmek gerekir

Birleþmiþ Milletlerden, NATO’dan ya da benzeri küresel oluþumlardan medet umarak akan kan durdurulamaz, anlamak gerekir.

Müslüman ülkelerin birbirini suçlamasýyla,  Müslümanlar arasýnda mezhep ya da etnisite kavgalarýyla da bir netice alýnamayacaktýr.

Konuþarak çözüm aramak yerine meselelerin kan dökerek çözülebileceðini düþünmek aymazlýktýr.

Suriye’de yedinci yýlýna giren savaþ, Afganistan’da, Irak’ta, Sudan’da, Libya’da, Yemen’de olup bitenlerden baðýmsýz deðildir.

Baþta Türkiye, Ýran, Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri olmak üzere, sürecin içerisinde olan tüm Ýslam Ülkeleri enerjilerini Müslümanlarýn birlikteliðine kullanmalýdýrlar.

Ankara, Baðdat, Þam ve Tahran,  barýþýn tesisi ve adalet ekseninde ortak bir gelecek için mutlaka bir birliktelik tesis etmelidirler.

Siyasetçiler, alimler, kanaat önderleri, düþünürler,  sivil toplum kuruluþlarýnýn öncüleri, yardým kuruluþlarý, akademisyenler, sanatçýlar, yazarlar barýþa aracýlýk eden kelimeleri taþýmalýdýrlar.

Bir sürecin nasýl baþladýðýný ve nereye doðru evrildiðini görmeden, günübirlik deðerlendirmeler yapmanýn, kin ve öfke ile hareket etmenin ya da hamasetin kimseye bir faydasýnýn olmadýðý görülmelidir.

Acý tasnifi yapýlmamalý, barýþ için, kanýn durmasý için, birlikte yaþayabilme ortamýnýn oluþturulmasý için samimi olunmalýdýr.

Irak’ý parçalayan, Suriye’yi karýþtýran elin Türkiye ile Ýran’ý da karýþtýrmanýn ve kapýþtýrmanýn peþinde olduðu görülmelidir, oyuna gelinmemelidir.

Kimsenin adil olmayan rejimleri ve yönetimleri savunduðu yoktur. Ancak kuklacýlarý görmezden gelip kuklalara tavýr alanlarýn da iplerinin kimin elinde olduðu bellidir.

Cepheleri ve çatýþmalarý artýrarak masum insanlarýn acýlarýný dindirmek mümkün olmayacaktýr.

Tüm Müslümanlar için tek çýkar yol Siyonizm’e ve oyunlarýna karþý birlik olmaktýr.

Cenab-ý Allah,  kalplerimizi yumuþatsýn, aramýzdaki husumetleri gidersin, yöneticilerimize  dirayet ve feraset versin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 31284 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır