KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Oðuz Güngör: 15 Temmuz’un Birinci Yýlý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Oðuz Güngör: 15 Temmuz’un Birinci Yýlý
2017-07-15 - 16:01
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Oðuz Güngör: 15 Temmuz’un Birinci Yýlý

Kars Ülkü Ocaklarý Baþkaný Oðuz Güngör; '15 temmuz 2016 hainlerin darbe giriþiminin birinci yýlýna iliþkin yazýlý bir basýn açýklamasý yaptý.

Güngör'ün Açýklamasý Þöyle:

"Bin yýldýr Türkleri Anadolu'dan atmanýn hayalini kuran haçlý zihniyetinin her türlü alçaklýðýný bertaraf eden Türk Milleti 15 Temmuz 2016 tarihinde bir kez daha kahramanlýðýný açýkça ortaya koymuþtur.

Meziyetiz haçlý zihniyetinin asýrlardýr ulaþamadýklarý emellerini elde etmek için en son baþvurduðu sinsi plan ise Türk Milleti'ni kendi topu ve tüfeðiyle vurarak hükümeti düþürmek, devleti ele geçirmek olmuþtur.

"Allah" ve "hizmet" diyerek yýllarca milletimizi aldatan, hak hukuk diyerek en büyük haksýzlýðý ve hukuksuzluðu yapan madalyonun öteki yüzünde ise þeytana kölelik eden tasmasý beynelmilel teröristlerin elinde olan hain bir grup, yýllarca yaptýklarý çalýþmalarla devletin tüm kademelerine sýzmýþtýr. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin milli iradesini hiçe sayarak demokrasinin ve cumhuriyetin temellerini yok etmeye çalýþmýþtýr.

Ancak Milletimizin boynuna yaðlý urgan geçirmek isteyen, bayraðýmýza ve hürriyet sevdamýza saygýsý olmayan bu þeytanlar topluluðu, Türk Milleti'nin baðýmsýzlýk ruhunu hesaba katmamýþtýr.

Milletimiz, milli iradenin tecelli ettiði Gazi Meclisimizi bombalayan, kahraman özel harekâtçýlarýmýzý ve milletimizi kurþunlayan, devlet büyüklerine suikast giriþimde bulunmaya çalýþanlara gereken cevabý vermiþtir.

Milletimizin son dönemlerde karþý karþýya kaldýðý ihanetlerin en haini ve acýmasýzý olan 15 Temmuz darbe giriþiminin birinci seneyi devriyesini yaþamaktayýz. 15 Temmuz darbe giriþiminde, milletimiz sadece bir darbeyi engellememiþ kendisini paryalaþtýrmak isteyen uluslararasý destekli ihanet þebekesine öyle sert bir tokat vurmuþtur ki, milletimiz üzerinde oynanan oyunlarýn asla tutmayacaðýný bir kez daha bütün dünyaya duyurmuþtur. Tüm dünya milletleri, Türk Milleti'nin cesaretini ve baðýmsýzlýða düþkünlüðünü bir kez daha idrak etmiþtir.

Milletimizin tarih boyunca sinesinden çýkarmýþ olduðu kahramanlar devletin en zor zamanlarýnda duruþlarý ve mücadeleleri ile milyonlara ilham vermiþlerdir. Þüphesiz 15 Temmuzun en büyük kahramanlarýndan birisi de Bilge Liderimiz Dr. DEVLET Bahçeli Beyefendidir.

Hiç bir siyasetçinin ortada olmadýðýnda, gökyüzünde jetlerin ve helikopter seslerinin yankýlandýðý, caddeleri tank paletlerinin dövdüðü bir zamanda Liderimiz Parti Genel Merkezimize teþrif ederek hükümetin ve devletinin yanýnda duracaðýný alçak darbe teþebbüsünün kabul edilemez bir gaflet senaryosu olduðunu hiç vakit kaybetmeden adeta haykýrmýþtýr.

Milletimizin refahý ve devletimizin bekasý için bu duruþun, haçlýlarýn karþýsýna dikilen Kýlýç Arslan’dan, Plevne’yi vermeyen Gazi Osman Paþadan, Samsun’a çýkan Mustafa Kemal Atatürk’ün duruþundan farký yoktur.

Çok eski tarihlerden 15 Temmuza kadar defalarca Fettullahçý Terör Örgütü ile ilgili uyarýlarda bulunan liderimiz dönemin hükümet yetkililerince hoca bozuntusu þeytan Fettullah Gülen’in avukatlýðý yapýlýrcasýna haksýz þekilde tepkilere maruz kalmýþtýr. Buna raðmen 15 Temmuz gecesi de “Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve Ben” ilkesinden vazgeçmeyerek kararlý duruþuyla hem milletimize hem de diðer siyasilere cesaret vermiþtir.

Bu duruþ ve cesaret bir kez daha tüm cihana göstermiþtir ki Türk Milletinin baðýmsýzlýðý hususunda en büyük teminat Milliyetçi-Ülkücü Harekettir. Milliyetçi Ülkücü hareket Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in izinde, Türk milletinin Kuvay-i Milliyesi ve çözülemez çelik zýrhý olduðunu gerekirse tüm cihana tekrar gösterecektir.. Bilinmesini isterim ki uluslararasý siyasi tezgâhlarýn tornalarýndan çýkma, böylesi alçak teþebbüslere asla geçit vermeyeceðiz. Bu minvalde her birimiz þehit olmak için kendimizi siper etmeye her daim hazýrýz.

Peygamber Ocaðý olarak adlandýrdýðýmýz, asýrlar boyunca büyük kahramanlýk hikâyeleri yazan, tüm dünyanýn korktuðu Þerefli Türk Ordusunun içerisinde dýþ mihraklarýn kuklasý olan bir grubun gerçekleþtirdiði giriþimi tüm askerlerimiz ve silahlý kuvvetlerimiz için genelleþtirmek ordu-millet kültürüne sahip olan milletimizin deðerlerine hakaret etmek olduðu unutulmamalýdýr. Anadolu’yu bize yurt yapan, Bursa’yý, Edirne’yi, Ýstanbul’u fetheden, Çanakkale’de imanlý göðsünü yedi düvele siper eden, milli mücadelede düþmaný denize döken bu ordudur.

15 Temmuzda Hasan Tahsinler Þehit Ömer Halisdemirler'in bedeninde adeta tekrar dirilmiþ Sakarya’dan Kocatepe’ye sel misali akanlarýn torunlarý bu defa ihanete karþý meydanlarý doldurmuþtur. Dün yedi düvel ve iþbirlikçilerine karþý istiklali için istikbalini hiçe sayan bu necip milletin mensuplarý ayný ruh ile bu gözü dönmüþ ihanet çetesine karþý bedenini siper etmiþ ama namusunu çiðnetmemiþtir. 15 Temmuz da bir kez daha görülmüþtür ki Türk Milleti kurmak için gazi olduðu cumhuriyetini yaþatmak için þehit olmaktan geri durmayacaktýr.

Fethullahçý Terör Örgütüne karþý çok eski tarihlerden beri mesafeli ve karþý duruþ sergilemiþ olan Ülkücü Hareket ve Ülkü Ocaklarý, 15 Temmuz 2016 gecesinde de bu ihanet çetesinin karþýsýnda milletimizin yanýnda yer almýþtýr. Ülkü Ocaklarý olarak cunta giriþiminden günümüze kadar geçen süreçte devletimizin temellerine ve milletimizin iradesine zarar vermeye çalýþan mezkûr terör örgütünün iþine yarayacak her türlü eyleme karþý olduðumuzu ve olmaya devam edeceðimizi bir kez daha duyurmak isteriz. Rahmetli Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ’in “En kötü demokrasi, en iyi darbe idaresinden daha evladýr” sözü bizim temel düsturlarýmýzdan birisidir.

Ümit ediyoruz ki bu hain darbe giriþimine teþebbüs eden, milletine kurþun sýkan, meclisini bombalayan tüm hainlerden gereken hesap sorulacak ve böylesi bir harekete bir daha kimse cesaret edemeyecektir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, bu alçak darbe giriþimine karþý dünyada bir örneði daha görülmemiþ gözü karalýlýkla karþý koyan, kahramanlýk destaný yazan yüce Türk milletine þükranlarýmýzý arz ediyor, þehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize saðlýk dileyerek hepsini ayrý ayrý minnetle anýyoruz." dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4519 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır