KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Arslan: 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak gerekiyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Arslan: 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak gerekiyor
2017-07-17 - 15:38
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bakan Arslan: 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak gerekiyor

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, dün yayýmlanan Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) iliþkin, "Dün de bu hainlerle birlikte hareket eden binlerce kiþi ihraç edildi, kýyamet koparýlýyor. Bütün dünya 15 Temmuz’da saðýrken, görmüyorken ne oldu da onlarýn arkasýnda duruyor? Kusura bakmasýnlar, bizim canýmýza, ülkemize kast edenlere ‘aferin’ diyecek halimiz yok. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceðiz." dedi.

Anadolu Ajansý foto muhabirleri ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneði üyelerine ait eserlerden oluþan 15 Temmuz Fotoðraf Sergisi, TCDD Ankara Garý'nda izlenime açýldý.

Bakan Arslan, açýlýþta yaptýðý konuþmada, Türk milletinin kahraman bir ecdadýn evladý olduðunu 15 Temmuz gecesi herkese ispat ettiðini, bunun unutulmamasý ve unutturulmamasý gerektiðini söyledi.

Vatandaþlarýn gösterdiði cesaretin darbe giriþiminin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýný saðladýðýný belirten Arslan, þöyle devam etti:

"Allah milletimizden razý olsun, liderinin, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve onun ekip arkadaþlarýnýn, Baþbakanýnýn çaðrýsýna bu millet 81 ilde karþýlýk verdi. Elbette ki, Ankara ve Ýstanbul ayrýcalýklý þehirler. Onlar, Ankara ve Ýstanbul'u ele geçirince tüm Türkiye'yi ele geçireceklerini zannediyorlardý. Bu millet o gün millet olma þuuruyla meydanlara indi ve herkese 'Ben nasýl bir neslin torunu olduðumu ve geleceðe nasýl bir Türkiye býrakmam gerektiðini de biliyorum.' dedi. Elbette ki 250 þehidimizi rahmetle, minnetle ve saygýyla anýyoruz ama biliyoruz ki bugün de bu ülkenin bekasý, istikbali, istiklali için milletimiz silahlý kuvvetleri, emniyet güçleriyle, silahlý korucularýyla her gün ama her gün þehadet þerbeti içmeye hazýr."

Arslan, 15 Temmuz gecesi þehit olamadýðý için hayýflanan vatandaþlarýn bulunduðunu dile getirerek, dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir feraset ve kahramanlýðýn bulunmadýðýný söyledi.

 15 Temmuz'un unutulmamasý ve unutturulmamasý gerektiðini yineleyen Arslan, þöyle konuþtu:

"Çünkü bu ülkenin geliþmesinin, büyümesinin karþýsýnda durup birilerini maþa olarak kullanmak isteyenler hep olacak. Ne yazýk ki içimizden de olsa hainlerin çýkabildiðini, özellikle de kutsalýmýzý kullanarak çýkabildiðini gördük. Ýslam bayraktarlýðý adý altýnda dinle hiçbir ilgisi olmayan mecralarý kullanarak bu milleti kandýrmaya çalýþanlar çýktý. Daha da kötüsü 'peygamber ocaðýnýn', 'kutsal üniformanýn' içine girip bu ülkeye hainlik yapanlarýn çýkabildiðini gördük. O yüzden unutmamak ve unutturmamak lazým ki, üst akýl, dýþ güçler benzer hainleri maþa olarak kullanmak istediðinde bu necip millet tekrar, geçmiþte, 15 Temmuz'da olduðu gibi o kahramanlýðýyla, millet olma þuuruyla meydanlara insin."

"15 yaþýnda gençler göðsünü siper etti"

Bakan Arslan, "Gençlerin apolitik olduðu ve bu ülkenin deðerlerinden yoksun yetiþtiði" yönündeki söylemleri eleþtirerek, o gece 15 yaþýndaki gençlerin dedeleri ve nineleriyle birlikte meydanlara çýkýp, kahramanca göðüslerini helikopterlere, silahlara siper ettiklerini belirtti.

Arslan, darbe giriþiminin ardýndan birçok önemli projenin hýz kesmeden devam ettiðini ve vatandaþlarýn hizmetine sunulduðunu hatýrlattý.

"Mahkemelerde þaklabanlýk yapýyorlar"

Arslan, Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yargýlandýklarý mahkemelerdeki tavýrlarýna iliþkin, "Mahkemelerde bir sürü þaklabanlýk yapýyorlar ve millet bunu hayretle karþýlýyor. Doðrusu ben hayretle karþýlamýyorum. 'Ülkenin geleceðini düþünüyorum' adý altýnda 15 Temmuz'da, 17-25 Aralýk'ta bu milletle ilgili her türlü hainliði düþünenlerin mahkemelerde inkar politikasý gütmesini doðrusu sürpriz olarak görmüyorum. Bunlarýn kendi emelleri, maþalýk ettiklerinin emelleri uðruna her türlü yalana, hileye, desiseye baþvurduklarýný unutmamamýz gerekiyor." dedi.

Bakan Arslan, FETÖ ile mücadelenin devam ettiðini vurgulayarak, þunlarý kaydetti:

"Dün de bu hainlerle birlikte hareket eden binlerce kiþi ihraç edildi, kýyamet koparýlýyor. Bütün dünya 15 Temmuz'da saðýrken, görmüyorken ne oldu da onlarýn arkasýnda duruyor? Kusura bakmasýnlar, bizim canýmýza, ülkemize kast edenlere 'aferin' diyecek halimiz yok. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceðiz. Cumhurbaþkanýmýz da söylüyorlar. Ýçimizde bir tane hain, terörist kalmayýncaya kadar bu necip millet de, bu milletin temsilcileri de bu mücadeleye devam edecek."

Konuþmalarýn ardýndan Bakan Arslan ile Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek serginin açýlýþýný yaptýlar, fotoðraflarý incelediler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 270 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır