KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Zülküf Kop, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Zülküf Kop, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý
2017-09-11 - 17:51
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Zülküf Kop, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý

Kars’ýn genç iþadamlarýndan Ýnþaat Mühendisi Zülküf Kop, 7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyeliði seçimlerinin Kars tüccar , sanayici ve iþadamlarýna hayýrlý olmasýný dileyerek yönetim kurulu baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý.

2000 yýlýnda  üniversite mezuniyetinin ardýndan serbest mühendislikle  ticarete  baþlayan Zülküf Kop þu açýklamalarda bulundu:

“ Üniversite eðitiminin ardýndan ticarete atýldýðým zaman maddi olarak geçmiþten gelen bir sermaye birikimi olmadýðý gibi ticaretin içinde olan bir aileden de gelmemenin getirdiði ürkeklikle elimde olan, tek ve en kuvvetli argüman “dürüstlükle beraber , ne yaparsam yapayým en iyisini yapmaya çalýþacaðýma olan inancým ve bu inancýma doðru sarsýlmaz bir iradenin varlýðýydý”. Baþladýðým günden bu güne herkesin hakkýna hukukuna saygý duyarak yürüttüðüm ticari hayatým neticesinde þehrimizin deðerli tüccar  , esnaf , idareci ve bil cümle yaþam paydaþlarýmýz nezdinde oluþan itibar için ne kadar minnet duysam azdýr.

Sýfýrdan baþlanmýþ , Tüccar ve Sanayici hemþerilerimizin meclisinin yönetim kurulu Baþkanlýðýna aday olabilme seviyesine ulaþabilmiþ olmak  heyecanýný hat safhada yaþýyor ve ayný zamanda gelinen, gelinecek mevki ve makamlarýn da geçici olduðuna inanýyorum. Bu inançla geçici olan mevkilerde verilmiþ olan görevlerin baþarýlý bir  þekilde yerine getirilip, zamaný gelince de o mevkiyi devredebilme olgunluðunun da taþýnmasý  inancýyla bu göreve hazýr olduðumu yineliyorum.

Benim derdim hiçbir þekilde herhangi bir koltuk sevdasý ve makam deðildir. Sadece ve sadece bulunulan  tüm görevlerin bir bayrak yarýþý edasýyla algýlanmasýna ve her zaman bayraðý daha ileriye taþýyabileceklerin olabileceðine inanan ve elindeki bayraðý yeni bir sinerjiye vermekten gocunmayan fertler olabilmenin gerektiðine inanmaktayým.7 Ekim deki seçimlerden alnýmýzýn akýyla çýkýp meclise girdiðim ve sonrasýnda da oluþan meclis üyelerinin gösterecekleri teveccüh doðrultusunda Yönetim Kurulu Baþkaný olduðum takdirde ; Þahsýma güvenenlerin güvenini zedeleyecek, Odamýzýn ve Tüccarlarýmýzýn haklarýný kötüye kullanacak  tek bir iþe imza atmayacaðýmý ; Esnaflarýmýzýn her kesimine eþit ve adil mesafede bulunarak hizmet  edeceðimi  belirtmek isterim.

Göreve layýk görüldüðüm takdirde tüccarlarýmýzýn tamamýna ulaþabilmenin yollarýný tüm meclis üyelerimizle beraber arayacaðýmýz bilinmelidir. Ýçinde bulunmaya aday  olduðumuz çatý tüm meslek gruplarýnýn temsil edildiði bir çatý dýr. ve her tüccar kime oy verdiði , vereceði sorgulanmadan bu çatý dan hizmet ve destek alabilmelidir , alacaktýr.

Odamýz üyesi Tüccar ve sanayici hemþerilerimin son derece duyarlý davranmalarýný ve de vatandaþlýk görevi olan oy verme haklarýný sonuna kadar takip etmelerini istiyor ve de bekliyorum.Her türlü ayrýmcýlýktan arýnmýþ ve tek gayesi tüccarýný ekonomik olarak bir adým daha ileriye taþýmak olan bir meclis oluþumunda katkýda bulunabilmek için mutlaka SAÐ DUYULU olunarak seçime iþtirak edilmesi beklentimdir.

Bir seçimi onurunuzla kazanabilirsiniz, onurunuzla kaybedebilirsiniz de. Önemli olan temel nokta onurlu bir duruþ tur ve  bu duruþun hem 7 ekimin akabinde  devam etmesi ve de ayný duruþun , baþarý elde edildiði taktirde 4 yýllýk görev süresinden sonra da devam etmesidir.

Onurlu bir süreç , adil ve temiz bir seçim olsun. Hak edenlerin , haksýzlýk etmeyenlerin , o koltuðun hakkýný bilgi, tecrübe ve onuruyla verenlerin kazanmasý dileklerimle Seçimimizin ve adaylýðýmýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor saygýlar sunuyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3200 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır