KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
‘Hak ettikleri cezayý en ideal þekilde alacaklardýr’
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
‘Hak ettikleri cezayý en ideal þekilde alacaklardýr’
2017-11-09 - 21:22
ANKARA
Facebook'ta Paylas

 ‘Hak ettikleri cezayý en ideal þekilde alacaklardýr’

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Gaziliðin ne demek olduðunu, þehitliðin ne demek olduðunu, ezanýn, bayraðýn, vatanýn, milletin, devletin ne anlama geldiðini anasýnýfý çaðýndan baþlayarak tüm çocuklarýmýza en güzel þekilde öðretmeliyiz. Aksi takdirde bu tür vandallýklarýn, bu tür cehaletlerin, bu tür ayýplarýn önüne geçemeyiz. Bu, hukuk meselesinden ziyade bir kültür meselesidir. Elbette Ankara’daki olayýn failleri hakkýnda gereken iþlemler yapýlýyor yapýlacak. Hak ettikleri cezayý da en ideal þekilde alacaklardýr. Ama biz çocuklarýmýza, gençlerimize, tüm topluma bu bilinci aþýlamazsak benzer ayýplarýn önüne geçemeyiz. Saldýrýya uðrayan gazilerimize ve yakýnlarýna ben tekrar geçmiþ olsun dileklerimi ifade ediyorum. Her fýrsatta þehit yakýnlarýmýzla ve gazilerimizle beraber olan bir Cumhurbaþkaný olarak, bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için her elimden geleni yapacaðýmý özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Muhtarlar Toplantýmýzýn 41’incisinde sizlerle birlikteyiz, 41 kere maþallah. 2015 yýlý 27 Ocak’ýnda baþlattýðýmýz buluþmalarýmýzda geldiðimiz bu seviyeye ben bir kez daha 41 kere maþallah geliyorum. Tüm muhtarlarýmýza ulaþana kadar inþallah bu programlarýmýzý sürdüreceðiz. Bugün de Ardahan, Bayburt, Bolu, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Niðde, Osmaniye, Sinop, Þýrnak, Trabzon, Uþak, Yozgat ve Zonguldak illerimizle biraradayýz. Siz kýymetli misafirlerimize tekrar hoþ geldiniz diyorum." dedi.

"2019 YILINDAKÝ SEÇÝMLERE YENÝ BÝR HEYECANLA, YENÝ BÝR ANLAYIÞLA GÝRECEÐÝMÝZE ÝNANIYORUM"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Ülkemize mahsus bir yönetim birimi olan muhtarlar 1830’lu yýllardan beri seçimle göreve gelirler, atanarak deðil. Ülkemizde gerçek anlamda demokrasi, iþte bu muhtarlýk seçimleriyle boy vermeye baþlamýþtýr. Diðer düzeylerdeki seçimler çok sonralarý yapýlmýþtýr. Zaten kelime kökeni olarak muhtar da seçme, tercih etme sözcüðünün ismi mefulüdür Arapçadan tevarüs ederek söylüyorum, yani seçilmiþ, tercih edilmiþ demektir. Hatta bu kavrama daha eski kaynaklarda 1360 yýlýnda yazýlmýþ Dâniþmendnâme’de rastlamak mümkündür. Dolayýsýyla ülkemizde muhtarlýklarý ve muhtarlarý görmezden gelerek hiçbir iþi hakkýyla baþarmak, hiçbir reformu güçlü bir þekilde hayata geçirmek mümkün deðildir. Biliyorsunuz Türkiye 2019 yýlýnda yeni bir yönetim sistemine geçiyor, buna hazýr mýyýz? 16 Nisan’da kabul edilen Anayasa deðiþikliðiyle milletimiz cumhurbaþkanlýðý hükümet sistemini onayladý, þimdi bu sistemin uygulamada nasýl iþleyeceði konusundaki hazýrlýklarý yürütüyoruz. Yeni yönetim sisteminde muhtarlarýmýzýn yine çok önemli bir görev üstleneceklerine inanýyorum. Artýk çoðunluðu köy statüsünden çýkýp mahalle statüsüne geçmiþ olan yerleþim birimlerimizde muhtarlarýmýzdan beklentimiz, sorumluluk alanlarýndaki yerleþim birimlerine her anlamda sahip çýkmalarýdýr. Mahalli idareler ve merkezi yönetim organlarýyla mahalle arasýndaki iliþki, hiç þüphesiz yine muhtarlarýmýz üzerinden yürüyecektir. Eksik olan kaldýrým taþýnýn takibinden, susuzluktan kuruyan aðacýn yeþertilmesine, kalemi-defteri olmayan öðrencinin ihtiyacýnýn karþýlanmasýndan yüreði yanan ananýn-babanýn tesellisine kadar hayatýn her alanýnda muhtarlarýmýzý görmemiz lazýmdýr. Köyden mahalle haline dönüþmek, bu tür görevleri ortadan kaldýrmaz, tam tersine daha fazla emek vermeyi, daha fazla gayret göstermeyi gerektirir. Tabii bu süreçte ülkemizin yaþadýðý geliþmeler, þehirlerimizdeki yerleþim birimlerimizde meydana gelen deðiþimlere uygun þekilde mahalle kavramýný da yeniden tarif etmemiz gerekiyor. Öyle 20 nüfuslu, 50 nüfuslu, 100 nüfuslu muhtarlýklar bizim hayalimizdeki hizmet birimleri olarak görev yapamaz. Belki mahallelerin teþkili için bir alt ve üst nüfus sýnýrý getirilebilir, bunu yapmamýz lazým. Maliyetleri artýrýyoruz, 50 nüfuslu muhtarlýk maliyeti artýrýr, 100 artýrýr, öyle mi? Bizim nüfus itibariyle sýnýrý yükseltip ve buralarda muhtarýn da hizmet verirken hem gücünü artýrmak, hem de oradaki hizmette kaliteyi artýrmasýna imkan hazýrlamamýz lazým. Böylece kimi yerlerde olduðu gibi muhtarlýklarýmýzý sadece bir mühürden ibaret yerler olmaktan çýkartýp etkin ve iþlevsel yönetim birimlerine dönüþtürebiliriz. Tüm bu meselelerin önümüzdeki süreçte ele alýnacaðýna ve 2019 yýlýndaki seçimlere yeni bir heyecanla, yeni bir anlayýþla gireceðimize inanýyorum." diye konuþtu.

"ÜLKEMÝZÝ 2023 HEDEFLERÝNE ULAÞTIRACAÐIZ"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Meclisimizden, Baþbakanlýðýmýzdan, Ýçiþleri Bakanlýðýmýzdan ve diðer ilgili birimlerimizden bu çalýþmalarý süratle baþlatýp neticelendirmelerini bekliyorum. Türkiye’nin kaybedecek tek bir dakikasý, tek bir günü yoktur. Geçmiþte kimi zaman hantallýktan, kimi zaman çekiþmelerden, kimi zaman iþ bilmezlikten çok zaman kaybettik. Son 15 yýlda ülkemiz her alanda ciddi bir derlenme, toparlanma, büyüme, geliþme kaydetti. Þimdi bunu çok daha büyük reformlarla taçlandýrma zamanýdýr. Muhtarlýklarýmýzý da bu sürecin dýþýnda görmüyoruz, býrakmýyoruz. Ýnþallah elbirliðiyle bu meselelerin de üstesinden gelecek, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaþtýracaðýz. Kardeþlerim; nadide güzelliklerin çoðunu baðrýnda toplayan bir vatana sahibiz. Her vilayetimiz bir baþka güzelliðe sahip. Binlerce yýldýr herkesin sahip olmak için can attýðý, can verdiði bir coðrafyada kurduðumuz son devletimizin 94. yýldönümünü geçtiðimiz haftalarda geride býraktýk. Tabii böyle kýymetli bir mücevhere sahip olmanýn bir bedeli var. Biz bu bedeli ecdadýmýzýn ayak bastýðý ilk günden beri hep ödedik, ödüyoruz. Bugün de vatanýmýzýn birliðini, milletimizin beraberliðini korumak için hep birlikte çalýþýyor, mücadele veriyoruz." dedi.

"SÝLAHLARI MÝLLETE ÇEVÝREN BU HAÝNLER TÜRKÝYE’YÝ TESLÝM ALACAKLARINI SANDILAR"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Bugün aramýzda Ardahan’dan Uþak’a, Sinop’tan Osmaniye’ye kadar ülkemizin dört bir yanýndan muhtarlarýmýz var. Türkiye’yi sevmek demek, 81 vilayetin ve 80 milyon vatandaþýmýzýn tamamýný þu yüreðe sýðdýrmak demektir, bunu yapacaðýz. Rahmetli Turgut Uyar bakýn ülkemizi ne güzel tarif ediyor: "Seni boydan boya sevmiþim, Ta Kars’a kadar Edirne’den. Topraðýný, taþýný, daðlarýný, Fýrsat buldukça öpmüþüm. Sen vatanimsin, ekmeðimsin benim." Sadece bu kadar da deðil, Türk milletin ferdi olmak demek, umudunu ve gözlerini bize dikmiþ yüzmilyonlarca kardeþimizi, dünyanýn tüm maðdurlarýný ve mazlumlarýný ayný yürekte buluþturmak demektir. Bunun için þair þöyle seslenir milletimizin gençlerine: "Delikanlým, iþaret aldýðýn gün atandan, Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkadan, Sana selam getirdim Ulubatlý Hasan’dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baþtasýn, Fatih’in Ýstanbul’u fethettiði yaþtasýn." Evet, ecdadýmýzdan devraldýðýmýz mirasý korumak ve daha ileriye taþýmak için verdiðimiz mücadelede karþýmýza kimin çýkacaðýný bilmez olduk. Yeri geldi darbeci, cuntacý kýlýðýnda karþýmýza çýktýlar; öyle mi? Yeri geldi vesayet, yeri geldi uluslararasý kuruluþ kisvesine büründüler, yeri geldi silahlý terörist, yeri geldi ekonomik tetikçi olarak görüntüler. Aslýnda hepsi de ayný prizmanýn birbirinin eþi olan farklý yüzleriydi. Amaç, bu ülkeye ve bu millete diz çöktürtmekti. 15 Temmuz ihaneti bu sinsi ihanetin, bu sinsi niyetin artýk gizlenemez, saklanamaz, üzeri örtülemez, tevil edilemez hali olarak karþýmýza çýktý. Atalarýmýz bak ne güzel söylüyor; hýrsýz içeriden olunca kapý kilit tutmaz. Bu alçak iþgal giriþiminde kullanýlan kuklalar maalesef içeridendi. Dýþarýndan olaný halletmek kolay, ama içeriden olunca iþ berbat. Devletin namuslarýna emanet ettiði silahlarý millete çeviren bu hainler Türkiye’yi teslim alacaklarýný sandýlar. Ama milletimiz daha tanklar köprüye çýktýðý, uçaklar alçaktan uçmaya baþladýðý anda meseleyi çözdü, hainleri teþhis etti, ayný anda da istiklaline ve istikbaline sahip çýkmak için harekete geçti. Yýllardýr ülkemize yönelik adý konmamýþ iþgal teþebbüslerini terörle mücadele adý altýnda takip eden milletimiz için bu ihanet adeta bardaðý taþýran son damla oldu. FETÖ ihanet çetesine ve arkasýndaki güçlere karþý baþlatýlan kýyam, milletimizin ayaklarýna vurulmak istenen prangalara karþý isyanýn adýdýr. Ben bu milletle iftihar ediyorum, bu milletin bir ferdi, bir evladý olmakla gurur duyuyorum. Bir asýr önce Çanakkale ve Kurtuluþ Savaþlarý’nda gördüðümüz ruhun o gece bir kez daha tüm Türkiye’yi sardýðýna þahit olduk. Bilhassa sýcak çatýþmalarýn yaþandýðý Ankara ve Ýstanbul’da tanklarýn, uçaklarýn, helikopterlerin, tüfeklerin karþýsýnda aslanlar misali dimdik duran vatandaþlarýmýzýn kahramanlýðýný anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Akif ne diyor: "Cehennem olsa gelen göðsümüzde söndürürüz, Bu yol ki Hakk yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düþer mi tek taþý sandýn harimi namusun? Meðerki harbe giden son nefer þehit olsun. Þu karþýmýzdaki mahþer kudursa, çýldýrsa, Denizler ordu, bulutlar donanma yaðdýrsa, Bu altýmýzdaki yerden bütün yanardaðlar Taþýp da kaplasa afaký bir kýzýl sarsa, Deðil mi cephemizin sinesinde iman bir; Sevinme bir, acý bir, gaye ayný, vicdan bir. Deðil mi ortada bir sine birdir vuran yürek yýlmaz, Cihan yýkýlsa emin ol bu cephe sarsýlmaz." dedi.

"PKK’YI NASIL ÝNÝNE KADAR SÜRÜYORSAK ÝZÝNÝ, BUNLARIN DA ÝZÝNÝ ÝNÝNE KADAR SÜRMEYE DEVAM EDECEÐÝZ"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Evet, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye kendilerine dökülün caddelere, meydanlara dediðimiz zaman hiç tereddüt etmediler, genci-yaþlýsý hep beraber meydanlara döküldüler ve onlarla meydanlarda buluþtuk. F-16 yukarýdan bomba yaðdýrýyordu, helikopterler bomba yaðdýrýyordu, tanklar benim halkýmýn üzerine geliyordu, ama halkým bunlarýn hiçbirinden yýlmadý, kaçmadý. 250 þehidimiz oldu, 2193 gazimiz oldu, ama onlar geri adým atmadýlar, üzerine üzerine gittiler, ölümüne ölümüne gittiler, çünkü onlar biliyordu ki biz yokluða gitmiyoruz, biz yok olmaya gitmiyoruz, onlar biliyorlardý ki biz þahadete gidiyoruz ve onlar þahadete gülerek gittiler. Ne mutlu bu millete, ne mutlu bu milletin annelerine, babalarýna. Hamdolsun, ertesi gün akþam olmadan bu ihanet giriþimi bastýrýldý, Türkiye geleceðine çok daha güvenle bakan, eskisinden çok daha güçlü, çok daha azimli bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Peki, FETÖ denilen alçaðýn arkasýndan giden kullarý, onlar neredeler? Ýþte bir kýsmý þu anda cezaevinde, bir kýsmý yurt dýþýna kaçtý öyle veya böyle, ama Pensilvanya’daki oradan ayrýlamýyor. O nereye sýðýndý? O da Amerika’ya sýðýndý. Ta 99 yýlýndan beri kendisine ayrýlmýþ olan bir yerde, 400 dönümlük arazide orada kendi adeta köleleriyle beraber orada yaþýyor. Nereye kadar yaþayacaksýn, nereye kadar? Er veya geç hak yerini bulacaktýr, çünkü çok mazlumun ahýný aldýn. Alma mazlumun ahýný, çýkar aheste aheste, bu çýkacak. Seninle beraber bu zulme ortak olanlar da bunun hesabýný verecekler. Onun için de biz PKK’yý nasýl inine kadar sürüyorsak izini, bunlarýn da izini inine kadar sürmeye devam edeceðiz." diye konuþtu.

"BU, HUKUK MESELESÝNDEN ZÝYADE BÝR KÜLTÜR MESELESÝDÝR"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Ülkemize diz çöktürmek için baþlatýlan bir saldýrý, ülkemizi þaha kaldýran bir diriliþe ne oldu? Vesile oldu. Böyle bir milletin evladý olmak hakikaten bir iftihar vesilesidir, Rabbime hamd ediyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatlarýný kaybeden þehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sýhhat ve afiyet diliyorum. Bu vesileyle, geçtiðimiz hafta Ankara’da gazilerimize ve ailelerine yapýlan saldýrýyla ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Þehit yakýnlarýmýz ve gazilerimiz, 80 milyon vatandaþýmýzýn tamamýnýn namusuna emanet edilmiþ yadigarlardýr. Ülkesinin ve milletinin özgürlüðü, geleceði, korunmasý için gözünü kýrpmadan ölümün üzerine giden kimi þehit, kimi gazi olarak bu mücadeleden çýkan insanlarý baþýmýzýn üzerinde taþýsak yeridir. Gazisine saldýran, þehit yakýnýna terbiyesizlik eden bu þehir magandalarý, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasýl barýnabildiðini ellerimizi baþýmýzýn arasýna alýp düþünmemiz, sorgulamamýz lazým. Çünkü tek tük de olsa benzer hadiselerin daha önce yaþandýðýný biliyoruz. Demek ki bir yerlerde eksiðimiz var, hatta belki yanlýþýmýz var. Gaziliðin ne demek olduðunu, þehitliðin ne demek olduðunu, ezanýn, bayraðýn, vatanýn, milletin, devletin ne anlama geldiðini anasýnýfý çaðýndan baþlayarak tüm çocuklarýmýza en güzel þekilde öðretmeliyiz. Aksi takdirde bu tür vandallýklarýn, bu tür cehaletlerin, bu tür ayýplarýn önüne geçemeyiz. Bu, hukuk meselesinden ziyade bir kültür meselesidir. Elbette Ankara’daki olayýn failleri hakkýnda gereken iþlemler yapýlýyor yapýlacak. Hak ettikleri cezayý da en ideal þekilde alacaklardýr. Ama biz çocuklarýmýza, gençlerimize, tüm topluma bu bilinci aþýlamazsak benzer ayýplarýn önüne geçemeyiz. Saldýrýya uðrayan gazilerimize ve yakýnlarýna ben tekrar geçmiþ olsun dileklerimi ifade ediyorum. Her fýrsatta þehit yakýnlarýmýzla ve gazilerimizle beraber olan bir Cumhurbaþkaný olarak, bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için her elimden geleni yapacaðýmý özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

"FETÖ ÝHANET ÇETESÝYLE BÝRLÝKTE HAREKET EDENLER, ELBETTE BUNUN HESABINI VERMEK DURUMUNDADIR"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Kardeþlerim, insanlar terör örgütleri için sadece bir sarf malzemesidir. Terör örgütleri de, kendilerini kullanan güçler için birer sarf malzemesinden ibarettir. Raf ömürlerini tamamlayýnca hemen çöpe atýlýrlar. FETÖ’nün durumu da aynýdýr, onun da kimin sarf malzemesi olduðunu ben açýklamayacaðým, benim milletim zaten aklýselimiyle onlarýn kimin sarf malzemesi olduðunu bilirler. Bu örgüt 40 yýl boyunca eðitim diyerek, hizmet diyerek, himmet diyerek devþirdiði insan kaynaðýný kendi amaçlarý, daha doðrusu kendisine verilen görevler için birer araç, birer malzeme olarak görmüþ ve kullanmýþtýr. Darbe giriþiminden çok önce bu yapý için ne diyorlardý, hep söyledim bunu; tabaný ibadet, ortasý ticaret, tavaný ihanet teþhisinde bulunmuþtum. Ve FETÖ’nün bir illegal örgüt olduðunu ilan etmiþtim. Hatta 2010’dan itibaren meydanlarda hep söyledim, hep söyledim, kimse bahane uydurmasýn; çocuklarýnýzý bunlarýn okullarýndan alýn, bunlarýn bankasýnda-bankalarýnda paralarýnýz varsa paralarýnýzý alýn. Sanki biz bunlarý dememiþiz gibi, arabasýný satýp o bankaya yatýran, evini satýp o bankaya yatýran, elinde, yastýðýnýn altýnda ne var ne yok oraya götürüp yatýranlar vardý. Þimdi gelip, e bilmiyorduk… Ya bunca zaman bunlarý söyledik, bilsen ne olur-bilmesen ne olur artýk. Bu kadar söyledikten sonra sen bunu yaparsan, hukukta bir kaide var biliyorsunuz, aslýnda onlarýn bunu da bilmesi gerekir, yani onu bilmemek mazeret deðil, ama biz meydanlarda söyledik ya, meydanlarda bunlarý baðýrdýk haykýrdýk. Bunlarýn ne olduðunu meydanlarda anlattýk. Her fýrsatta örgütün karanlýk ve kalleþ yüzünü anlattým, devlet içinde yuvalanan paralel bir çete olduklarýný da dile getirdim. Bununla kalmadýk, hangi sebeple olursa olsun bu örgüte sempati besleyen, yapýlarýnda yer alan, destek veren herkesi derhal iliþkilerini kesmeleri yönünde de açýkça da ikaz ettik. Biz bu ikazla hem insani, hem ahlaki görevimizi yerine getirmiþtik. Tabii bu çaðrýmýza uyarak örgütle iltisak ve irtibatýný kesenler bugün hayatlarýný sýkýntýsýz bir þekilde sürdürüyorlar. Ancak ikazýmýza ve yaþanan onca hadiseye raðmen FETÖ ihanet çetesiyle birlikte hareket edenler, elbette bunun hesabýný vermek durumundadýr. Bazýlarý ýsrarla bu meseleyi bizim þahsi hesaplaþmamýz gibi gösteriyor. Peki, soruyorum; þayet 15 Temmuz baþarýlý olsaydý ve Türkiye 81 vilayeti ve 80 milyon vatandaþýyla FETÖ’nün eline geçseydi halimiz nice olurdu? Öyle mi? Çanakkale’de baþaramadýklarýný, Sevr’de baþaramadýklarýný, Kurtuluþ Savaþýnda baþaramadýklarýný 15 Temmuz’da baþarmýþ olmayacaklar mýydý? Ah deðerli kardeþlerim, o gece sevincinden çýðlýk çýðlýða birbirlerini arayanlarý biz biliyoruz. Ama biz bunlarý þimdilik televizyonlarda, þurada-burada paylaþmýyoruz. Ama uluslararasý toplantýlarda biz bunlarý birileriyle özel paylaþýyoruz. Kimse kimseyi aldatmasýn, biz kimin ne olduðunu gayet iyi biliriz. Ve bundan dolayýdýr ki Türkiye’de de bundan sonra çeþitli ülkelerin bazý insanlarýnýn burada rahatlýkla cirit atmalarýna biz de fýrsat vermeyeceðiz. Ne gerekiyorsa onu da yapacaðýz. Bu gerçekler bu kadar açýkça ortadayken biz nasýl ülkemizin ve milletimizin bekasýný tehdit eden böyle bir saldýrý karþýsýnda sessiz kalabilirdik, tepkisiz durabilirdik? Hiç kimse kusura bakmasýn, tüm ikazlara raðmen ýsrarla bir terör örgütünün yanýnda yer alan, örgüte destek veren, bunun bedelini ödemeyi göze alýyor demektir. Ayný durum PKK için de geçerlidir, DHKP-C için de geçerlidir, ayný durum DEAÞ için de geçerlidir, diðer terör örgütleri için de geçerlidir. Biz bu ülkeyi, bu milleti 1 dolara satan, çukur eylemleriyle bölmeye çalýþan þerefsizlerin emir aldýklarý yerlere boyun eðmedik, eðmeyeceðiz. Çünkü biz Ýstiklal Marþýmýzý sadece bir þiir olarak görmüyor, her kelimesini, her satýrýný kanýmýz pahasýna uymamýz gereken bir emir telakki ediyoruz. Ne diyor orada Akif: Arkadaþ! Yurduma alçaklarý uðratma sakýn, Siper et gövdeni, dursun bu hayâsýzca akýn. Doðacaktýr sana vadettiði günler Hakk’ýn, Kim bilir, belki yarýn belki yarýndan da yakýn."  Evet, yurdumuzu alçaklara uðratmadýk, uðratmayacaðýz. Bu alçaklarýn yanlarýnda yer alanlarý da affetmedik, affetmeyeceðiz. FETÖ’süyle, PKK’sýyla, diðer terör örgütleriyle bu ülkenin, bu milletin geleceðine göz diken hiç kimseye acýyamayýz. Biliyoruz ki aksi takdirde kendimiz acýnacak duruma düþeriz. Biliyoruz ki o þehadet makamýnda olanlar bizi affetmez. Þöyle kafamýzý kaldýrýp çevremize bir bakalým, özgürlüðünü kaybedip de izzetini, onurunu, haysiyetini muhafaza etmiþ hangi millet var? Hiç kimse Türk milletini böyle bir duruma Allah’ýn izniyle düþüremeyecek." diye konuþtu.

"DÝKTATÖRLÜÐÜN OLDUÐU BÝR YERDE SEN ÖYLE KONUÞAMAZSIN"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Bizim milletimize sözümüz var ya; gerekirse baþ vereceðiz, ama asla baþ eðmeyeceðiz, bu da böyle biline. Kardeþlerim; ülkemizin içinden geçtiði kritik süreçte herkesin siyaset ve partiler üstü hareket etmesi, milli bir duruþ sergilemesi gerekiyor. Türkiye böylesine büyük badirelerle boðuþurken yanýmýzda yer alan, desteðini bizden esirgemeyen herkese teþekkür ediyorum. Özellikle MHP’nin ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taþýyan konularda yanýmýzda yer almasýný takdirle ve memnuniyetle karþýlýyorum. Buna karþýlýk Ana Muhalefet Partisi’nin tutarsýz, temelsiz, fýrsatçý, her türlü kavramý ve deðeri istismar eden, bunlarla kalmayýp FETÖ’den PKK’ya tüm terör örgütlerinin borazanlýðýný yapan tavrý karþýsýnda üzüntümü de ifade etmek isterim. Daha da öte kalkýp þahsýmý faþist ve diktatörlükle tavsif eden bu zihniyeti ben halkýma özellikle havale ediyorum. Eðer bu ülkede þahsým veya bir diktatörlük olsaydý, sen kalkýp da ne Tekirdað’ýn meydanýnda öyle konuþabilirdin, adamý alýr götürürlerdi, hiç þakasý yok. Diktatörlüðün olduðu bir yerde sen öyle konuþamazsýn. Ne senin Genel Baþkanýn öyle konuþabilir, ne de sen öyle konuþabilirdin. Faþist bir sistemin içerisinde bunlara yer yok. Bunlar özgürlük zemininde bunlarý bu kadar rahat konuþabiliyorlar. Gerçek manada bir demokrasinin olduðu Türkiye’de bunlarý bu kadar rahat konuþabiliyorlar. Ama bunlara bu demek ki bu gömlek çok geniþ geldi. Onun için 2019 büyük bir imtihan. Ben inanýyorum ki 2019’da Mart ve arkasýndan da Kasým seçimlerinde halkým bunlara gereken dersi gerektiði þekilde verecektir. Daha düne kadar FETÖ yapýlanmasý konusunda aðýzlarýna geleni söyleyenler, bugün baþýmýza FETÖ’nün en büyük yol arkadaþý kesildi. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onlar 17-25 Aralýk Emniyet-yargý darbe giriþimine kadar FETÖ’yü dini bir yapý, milletimizin deðerlerinin savunucusu bir cemaat sanýyorlar ve onun için karþý çýkýyorlardý. Sonra gördüler ki FETÖ’nün dinle, imanla, ezanla, bayrakla bir iliþkisi yok, tam tersine bu yapý deðerlerimize savaþ açanlarýn kullandýðý bir araç, iþte o zaman 180 derece çark ettiler. Hemen gidip gazetesine sahip çýktýlar, televizyonuna sahip çýktýlar. Meclis kürsüsünde grup toplantýlarýndaki söz haklarýný FETÖ’nün emrine sundular. 15 Temmuz’dan beri de FETÖ’nün uluslararasý alanda kendini ibra etmek için ihtiyacý olan hangi argüman, hangi söz, hangi iddia, hangi iftira, hangi senaryo varsa þimdi onu anlatýyorlar." dedi.

"HANÝ DARBE OLDUÐU ZAMAN TANKIN ÜZERÝNE ÝLK ÇIKACAK OLAN SENDÝN?"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "En son 15 Temmuz’a ne dediler? Kontrollü darbe giriþimi diyecek, tiyatro diyecek, senaryo diyecek kadar alçaldýlar. Bu nasýl kontrollü darbe? Madem kontrollü darbeydi, niye o zaman Yeþilköy’de orada gidip de oturuverdin. Tankýn oradan beklemesini niye bekledin, onlarla niye gidip anlaþtýn? Onlarla anlaþtýktan sonra Bakýrköy Belediyesi’ne gidip Belediye Baþkanýnýn kahvesini niye yudumladýn? Eðer bir kontrollü darbe varsa, kontrollü darbenin, o senaryonun aktrislerinden birisi veya artistlerinden birisi sensin. Niye? O tankýn baþýndakiler sana yol verdiler, onlar çekildiler ve sen ondan sonra Bakýrköy’e arabanla gittin. Hani darbe olduðu zaman tankýn üzerine ilk çýkacak olan sendin? Televizyon programý var, radyo programý var. Hani sen çýkardýn, ne oldu? Sana kaçmak yakýþýr, kaçmak, sen çýkamazsýn. O gün de sana yakýþaný yaptýn. Bu yiðit iþidir, er iþidir, sende o yürek yok. Kürekçibaþý olmak baþka þey, yürek sahibi olmak baþka þey. Þaþýrmadýk, ama üzüldük. 7 Aðustos’a davet ettim, önce gelmeyeceðini bildirdi Yenikapý’ya. Sonra baský baský baský yaptýlar, baský yapýnca Yenikapý Meydanýna geldi ve Yenikapý’dan sonra o gün orada bir baþka konuþtu, ama ardýndan hemen malum çarkçýya, yine çark etti. Ana Muhalefet sýfatýný taþýyan bu partinin içine düþtüðü durum bu kadarla da kalmýyor. Milletimizin deðerleriyle baðlarý öylesine kopmuþ durumda ki þu anda aramýzdaki temsilcilerinin de bulunduðu bir büyükþehrimizde CHP’li ilçe belediyesi mahalle komiteleri için yapýlacak seçimde beþte 1 oranýnda, düþünün ya, eþcinsel kotasý koyabiliyor, Allah þaþýrtmasýn, þu hale bak ya. Bir partide ölçü kalmayýnca, muvazene kaybolunca iþte böyle nereye savrulacaðý belli olmuyor. Varsýn bunlar böyle devam etsin, biz evvel Allah iþte… Þimdi biz bu partinin hangi söylediðini dikkate alalým, oturup konuþma deðer bulalým. Bizim terör örgütlerine yoldaþlýk yapanlarla, milletimizin deðerlerine savaþ açanlarla, ne söylediðinden, ne yaptýðýndan habersiz bulunanlarla iþimiz olmaz. Ahlaki deðerlere varýncaya kadar biz biz olacaðýz. “Ahlakýn izmihlali en müthiþ bir izmihlal; Ne millet kurtulur, zira ne milliyet, ne istiklal.ö Ahlak o kadar önemli. Onlarý her zaman olduðu gibi milletimize havale ediyoruz. En büyük er meydaný olan seçim sandýðýnda milletimiz kendilerine hak ettikleri dersi ben inanýyorum bir kez daha verecektir. Bizim biliyorsunuz Rabia’mýz var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millet, 80 milyon Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ýyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abhaza’sýyla, Boþnak’ýyla, Roman’ýyla vesaire, biz tek milletiz öyle mi? Biz yaratýlaný Yaratandan ötürü seviyoruz, öyle mi? Ve tek bayrak, bizim bayraðýmýz belli, þehidimizin kanýndan rengini alan, hilal baðýmsýzlýðýmýzýn ifadesi, yýldýz þehidimizin ta kendisi ve bundan baþka biz asla bayrak tanýmadýk, tanýmýyoruz. Öyle saðda-solda paçavralar falan… Bak artýk Türkiye’de barýnamýyorlar, þimdi gidip Berlin’in caddelerinde dolaþýyorlar, Paris’te, Avusturya’da, oralarda dolaþýyorlar. Avrupa Birliði’nde de güya malum örgüt terör örgütü olduðu için kabullenilmiyor. Nasýl geziyorlar? Polisin nezaretinde nasýl dolaþýyorlar? Devletin binalarýna bölücü örgütün baþýnýn posterlerini asýyorlar, nasýl asýyorlar? Bunlar birbiriyle danýþýklý dövüþ içerisindeler; hepsi hikaye. Biz bunlarýn ne olduðunu, kim olduðunu gayet iyi biliyoruz ve gereðini de gerektiði gibi yapýyoruz, yapacaðýz. Üç; bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr, toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr. Evet, bizim topraðýmýzýn uðrunda ölenler oldu, onun için 780 bin kilometrekareyi biz ne yaptýk? Vatan yaptýk, bizim vatanýmýz bu. Bu vatanda kimse operasyon yapamaz, yapmaya kalkanlarýn da baþýna baþýna ineriz. Ve dört; o da tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden baþka devletimiz yok. Öyle birileri yok paralel devletmiþ, yok þu devletmiþ, yok bu devletmiþ, geç o iþi geç. Ýþte bak, kimin hangi devletten yana olduðu belli. Neredesiniz?" dedi.

"KENDÝ GÜCÜMÜZÜN BÜYÜKLÜÐÜNE BAKARAK 2023’E DOÐRU KARARLILIKLA ÝNÞALLAH ÝLERLEYECEÐÝZ"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Onun için, bir olacaðýz, iri olacaðýz, diri olacaðýz, kardeþ olacaðýz, hep birlikte Türkiye olacaðýz. Hiç endiþe etmeyin, biz bugüne kadar hiçbir gücün karþýsýnda eðilmedik, Allah’ýn huzurunda rükuda eðilmekten baþka hiçbir gücün karþýsýnda eðilmedik, böyle geldik, böyle gidiyoruz. Rabbim son nefesimize kadar inþallah kendisinin huzurunda eðilmekten baþka hiçbir güce eðilmeyi bizlere nasip etmesin. Karþýmýzdaki meselelerin büyüklüðüne deðil kendi yüreðimizin büyüklüðüne, karþýmýzdaki düþmanlarýn gücüne deðil kendi gücümüzün büyüklüðüne bakarak 2023’e doðru kararlýlýkla inþallah ilerleyeceðiz. 2019 seçimleri bu bakýmdan büyük önem taþýyor. Muhtarlarýmýzdan ve tüm milletimizden bu seçimlerin gelecek çeyrek asrýmýzý, yarým asrýmýzý belirleyecek önemde olduðunun bilinciyle ben tercihlerinizi yapmanýzý sizlerden özellikle istirham ediyorum. Bunlarýn önüne inanýn 3 koyun katsanýz kaybedip gelirler. Bunlara bu ülke emanet edilir mi? Ýþte onun için 15 senede bizim neler yaptýðýmýzý ülkemizde biliyorsunuz. Eðitimde neler yaptýk, saðlýkta neler yaptýk, adalette neler yaptýk, emniyette neler yaptýk, ulaþýmda neler yaptýk, tarýmda neler yaptýk, enerjide neler yaptýk, dýþ politikada neler yapýyoruz, bunlarýn hepsini biliyorsunuz, daha neler yapacaðýz. Ýnþallah iþte denizlerin altýndan tünelleri yaptýk mý, üstünden elhamdülillah köprüleri yaptýk mý? Viyadüklerle yollarýmýzý birbirine baðladýk mý? Metrolarla birbirine baðladýk mý? Baðlamaya devam ediyoruz. 25 tane havalimaný 57 oldu be, ama bunlar ona da karþý çýkýyorlar. Þimdi Taksim’e Atatürk Kültür Merkezini, eskisi zaten harabeydi, depreme dayanaklýðý þusu-busu kalmadý, onu yýkýyoruz, onun yerine modern bir kültür merkezi yapýyoruz. Hemen o bir tane Mimar Mühendisler Odasý mý var, öyle bir þey, ona karþý çýkmýþ. Ya ne yaparsan yap, durdurmazsýn. Siz buraya da karþý çýktýnýz, biz yaptýk mý burayý? Yaptýk. Aðababalarýnýz bile buraya geldi mi? Geldi. Bak biz burada þimdi bu milletin gerçek evlatlarýyla beraber bu toplantýlarý yapýyoruz. Biz bu milletin gerçek sahipleriyle beraber burada toplanýyoruz. Ýþte geçen hafta biliyorsunuz 94. Kuruluþ Yýldönümünü kutladýk elhamdülillah, burasý bile almadý, o akþam 3 bine yakýn deðiþik milletimizin temsil gruplarý burada toplandý, sanatçýsýndan ilim adamlarýna, vatandaþýmýz, þehidi, gazisi hepsi sporcular hepsi, sanatçýlar hepsi burada toplandýlar. Niye? Nerede toplanacaklarýný biliyorlar da onun için. Onlarýn nasibi yok, nasip meselesi. Onun için bak þimdi hemen karþýmýzda caminin kýble tarafýnda þu anda orada çok amaçlý dev bir sergi alaný yapýlýyor. Ýnþallah orada ayný anda 450 muhtar toplanmayacak, ayýn anda 2 bin muhtar toplanacak. Hemen bana göre sað tarafta Cumhurbaþkanlýðý Kütüphanesini yapýyoruz, çok fazla sürmeyecek, yakýn bir zamanda inþallah orasý da bitiyor, 5 milyon kitap hacminde bir kütüphane, hem dijital, hem klasik ve 24 saat tüm gençliðimize, halkýmýza açýk bir kütüphane yapýyoruz. Niye? Biz millet için varýz. Bu milletin efendisi deðil, bu milletin hizmetkarýyýz biz, bunlarý yapýyoruz. Bunlar ülkemizde yok, böyle bir kütüphane yok, bugüne kadar gelenlerin hiçbirisi bunlarý yapmadý, þu anda biz yapýyoruz, ki bunlar basit þeyler ha. Dünyada 150 milyon cilt kitabý olan kütüphaneler var. Biz nerede kalmýþýz görüyorsunuz deðil mi? Ama bunlarý aþacaðýz, bunlarý da aþacaðýz, biz þu anda yol açýyoruz, inþallah arkamýzdan gelenler de evvel Allah bizi aþýp geçecekler. Evet, ben bu duygularla bir kez daha Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi’ni, bu gazi mekaný teþrifleriniz için her birinize ayrý ayrý þükranlarýmý sunuyorum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki kardeþlerime en kalbi muhabbetlerimi, selamlarýmý iletmenizi sizlerden rica ediyorum. " dedi.

(BA-BA-S) ANKARA (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 75 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır