KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Fen Lisesi “Atatürk Oratoryosu” Büyük Beðeni Topladý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Fen Lisesi “Atatürk Oratoryosu” Büyük Beðeni Topladý
2017-11-10 - 23:18
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Fen Lisesi “Atatürk Oratoryosu” Büyük Beðeni Topladý

KAFKAS HABER AJANSI / ÖZEL HABER

Kars Fen Lisesi Müdür Yardýmcýsý Hikmet Deprem, Türk dili ve edebiyatý öðretmenleri Sakine Güngör, Yusuf Ahmetoðlu ve Dudaðý Karakaþ yönetimindeki “Atatürk Oratoryosu” izleyiciler tarafýndan büyük bir beðeniyle izlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79’ncu yýldönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliðinde sahne alan Fen Lisesi’nin Oratoryo sunumu defalarca alkýþlandý. 

“ATATÜRK ORATORYOSU”NDA AÞAÐIDAKÝ ÖÐRENCÝLER GÖREV ALDI

Þevin Püren AYDIN               

Ilgýn Sedengül YILMAZ          

Yusuf KILIÇ                              

Þehla AKAR                             

Melek ALTAY                          

Esra SADAK                            

Ýpeknur ERDOÐDU               

Mümtaz TAÞKOLU                

Medine YILMAZ                    

Alper Bora ÇAÇA                   

Alptuð DURMUÞ                   

Efe ERGÝNSOY                        

Enes Ferruh KAYA           

Salih Emir CAN                     

Alican ÇOLAK                       

Emir GÖKÇE                          

Ahmet Selim YANDIM         

Meryem AYDIN                         

Zehranur Nagihan KIRTAY

Ayþe Dilan ZENCÝRKIRAN

Beyzanur KATIRCI

Yasemin  KORKMAZ

 Kars Fen Lisesi Öðretmen ve öðrencileri  “Atatürk Oratoryosu”nda aþaðýdaki metni sundular.

SOLO (ERKEK):

Dað baþýný efkâr almýþ

Gümüþ dere durmaz aðlar

Gözyaþýndan kana kesmiþ gözlerim

Ben aðlarým çayýr aðlar çimen aðlar

Aðlar aðlar cihan aðlar

Mýzýkalar iniler ýrlam ýrlam dövülür

Altmýþ üç ilimiz altmýþ üç yetim

Yýllar gelir geçer kuþlar gelir geçer

Her geçen seni bizden parça parça götürür

Mustafa’m Mustafa Kemal’im

KIZLAR KOROSU:

Bu toprak bizim yurdumuzdur

Deli gönül yücesine çýkar

Bir üveyik olur uçar gider

Ardahan’dan Edirne’ye

Edirne’den Ardahan’a kadar.

TÜM KORO:

Bir gün kara bulutlar göklerimize konaklamýþtý.

ERKEKLER KOROSU

Yaylýlar gelip geçiyordu güneyden,

 Örtük kara perdeler sallanýyordu.

 Utanýyordu Anadolu’dan gelip geçen,

 Milletin yüreði kan aðlýyordu.

SOLO(KIZ):

Vatanýn baðrýna düþman dayamýþ hançerini,

Yok mudur kurtaracak bahtý kara maderini?

SOLO ERKEK:

Askerler gelip geçiyordu güneyden,

 Yaralý, hasta, yorgun askerler.

 Akþam olmuþtu yurda toplanýyordu,

 Sað kalan yiðitler birer birer.

TÜRKÜ KIZ:

“Bu kýþlanýn kapýsýna,

Mail oldum yapýsýna,

Telli kurban baðlayayým,

Nazlý yarin kapýsýna”

SOLO KIZ:

 Analar haber soruyordu güneyden,

 Tarlalar kadar ýrmaklar kadar durgun analar

 Örtük kara perdeler sallanýyordu,

 Utanýyordu Anadolu’dan gelip geçen

KORO:TÜM

Amma kalanlar anayurtta toplanýyordu.

SOLO ERKEK:

 Gökyüzünde kara kara bulutlar

 Baþýmýza nerden geldiniz?

KORO:TÜM

Bizler konukseveriz ama

 Düþmanlarý sevmeyiz.

SOLO KIZ:

 Gökyüzünde kara kara bulutlar,

 Harmanlar çürüdü yüzünüzden,

 Sizinle görecek iþimiz yok,

 Gidin üstümüzden.

TÜM KORO:

Gökyüzünde kara kara bulutlar,

Hayýn mý hayýn

Birgün gelir hesabýný sorarýz

Buralarda durmayýn.

TÜRKÜ ERKEK

Çanakkale içinde vurdular beni,

Ölmeden mezara koydular beni,

Ooof gençliðim eyvah

Çanakkale içinde aynalý çarþý,

Anne ben gidiyom düþmana karþý,

Ooof gençliðim eyvah

SOLO(KIZ)

Ne bulutlar gitti, ne göklerden bir haber geldi.

 Bu sefer de millet padiþahlara seslendi.

SOLO ERKEK:

 Biz yoksul bir milletiz,

 Gözlerimizde solgun ýþýklar yanar.

 Nasýlsa yenilmiþiz bir kere,

 Ama uzun sürmez o kadar!

TÜM KORO:

 Bu toprak bizim yurdumuzdur,

 Deli gönül yücesine çýkar!

 Bir üveyik olur uçar gider,

 Ardahan’dan Edirne’ye

 Edirne ‘den Ardahan’a kadar.

TÜRKÜ KIZ:

Havada bulut yok bu ne dumandýr?

Mahlede ölüm yok bu ne figandýr?

Bu Yemen elleri ne de yamandýr

Ano Yemendir,gülü çemendir,

Giden gelmiyor, acep nedendir,

Burasý Huþ’tur yolu yokuþtur,

Giden gelmiyor, acep ne iþtir?

SOLO KIZ:

 Ne bulutlar gitti, ne padiþahlardan bir haber geldi,

 Kemal Paþa derler bir yiðit vardý,

Bu sefer de millet türkülerle

Kemal Paþa’ya haber saldý,

SOLO ERKEK:

Kemal Paþa, yenilmez yiðit, þanlý komutan!

 Savþa girer gibi yetiþ bize!

 Yetiþ bize çöllerde bile olsan!

TÜM KORO:

Ýnanç doldur, güç doldur içimize

Bin kere yurdumuzu kurtaran,

 Bir görseydin aðlardýn halimize.

SOLO(ERKEK)

 Kuþun kanadýnda türküler,

 Kemal Paþa’nýn gönlüne vardý.

Cevabýndan önce kendi geldi

SOLO(ERKEK):

“Vatanýn baðrýna düþman dayasýn hançerini

Bulunur kurtaracak bahtý kara maderini”

SOLO (KIZ):

Bir gemi yanaþtý Samsun’a sabaha karþý,

Selam durdu kayýðý, çaparý, takasý,

Selam durdu tayfasý.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasýndan bir duman,

 Duman deðildi bu,

 Memleketin uçup giden kaygýlarýydý.

Samsun Limaný’na bu gemiden atýlan,

 Demir deðil!

 Sarýlan anayurda

 Kemal Paþa ‘nýn kollarýydý.

Selam vererek Anadolu çocuklarýna,

 Çýkarken yüce komutan,

 Karadeniz’in halini görmeliydi.

TÜM KORO:

Kalktý ayaða ardý sýra baktý dalgalar,

 Kalktý takalar,

Ýzin verseydi Kemal Paþa,

 Ardýndan gürleyip giderlerdi,

 Erzurum’a kadar.

SOLO(ERKEK):

“Önsözüm

KIZLAR KOROSU:

Ýstiklal dir,

SOLO(ERKEK):

Son sözüm

TÜM KORO:

“Ya Ýstiklal,ya ölüm!”

SOLO ERKEK:

Bu ne inanç ki Kemal Paþa,

 Atýnýn teri kurumadan,

 Sürüp geldin yeni yeni savaþlarýn peþinde.

SOLO KIZ:

Bir selam gibi gitti Erzurum’a

 Bin selam gibi geldi Sivas’a Erzurum’dan.

 Daðlar alçaldý yol vermeye

 Temizlendi ýlkýmýndan karýndan.

SOLO ERKEK:

Analar bacýlar yola döküldü,

 Cephane taþýdý arkasýndan,

 Irmaklar suyundan faydalattý,

Aðaçlar dallarýndan

TÜM KORO:

Yer gök inledi bir yol daha,

 Kurtuluþ Savaþý’ndan.

SOLO(ERKEK):

“Siz orada düþmaný deðil,bir milletin makus tarihini yendiniz”

TÜM KORO:

 Bu vatan topraðýn kara baðrýnda

 Sýra daðlar gibi duranlarýndýr.

 Bir tarih boyunca onun uðrunda

 Kendini tarihe verenlerindir…

SOLO KIZ:

 Tutuþup kül olan ocaklarýndan,

Þahlanýp, köpüren ýrmaklarýndan,

 Hudutlarda gaza bayraklarýndan,

 Alnýna ýþýklar vuranlarýndýr…

SOLO ERKEK:

 Ardýna bakmadan yollara düþen,

Þimþek gibi çakan sel gibi coþan,

 Huduttan hududa yol bulup koþan,

 Cepheden cepheyi soranlarýndýr…

TÜM KORO:

Ýleri atýlýp sellercesine,

 Göðsünden vurulup tam ercesine,

 Bir gül bahçesine girercesine,

Þu kara topraða girenlerindir…

SOLO ERKEK

Biz biliriz bizim iþlerimizi

Ýþimiz kimseden sorulmamýþtýr.

 Kýlýçla, mýzrakla, topla, tüfekle

 Baþýmýz yere eðilmemiþtir.

SOLO KIZ

Kuzumuz var, yaylalarda meleþir,

 Çeþmemiz var, gece gündüz söyleþir,

 Yazýmýz var, pehlivanlar güreþir,

 Bu topraða kimse girememiþtir

TÜM KORO:

Davraný da deli gönül davraný!

Kemal Paþa dinlemiyor fermaný!

Anasý, bacýsý, kýzý, kýzaný.

Bizim millet gibi görülmemiþtir

KORO (ERKEKLER):

Bu ne inançtý ki, Gazi Paþa!

 Atýnýn teri kurumadan,

 Sürüp gittin yeni yeni savaþlarýn peþinden.

KORO (KIZLAR)

Sana borçluyuz ta derinden,

 Çünkü yurdumuzu sen kurtardýn!

 Hasta, yorgun düþmüþtük,

 Yaralarýmýzý iyice sardýn.

KORO (ERKEKLER):

 Yiðittin, inanç doluydun, yapýcýydýn,

 Sanatkârdýn, denizler kadar engin,

 Kimsenin görmediðini görürdü.

Sevgiyle bakan gözlerin.

SOLO(ERKEK)

Dedin ki: bu millet, bu büyük millet,

 Yüzyýllar boyunca geri kalmýþ,

Bu yurt, bu güzel yurt bizim yurdumuz,

 Her yanýndan yaralar almýþ.

SOLO(KIZ)

Dedin ki: bir güzel savaþmalý,

Kýrmak için yeniden,

 Bilgiyle, inançla, coþkunlukla,

 Öðün, çalýþ, güven!

SOLO(ERKEK)

Sana borçluyuz ta derinden!

 Iþýðýsýn bu yurdun

 Dilimizi, ulusallýðýmýzý ö?rettin bize,

 Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun.

SOLO(KIZ)

Hürriyeti sen yaydýn içimize,

 Halkçýyýz dedin halk içinden.

Ýnançla hür yetiÞtirdin bizi

 Sana borçluyuz ta derinden.

SOLO(ERKEK)

Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,

 Bu milleti temiz ellerin,

 Sana borçluyuz ta derinden,

 En büyüðü Mustafa Kemal’lerin

KORO (KIZLAR):

Davullar zurnalar döðende,

 Biz seni hatýrlarýz!

SOLO ERKEK

Binip trene gezende,

 Biz seni hatýrlarýz!

SOLO KIZ:

Önce adýný öðrenir çocuklarýmýz,

 Eli kalem tutup yazanda.

SOLO ERKEK:

Binler yaþa, yurdumuza hizmeti büyük!

 Kemal Paþa! Ölümsüz insan! þanlý Atatürk!

KORO (KIZLAR):

Ýstiklal güneþ gibi hür alnýmda parýldar

 Nabzýmda ateþ gibi fatihlerden bir kan var

 Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin

 Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyetin

KORO (ERKEKLER):

Ýnsanlýkla ün aldý tarihinde bu millet

 Atamdan eser kaldý ülkümüz Cumhuriyet

 Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin

 Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyetin

TÜM KORO :

Zaferlerle doldurdun ömrünü her cephede

 Sönmeyen ýþýk oldun þimdi Anýttepe’de

 Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin

 Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyetin

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 348 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır