KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
SERKA’dan Çaðrý Merkezi raporu - SERKA Çaðrý Merkezi haberleri
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
SERKA’dan Çaðrý Merkezi raporu - Serhat Kalkýnma Ajansý, Serhat illerinin altyapýsýnýn Çaðrý Merkezlerinin kurulmasýna uygun olduðunu açýkladý
2011-02-12 - 12:33
KARS
Facebook'ta Paylas

SERKA’dan Çaðrý Merkezi raporu 

Serhat Kalkýnma Ajansý, Serhat illerinin altyapýsýnýn Çaðrý Merkezlerinin kurulmasýna uygun olduðunu açýkladý
 
Aðrý, Ardahan, Iðdýr ve Kars’ta faaliyet gösteren Serhat Kalkýnma Ajansý (SERKA), dört ildeki teknoloji altyapýsý ile iþgücü kapasitesinin Çaðrý Merkezlerinin kurulmasýna uygun olduðunu açýkladý. SERKA’nýn hazýrladýðý raporda Serhat illerinin Çaðrý Merkezi üssü haline gelebileceðine dikkat çekildi.
 
Serhat Kalkýnma Ajansý, Lojistik Merkezle ilgili raporunun ardýndan bu kez Çaðrý Merkezi’yle ilgili 42 sayfalýk bir rapor hazýrladý. SERKA uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan “TRA2 Bölgesinin Kalkýnmasýnda Çaðrý Merkezi Fýrsatý” baþlýklý raporda, Serhat illerinin çaðrý merkezi üssü olabilecek teknolojik altyapý ve iþgücü kapasitesine sahip olduðu vurgulandý. Türkiye’deki çaðrý merkezlerinin mevcut durumunun detaylý bir þekilde incelendiði raporda, “çaðrý merkezi yatýrýmýný TRA2 Bölgesinde yapan yatýrýmcýnýn sürdürülebilir bir insan kaynaðýna sahip olmanýn yaný sýra büyük þehirlerin getirdiði trafik, kira, personel sirkülasyonu ve karþýlýðý alýnmayan eðitim masraflarý gibi maliyetlerden kurtulacaðý” ifade edildi. Raporda, Aðrý, Ardahan, Kars ve Iðdýr’ý kapsayan TRA2 bölgesinin çaðrý merkezi yatýrýmý için sahip olduðu potansiyeller þöyle sýralandý: “Bölgede çaðrý merkezinde çalýþmayý kalýcý bir iþ olarak görerek iþin servis kalitesinin sürekliliðini saðlayacak insan kaynaðýnýn yoðunluðu; bölgede yapýlacak yatýrýmlarda yüzde 30 maliyet avantajýnýn olmasý; TRA2 bölgesinin eðitimli genç nüfusa sahip olmasýna raðmen bölgedeki iþ imkanlarýnýn sýnýrlý olmasý; telekomünikasyon altyapýsýnýn uygunluðu, ulaþým probleminin olmamasý ve güvenli bir bölge olmasý.”
 
“BÖLGENÝN KALKINMASINA BÜYÜK KATKI SAÐLAYACAK”
Çaðrý merkezlerinin kurulmasýyla bölgenin sosyoekonomik kalkýnmýþlýk düzeyinin artacaðýna dikkat çekilen raporda, þu görüþlere yer verildi:
“TRA2 Bölgesinde yapýlacak çaðrý merkezi yatýrýmlarý; Bölgenin kalkýnmasýnda önemli bir fýrsat olarak görülmektedir. Çaðrý merkezlerinin kurulmasýyla Bölge, yetiþtirdiði eðitimli gençlerin istihdam edilebileceði yeni cazibe merkezlerine kavuþmuþ olacaktýr. Bu merkezlerin getireceði hareketlilik Bölgenin sosyo-ekonomik kalkýnmýþlýk düzeyini artýracaktýr. Çaðrý merkezi gibi insana dayalý bir sektörün yaratacaðý istihdam olanaklarý özellikle ofis ortamýnda çalýþma imkâný arayan vatandaþlar için iþ imkâný saðlayacaktýr. Böylelikle gençlerin il dýþýna olasý göçünün önüne geçilerek Bölgenin kalkýnmasýna katký saðlanacaktýr. Bölgede hizmet sektörü geliþecektir. Çaðrý merkezinde çalýþanlarýn ortak ilgi alanlarýna yönelik yapýlacak olan kafe, sinema, kütüphane, alýþveriþ merkezleri, dinlenme alanlarý da bölgenin sosyo-kültürel yapýsýna katký saðlayacaktýr.”
 
“FARKLI ALANLARDA ÝSTÝHDAM YARATACAK”
“Çaðrý merkezlerinde yoðun olarak telefon üzerinden çaðrý trafiði gerçekleþmektedir. Bu nedenle bölgeye yapýlacak çaðrý hacmi telekomünikasyon operatörleri için ilgi alaný olacak ve bölgenin telekomünikasyon altyapýsýnýn iyileþtirilmesi saðlanacaktýr. Çaðrý merkezlerine ek olarak insan yoðun olan doküman iþleme ve veri giriþi operasyonlarýnýn getirilmesiyle birlikte, bölge halkýna farklý alanlarda da iþ imkânlarý sunulabilecektir. Kurulacak çaðrý merkezi, bölgede konut, ulaþým, eðlence, kültürel faaliyetler, yiyecek içecek hizmetleri, taþýmacýlýk ve biliþim gibi sektörlerin geliþmesine katký saðlayacaktýr.”
 
Raporun sonuç kýsmýnda ise, bölge illerinin siyasi dinamiklerinin kendi siyasi fikirlerinden baðýmsýz olarak bir araya gelmeleri, kentlilik bilinciyle hareket ederek ortak bir sesle taleplerini dile getirmeleri gerektiði vurgulandý.
 
ÇAÐRI MERKEZÝ NEDÝR?
Çaðrý merkezleri müþteri sadakatini, müþteri iliþkilerini ve müþteri tatminini artýrmayý, korumayý ve geliþtirmeyi amaçlayan önemli merkezlerdir. Çaðrý merkezleri, kurumun kendisiyle temas etmesini istediði tüm taraflarýn (müþteriler, tedarikçiler, bayiler vs.) baþta telefon olmak üzere diðer tüm iletiþim yöntemlerini (web, faks, e-mail vs.) kullanarak etkileþim içinde olmasýný saðlayan iletiþim merkezleridir. Teknoloji geliþtikçe görev tanýmý ve sunduklarý hizmetleri deðiþen çaðrý merkezleri, rezervasyon merkezi, yardým masasý, bilgi hatlarý ve müþteri iliþkileri bölümlerini kapsayan birimlerden oluþur.
Çaðrý Merkezleri
1-Finans
2-Otomotiv
3-Perakende
4-Ýnternet
5-Medya
6-Ýnþaat
7-Gýda
8-Saðlýk
9-Turizm
10-Eðlence ve
11-Kamu kurum ve sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
 
ÇAÐRI MERKEZÝNDE KÝMLER ÇALIÞIR, YAPILAN ÝÞLER NELERDÝR?
Çaðrý merkezlerinde genellikle 18-34 yaþ arasý en az lise mezunu genç nüfus istihdam edilir. Son yýllarda Ulaþtýrma Bakanlýðý’nýn da teþvikleriyle engelli vatandaþlarýn da çaðrý merkezlerinde çalýþma oraný artmýþtýr. Çalýþanlarýnýn yüzde 70’ini kadýnlarýn oluþturduðu çaðrý merkezlerinde yapýlan iþin düzgün diksiyon ve esneklik gerektirmesi iþletmelerin kadýn iþ gücüne yönelik tercihlerinin nedenini ortaya koymaktadýr. Çaðrý merkezlerinde Müþteri Temsilcileri, Takým Liderleri, Denetleyiciler, Yöneticiler olmak üzere 4 ayrý çalýþan grubu mevcuttur.
(BA-BA-S) KARS (KHA)


 Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4158 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır