KuzeyDoða Derneði, Dünyada en baþarýlý ve yaratýcý beþ STK’dan biri oldu
Küresel Çevre Fonu (GEF) Dünyada en baþarýlý ve yaratýcý beþ STK’dan biri olarak Kars KuzeyDoða Derneði’ni seçti
14:37:00 2014-05-28

KuzeyDoða Derneði, Dünyada en baþarýlý ve yaratýcý beþ STK’dan biri oldu

Küresel Çevre Fonu (GEF) Dünyada en baþarýlý ve yaratýcý beþ STK’dan biri olarak Kars KuzeyDoða Derneði’ni seçti

Dünyanýn En Büyük Cevre Toplantýlarýndan Küresel Çevre Fonu (GEF) 5. Genel Kurulu’nda Türkiye’yi KuzeyDoða Derneði Temsil Ediyor.

Türkiye’nin Ýlk Yaban Hayatý Koridoru Projesi, davet edilen en baþarýlý ve yaratýcý beþ cevre projesinden biri oldu

183 ülkeden uluslararasý kurum, sivil toplum kurumlarý, devletler ve özel sektörün ortak faaliyeti sonucu 23 yýldýr 165 ülkede doða korumaya destek veren Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) Cancun, Meksika’da düzenlenen 5. Genel Kurul etkinliklerinde örnek olarak dünya çapýnda seçtiði 5 sivil toplum kurulusundan (STK) biri, Kars KuzeyDoða Derneði oldu. Türkiye’den tek STK katýlýmcýsý olarak yer aldýðý ve Genel Kurul çalýþmalarýna tüm masraflarý karþýlanarak davet edilen KuzeyDoða Dernegi’nin sergi alanýnda da Türkiye’nin Ýlk Yaban Hayatý Koridoru Projesi Posteri, KuzeyDoða Derneði çalýþmalarýný konu alan Türkiye’nin ilk National Geographic yaban hayati belgeseli “Boz Ayýnýn Ýzinde Sarýkamýþ” ve SGP Türkiye-COMDEKS Datça Proje tanýtým filmleri da katýlýmcýlara gösteriliyor.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafýndan Cancun, Meksika’da düzenlenen 5. Genel Kurul etkinlikleri kapsamýnda UNDP-GEF Küçük Destek Programý (SGP) tarafýndan düzenlenen özel oturumda, SGP tarafýndan destek saðlanan dünya çapýnda projeler arasýndan baþarýlý ve yaratýcý (innovative) beþ proje 26 Mayýs 2014 tarihinde sunuldu. KuzeyDoða Derneði tarafýndan yürütülen Yaban Hayatý Koridoru Projesi’nin Türkiye adýna yer aldýðý toplantýda Dernek Kýdemli Danýþmaný Murat Çevik tarafýndan yapýlan sunum ilgi ve beðeniyle izlendi. KuzeyDoða Genel Kurul paralel etkinlikleri ve Genel Kurul dýþýnda GEF Sivil Toplum Örgütleri Aðý (CSO) Forum’una katýlým saðlamakta.

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK 

 

Kaynak: KHA Bu haber  2095  kere okundu