Ermenilerden ASÝMDER'e iftira
Ermenilerden ASÝMDER’e iftira‏ - Iðdýr Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði (ASÝMDER) Baþkaný Göksel Gülbey, “Ermeniler þimdi de derneðimize iftira atmaya baþladýlar” dedi
17:22:00 2010-09-10

Ermenilerden ASÝMDER’e iftira‏ 

Iðdýr Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði (ASÝMDER) Baþkaný Göksel Gülbey, “Ermeniler þimdi de derneðimize iftira atmaya baþladýlar” dedi.
 
ASÝMDER Baþkaný Göksel Gülbey, “Ermenilerin 19 Eylül’de Akdamar Adasý’nda yapacaklarý ayin öncesi ortalýðý karýþtýrmak isteyen Ermeni diasporasý asýlsýz iftira dolu yalanlarla þimdi de derneðimize iftira atmaya baþladýlar.” diye konuþtu.
 
Gülbey, þöyle konuþtu:
“Rusya Ermenilerinin Yerkramas gazetesi internet sayfasýnýn bir Vanlý okurundan edindiði bilgiye göre “Türkiye Ýstihbarat Hizmetleri, Türk-Azerbaycan bir kuruluþ olan Iðdýr Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði’nin ayin günü bir provokasyon planlandýðý öðrenmiþtirler.” yönünde bir haber yaparak derneðimize iftira atmýþlardýr. Derneðimiz kanunlar çerçevesinde kurulmuþ yasal bir dernektir. Ermeni yalanlarýna karþý mücadelesini fikri ve hukuki çerçeve içerisinde yürütmektedir. Terör ve terör olaylarýyla yakýndan uzaktan hiçbir alakasý yoktur olamazda. Ermeni diasporasýnýn ortaya attýðý bu yalan ve iftirasýný kýnýyoruz. Her zaman oyun içinde oyun yapmaya alýþkýn olan Ermeni diasporasý bu haberiyle 19 Eylül’de Van’da yapýlacak ayinde bir tezgah yapma olay çýkarma provakasyon yapma giriþiminde olacaðýnýn sinyalini vermektedir. Dernek olarak buradan bütün yetkilileri uyarýyoruz. Ermenilerin yalan ve iftiralarýna karþý uyanýk olmaya Van’da yapacaklarý ayinde “provakasyon olabilir” mesajýna karþý duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Iðdýr’da bulunan derneðimizin Van ilinde yapýlacak olan bir ayinle baðdaþtýrýlmasýný kýnýyoruz. Yetkilileri Ermenileri yapacaðý provakasyon konusunda uyararak gerekli tedbirleri almasýný istiyoruz.”
 
Amerika da bir rahibin Kur’an-ý Kerimi yakacaðýný açýklamasýnýn da bir talihsiz olduðunu vurgulayan Gülbey, “Bu tür haçlý zihniyeti insanlýða zarar veriyor. Biz Kilisede ayin yapmalarýna izin veriyoruz. Onlar Kuran-ý kerimi yakmaktan bahsediyor. Van’daki sivil toplum örgütleri bu gerçeði iyi görmelidirler.” diye konuþtu.
 
Basýn sözcüsü Serdar Ünsal da, “Ermeniler gerçeklerle yüzleþmekten korkmaktalar .Türk devletinin iyi niyeti karþýsýnda Van halkýnýn misafirperverliði karþýsýnda istismar edecekleri ellerinde bir þey kalmayýnca bu tür yalanlara baþvurarak Türkiye’yi zora sokmak istemektedirler. Bu organizasyonun baþarýsýz olmasý için provakasyon peþindeler. Katýlýmýn az olmasýný istiyorlar. Yarýn bunu istismar ederek “bazý Ermeniler korktuklarý için ayine katýlmadý” yönünde haberler yaparak yalanlar üretecekler.” dedi.
(SÜ-BA-S) IÐDIR (KHA)


 

Bu haber  2888  kere okundu