Kafkas Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Ýsmail Kaya’nýn bayram mesajý
Kafkas Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Ýsmail Kaya’nýn bayram mesajý - Rektör Adayý Prof. Dr. Ýsmail Kaya, yayýnladýðý bayram mesajýnda, “Baþta Üniversitemiz öðrencileri, velileri, akademik ve idari personeli olmak üzere Karslý hemþehrilerimiz ile mil
19:16:00 2010-09-10

Kafkas Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Ýsmail Kaya’nýn bayram mesajý 

Rektör Adayý Prof. Dr. Ýsmail Kaya, yayýnladýðý bayram mesajýnda, “Baþta Üniversitemiz öðrencileri, velileri, akademik ve idari personeli olmak üzere Karslý hemþehrilerimiz ile milletimizin ve Ýslam aleminin bayramlarýnýn saðlýk, mutluluk ve huzur içinde geçmesi” temennisinde bulunarak, kutladýðýný ifade etti.
 
Rektör Adayý Prof. Dr. Ýsmail Kaya, dini ve milli bayramlarýmýzýn birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn pekiþmesinde önemli yer tuttuðunu söyledi. Ramazan ayýnýn, müslümanlara ayrý bir özellik kazandýrdýðýný; açlýk ve susuzluk vasýtasýyla yüce Allah’ýn verdiði nimetlerin kadrinin idrak edilerek, toplumda gýda israfýnýn önüne geçildiði, fakirlerin, yoksullarýn hatýrlandýðý, her türlü kötü alýþkanlýk ve huylardan temizlenilerek, iyi ve faydalý insan olmanýn eðitiminin verildiði bir süreç olduðunu vurguladý. Bu bayramda milletimizin, baþta asrýn sel felaketine uðrayan kardeþ ülke Pakistan olmak üzere, dünyanýn dört bir yanýnda yokluk, ýzdýrap çeken müslümanlarýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi için daha çok yardým ve dua göndermeleri gerektiðini belirtti.
 
Rektör Adayý Prof. Dr. Ýsmail Kaya, millet ve ülke olarak daha nice bayramlara ulaþabilmek için çok çalýþmamýz, manevi ve kültürel deðerlerimize sahip çýkmamýz gerektiðini vurgulayarak, geleceðe ancak bu þekilde hazýrlanmak suretiyle bilimde, ekonomide, vatan savunmasýnda, yüksek teknolojide, sportif ve kültürel alanlarda lider millet ve devlet olabileceðimizi vurguladý.
 
Prof. Dr. Ýsmail Kaya Kafkas Üniversitemiz, Kars ve Bölgemizin hýzla geliþerek, kalkýnmasý, öðrencilerimiz daha kaliteli öðrenim görebilmeleri, akademik ve idari personelimizin daha müreffeh þartlarda hizmet verebilmeleri için herkesin üzerine düþen görevi yapmasý gerektiðini kaydetti.
(BA-BA-S) KARS (KHA)

Bu haber  5335  kere okundu