Kars, Ardahan ve Iðdýr Tanýtým Günlerine Davet
Kars, Ardahan ve Iðdýr Tanýtým Günlerine Davet
00:51:00 2017-09-11

Kars, Ardahan ve Iðdýr Tanýtým Günlerine Davet

Kars, Ardahan, Iðdýr Federasyonu Genel Baþkaný Erdoðan Yýldýrým, Ankara Kültür Merkezi’nde 14-15-16-17 Eylül tarihlerinde 3’ncüsü gerçekleþtirilecek olan Kars Ardahan Iðdýr Tanýtým Günlerine tüm Kars, Ardahan ve Iðdýrlýlarý davet etti.

Ankara’da 3.’ncüsünü Gerçekleþtireceðimiz Kars Ardahan Iðdýr Tanýtým Günlerine tüm halkýmýzý davet ediyoruz.

Tanýtým günlerinde Kars, Ardahan ve Iðdýr’ýn tarihini, kültürünü, ekonomisini, turizmini, ticaretini, Kars’ýn manevi sahibi olan Þehit Ubul Hasan Harakani Hazretlerini, sporunu, þehirlerimizin etini, sütünü, peynirini, meyvesini; Sarýkamýþ’ý, Iðdýr Tuz Maðarasýný, Aný Ören Yeri’ni, Iðdýr Ovasýný, Ardahan’ýn yaylalarýný tanýtacaðýz. Kaðýzman’ýn uzun elmasý, dutu, Iðdýr’ýn Kayýsýsý, Ardahan’ýn damal bebekleri, bölgenin balý ve daha bir çok özelliðini Ankara’da ziyaretçilerimizle buluþturacaðýz.

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Sayýn Ahmet Arslan’nýn açýlýþýný yapacaðý tanýtým günlerine; Valilerimiz, Belediye Baþkanlarýmýz, Kaymakamlarýmýz, Turizmcilerimiz, STK’larýn temsilcileri ve yönetimleri, Ticaret ve Ziraat odalarýmýz, tüm kamu kurum ve kuruluþlarýmýz, Üniversitelerimiz de katýlacak. Kars, Ardahan ve Iðdýr’ýn her yönüyle tanýtýlacaðý ve temsil edileceði tanýtým günlerine tüm bölge halkýný, Türkiye ve Avrupa’daki tüm hemþehrilerimizi davet ediyoruz.  

Emeði geçen Sayýn Bakanýmýza, Kars, Ardahan ve Iðdýr’ýn Valilerine, Milletvekillerine, Ýl Baþkanlarýna, Belediye Baþkanlarýna, Rekörlere, Kaymakamlarýna, Kültür Müdürlerine, Ýþadamlarýna, STK’larýn baþkan ve yönetimlerine, Ziraat ve Ticaret Odasý Baþkanlarýna, Yerel Basýnýmýza, Esnafýmýza, turizimcilerimize, spor camiasýna, tüm dernek baþkanlarýmýza, Federasyonumuz yönetimine teþekkrür ederim.

Saygýlarýmla

KAI FEDERASYONU GENEL BAÞKANI

ERDOÐAN YILDIRIM

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  830  kere okundu