Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda
Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda
23:34:00 2017-10-30

 Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda

KAFKAS HABER AJANSI

AVRUPA ÞAMPÝYONU TUÐRULHAN ERDEMÝR KARS HAVALÝMANINDA DAVULLU ZURNALI KARÞILANDI

ERDEMÝR’ÝN AÝLESÝ EVÝNE HAYIRLI OLSUNA GELENLERE TATLI ÝKRAM ETTÝ

Türkiye Boks Federasyonu tarafýndan Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Þampiyonasý’nda, 64 kiloda Rus rakibini yenerek Avrupa Þampiyonu olan Karslý Tuðrulhan Erdemir, Kars Harakani Havalimanýnda coþkulu bir kalabalýk tarafýndan davullu zurnalý karþýlandý.

33 ülkeden 200’e yakýn sporcunun katýldýðý müsabakalarda mücadele eden milli takým sporcularýndan Karslý Tuðrulhan Erdemir’in, 64 kiloda altýn madalya kazanarak baþarýlarýna bir yenisini daha eklemesi Kars’ta büyük heyecan yaþattý. Erdemir’i Kars’a geliþinde Harakani Havalimaný’nda Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Gürsel Polat, þube müdürleri ve yardýmcý antrenör Kývanç Buru, Erdemir’in ailesi ve vatandaþlar karþýladý.

Burada halkla kucaklaþan Tuðrulhan Erdemir daha sonra araç konvoyuyla þehir turu attý. Elindeki madalyasýyla halký selamlayan Erdemir’i evine geldiðinde de vatandaþlar yalnýz býrakmadý. ‘Hayýrlý olsun’a eve gelenlere Erdemir’in ailesi tarafýndan tatlý ikram edildi.

Tuðrulhan Erdemir, “Öncelikle Kars halkýna teþekkür ediyorum beni karþýladýklarý için. Daha önceden gençler dünya þampiyonu olmuþtum þimdi de Avrupa þampiyonu oldum. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Ýnþallah olimpiyatlarda da ayný baþarýyý gösterip olimpiyat þampiyonu olmak istiyorum.” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Gürsel Polat da, “Gençleri tebrik ediyoruz, sporcularýmýzý, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyoruz. Ailelerinin destek vermesiyle  bu baþarýlar artýyor. Bir boksörümüz daha vardý Necat Ekinci. O da son maçýnda elendi. Tuðrulhan Erdemir zaten þampiyon. Önümüzde 2020 olimpiyat oyunlarý var. Ýnþallah her iki sporcumuzu da olimpiyatlarda görmekten kývanç duyacaðýz. Çalýþýyorlar, çalýþacaklar. Tuðrulhan’a da Necat’a da güveniyoruz. Ýnþallah olimpiyatlarda da bayraðýmýzý göndere çektirip ülkemize altýn madalya getireceklerdir. Ben þimdiden tebrik ediyor ve baþarýlarýnýn artarak devam etmesini diliyorum.” diye konuþtu.

Yardýmcý Antrenör Kývanç Buru ise, “Emeði geçen antrenörümüz Ankara’da olduðu için bugün Kars’a gelemedi. Tuðrulhan Erdemir daha önce Avrupa üçüncüsü olmuþtu. Geçen yýl dünya þampiyonu olmuþtu. 64 kiloda en zor sýklette Avrupa þampiyonu oldu. Aslýnda yarýþmaya giren ülkeler arasýnda Türkiye tek bir altýn madalya aldý o da 30 Ekim Kars’ýn Kurtuluþ gününe denk getiren  Tuðrulhan Erdemir oldu. Ben baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Allah nasip ederse 2020 olimpiyat þampiyonu da olacak.  Emeði geçen herkese çok çok teþekkür ederiz.” þeklinde konuþtu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  1547  kere okundu