BTK Resmen Açýldý
BTK Resmen Açýldý
00:08:00 2017-10-31

 BTK Resmen Açýldý

KARS VALÝSÝ RAHMÝ DOÐAN BAKÜ-TÝFLÝS-KARS DEMÝRYOLU HATTININ AÇILIÞINA KATILDI

Kars Valisi Rahmi Doðan, asrýn projesi olarak nitelendirilen "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattýnýn açýlýþ törenine katýldý.

Hattýn açýlmasý nedeniyle Bakü'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev ve Gürcistan Baþbakaný Giorgi Kvirikaþvili, Kazakistan, Özbekistan baþbakanlarý, Ulaþtýrma Denizcilik  ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doðan ile çok sayýda bakan katýldý.

Törende ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev, daha sonra ise Gürcistan Baþbakaný Giorgi Kvirikaþvili konuþtu.

Törende konuþan ve projenin önemine vurgu yapan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan: “Bugün içinde bulunduðumuz dönemden dolayý istikbalimiz için önemli adýmlar atýyoruz. Bu proje ile Asya, Avrupa ve Afrika’yý birbirine baðlýyoruz. Kararlýlýðýmýzýn ve vizyonumuzun ortak kararý olan bu proje çok önemli. izler dünyanýn kalbi olan son derece stratejik bir coðrafya da yaþýyoruz. Proje ülkelerimizin geliþimine katký saðlayacak. Proje nakliyeciler açýsýndan en avantajlý imkanlarý sunacak. Böyle bir  hattýn bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktýr. Proje, siyasi olarak  barýþ, güvenlik, istikrar ve sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan  hareketliliði yanýnda bilgi hareketliliðiyle de ülkelerimizin beþeri geliþimine  katký saðlayacaktýr.” þeklinde konuþtu.

Konuþmalarýn ardýndan ilk tren Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev ve Gürcistan Baþbakaný Giorgi Kvirikaþvili ile Kazakistan, Özbekistan baþbakanlarýnýn birlikte butona basmasýyla birlikte ilk tren Kars’a doðru yola çýktý. BTK Demir Yolu hattýyla baþlangýçta 1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, gelecek süreçlerde ise yaklaþýk 6.5 milyon yolcu 15-20 milyon ton yük taþýnmasý hedefleniyor.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  2910  kere okundu