Saðlýk Sen Genel Baþkaný Serhat Þehir Kars’tan Müjde Verdi!
Saðlýk Sen Genel Baþkaný Serhat Þehir Kars’tan Müjde Verdi!
00:34:00 2017-10-31

 Saðlýk Sen Genel Baþkaný Serhat Þehir Kars’tan Müjde Verdi!

KAFKAS HABER AJANSI

Kars Saðlýk ve Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen) tarafýndan düzenlenen Ýl divan ve istiþare þeklinde gerçekleþen kahvaltý programýna Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin MEMÝÞ, Saðlýk-Sen Genel Baþkan yardýmcýsý Kemal Çýrak katýldý.

Büyük Kale Hotel’deki Ýl divan  programýnýn ilk selamlama konuþmasý il þube baþkaný Hasan Yazýcý tarafýndan yapýldý. Baþkan Yazýcý; Genel baþkan Metin Memiþ ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Kemal Çýrak’a “hoþ geldiniz” dedi. Programa katýlan saðlýk yöneticilerine , teþkilat temsilcilerine ve konuklara da  “hoþ geldiniz” diyerek sözlerine baþladý.

Ýl þube baþkaný Yazýcý; yýpranma payýnýn saðlýk çalýþanlar tarafýndan beklendiðini ancak saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýnýn kapsayarak çýkmasý gerektiðini, aksi takdirde içi boþ bir yýpranma  payý personeli daha da yýpratacaðýnýn altýný çizdi.

Baþkan Yazýcý; 4924’lü kadroya da deðinerek, “Doðu illerimizin en büyük sýkýntýsý personel sirkülasyonunun çok fazla olmasýdýr. Personel 1 yýlýný doldurduktan sonra gitmek için arayýþa geçmekte. 4924 ün yardýmcý saðlýk personeline de verilmesi halinde bu sorunun tamamen ortadan kalkacaktýr.” dedi.

Yazýcý, gelen misafirlere teþekkür ederek sözü Saðlýk ve Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen) Genel Baþkaný Metin Memiþ‘ e býraktý.

Genel baþkan Metin Memiþ konuþmasýna 15 Temmuz  FETÖ hain darbe giriþimi ile baþladý. Genel baþkan Memiþ; 15 Temmuz darbe giriþimi sýrasýnda meydanlara ilk olarak Memur-Sen  teþkilatý üyelerinin indiðinin altýný çizerek, sözde milliyetçi  sivil toplum kuruluþlarýnýn darbe gecesi tek bir açýklamalarýnýn olmadýðýný iddia etti. “Hatta sonrasýnda bile ülkeyi ele geçirmeye çalýþan FETÖ’ye darbe giriþimi bile diyemediler.

Deðerli saðlýk emekçileri; Saðlýk-Sen teþkilatý olarak hiçbir zaman Kýsýr sendikacýlýk yapmadýk” diye konuþtu. Ayrýca, 15 Temmuz gecesinde milli bir görüþ sergilediklerini vurgulayan Memiþ, bu ülkeyi yedi düvele ve yandaþlara peþkeþ çekmediklerini altýný çizdi. “Mesele vatansa gerisi teferruattýr” sözü ile Türkiye’yi Suriye yapmalarýna müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Genel baþkan Memiþ; Aldanan ve aldatan sendikacýlýk yapmýyoruz, kazanýmlarýn tamamýnda büyük emeklerin ve çabalarýn olduðunu siz deðerli çalýþanlara belirtmek isterim. Dedi ve öncelikli olarak  Yýpranma payýna deðindi. Memiþ, “Saðlýk çalýþanlarýmýzý Nöbet tutmadý diye yýpranma payý vermemek yýpranma payýna ters düþecek bir durumdur. Ayrýca  personeller arasýnda çatýþmaya, moral bozukluðuna yol açacaktýr. Biz saðlýk-sen olarak bu þekilde çýkacak içi boþ yýpranmaya karþý durduk.  Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Külliyede düzenlenen programda  'Yýpranma talimatýný vermiþtik bu güne kadar çýkmadý, ama buradan söz veriyorum 16 Nisan tarihi itibariyle bu konunun takipçisi ben olacaðým ve yýpranma payýný inþallah çýkaracaðýz' diye bir kez daha yineledi. Bizde Kars’tan saðlýk bürokratlarýna diyoruz ki sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn sözünü yerde býrakmayýn, yýpranma payýný içi dolu bir þekilde masaya getirin” dedi.

Genel Baþkan Memiþ; yýpranma payý konusunda Cizre’yi ziyaret anýsýný da anlatmadan geçemedi. Cizre ziyaretinde kentte sadece güvenlik güçleri ve saðlýk çalýþanlarýnýn olduðunu ifade ederek, “Bir çok kamu kurumunun kapýsýnýn dahi kapalý olduðunu yada muhatap bulunamadýðý bir ortamda  terör saldýrýlarýnýn olduðu, silahlarýn patladýðý bir ortamda caný pahasýna hizmet veren saðlýk çalýþanlarýna neden yýpranma payýný çok görürsünüz” diyerek yetkililere seslendi.

Memiþ daha sonra, “Ýçimizi acýtan bir diðer konu ise adaletsiz döner sermaye daðýtýmýdýr.Döner sermaye konusunda hekimlerimiz ile yardýmcý saðlýk personelimiz arasýnda makas açýlmýþtýr.Bu sözlerimden dolayý hekimlerimizin yanlýþ anlamasýný istemem.Hekimlerimiz elbette hak ettiði döneri alacaktýr.Ancak yardýmcý saðlýk personelimizin ek döneri çok düþük seviyelerde kalmýþtýr.Hatta hastanelerimizden sabit üstü ek döner alabilen yaklaþýk  %30 oranýnda hastane kalmýþtýr.  Bu rakamlara baktýðýnýzda döner sermaye daðýtýmýnýn ne kadar adaletsiz olduðunu  görmekteyiz. Biz bu konularý her platformda söylüyoruz ve kazaným elde edene kadar da söyleyeceðiz .Diyoruz ki döner sermaye adaletten uzaktýr, acilen deðiþtirilmesi gerekmektedir.

 Döner sermaye, Lisans tamamlama, yýpranma payý ve kreþ konusunun Saðlýk-Sen’in öncelikli talepleri içinde oldu.” diye konuþtu.

Memiþ, lisans tamamlamanýn hayata geçtiðini, kreþ konusunda da mutabakata varýldýðýný ancak bazý hastanelerimizin fiziki eksiklerin olduðunu da ifade ederek, bu konunun da önemli olduðunun altýný çizdi ve ancak saðlam vücut, saðlam akýl ve saðlam moralle saðlýk hizmetinin daha kaliteli verileceðini belirtti. Memiþ, bunun için anneyi çocuðundan ayýrmadan emin ellere teslim edecek bir kreþ hizmetin hayata geçmesi gerektiðini söyledi.

Lisans tamamlama konusunda da deðinen Saðlýk ve Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen)Genel Baþkaný Metin Memiþ; “Lisans tamamlama çok önemli bir baþarýdýr.Bu konuda ki derdimiz diploma deðil ,bizim baktýðýmýz personelin cebine ne kadar para girmiþtir dedi. 2014 yýlýnda çýkarýlan lisans tamamlamada  þu ana kadar yaklaþýk 250 bin kiþi yararlanmýþtýr” bilgisini verdi.

Genel baþkan metin Memiþ; son olarak Kars’tan saðlýk çalýþanlarýna þu þekilde seslendi:

“Arkadaþlar emeklerimizin karþýlýðý er yada geç yerine ulaþýyor ve kazanýma dönüþtürüyoruz bundan hiç þüpheniz olmasýn. Bu kazanýmlarýn gücün arkasýnda siz deðerli çalýþanlarýmýz var.Yaklaþýk 500 bin çalýþanýmýzla büyük bir gücüz. Sizden aldýðýmýz bu güçle masaya gidiyoruz. Daha birkaç sene önceye kadar diðer sendikal faaliyette bulunanlar ,bizlere yandaþ diyenler yýpranma payýný, lisans tamamlamayý, kreþ konusu onlar için söz konusu bile deðildi.Siz deðerli ,güçlü teþkilatýmýz ile ýsrar ettik ,mücadelemizi sürdürdük ve kazanýma dönüþtürdük.Yýpranma payýný da içi dolu bir þekilde güçlü teþkilatýmýz ile inþallah en kýsa sürede kazanýma dönüþtüreceðiz.

Deðerli saðlýk hizmeti sunan  meslektaþlarým , saðlýk hizmeti yeryüzünde en kutsal hizmetlerden biri. Biz de saðlýk çalýþanlarýnýn bu kutsallýðýný deðersiz gösterme,hiç etme çalýþmalarýna müsaade etmemiz asla beklenemez. Kars il þube baþkanlýðýnýn düzenlemiþ olduðu Ýl divan –istiþare kahvaltý proðramýna genel merkezim adýna Hasan baþkan ve yönetimine teþekkür ediyorum.Ayrýca proðrama katýlým saðlayan tüm saðlýk yöneticilerimize, telsilcilerimize ve konuklara ayrý ayrý teþekkürlerimi sunarým”

 Ýl divan kahvaltý programýna Saðlýk ve Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen)Genel Baþkaný Metin Memiþ, Genel Baþkan Yardýmcýsý Kemal Çýrak, Saðlýk-Sen Kars Ýl Þube Yönetimi, Ýl ve ilçe teþkilat temsilcileri, Aðrý Saðlýk-Sen Ýl Þube Baþkaný, Ardahan Ýl Þube Baþkaný,  Memur-Sen Ýl Þube Baþkaný, A.S.P.Ýl Müdürü, Saðlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý, Harakani devlet hastanesi baþhekimi,  Hastane Müdürü,  Þube müdürleri ve misafirler katýldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  1531  kere okundu