Sabri Yiðit: BTK Kars’a Kurtuluþ Hediyesi Oldu
Sabri Yiðit: BTK Kars’a Kurtuluþ Hediyesi Oldu
21:14:00 2017-11-01

 Sabri Yiðit: BTK Kars’a Kurtuluþ Hediyesi Oldu

Kars-Ardahan-Iðdýr Eðitim ve Kalkýnma Vakfý Baþkaný Karslý Ýþadamý Sabri Yðit, dünyanýn yakýndan takip ettiði, ülkemizde de asrýn projesi olarak adlandýrýlan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattýnýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Azerbaycan ile Gürcistan devlet baþkanlarýnýnýn katýlýmýyla resmi açýlýþýnýn yapýlmasýyla Kars’ýn önünün artýk açýk olduðunu söyledi.

Yiðit, “BTK Kars’a Kurtuluþ Hediyesi Oldu” diyerek emeði geçenlere teþekkür ederek þu ifadelere yer verdi

“TARÝHÝ DEMÝRYOLU KARS’IN KURTULUÞUNA EN BÜYÜK HEDÝYE OLDU”

 Bugün dünya ve Türkiye için çok önemli bir adým atýldý. Dünya ticaretinin dengesini deðiþtirecek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattýnda ilk sefer baþladý. Tarihi Ýpekyolu, demiryoluyla yeniden canlandý. Artýk Avrupa’ya Çin’den bir ürün 15-20 günde ulaþacak, nakliye maliyetleri düþecek, ticaret þekil deðiþtirecek. Ve en önemlisi de Türkiye’nin sýnýr illeri Kars-Ardahan-Iðdýr hak ettiði canlýlýða kavuþacak.

 Kars’ýn düþman iþgalinden kurtuluþunun bugün 97 yýlýný kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ilk hediyesini veren Kars bugün çifte bayram coþkusu yaþýyor. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde sanatýn, kültürün ve ticaretin en önemli buluþma noktasý olan Kars, tekrar hakettiði canlýlýða kavuþuyor. Bugün Cumhurbaþkanýmýz ile birlikte projeye hayat veren 4 ülke baþkanýnýn katýlýmýyla Avrupa - Asya arasýnda 1,5 milyon insanýnýn hareket edeceði, taþýnacaðý dev bir ortaklýða adým atýldý. Bu proje sadece ticareti deðil; kültürel etkileþimi de saðlayacak. Kültürümüzün komþu coðrafyalara taþýnmasý, turizmimize ve bölgesel barýþa büyük bir katký sunacak. Hayat, týpký güneþ gibi doðudan parlayacak…

 SABRÝ YÝÐÝT

 

KAÝ (KARS-ARDAHAN-IÐDIR) VAKFI BAÞKANI / DÝGÝCOM GRUP YÖNETÝM KURULU BAÞKANI

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  2365  kere okundu