Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Toksoy Çalýþmalarý Anlattý
Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Toksoy Çalýþmalarý Anlattý
22:25:00 2017-11-05

Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Toksoy Çalýþmalarý Anlattý

Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Göksal Toksoy ilçe merkezinde geçmiþten beri birçok belediyenin yapmaya cesaret edemediði su, kanalizasyon þebekelerinin tamamen yenilendiðini belirtti.

 Baþkan Toksoy, ilçe merkezinde bulunan tüm ana arter ve arayollarýn gerekli altyapý çalýþmalarý olrak, su þebeke hattý, kanalizason þebeke hattý ve bununla birlikte doðalgaz altyapý hatlarýnýn çekilerek tamamlandýðýný ve tamamlanan cadde ve sokaklarýn kýþ þartlarýna uygun þekilde Bitümlü Sýcak Asfalt ile yapýldýðýný, hava þartlarýnýn iyi gitmesi ile kýþ mevsimi öncesi alt yapý çalýþmalarý tamamlanan farklý alanlarda da halen sýcak asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi.


Bizler göreve geldiðimiz ilk günden beri öncelikli olarak alt yapý çalýþmalarýmýzý tamamlamak üzere baþladýk. Altyapýda içme suyu þebekemiz 60-70 yýllýk bir þebeke idi, borular pik ve demir borular idi bunlar çürümüþtü ve artýk iþlevini yerine getiremiyordu. Kanalizasyon hattýnda da keza ayný durum geçerliydi bu þebeke hattý da 50-60 yýllýk bir þebeke hattýydý. Artýk patlak yapa yapa biz bununla baþ edemez hala geldik. Bizde öncelikle içme suyu ve kanalizasyon þebekesi projelerimizi yaptýrdýk ve sýrayla bunlarý uygulamaya koyduk. Sarýkamýþa 100 km Kanalizasyon Hattý Yaptýk
Öncelikli çalýþmamýz kanalizasyon hattýmýz oldu. Kanalizasyon þebeke hattýmýzla birlikte atýk  Atýk su artýma tesisini yaptýktan sonra kanalizasyon þebekemizi yeniledik. 100 km ye yakýn kanalizasyon þebekesi yaptýk buna Þehitler Mahallesi de dahil olmak üzere. Yeni kanalizasyon ile atýk sularý kolektör hattýna aldýk ve artýma tesisine götürüp arýtarak dereye akmasýný saðladýk.
Benim kýymetli vatandaþlarýmdan bir isteðim var özellikle kanalizasyon hatlarýna ahýrlardan çýkan hayvansal atýklarý baðlamasýnlar. Vatandaþlarýmýzdan özellikle rica ediyorum ahýrlardan çýkan hayvansal atýklarý bu hatlara akýttýklarý zaman hem hatlarda týkanýklýk olmasýna hemde atýk su artýma tesisini çökertmeye sebep oluyor. Atýk su artýma tesisimiz evsel atýk sularýný arýtmaya yönelik yaptýðýmýz bir tesis. Hayvansal atýklarýn kanalizasyon þebekesine gitmesi , oradaki sistemin arýtabileceði bir atýk olmadýðý için tesiste teknik sorunlara yol açabiliyor. Vatandaþlarýmýzdan rica odur ki hayvansal atýklarý yeni kanalizasyon þebekesine akýtmasýnlar.Sarýkamýþýn Ýçme Suyu Þebekesini Tamamen Yeniledik
Bu dönemde Sarýkamýþ’ta bulunan içme suyu þebekesini tamamen yeniledik. Eski þebeke suyu hattýmýz ömrünü tamamlamýþ ve kansarojen madde içeren asbes çimento borular ve paslý  pik demir borulardý. Onlarýn yerine yaklaþýk 100 km su þebeke hattýný saðlýk þartlarýna uygun polietilen boru ile yeniledik. Ýçme suyu þebeke hattýmýzý tamamen bitirmiþ durumdayýz. Þebeke sularýmýz artýma tesisinden filtrelenerek gelmekte. Kýzýlçubuk, Çataldere ve Sarýkamýþ Deresi, Kurtdere ve bunlara ilaveten iki tane sondaj vurarak yeni su kuyusu açtýk buralardan gelen suyu  artýma tesisine aldýk. Böylece ilçemizin içme suyu açýðýný kapatarak tamamlamýþ olduk. Böylece vatandaþlarýmýza yeni þebeke hattýmýzdan arýtýlmýþ ter temiz su içiriyoruz, bütün musluklardan temiz su akmakta. Bugünden itibaren bütün ilçe artýma tesisinden arýtýlmýþ Türk Ýçme Suyu Standartlarýna uygun  halde tertemiz saðlýk þartlarýna uygun içme suyu kullanmakta.Altyapýsýný Tamamladýðýmýz Caddelerimizi Sýcak Asfalt ile Buluþturuyoruz
Þuan bulunduðumuz güzergah Sarýkamýþ Eski Erzurum yolu üzerinde Eski Erzurum Dere Yolu olarak kullanýlan yol ve bu güzergah Ýstasyon Mahallesi, Þehitler Mahallesi’nden Karaurgan yoluna baðlanýyor.  Bu yol Ýstasyon, Þehitler ve Kazým Karaberki Mahallelerinin anayolu. Bu yolu bsk diye tabir edilen bitümli karýþým sýcak asfalt ile kaplýyoruz. Altyapý çalýþmalarý tamamlanan bu güzergahta daha sonra pmt diye tabir edilen dolgu malzemesi ile dolgu iþlemi yapýldýktan sonra BSK sýcak asfaltýný Karayollarý 18. Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlýyor ve çalýþmalarýmýza halen daha devam ediyor. Bu Mahallelerde bulunan vatandaþlarýmýza da buradan belirtmek isterim ki bu güzergahta ki asfalt çalýþmamýz inþallah pazartesi gününe kadar bitirmiþ olarak hizmetlerine sunmuþ olacaðýz. Yaptýðýmýz bu hizmetlerden vatandaþlarýmýzda memnunlar. Vatandaþlarýmýz hayal bile edemiyorlardý, hem kanalizasyon þebekesi, hem su þebekesi ve doðalgaz þebekesinin çekilerek kýsa bir sürede sýcak asfalt yapýlacaðýný tahmin edemiyorlardý. Ama zor þartlara raðmen bu çalýþmalarýmýzý tamamlayarak hizmetlerine sunduðumuz için vatandaþlarýmýzda memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Buradan ilçem ve vatandaþlarým adýna Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Ahmet Arslan’a,  AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey’e, Karayollarý 18. Bölge Müdürümüz Yener Birliker’e, yüklenici firma ve emeði geçen herkese çok teþekkür ediyoruz. Belediyemiz özellikle Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimiz gece gündüz mesai meftumu gözetmeksizin çalýþýyorlar. Az zamanda çok iþler yaptýk hepsine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Biliyorsunuz mevsim olarak  çalýþma mevsimimiz sadece dört ay. Her zaman söylüyorum, 5 yýl belediye baþkaný olarak seçilmiþzi ama bir yýlda dört ay bu tür hizmetler için çalýþabiliyoruz. Yani dönem boyunca 20 aylýk bir belediye baþkanlýðý süreci oluyor ve biz bu süreyi en verimli þekilde ne yapýlmasý gerekiyorsa onu yapmanýn gayreti içerisinde çalýþýyoruz. Gelecek yýk ki hizmet programýmýzda geriye kalan diðer ara güzergahlarda ki çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz.
Bunlarla birlikte yaptýðýmýz diðer hizmetlerimizde var. Özellikle tören alanýmýz bitti, Hükümet Konaðýmýz önünde güzel bir tören alaný yaparak ilçemize kazandýrdýk.  Ýnþallah sayýn Cumhurbaþkanýmýzý’da bekliyoruz 5-6-7 Ocak’ta  Sarýkamýþ Þehilerini Anma Programýmýzý yapacaðýz tüm vatandaþlarýmýzý davet ediyoruz. 
Bununla birlikte hayvan pazarýmýzda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Kars Ýl Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile birlikte AKAK Projesi kapsamýnda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýlçemize modern bir hayvan pazarý kazandýracaðýz. Ayný zamanda modern bir kesim hane yaparak ilçemizin hizmetine sunuyoruz. DAP Projesi ile yaptýðýmýz modern kesimhanede çalýþmalarýmýz bitti sadece çevre düzenleme iþi kaldý. Bir haftalýk bi süreç içerisinde bunuda tamamlayýp Sarýkamýþlý hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz.

Kentsel Dönüþüm ile Sarýkamýþýn Çehresi Deðiþecek
Sarýkamýþ’ta TOKÝ ile birlikte Kentsel dönüþüm çalýþmamýz devam ediyor. 320 konutluk bir kentsel dönüþüm alanýmýz var. Mezarlýðýnýn yanýnda bulunan gece kondularý TOKÝ’nin konutlarý tamamlandýðýnda yýkarak hak sahiplerini konutlarýný teslim edip bu alaný yýkarak çirkin görüntüyü ortadan kaldýrmýþ olacaðýz.

Sarýkamýþ Belediyesi Ýlçeyi Kýþa Hazýrlýyor
Yollarýmýzda kaplama iþlemlerimiz devam ediyor. Bu yýl ki yatýrým programýmýzda olmayan güzergahlarda ise stabilize denilen dolgu malzemesi ile kaplama yapýyoruz. Kýþ için Belediye olarak bütün malzeme ekip ve ekipmanlarýmýz hazýr ve geliþmiþ durumda. Biliyorsunuz göreve geldiðimiz günden beri makine parkýmýzý güçlendirdik. Greyder, kepçe, damperli kamyonlarýmýz  ve ekskavatörümüz yeni araçlarýmýz arasýnda.

Sarýkamýþ Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazýr
Sarýkamýþ Kayak Merkezi Ýl Özel Ýdare bünyesinde kurulan Sarýkamýþ Dað AÞ. Tarafýndan iþletiliyor. Belediye Baþkaný olarak bende yönetim kurulu üyesiyim. Telesiyejlerde hem Karandýkdere ve 1.2. etaplardaki telesiyejlerde bakým ve onarým çalýþmalarý tamamlandý. Her türlü tedbirimizi aldýk. Bu sene hiçbir sorun olmadan güvenli bir þekilde kayak severlerin hizmetinde olduðunu belirtmek isterim. 
Kayak Merkesine gelen vatandaþlarýn otopark sorunu için Belediye olarak 3 tane otoparkýmýz var. Ýlk otoparkýmýzýn kaplamasýda yapýlmýþ ve kullanýma hazýr durumda. Diðer otopark olarak kullanýlacak alanýnda stabilize malzeme ile dolgusunu yaptýk ve kullanýma hazýr. Bu alan Kýþ Oyunlarý alaný olarak ta kullanýlan alanda hazýr durumda. Avrupa Birliði Projesinden yapýlan Günübirlik tesis ve ticaret merkezi  ve Valiliðimiz tarafýndan yapýlan Kütük Ev’de tamamlandý. Sarýkmaýþ Kayak Merkezine yakýþýr bir yapý oldu. Saýn Valimizide de teþekkür ediyoruz. Burada kalan misafirlerimiz kullanabilecekler. Belediye olarak tüm bu alanlara altyapý çalýþmalarýný tamamlamýþ bulunmaktayýz.

Yapýlan Çalýþmalardan Sarýkamýþ Halký Memnun
1952 yýlýndan beri Sarýkamýþ’ta ikamet eden isimli Nurettin Ekinci isimli 80 yaþýnda ki vatandaþ,  geçmiþ dönemlerde Sarýkamýþ’a Derviþ Can isimli kaymakamýn geldiðini ve ilçe için çalýþtýðýný belirterek, Sarýkamýþ’ýn merkezinin aðaçlandýrýlmasý ve hizmet almasýný saðlayan kaymakamdan sonra þuanki Belediye Baþkaný Allah razý olsun buralarda yürümeye imkanýmý vardý insan yürüyemiyordu. Allah yüz bin kere razý olsun gerekeni yaptý . Biz razýyýz Allah’ta razý olsun. Bu adam sayesinde bu yaþta ayaðýmýz asfalt gördü. Çocuk ile çocuk büyük ile büyük olan biri Allah razý olsun.


Kaynak: KHA Bu haber  866  kere okundu