Köylerine oyun parký istiyorlar
Köylerine oyun p Köylerine oyun parký istiyorlararký istiyorlar
19:07:00 2017-11-07

 Köylerine oyun parký istiyorlar

KAFKAS HABER AJANSI

Kars’ýn Selim Ýlçesi’ne baðlý Laloðlu köyünde park olmadýðý için çocuklar farklý oyun türleriyle vakit geçiriyorlar. Su taþýmada kullanýlan araçla köyde tur atan çocuklar, “Park istiyoruz” dediler.

Selim Ýlçesi’ne 20 kilometre uzaklýktaki Laloðlu köyünde çocuklarýn eðlence mekanlarý da doðal ortamlar oluyor. Anne ve babalarýna ev iþlerinde yardým eden çocuklar derslerine de çalýþtýktan sonra köy meydanýnda toplanarak oyun oynamaya baþlýyorlar. En eðlenceli bulduklarý oyun ise 4 tekerlekli tahtadan yapýlmýþ su taþýma aracý. Sular taþýndýktan sonra boþ kalan araca binerek birbirlerini çeken çocuklarýn keyfine diyecek yok. Ortamlarý doðal, oyuncaklarý doðal ve eðlenceleri de doðal. Bu doðal ortamý renklendiren ise cývýl cývýl olmalarý.

“Bu bizim tahta arabamýz” diyen çocuklar, su taþýma için kullanýlan aracý oyun aracý haline getirdiklerini ve böylelikle gönüllerince eðlendiklerini belirttiler.

Çocuklar “Bu da olmasa canýmýz sýkýlýyor. Köyümüzde park yok, Selim’de var, baþka köylerde var ama bizim köyümüzde yok. Biz köyümüze park istiyoruz. Park olsa harika olur. Çok güzel olur hem de akþama kadar oynarýz. Park olmadýðý için tek oyunumuz bu. Birde saklambaç ve körebe oynuyoruz.” dediler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  277  kere okundu